NORME METODOLOGICE din 16 ianuarie 2003pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 14 februarie 2003   +  Capitolul 1 Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului  +  Articolul 1 (1) Faptele sancţionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiară, inclusiv cele care privesc stabilirea şi gestionarea impozitelor şi taxelor, care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (2) În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu şi faptele stabilite în sarcina subunitatilor sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru şi altele asemenea. (3) În certificatul de cazier fiscal se înscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra cărora nu s-au exercitat în termenul legal căile de atac sau cele asupra cărora s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile.  +  Capitolul 2 Procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal  +  Articolul 2 (1) Contribuabilii au dreptul să solicite şi să obţină certificate de cazier fiscal conţinând datele înscrise în cazierul fiscal propriu, în condiţiile prevăzute de lege. (2) La solicitarea expresă a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în forma simplificata, care să ateste numai dacă aceştia figurează sau nu figurează în evidenta cazierului fiscal. (3) Certificatul de cazier fiscal se eliberează numai la cererea scrisă a contribuabililor sau a reprezentanţilor acestora, depusa la organul fiscal competent. (4) Prin organ fiscal competent se înţelege direcţia generală a finanţelor publice a judeţului sau a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa ori sediul contribuabilul, după caz. (5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune personal sau prin reprezentant, pe bază de procura, pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal propriu. (6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către reprezentantul legal al acestora. (7) Pentru contribuabilii asociaţii fără personalitate juridică cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către unul dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date de ceilalţi asociaţi sau de reprezentantul acestora. (8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezintă în mod obligatoriu actul de identitate şi/sau împuternicirea, după caz, iar în cazul persoanelor juridice, şi actul care atesta numirea reprezentantului legal al acestora.  +  Articolul 3 (1) Solicitarea eliberării certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispoziţie în mod gratuit contribuabilului de către organul fiscal competent. (2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi însoţită de dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru, prevăzută de lege. (3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunică solicitantului data după care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal în interiorul termenului prevăzut de lege.  +  Articolul 4 (1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnatura, cu condiţia prezentării actului de identitate şi a împuternicirii, după caz. (2) O dată cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva împuternicirea în original, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal şi copia certificatului de cazier fiscal.  +  Articolul 5Certificatul de cazier fiscal se întocmeşte în doua exemplare de către persoana desemnată din cadrul serviciului de specialitate şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care datele înscrise în cazierul fiscal nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal. (2) Cererea de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, însoţită de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent şi va urma procedura stabilită pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fără perceperea taxei de timbru. (3) Actele doveditoare se anexează la cererea de rectificare, în copie certificată de organul fiscal competent pe baza prezentării actelor originale sau în copie legalizată.  +  Articolul 7 (1) Modul de soluţionare a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal se comunică în scris contribuabilului. (2) În cazul admiterii în totalitate sau în parte a cererii se eliberează un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate. (3) În cazul soluţionării parţiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre menţiunile înscrise în cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea. (4) O dată cu înştiinţarea asupra modului de soluţionare a cererii de rectificare contribuabilul va fi înştiinţat şi asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.  +  Articolul 8 (1) În cazul respingerii sau soluţionării parţiale a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal contribuabilii pot să depună contestaţie la tribunal - secţia de contencios administrativ în a carei raza teritorială îşi au sediul/domiciliul/reşedinţa, potrivit legii. (2) În caz de admitere a contestaţiei în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal şi va elibera un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat. (3) Contribuabilul va fi înştiinţat asupra datei la care să se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.  +  Capitolul 3 Procedura de solicitare şi de eliberare a informaţiilor din cazierul fiscal către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001  +  Articolul 9 (1) Informaţiile referitoare la datele înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, se furnizează numai la cererea motivată în scris, care va cuprinde temeiul potrivit căruia sunt necesare informaţiile respective. (2) Solicitarile de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de către autorităţile mai sus menţionate, cuprind în mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului. (3) Solicitarile se transmit la organul fiscal competent, direct de către organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, precum şi de către autorităţile fiscale internaţionale, pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 10Organul fiscal are obligaţia să soluţioneze, în termen de 15 zile de la data înregistrării, solicitarea de furnizare de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicări scrise solicitantului, semnată de directorul general.  +  Capitolul 4 Procedura de înscriere a datelor în cazierul fiscal şi în evidenta operativă  +  Articolul 11Înscrierea şi actualizarea datelor în cazierul fiscal se fac numai pe bază de documente justificative.  +  Articolul 12 (1) În scopul înscrierii datelor în cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de înscriere a faptelor în cazierul fiscal. Se va completa câte o fişa pentru fiecare fapta care se înscrie în cazierul fiscal. (2) Fişele prevăzute la alin. (1) se completează numai cu date referitoare la faptele asupra cărora s-au pronunţat organele competente definitiv/irevocabil şi se transmit organelor fiscale competente. (3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale vor comunică, în timp util, organelor de control soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv/irevocabil de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (4) Fişele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc de către: a) organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, astfel:- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de contestare, pentru actele rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice; b) organele cu atribuţii de control din afară Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la data la care au luat cunoştinţa ca asupra faptelor ce urmează să fie înscrise în cazierul fiscal s-au pronunţat organele competente definitiv/irevocabil.  +  Articolul 13 (1) În scopul actualizării datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de actualizare a inscrierilor în cazierul fiscal. (2) Fişele de actualizare a inscrierilor în cazierul fiscal se întocmesc de către compartimentele care se ocupa cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative: a) comunicarea primită de la serviciul cu atribuţii în gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care cuprinde actele normative ce abroga sau modifica prevederile legale în baza cărora au fost sancţionate faptele înscrise în cazierul fiscal; b) listele primite săptămânal de la serviciul/biroul care se ocupa de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz; c) nota de serviciu prin care se aproba fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de directorul general.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------
                 
      FAPTELE  care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, prevăzute de legislaţia în vigoare A. Fapte care, potrivit legii, constituie infracţiuni
    Codul fapteiDescrierea fapteiActul normativ care prevede faptaActul normativ care prevede Sancţiuneasancţiunea prevăzută de legeCondiţiile de înscriere în cazierul fiscal
    repetabi- litateperioada (ani)
    0123456
    1.01.Refuzul de a prezenta organelor de control prevăzute de lege documentele justificative şi actele de evidenţă contabilă necesare pentru stabilirea obligaţiilor faţă de statArt. 9 din Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 9 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei1-
    1.02.Întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare ori de evidenţă contabilă sau acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a împiedica verificările financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscalăArt. 10 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 10 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei1-
    1.03.Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor datorate statului prin neînregistrarea unor activităţi pentru care Legea prevede obligaţia înregistrării, în scopul obţinerii de venituriArt. 11 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 11 din legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.04.Sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, în întregime sau în parte, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile ori taxabile sau efectuarea oricăror alte operaţiuni în acest scopArt. 12 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 12 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.05.Fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei şi a contribuţieiArt. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei1-
    1.06.Organizarea sau conducerea de evidenţe contabile duble, de către conducătorul unităţii sau alte persoane cu atribuţii financiar-contabile, ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor, în scopul diminuării veniturilor supuse impozitelor, taxelor şi a contribuţiilorArt. 14 alin. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 14 alin. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.07.Distrugerea actelor contabile sau a altor documente ori a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor, în scopul arătat la Art. 14 alin. 1Art. 14 alin. 2 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareart. 14 alin. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.08.Tentativa la infracţiunile prevăzute la pct. 1.04, 1.06 şi 1.07 din prezentul tabelArt. 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareSe pedepseşte conform legii1-
    1.09.Declararea fictivă făcută de contribuabilii sau împuterniciţii acestora cu privire la sediul unei societăţi comerciale sau la schimbarea acestuia fără îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege, în scopul sustragerii de la controlul fiscalArt. 16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.10.Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual.Art. 37 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicatăArt. 289 din Codul penal, republicatÎnchisoare de la 6 luni la 5 ani1-
    1.11.Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii ori ascunderea unei părţi din activul societăţii; înfăţişarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act ori în bilanţul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşită în vederea diminuării aparente a valorii activelorArt. 276 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareArt. 276 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareÎnchisoare de la 3 ani la 12 ani pentru persoanele vinovate de bancrută frauduloasă1-
    1.12.Înstrăinarea, în frauda creditorilor, în caz de faliment al unei societăţi, a unei părţi însemnate din activeArt. 276 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareArt. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareÎnchisoare de la 3 ani la 12 ani pentru persoanele vinovate de bancrută frauduloasă1-
    1.13.Persoana care cu rea-credinţă a făcut declaraţii inexacte, în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o menţiune în registrul comerţuluiArt. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioareArt. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioareÎnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune mai gravă1-
