HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 18 decembrie 2002privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marina cu hidrocarburi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 14 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Convenţia internationala privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, aprobată prin Legea nr. 160/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marina cu hidrocarburi, denumit în continuare Plan, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de intervenţie în caz de poluare marina cu hidrocarburi se asigura de la bugetul de stat în bugetele anuale ale Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului de Interne până la preluarea efectivă a structurilor unificate de protecţie civilă de către Ministerul Administraţiei Publice.  +  Articolul 3Consiliul Judeţean Constanta asigura spaţiul şi condiţiile de funcţionare pentru Secretariatul permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina, prevăzut la art. 7 din anexa.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelor şiprotecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistru de interne,Ioan RusMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.593.  +  Anexa 1 PLANUL NAŢIONALde pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marina cu hidrocarburi  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Sistemul naţional pentru pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marina cu hidrocarburi  +  Articolul 1 (1) În scopul aplicării prevederilor art. 6 din Convenţia internationala privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2000, aprobată prin Legea nr. 160/2000, se stabileşte un sistem naţional de acţiune împotriva incidentelor de poluare cu hidrocarburi, denumit în continuare sistem naţional. (2) Sistemul naţional reprezintă ansamblul măsurilor de pregătire şi răspuns împotriva poluarii cu hidrocarburi şi cuprinde unităţile prevăzute în art. 7 şi 8. În cadrul sistemului naţional se desemnează:A. Ca autorităţi naţionale responsabile: a) pentru coordonarea activităţilor legate de funcţionarea sistemului naţional, elaborarea Planului şi reactualizarea acestuia, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, prin direcţia sa de specialitate; ca punct de contact naţional cu autorităţile internaţionale în domeniu; b) pentru organizarea acţiunilor de intervenţie: la uscat, Comandamentul Protecţiei Civile, iar pentru operaţiuni maritime, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea Navala Română; c) pentru siguranţa navigaţiei, în conformitate cu regulile pentru prevenirea şi combaterea poluarii de la nave, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea Navala Română; d) pentru forţele navale, Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major al Forţelor Navale.B. Ca puncte naţionale operationale de contact, denumite în continuare PNOC, responsabile de primirea şi transmiterea rapoartelor privind poluarea marina cu hidrocarburi: a) Autoritatea Navala Română, denumita în continuare ANR, pentru incidentele de poluare de la nave; b) Administraţia Naţionala "Apele Române" - Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, denumita în continuare AN Apele Române-DADL, pentru evenimentele de poluare costiera. (3) Atribuţiile Comandamentului Protecţiei Civile şi ale inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, prevăzute în prezentul Plan, vor fi îndeplinite de acestea până la organizarea lor ca Inspectorat General pentru Situaţii de Urgenta, respectiv servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenta, prin preluarea efectivă de către Ministerul Administraţiei Publice a structurilor unificate de protecţie civilă. (4) Planul este parte integrantă a sistemului naţional.  +  Secţiunea a 2-a Scop, domeniu de aplicare şi definiţii  +  Articolul 2 (1) Planul are ca scop aplicarea prevederilor Convenţiei internaţionale privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, denumita în continuare OPRC 1990, pe litoralul românesc, marea teritorială şi zona economică exclusiva a României, pentru a face faţa prompt şi eficient incidentelor de poluare cu hidrocarburi, în vederea protejării mediului marin, a zonei de coasta, a vieţii şi sănătăţii oamenilor. Planul include cerinţele impuse pentru organizarea la nivel naţional a pregătirii, cooperării şi intervenţiei în cazul producerii unor incidente de poluare, modul de acţiune la primirea unui raport privind poluarea cu hidrocarburi, promovarea cooperării internaţionale şi a cercetării în domeniul combaterii poluarii marine cu hidrocarburi. (2) Coordonarea la nivel naţional a activităţilor legate de aplicarea Planului se realizează de către Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, în cooperare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul de Interne, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Apărării Naţionale, ce au responsabilităţi privind coordonarea acţiunilor de pregătire, cooperare şi răspuns, prin direcţiile de specialitate şi unităţile din subordine desemnate în prezentul Plan.  +  Articolul 3 (1) Pentru interpretarea uniforma a Planului, sensul termenilor folosiţi este cel definit corespunzător în art. 2 din OPRC 1990 şi în Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată. (2) În sensul prezentului Plan, termenii de mai jos se definesc după cum urmează: a) gravitatea incidentului - aprecierea amplorii fenomenului de poluare produs sau pe cale de a se produce, în funcţie de cantitatea de hidrocarburi descărcate sau pe cale de a fi descărcate. În scopul prezentului Plan, se disting trei clase de poluare:- poluare marina minora - nivel 1 - mai puţin de 7 tone de hidrocarburi descărcate;- poluare marina medie - nivel 2 - între 7 şi 700 tone de hidrocarburi descărcate;- poluare marina majoră - nivel 3 - peste 700 tone de hidrocarburi descărcate sau care este asimilată situaţiei de dezastru; b) coordonator general - persoana responsabilă pentru coordonarea generală a răspunsului în cazul unei poluari majore - nivel 3 sau medii - nivel 2; c) coordonator operaţiuni maritime - persoana responsabilă pentru organizarea operaţiilor de depoluare marina; d) coordonator operaţiuni terestre - persoana responsabilă pentru organizarea operaţiilor de depoluare a zonelor marine de coasta; e) zone sensibile - zonele ale căror resurse pot fi puse în pericol în cazul unui incident de poluare; f) pregătire - ansamblul activităţilor de prevenire (dispecerat, control, asigurare a sistemului informaţional, alarmare, gestionarea bazei de date, elaborare de metodologii, reglementări, acte legislative, pregătirea teoretică şi practica - exercitii), de asigurare a suportului decizional (observare, avertizare, raportare, cercetare, prognoza) şi de organizare şi asigurare a forţelor, mijloacelor şi materialelor de intervenţie; g) răspuns - ansamblul măsurilor operative pentru activitatea de intervenţie şi combatere efectivă în caz de incident şi al măsurilor de restabilire a situaţiei normale după încetarea incidentului, la nivel naţional şi/sau regional; h) cooperare - ansamblul măsurilor pentru asigurarea activităţilor de pregătire şi răspuns în caz de incident şi al măsurilor de restabilire a situaţiei normale după încetarea incidentului, la nivel naţional şi/sau regional.  +  Capitolul 2 Bazele pregătirii pentru intervenţia în caz de poluare marina cu hidrocarburi  +  Secţiunea 1 Planuri de urgenta  +  Articolul 4 (1) Atunci când navighează/stationeaza în apele maritime aflate sub jurisdicţia României, fiecare petrolier cu un tonaj brut de 150 sau mai mult şi fiecare nava, alta decât un petrolier, cu un tonaj brut de 400 sau mai mult, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, trebuie să aibă la bord un plan de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi, întocmit în conformitate cu cerinţele minimale de conţinut stabilite prin Regula 26 din anexa I la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993 - MARPOL 73/78, şi aprobat de autorităţile competente ale statului pavilionului. Pentru navele care arboreaza pavilionul român planul se aproba de către ANR. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin ANR, are competenţa de a controla navele care arboreaza pavilionul statului român, precum şi navele care arboreaza pavilionul altor state, aflate într-un port sau la un terminal în mare sub jurisdicţie română, asupra existenţei la bord a planului de urgenta prevăzut la alin. (1). (3) Controlul existenţei la bordul navelor militare a planului de urgenta prevăzut la alin. (1) va fi executat de către organele proprii specializate din cadrul Statului Major al Forţelor Navale şi al celor ierarhic superioare.  +  Articolul 5 (1) Fiecare unitate de foraj marin trebuie să aibă la bord un plan de urgenta pentru prevenire şi intervenţie în caz de poluare cu hidrocarburi, obligaţie ce revine operatorului, precum şi dotarea necesară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Planul de urgenta al unităţilor de foraj marin va fi aprobat de ANR şi de AN Apele Române. (3) Platformele marine fixe de extracţie a petrolului trebuie să aibă un plan de urgenta pentru prevenirea şi intervenţia în caz de poluare cu hidrocarburi, elaborat de operatorul acestora şi aprobat de AN Apele Române. (4) Pentru fiecare port şi instalatie de manipulare a hidrocarburilor operatorii acestora sunt obligaţi sa posede un plan de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi, aprobat de AN Apele Române. (5) Planurile de urgenta aprobate potrivit art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) vor fi păstrate în copie la ANR, iar cele aprobate potrivit art. 5 alin. (3) şi (4) vor fi păstrate în copie la AN Apele Române-DADL. (6) AN Apele Române va controla îndeplinirea prevederilor alin. (3) şi (4) de către operatorii portuari şi ai instalaţiilor de manipulare a hidrocarburilor, conform competentelor.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de raportare a poluarii cu hidrocarburi  +  Articolul 6 (1) Comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul român, conducătorii unităţilor de foraj marin, ai porturilor şi instalaţiilor de manipulare a hidrocarburilor au obligaţia să raporteze neîntârziat ANR orice incident de poluare cu hidrocarburi constatat, produs de nava, de unitatea de foraj marin, respectiv de instalatia portuara de manipulare a hidrocarburilor ori de alte nave, precum şi prezenta hidrocarburilor pe apa. (2) Pilotii aeronavelor civile sau militare româneşti au obligaţia să raporteze neîntârziat centrului de control al traficului aerian orice incident de poluare cu hidrocarburi observat pe apa. (3) Centrul de control al traficului aerian va asigura transmiterea operativă a informaţiilor primite conform alin. (2) la ANR sau, după caz, la AN Apele Române-DADL. (4) Orice persoană care observa o descărcare de hidrocarburi sau prezenta hidrocarburilor în zona de coasta va comunică aceasta de urgenta AN Apele Române-DADL.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea generală a intervenţiei  +  Articolul 7 (1) Se înfiinţează Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marina, denumit în continuare C.O.D.M., organism de planificare şi coordonare a activităţilor în caz de poluare marina cu hidrocarburi. (2) C.O.D.M. este condus de un coordonator general în persoana prefectului judeţului Constanta şi de un coordonator general adjunct în persoana preşedintelui Consiliului Judeţean Constanta sau, în lipsa acestora, de către înlocuitorii legali şi este constituit din reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor instituţii: a) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului:- AN Apele Române-DADL;- Inspectoratul de Protecţie a Mediului Constanta;- Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"; b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei:- ANR;- Grupul de Intervenţii şi Salvare Navala - Constanta;- Compania Naţionala "Administraţia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.; c) Ministerul Administraţiei Publice, după preluarea efectivă de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civilă, precum şi a brigazilor şi grupurilor de pompieri militari; d) Ministerul de Interne:- inspectoratele de protecţie civilă ale judeţelor Constanta şi Tulcea, până la preluarea efectivă a acestor structuri de către Ministerul Administraţiei Publice;- Brigada de Pompieri "Dobrogea" a Judeţului Constanta, până la preluarea efectivă a acestei structuri de către Ministerul Administraţiei Publice;- Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontiera Constanta;- inspectoratele de poliţie ale judeţelor Constanta şi Tulcea;- Comandamentul de Jandarmi Teritorial Constanta; e) Ministerul Apărării Naţionale:- Statul Major al Forţelor Navale; f) Consiliul Judeţean Constanta. (3) C.O.D.M. îşi desfăşoară activitatea în sediul Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeteana Constanta, denumit în continuare IPCJ, asigurat de Consiliul Judeţean Constanta, este împuternicit sa acţioneze în zona de acoperire a Planului şi funcţionează ca un centru naţional de intervenţie de urgenta, cu rol de baza operativă a tuturor acţiunilor de combatere a poluarilor marine, numai în caz de declansare a Planului sau în cadrul cooperării regionale. (4) Secretariatul permanent al C.O.D.M., structura specializată pentru depoluare marina, este asigurat de Secretariatul tehnic al Comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor din cadrul IPCJ. Pe timpul intervenţiei Secretariatul permanent este completat cu câte un reprezentant de la fiecare dintre instituţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), indeplinind rolul de Secretariat