DECIZIE nr. 333 din 3 decembrie 2002referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13-32 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 17 februarie 2003    Costica Bulai - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorLucian Stangu - judecătorIoan Vida - judecătorFlorentina Balta - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari, excepţie ridicată de Asociaţia Română a Agentiilor Imobiliare în Dosarul nr. 3.415/2001 al Judecătoriei Sectorului 1 - municipiul Bucureşti.La apelul nominal se constata lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea excepţiei, deoarece apreciază ca prevederile de lege criticate sunt contrare principiului separaţiei puterilor în stat, întrucât Guvernul nu poate să modifice sau sa desfiinteze printr-o ordonanţa o hotărâre judecătorească de înfiinţare a unei asociaţii, indiferent de natura acesteia.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 27 iunie 2001, pronunţată în Dosarul nr. 3.415/2001, Judecătoria Sectorului 1 - municipiul Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari, excepţie ridicată de Asociaţia Română a Agentiilor Imobiliare într-o cauza având ca obiect constatarea ca Biroul executiv al Asociaţiei Române a Agentiilor Imobiliare nu mai are competenţa legală de a convoca congresul inaugural al Uniunii Naţionale a Agenţilor Imobiliari.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca prin dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 3/2000 se încalcă grav dreptul fundamental de asociere consacrat de art. 37 din Constituţie. Se considera ca instituţia juridică a reorganizării persoanei juridice are o reglementare generală - Decretul nr. 31/1954 - şi una specială, referitoare la societăţile comerciale - Legea nr. 31/1990, în sensul cărora "reorganizarea persoanei juridice se decide de aceleaşi organe care au hotărât şi înfiinţarea lor, neputând astfel o norma legislativă sa reorganizeze o persoană juridică, fără scop lucrativ, înfiinţată printr-o sentinta judecătorească". Ca atare, prin dispoziţiile art. 13 şi următoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 se desfiinţează o asociaţie înfiinţată printr-o sentinta judecătorească în baza unui act de asociere a mai multor persoane juridice cu interese legitime comune şi "tocmai datorită acestor interese legitime ordonanţa devine inaplicabila. Membrii Asociaţiei Române a Agentiilor Imobiliare care au aderat la actul de asociere sunt obligaţi astfel să se ralieze Uniunii Naţionale a Agenţilor Imobiliari şi să respecte reguli impuse de cei din conducerea uniunii sau a filialelor, conform ordonanţei".Judecătoria Sectorului 1 - municipiul Bucureşti apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate priveşte Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 în integralitatea sa, iar nu doar dispoziţiile art. 13 şi 32 din aceasta. Se considera ca ordonanţa nu încalcă prevederile art. 37 din Constituţie, "întrucât prin Legea nr. 206/1999 Guvernul a fost abilitat de Parlamentul României, în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, sa emita ordonanţe în domeniul agentiilor imobiliare, asociaţiilor şi fundaţiilor, [...] acesta fiind un domeniu de interes general pentru care Guvernul a fost delegat sa emita un act normativ în scopul îndeplinirii scopului sau de stat".Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul considera, în esenta, ca dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 3/2000 nu interzic dreptul la asociere, ci reglementează condiţiile în care pot activa persoanele fizice sau juridice care doresc sa exercite activitatea de intermediere a operaţiunilor având ca obiect bunuri imobile. Se mai arata ca asocierea agenţilor imobiliari în cadrul Uniunii Naţionale a Agenţilor Imobiliari nu constituie o reuniune pe motive economice, ci strict profesionale, sens în care, într-adevăr, alin. (2) şi (3) ale art. 32 din ordonanţa împuternicesc Asociaţia Română a Agentiilor Imobiliare sa organizeze congresul inaugural al nou-formatei Uniuni Naţionale a Agenţilor Imobiliari, "însă rolul acesteia se limitează doar la organizarea menţionată". În consecinţa, se considera ca excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională constata ca a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată de autorul acesteia, îl constituie prevederile art. 13 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari, al căror conţinut este următorul:- Art. 13: "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţează Uniunea Naţionala a Agenţilor Imobiliari, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Campineanu nr. 26, bl. 8, ap. 3, sectorul 1, denumita în continuare Uniune, prin reorganizarea Asociaţiei Române a Agentiilor Imobiliare. Uniunea este persoana juridică autonomă, fără scop lucrativ, şi este alcătuită din agenţii imobiliari, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă.";- Art. 32: "(1) Persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul intermedierilor imobiliare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor putea să îşi continue activitatea fără susţinerea examenului prevăzut la art. 5. În acest sens, acestea vor depune o cerere de înscriere în Uniune, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la care vor anexa, în original, un extras de la registrul comerţului, care să ateste desfăşurarea acestei activităţi. (2) Congresul inaugural al Uniunii va fi organizat de Asociaţia Română a Agenţilor Imobiliari în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (1). (3) Biroul executiv al Asociaţiei Române a Agenţilor Imobiliari va convoca şi va conduce congresul în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) La data desfăşurării congresului, Asociaţia Română a Agenţilor Imobiliari va hotărî cu privire la patrimoniul sau. (5) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe agenţii imobiliari, societăţi comerciale, se vor conformă condiţiilor impuse la art. 4 alin. (1), sub sancţiunea pierderii calităţii de membru al Uniunii şi a radierii lor din Registrul agenţilor imobiliari."