    1.14.Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri constituie infracţiunea de contrabandă.Art. 175 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 175 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.15.Trecerea peste frontieră, fără autorizaţie, a armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale, produselor şi substanţelor toxice constituie infracţiunea de contrabandă calificată.Art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 3 ani la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare1-
    1.16.Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, constituie infracţiunea de folosire de acte nereale.Art. 177 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 177 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.17.Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate.Art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.18.Fapta prevăzută la art. 175 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri constituie infracţiunea de contrabandă", săvârşită de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă.Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.19.Fapta prevăzută la art. 176 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Trecerea peste frontieră, fără autorizaţie, a armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale, produselor şi substanţelor toxice constituie infracţiunea de contrabandă calificată", săvârşită de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă.Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.20.Fapta prevăzută la art. 177 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, constituie infracţiunea de folosire de acte nereale", săvârşită de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă.Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.21.Fapta prevăzută la art. 178 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate", săvârşită de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă.Art. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 179 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.22.Dacă fapta prevăzută la art. 175 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri constituie infracţiunea de contrabandă", este săvârşită de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice.Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicatSe poate aplica şi interdicţia exercitării ocupaţiei, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat.1-
    1.23.Dacă fapta prevăzută la art. 176 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Trecerea peste frontieră, fără autorizaţie, a armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale, produselor şi substanţelor toxice constituie infracţiunea de contrabandă calificată", este săvârşită de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice.Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicatSe poate aplica şi interdicţia exercitării ocupaţiei, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat.1-
    1.24.Dacă fapta prevăzută la art. 177 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care Se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, constituie infracţiunea de folosire de acte nereale", este săvârşită de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice.Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicatse poate aplica şi interdicţia exercitării ocupaţiei, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat.1-
    1.25.Dacă fapta prevăzută la art. 178 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate", este săvârşită de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice.Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicatSe poate aplica şi interdicţia exercitării ocupaţiei, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat.1-
    1.26.Dacă fapta prevăzută la art. 179 din Legea nr. 141/1997, cu privire la "Faptele prevăzute la Art. 175-178, săvârşite de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă", este săvârşită de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice.Art. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României cu modificările ulterioareart. 180 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; art. 64 din Codul penal, republicatSe poate aplica şi interdicţia exercitării ocupaţiei, potrivit art. 64 din Codul penal, republicat.1-
    1.27.Tentativa la infracţiunile prevăzute la pct. 1.14-1.21 din prezentul tabelArt. 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareArt. 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioareSe pedepseşte conform legii.1-
    1.28.Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepseiArt. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilorArt. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilorÎnchisoare de la 3 ani la 12 ani1-
    1.29.Ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuniArt. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilorArt. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilorÎnchisoare de la 3 ani la 12 ani1-
    1.30.Fapta de a nu înregistra sau de a înregistra eronat operaţiunile supuse accizelor ori impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, cu intenţia vădită de a diminua aceste obligaţii faţă de bugetul de statArt. 56 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareArt. 56 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareSe pedepseşte conform legii.1-
    1.31.Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de norocArt. 9 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată şi modificată prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioareArt. 9 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată şi modificată prin Legeanr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 4 ani sau amendă. Bunurile şi valorile care au servit la săvârşirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la art. 9 alin. 1 se confiscă.1-
    1.32.Fapta persoanei de a pune la dispoziţie sau de a colecta fonduri, direct ori indirect, ştiind că aceste fonduri sunt folosite, în total sau în parte, pentru săvârşirea actelor de terorismArt. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002Art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002Închisoare de la 5 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.33.Fapta persoanei de a realiza fonduri în scopul finanţării actelor de terorismArt. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002Art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002Închisoare de la 5 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi1-
    1.34.Alte fapte săvârşite în domeniul financiar, vamal şi care privesc disciplina financiară, sancţionate potrivit legislaţiei penale       1-