tehnic al C.O.D.M. (5) C.O.D.M. are în subordine, în caz de răspuns, următoarele structuri: a) divizia pentru operaţiuni maritime, localizata la ANR, constituită din forţele de intervenţie stabilite de C.O.D.M., care acţionează pe mare, şi este condusă de reprezentantul ANR, în calitate de coordonator al operaţiunilor maritime ale C.O.D.M.; b) divizia pentru operaţiuni terestre, localizata la IPCJ, constituită din forţele de intervenţie stabilite de C.O.D.M., care acţionează pe uscat, şi este condusă de şeful IPCJ, în calitate de coordonator al operaţiunilor terestre ale C.O.D.M. (6) Forţele de intervenţie care participa în cadrul celor două divizii de operaţiuni vor acţiona numai la solicitarea C.O.D.M. (7) C.O.D.M. îşi va elabora regulamentul de organizare şi funcţionare, care va fi aprobat prin ordin comun al ministrului apelor şi protecţiei mediului, ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, ministrului de interne şi ministrului administraţiei publice.  +  Articolul 8 (1) Se înfiinţează Comitetul Consultativ pentru Depoluare Marina, ca organism consultativ al prefectului judeţului Constanta, cu activitate nepermanenta, constituit din specialişti nominalizaţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului de Interne, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Turismului, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Consiliului Judeţean Constanta, Consiliului Judeţean Tulcea, precum şi din reprezentanţi ai Comandamentului Protecţiei Civile, Direcţiei Vamilor Constanta, Administraţiei Naţionale "Apele Române", Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta, Institutului de Cercetări în Transporturi, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanta, Societăţii Naţionale "Petrom" - S.A., sucursala "Petromar", Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta, santierelor navale din Constanta, Midia şi Mangalia, precum şi ai altor unităţi cu competenţa în domeniu. (2) Comitetul Consultativ pentru Depoluare Marina oferă unităţilor nominalizate în prezentul Plan consultanţa la solicitarea C.O.D.M.  +  Capitolul 3 Răspunsul la incidentele de poluare marina cu hidrocarburi  +  Secţiunea 1 Acţiunile în cazul raportarii unei poluari marine cu hidrocarburi  +  Articolul 9 (1) În cazul primirii de către punctele naţionale operationale de contact a unui raport sau sesizări privind un incident de poluare, prin sistemul informaţional şi de comunicaţii, se vor anunta imediat şi celelalte structuri care sunt prevăzute în Plan. (2) Informaţiile primite conform alin. (1) sunt verificate, potrivit competentelor legale, de către ANR şi/sau AN Apele Române - DADL, în calitate de organisme constatatoare ale poluarii. (3) În cazul în care incidentul de poluare cu hidrocarburi este apreciat ca o poluare minora sau medie, organismul constatator prevăzut la alin. (2) atenţioneaza de urgenta poluatorul, precum şi pe comandantii navelor, conducătorii unităţilor de foraj marin, ai operatorilor portuari şi ai instalaţiilor de manipulare a hidrocarburilor, cele mai apropiate, prin conducătorii instituţiilor respective, în vederea activarii planurilor de urgenta proprii. De asemenea, organismul constatator al poluarii propune coordonatorului general sau, în lipsa acestuia, înlocuitorului sau legal, în funcţie de gravitatea şi originea accidentului, aplicarea parţială sau totală a Planului. (4) În cazul în care incidentul de poluare cu hidrocarburi este apreciat ca o poluare marina majoră sau medie pe cale sa devină majoră, organismul constatator propune coordonatorului general convocarea Secretariatului tehnic al C.O.D.M. prevăzut la art. 7 alin. (4). (5) Organismul constatator îşi completează informaţiile prin deplasare la locul incidentului, în cazul în care condiţiile hidrometeorologice permit acest lucru.  +  Articolul 10 (1) Dacă este necesară aplicarea Planului, coordonatorul general dispune convocarea la sediul IPCJ de către Secretariatul tehnic a reprezentanţilor instituţiilor care formează C.O.D.M. (2) În cadrul intalnirii cu reprezentanţii instituţiilor din C.O.D.M., care este prezidata de coordonatorul general sau de locţiitorul acestuia, se analizează toate informaţiile disponibile, se propun şi se dezbat acţiunile ce urmează a fi întreprinse. Se va acordă prioritate măsurilor care asigura limitarea poluarii, protejarea zonelor sensibile şi recuperarea hidrocarburilor în larg.  +  Articolul 11În funcţie de efectele poluarii şi de capacitatile naţionale, cu aprobarea primului-ministru, coordonatorul general poate solicita participare internationala.