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate aceste dispoziţii de lege contravin art. 37 din Constituţie, care prevede: "(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi în alte forme de asociere. (2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independentei României sunt neconstituţionale. (3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică. (4) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise."Examinînd excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:Autorul excepţiei considera ca prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000, care dispun înfiinţarea Uniunii Naţionale a Agenţilor Imobiliari, prin reorganizarea Asociaţiei Române a Agentiilor Imobiliare, şi cele ale art. 32 din aceeaşi ordonanţa, referitoare la organizarea congresului inaugural al Uniunii de către Asociaţia Română a Agenţilor Imobiliari ce va hotărî asupra patrimoniului acesteia, sunt contrare dreptului la asociere prevăzut de art. 37 din Constituţie. Se susţine ca, în cauza, prin art. 13 şi următoarele din ordonanţa se desfiinţează o asociaţie înfiinţată printr-o sentinta judecătorească în baza unui act de asociere a mai multor persoane juridice cu interese legitime comune, deşi, potrivit Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi la persoanele juridice şi Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, "reorganizarea persoanei juridice se decide de aceleaşi organe care au hotărât şi înfiinţarea ei".Analizând aceste sustineri, Curtea constata ca ele sunt neintemeiate cat priveşte invocarea încălcării, prin textele de lege criticate, a dreptului la asociere, consacrat de art. 37 din Constituţie. Acest text constituţional consfinţeşte dreptul la asociere, ca drept fundamental al cetăţenilor, ce se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi în alte forme de asociere. Fiind un drept fundamental al cetăţenilor, de el nu pot beneficia agenţii economici sau, ca în cauza, agenţii imobiliari sau agenţiile imobiliare. Asocierea agenţilor economici în asociaţii sau uniuni la nivel regional sau naţional este posibila însă pe baze contractuale. Asa fiind, susţinerea, potrivit căreia desfiinţarea, în temeiul art. 13 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000, a unei asociaţii constituite printr-o hotărâre judecătorească este contrară art. 37 din Constituţie, nu poate fi reţinută.Curtea constata însă ca dispoziţiile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 în temeiul cărora se înfiinţează Uniunea Naţionala a Agenţilor Imobiliari, prin reorganizarea Asociaţiei Române a Agentiilor Imobiliare, precum şi cele ale art. 14-32 din aceeaşi ordonanţa, care reglementează organizarea şi funcţionarea Uniunii Naţionale a Agenţilor Imobiliari, sunt neconstituţionale în raport cu principiul separaţiei puterilor în stat, precum şi cu prevederile art. 125 alin. (1), art. 134 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi ale art. 114 alin. (2) din Constituţie.În consecinţa, potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, care prevede că, "În caz de admitere a excepţiei, Curtea se va pronunţa şi asupra constituţionalităţii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare", întrucât în cauza dispoziţiile art. 13 nu pot fi disociate de cele ale art. 14-32, cuprinse în Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Uniunii Naţionale a Agenţilor Imobiliari din ordonanţa, Curtea urmează sa extindă controlul de constituţionalitate asupra acestor prevederi de lege.Dispoziţiile de lege menţionate sunt neconstituţionale, deoarece Guvernul nu poate printr-o ordonanţa sa modifice sau sa desfiinteze o hotărâre judecătorească de constituire a unei asociaţii, indiferent de natura ei, fără ca prin aceasta sa încalce principiul separaţiei puterilor în stat. Este adevărat ca în Constituţie acest principiu nu este consacrat in terminis, dar în jurisprudenta sa Curtea a statuat (de exemplu, prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996) ca existenta principiului separaţiei puterilor în stat poate fi dedusă din ansamblul reglementărilor constituţionale, îndeosebi din acelea având ca obiect precizarea funcţiilor autorităţilor publice şi a raporturilor dintre acestea. De asemenea, Curtea constata ca sunt incalcate şi prevederile art. 125 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora "Justiţia se realizează prin Curtea Suprema de Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege", precum şi prevederile constituţionale ale art. 134 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), referitoare la economia de piaţa şi libertatea comerţului. În temeiul art. 13-32 din ordonanţa, agenţii imobiliari, persoane fizice sau societăţi comerciale, constituiţi în Asociaţia Română a Agentiilor Imobiliare în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, sunt obligaţi sa alcatuiasca o uniune unica, cu caracter de monopol, prin reorganizarea Asociaţiei, şi să-şi desfăşoare activitatea potrivit acestor dispoziţii, deşi astfel de uniuni pot fi constituite în exclusivitate pe baze contractuale şi nu prin acte de putere.Dispoziţiile art. 13-32 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 sunt neconstituţionale şi în raport cu art. 114 alin. (2) din Constituţie, care prevede că "Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe". Prin art. 1 lit. S.1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul a fost împuternicit sa emita ordonanţe privind organizarea şi funcţionarea agentiilor imobiliare. Or, prin dispoziţiile cuprinse în cap. I şi II din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari, depasindu-se limitele abilitarii, se stabilesc atât norme de organizare şi funcţionare a agenţilor imobiliari, cat şi organizarea şi funcţionarea Uniunii Naţionale a Agenţilor Imobiliari, prin reorganizarea Asociaţiei Române a Agentiilor Imobiliare, constituită prin hotărâre judecătorească.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Asociaţia Română a Agentiilor Imobiliare în Dosarul nr. 3.415/2001 al Judecătoriei Sectorului 1 - municipiul Bucureşti şi constata ca prevederile art. 13-32 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari sunt neconstituţionale.Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 decembrie 2002.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. COSTICA BULAIMagistrat-asistent,Gabriela Dragomirescu──────────────────