        B. Fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii    
    Codul fapteiDescrierea fapteiActul normativ care prevede faptaActul normativ care prevede Sancţiuneasancţiunea prevăzută de legeCondiţiile de înscriere în cazierul fiscal
    repetabi- litateperioada (ani)
    0123456
    2.01.Fabricarea sau importul de produse supuse autorizării, fără autorizaţieArt. 52 alin. (1) lit. ţ) din Legea nr.521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareArt. 52 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareAmendă de la 5 miliarde lei la 10 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, precum şi confiscarea instalaţiilor de producţie şi anularea autorizaţiei, după caz1-
    2.02.Comercializarea de produse supuse autorizării, fără autorizaţie sau fără aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, după cazArt. 52 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareArt. 52 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareAmendă de la 1 miliard lei la 5 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi, după caz, anularea autorizaţiilor1-
    2.03.Producerea de alcool şi de distilate, inclusiv pe perioada de probe tehnologice, fără supraveghere fiscalăArt. 52 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareArt. 52 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareAmendă de la 5 miliarde lei la 10 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, precum şi confiscarea instalaţiilor de producţie şi anularea autorizaţiei, după caz1-
    2.04.Amplasarea mijloacelor de măsurare a producţiei şi a concentraţiei de alcool şi distilate în alte locuri decât cele expres prevăzute de Legea nr. 521/2002Art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareArt. 52 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareAmendă de la 5 miliarde lei la 10 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, precum şi confiscarea instalaţiilor de producţie şi anularea autorizaţiei, după caz1-
    2.05.Circulaţia şi comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute de Legea nr. 521/2002Art. 52 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareArt. 52 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu completările ulterioareAmendă de la 1 miliard lei la 5 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi, după caz, anularea autorizaţiilor1-
    2.06.Producţia şi comercializarea de alcool tehnic obţinut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetală, altul decât cel rezultat ca produs secundar din procesul de obţinere a alcoolului etilic rafinatArt. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareArt. 56 alin. (2) prima liniuţă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareAmendă între 1 miliard lei şi 5 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în plus confiscarea utilajelor şi a instalaţiilor1-
    2.07.Comercializarea alcoolului brut de către agenţii economici, precum şi utilizarea acestuia la obţinerea băuturilor alcoolice de orice felArt. 56 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareArt. 56 alin. (2) prima liniuţă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareAmendă între 1 miliard lei şi 5 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare1-
    2.08.Procesarea benzinelor de primă distilare, de DAV, de cocsare, de cracare termică, de piroliză şi a oricăror alte semifabricate rezultate din prelucrarea ţiţeiului, provenite de la alţi agenţi economici decât agenţii economici importatori sau producători interniArt. 56 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareArt. 56 alin. (2) liniuţa a 7-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareAmendă de la 2 miliarde lei la 3 miliarde lei şi confiscarea produselor obţinute1-
    2.09.Efectuarea de operaţiuni privind prelucrarea, procesarea, etilarea, precum şi orice alte operaţiuni legate de obţinerea uleiurilor minerale, de către orice persoană fizică sau juridică, neautorizată ori neînregistrată ca agent economic producător sau procesator de astfel de produseArt. 56 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareArt. 56 alin. (2) liniuţa a 9-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareAmendă de la 2 miliarde lei la 5 miliarde lei, confiscarea produselor rezultate şi a veniturilor obţinute din vânzarea acestor produse1-
    2.10.Neutilizarea documentelor fiscale specialeArt. 56 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareArt. 56 alin. (2) liniuţa a 11-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareAmendă de la 1,5 miliarde lei la 2 miliarde lei, confiscarea cantităţilor de produse astfel comercializate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor1-
    2.11.Deţinerea de către agenţii economici producători sau importatori de produse supuse accizelor a unor cantităţi de astfel de produse, a căror provenienţă nu poate fi dovedită cu documente legal întocmiteArt. 56 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareArt. 56 alin. (2) liniuţa a 13-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările ulterioareAmendă de la 3 miliarde lei la 5 miliarde lei şi confiscarea cantităţilor de produse astfel deţinute1-
    2.12.Comercializarea pe teritoriul României a produselor prevăzute la Art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 fără a fi marcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false ori contrafăcuteArt. 15 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată, cu modificările şi completările ulterioareart. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată, cu modificările şi completările ulterioareAmendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, confiscarea produselor nemarcate sau marcate necorespunzător şi, după caz, anularea, de către autoritatea emitentă, a licenţei de atestare a dreptului de marcare1-
    2.13.Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate.Art. 35 pct. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicatăArt. 36 alin. (1) din Legea contabilităţiinr. 82/1991, republicatăAmendă de la 10 milioane lei la 100 milioane lei1-
    2.14.Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor datorate statului pentru veniturile obţinute prin exercitarea de activităţi neautorizateArt. 17 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 17 alin. 2 pct. 1 din Legea nr. 87/1994pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareAmendă de la 100.000 lei la 300.000 lei pentru persoana fizică şi de la 100.000 lei la 2 milioane lei pentru persoana juridică1-
  -----