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile C.O.D.M. şi ale instituţiilor din sistemul naţional  +  Articolul 12C.O.D.M. are următoarele atribuţii principale: a) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare; b) evalueaza efectele incidentului de poluare marina majoră cu hidrocarburi; c) elaborează decizia de intervenţie, schema fluxului decizional şi acţiunile la primirea unui raport privind poluarea cu hidrocarburi; d) coordonează răspunsul; e) coordonează pregătirea sistemului naţional de răspuns; f) asigura fluxul informaţional şi de comunicaţii; g) constituie o baza de date cuprinzând hartile cu zonele de risc, cu zonele sensibile şi ariile ce trebuie protejate, informaţii statistice privind curentii marini şi parametrii hidrometeorologici; h) identifica, elaborează şi actualizează lista forţelor de intervenţie cu echipamentele de răspuns şi comunicaţie care aparţin unităţilor ce fac parte din sistemul naţional; i) elaborează formatul standard de raportare a poluarii (Polrep) în conformitate cu normele Organizaţiei Maritime Internaţionale; j) face propuneri pentru participare internationala, conform art. 11; k) urmăreşte recuperarea pagubelor de la poluatorul care a produs incidentul de poluare majoră; l) participa cu forte şi mijloace de intervenţie la solicitarea altor state, în cazul poluarilor marine cu hidrocarburi, în cadrul cooperării regionale; m) asigura notificarea autorităţilor statelor vecine, în cazul poluarilor marine majore cu hidrocarburi cu caracter transfrontalier; n) stabileşte necesarul de resurse pentru aplicarea Planului şi modul de utilizare a acestora; o) asigura informarea autorităţilor naţionale şi a publicului; p) elaborează normativul-cadru de dotare necesar funcţionarii C.O.D.M.; q) stabileşte proiectele de cooperare internationala; r) întocmeşte programul de exercitii periodice; s) identifica şi stabileşte cursurile de pregătire periodică a personalului din unităţile care fac parte din sistemul naţional; t) asigura organizarea administrativă şi financiară în cazul interventiilor; u) asigura elaborarea ghidurilor metodologice de prevenire şi răspuns; v) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Consultativ pentru Depoluare Marina.  +  Articolul 13Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean Constanta, în calitate de coordonator al operaţiunilor terestre, are următoarele atribuţii principale: a) asigura Secretariatul permanent al C.O.D.M.; b) coordonează şi urmăreşte implementarea deciziilor C.O.D.M., informand periodic despre stadiul de îndeplinire a acestora; c) asigura rezolvarea problemelor curente ale C.O.D.M. şi funcţionarea fluxului informaţional decizional cu celelalte instituţii şi organisme implicate în acţiunile de răspuns în cazul poluarii marine cu hidrocarburi; d) creează şi gestionează baza de date necesară prevenirii, limitării şi inlaturarii efectelor generate de poluarile marine cu hidrocarburi; e) prezintă împreună cu celelalte instituţii reprezentate în C.O.D.M. analize de fundamentare a necesarului de mijloace financiare şi materiale pentru aplicarea Planului; f) coordonează elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale C.O.D.M. şi Comitetului Consultativ pentru Depoluare Marina şi le prezintă spre aprobare prefectului; g) asigura planificarea exerciţiilor de simulare şi conduce nemijlocit activităţile de pregătire pe uscat; h) coordonează acţiunile de evaluare a pagubelor şi a costurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor incidentelor de poluare marina majoră; i) propune C.O.D.M. participarea la activităţile de pregătire organizate pe plan naţional sau internaţional privind răspunsul în caz de poluare marina majoră cu hidrocarburi.  +  Articolul 14ANR, în calitate de coordonator al operaţiunilor maritime, are următoarele atribuţii principale: a) constata poluarea marina produsă de nave, potrivit competentelor; b) conduce toate acţiunile pe mare în cadrul diviziei pentru operaţiuni maritime; c) organizează activitatea PNOC pentru incidentele de poluare de la nave; d) centralizează şi tine la zi evidenta tuturor acţiunilor de depoluare efectuate pe mare, de la convocarea Secretariatului tehnic al C.O.D.M. şi până la încheierea operaţiunilor, în cazul fiecărui incident de poluare marina majoră, inclusiv a costurilor acestora; e) asigura legătură cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi cu Organizaţia Maritima Internationala, furnizand permanent informaţiile necesare; f) participa la evaluarea efectelor şi stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marina majoră în zona sa de competenţa; g) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.; h) coordonează efectuarea exerciţiilor de simulare pe mare în cadrul sistemului naţional.  +  Articolul 15Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontiera Constanta îndeplineşte următoarele atribuţii: a) supraveghează şi cercetează cu privire la riscul producerii, constata şi raportează producerea incidentelor de poluare marina cu hidrocarburi în zona de competenţa; b) executa misiuni specifice, la solicitarea C.O.D.M.; c) participa la evaluarea efectelor şi stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marina majoră în zona sa de competenţa; d) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.  +  Articolul 16Compania Naţionala "Administraţia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) participa la intervenţiile de depoluare, la solicitarea C.O.D.M.; b) participa la evaluarea efectelor şi stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare în zona sa de competenţa; c) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.  +  Articolul 17Grupul de Intervenţii şi Salvare Navala Constanta are următoarele atribuţii: a) participa la intervenţiile de depoluare, la solicitarea C.O.D.M.; b) intervine cu forţele şi mijloacele disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin privind prevenirea şi intervenţia în caz de poluare marina majoră cu hidrocarburi; c) participa la evaluarea efectelor şi stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marina majoră cu hidrocarburi în zona sa de competenţa; d) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.  +  Articolul 18AN Apele Române-DADL îndeplineşte următoarele atribuţii: a) constata poluarea, conform competentelor legale; b) acţionează, la solicitarea C.O.D.M., cu echipamente de combatere a poluarii cu hidrocarburi pentru zona de coasta şi evalueaza costurile corespunzătoare acţiunilor de intervenţie; c) participa în cadrul C.O.D.M. la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare, la evaluarea efectelor, precum şi la celelalte acţiuni desfăşurate de divizia pentru operaţiuni terestre la intervenţia în caz de incident de poluare marina majoră cu hidrocarburi; d) creează şi tine la zi o baza de date computerizata privind plajele, calitatea apei marii, calitatea sedimentelor, facilităţile pentru acvacultura, calitatea efluentilor evacuati în mare şi secţiunile corespunzătoare, locurile de deversare a apelor uzate în mare; e) centralizează şi tine la zi evidenta tuturor acţiunilor de depoluare efectuate în zona costiera de la activarea C.O.D.M. şi până la încheierea operaţiunilor, în cazul fiecărui incident de poluare marina majoră, inclusiv a costurilor acestora; f) organizează seminarii şi instruiri ale publicului în vederea protejării zonelor umede, cooperand în acest sens cu instituţiile de profil şi organizaţiile neguvernamentale; g) organizează activitatea PNOC pentru incidentele de poluare în zona costiera; h) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.  +  Articolul 19Inspectoratele de protecţie a mediului Constanta şi, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atribuţii: a) previn poluarile accidentale prin măsurile prevăzute de lege; b) identifica amplasamente pentru depozitarea temporară a hidrocarburilor recuperate; c) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.; d) participa la evaluarea efectelor şi stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marina majoră cu hidrocarburi.  +  Articolul 20Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" îndeplineşte următoarele atribuţii: a) creează şi tine la zi o baza de date privind locurile de iernat şi cuibarit, precum şi alte zone sensibile din zona sa de competenţa; b) participa cu forte şi mijloace în caz de intervenţie; c) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.; d) participa la evaluarea efectelor şi stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare în zona sa de competenţa.  +  Articolul 21Statul Major al Forţelor Navale îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigura prin sistemul propriu de observare, naval şi costier, centralizarea şi transmiterea informaţiilor asupra incidentelor de poluare la PNOC; b) constata poluarea, conform competentelor legale; c) participa cu forte şi mijloace la intervenţia în caz de incident de poluare marina majoră cu hidrocarburi; d) participa la evaluarea efectelor şi stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marina majoră cu hidrocarburi în zona sa de competenţa; e) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M. şi în cadrul diviziei de operaţiuni maritime.  +  Articolul 22Consiliul Judeţean Constanta îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigura spaţiu de funcţionare pentru Secretariatul permanent al C.O.D.M.; b) încheie contracte-cadru în asteptare cu furnizorii de materiale, echipamente şi servicii, stabiliţi de C.O.D.M., în calitate de gestionar al fondului de intervenţie pentru dezastre; c) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.  +  Articolul 23Inspectoratele de poliţie judeţene Constanta şi, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atribuţii: a) participa cu forte şi mijloace specifice în caz de incident de poluare marina; b) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.  +  Articolul 24Brigada de Jandarmi Constanta şi, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atribuţii: a) participa cu forte şi mijloace specifice în caz de incident de poluare marina; b) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.  +  Articolul 25Brigada de Pompieri "Dobrogea" a Judeţului Constanta îndeplineşte următoarele atribuţii: a) participa cu forte şi mijloace specifice în caz de incident de poluare marina; b) asigura participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.  +  Articolul 26 (1) Toate unităţile reprezentate în cadrul C.O.D.M. vor asigura participarea personalului la acţiunile stabilite de coordonatorul general. Pentru perioada în care personalul participa efectiv la intervenţia pentru depoluare, acesta va fi salarizat ca pentru lucru în condiţii grele şi/sau periculoase, conform prevederilor legale. (2) Decontarea cheltuielilor de intervenţie din etapa de pregătire se asigura din fondurile alocate de la bugetul de stat Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului de Interne până la preluarea efectivă a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civilă de către Ministerul Administraţiei Publice. (3) Recuperarea cheltuielilor ocazionate de acţiunile de răspuns şi a celor pentru acoperirea prejudiciilor aduse factorilor de mediu se va face de către Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru marea teritoriala şi de către Ministerul Finanţelor Publice pentru zona economică exclusiva. (4) Consiliul Judeţean Constanta va încheia contracte-cadru cu furnizorii de materiale, echipamente şi servicii, pe care le decide C.O.D.M.  +  Secţiunea a 3-a Încheierea intervenţiei  +  Articolul 27 (1) Decizia încheierii intervenţiei se ia de către coordonatorul general, dacă: a) nivelul curatarii a fost realizat; b) operaţiunea devine ineficienta; c) a fost eliminat riscul producerii poluarii. (2) Coordonatorul general va considera ca nivelul curatarii a fost realizat, dacă: a) fiecare zona a fost curatata, incadrandu-se în parametrii standardizati; b) echipamentul a fost returnat la magazii pentru curatare, întreţinere şi conservare; c) locurile de depozitare temporară au fost eliberate şi reamenajate. (3) C.O.D.M. întocmeşte un raport detaliat care va fi înaintat în original, la finalizarea intervenţiei, Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, comunicându-se totodată câte un exemplar al acestui raport şi celorlalte instituţii care au asigurat mijloace şi forte de intervenţie, spre a fi folosit pentru recuperarea cheltuielilor, compensarea pagubelor şi revizuirea Planului.  +  Capitolul 4 Programul de exercitii şi de pregătire a personalului din forţele de intervenţie  +  Articolul 28Toate unităţile care fac parte din sistemul naţional vor asigura participarea personalului propriu din echipele de intervenţie la cursurile de pregătire periodice organizate de C.O.D.M.  +  Articolul 29C.O.D.M. organizează şi conduce anual un exerciţiu general de simulare a intervenţiei în cazul unui incident de poluare marina majoră cu hidrocarburi, la care vor participa unităţile din cadrul sistemului naţional.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30Lista forţelor de intervenţie, cu echipamentele de răspuns şi comunicaţie care aparţin unităţilor care fac parte din sistemul naţional, va fi actualizată permanent şi păstrată la Secretariatul permanent al C.O.D.M.  +  Articolul 31 (1) Prevederile prezentului Plan se completează cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992). (2) În cazul altor poluari decât cele prevăzute în Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2000, aprobată prin Legea nr. 158/2000, compensarea cheltuielilor de depoluare şi restaurare se face pe principiul "poluatorul plăteşte".-------