REGULAMENT - CADRU din 18 decembrie 2002de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 11 februarie 2003   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, ale art. 32 alin. (4) şi ale art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, aprobată prin Legea nr. 634/2002.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, denumite în continuare servicii de apa şi de canalizare, din localităţile în care exista sisteme publice de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de mărimea acestora. (2) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de apa şi de canalizare, definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii. (3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apa şi de canalizare. (4) Operatorii de servicii de apa şi de canalizare, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conformă prevederilor prezentului regulament-cadru. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciile de apa şi de canalizare, pe baza unor studii de specialitate.  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament-cadru, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează:3.1. apa potabilă - apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;3.2. ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;3.3. ape uzate provenite din activităţile economice - toate deversarile de ape folosite în activităţile economico-industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajera;3.4. ape meteorice - apele ce provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice şi apele care provin din stropirea şi spalarea drumurilor publice sau private, a gradinilor şi curţilor imobilelor;3.5. autoritate competentă - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumita în continuare A.N.R.S.C.;3.6. acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor publice de alimentare cu apa potabilă de a se racorda şi de a folosi în condiţiile legii reţelele de distribuţie;3.7. aviz de bransare/racordare - document scris dat de către furnizorul de servicii de apa şi de canalizare, în legătură cu posibilităţile şi condiţiile de alimentare cu apa din instalaţiile sale a unui consumator, respectiv de preluare în instalaţiile sale de canalizare publică a apelor uzate evacuate de utilizator;3.8. bransament - partea din reţeaua publică de distribuţie care face legătură între reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparţinând utilizatorilor. Bransamentul deserveşte un singur utilizator. Bransamentul până la contor, inclusiv căminul de bransament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia;3.9. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie;3.10. cămin de contor de bransament/reţea - construcţie componenta a sistemului de distribuţie a apei potabile, aparţinând sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament/reţea, cu montajul aferent acestuia;3.11. contor de bransament - aparatul de măsurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament între doua vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componenta a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile;3.12. contor de reţea - aparatul care măsoară consumul de apa potabilă la mai multe asociaţii de locatari/proprietari sau la mai mulţi utilizatori individuali ori care măsoară transportul de apa dintr-o zona în alta a reţelei publice;3.13. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;3.14. echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor apei furnizate, a debitului şi presiunii;3.15. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei necesare consumatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor de apa şi de canalizare;3.16. imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie industriala, comercială, de prestări de servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese distincte;3.17. indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de furnizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor şi care sunt condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare, în cazul nerealizarii parametrilor;3.18. indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare ale căror niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenta sau în contractele de furnizare, în cazul nerealizarii lor;3.19. instalaţii interioare de apa potabilă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de bransament, în sensul de curgere a apei, sau, dacă bransamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalatia interioară de utilizare a apei, şi care asigura transportul apei potabile preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare;3.20. instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigura preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;3.21. licenta - act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice - română sau străină - de exploatare comercială a sistemului public de apa şi de canalizare şi/sau de furnizare a serviciului de apa şi de canalizare; 3.22. operator - persoana juridică titulara a unei licenţe de furnizare-prestare, emisă de A.N.R.S.C., care asigura furnizarea apei potabile şi/sau industriale, respectiv preluarea, epurarea şi deversarea în emisar a apelor uzate;3.23. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator în punctul de bransare, astfel încât să se asigure debitul normat de apa la utilizatorul amplasat în poziţia cea mai dezavantajoasa;3.24. punct de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apa dintre operator şi utilizator - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordeaza la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componenta a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;3.25. racord - partea din reţeaua publică de canalizare care asigura legătură dintre utilizator şi canalizarea publică. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia;3.26. reţea publică de alimentare cu apa sau de canalizare partea din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe care asigura distribuţia apei, respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.Părţile componente ale unei reţele de alimentare cu apa, precum şi cele ale unei reţele de canalizare sunt amplasate de regula pe domeniul public; în cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu apa sau de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private.Nu constituie reţele publice: reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată pe care se afla mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;3.27. secţiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind: a) pentru apa potabilă şi industriala: căminul de bransament/apometru; b) pentru apa uzata: ultimul cămin al canalizarii interioare a utilizatorului, înainte de debusarea acesteia în reţeaua de canalizare a localităţii;3.28. servicii de apa şi de canalizare - activităţile de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor;3.29. serviciul public de alimentare cu apa cuprinde, în principal, activităţile de captare, de tratare a apei brute, de transport şi de distribuţie a apei potabile şi industriale la utilizatori;3.30. sistem public de alimentare cu apa potabilă ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apa potabilă. Sistemul public de alimentare cu apa potabilă cuprinde de regula următoarele componente: a) captări; b) aductiuni; c) staţii de tratare a apei brute; d) staţii de pompare, cu sau fără hidrofor; e) rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile; f) reţele de distribuţie; g) bransamente până la punctul de delimitare;3.31. sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regula următoarele componente: a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare; b) reţele de canalizare; c) staţii de pompare a apelor uzate; d) staţii de epurare; e) colectoare de evacuare spre emisar; f) guri de vărsare în emisar; g) depozite de namol deshidratat;3.32. sistem de canalizare divizor - sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, separată, a apelor uzate şi a apelor meteorice;3.33. sistem de canalizare unitar - sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, în comun, atât a apelor uzate, cat şi a apelor meteorice;3.34. sistem de canalizare mixt - sistemul public de canalizare de pe teritoriul unei localităţi, care se realizează atât prin sistem de canalizare divizor, cît şi prin sistem de canalizare unitar;3.35. serviciul public de alimentare cu apa potabilă cuprinde activităţile de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii;3.36. serviciul public de alimentare cu apa industriala cuprinde activităţile de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa industriala este destinată utilizatorilor ale căror procese tehnologice nu necesita utilizarea apei potabile;3.37. serviciul public de canalizare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice şi asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, evacuarea şi tratarea namolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus, precum şi depozitarea lor;3.38. utilizator - orice persoană fizica sau juridică, proprietara sau cu împuternicire data de proprietarul unui imobil, având bransament propriu de apa şi/sau racord de canalizare, şi care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.  +  Articolul 4La elaborarea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale vor respecta următoarele principii: a) securitatea serviciilor; b) tarifarea echitabila; c) calitatea serviciilor şi eficienta acestora; d) transparenta şi responsabilitatea publică; e) consultarea cu sindicatele, precum şi cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative.  +  Articolul 5Serviciile de apa şi de canalizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; c) acces fără discriminare la servicii; d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 6 (1) Serviciile prestate prin sistemele publice de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin regulamente proprii de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare. (2) Indicatorii de performanţă ai serviciilor la utilizatori se aproba de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în baza unui studiu care va tine seama, cu prioritate, de necesităţile consumatorilor, starea tehnica şi de eficienta sistemelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare. (3) Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciilor de apa şi de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea supunerii lor spre aprobare. (4) Consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba indicatorii de calitate ai serviciilor de apa şi de canalizare, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în prezentul regulament-cadru.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor de apa şi de canalizare  +  Articolul 7Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor de apa şi de canalizare intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, conform competentelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 8Gestiunea serviciilor de apa şi de canalizare se organizează la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau asociaţiilor intercomunale după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor şi ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora.  +  Articolul 9 (1) Administrarea şi gestionarea serviciilor de apa şi de canalizare se realizează prin următoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune indirecta sau gestiune delegată. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de apa şi de canalizare se face prin hotărâre a consiliului local, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 10Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de apa şi de canalizare, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru, avizat de autoritatea competentă şi aprobat de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 11 (1) În cazul gestiunii indirecte autorităţile administraţiei publice locale deleagă o parte din sarcinile şi responsabilităţile proprii către o altă persoană juridică, denumita operator al serviciului, căreia îi încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora. (2) Delegarea gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare se face în condiţii de transparenta, imparţialitate şi competitivitate, cu respectarea contractului-cadru şi a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor de apa şi de canalizare, prin: a) contract de concesiune; b) contract de parteneriat public-privat. (3) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare se face de către A.N.R.S.C. (4) Delegarea gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare poate fi facuta numai către operatori atestaţi de A.N.R.S.C. (5) În contractele de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare vor fi stabiliţi indicatori de performanţă privind calitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate, în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (5). (6) Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii sunt în competenţa A.N.R.S.C. (7) Controlul activităţii operatorilor cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea legii concurentei, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi avizarea contractelor de delegare de gestiune sunt în sarcina A.N.R.S.C. (8) Modificarea contractelor de delegare de gestiune se va face cu avizul A.N.R.S.C.  +  Secţiunea a 2-a Operatorii/furnizorii de prestări de servicii de apa şi de canalizare  +  Articolul 12 (1) Operator al serviciilor de apa şi de canalizare poate fi compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local, societatea comercială aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi asociaţiile constituite de către acestea, cu capital privat sau mixt, autorizate de A.N.R.S.C., care administrează şi exploatează unul sau mai multe sisteme publice de alimentare cu apa potabilă şi/sau de canalizare şi asigura furnizarea/prestarea serviciilor de apa şi de canalizare la utilizatori. (2) Operatorii serviciilor de apa şi de canalizare beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.  +  Articolul 13 (1) Operatorii care furnizează/prestează servicii de apa şi de canalizare îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale. (2) Operatorul care furnizează/prestează mai multe tipuri de servicii va tine evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.  +  Articolul 14 (1) La licitaţiile pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare pot participa numai operatorii atestaţi. (2) Operatorii care intenţionează sa participe la licitaţii pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare trebuie să facă dovada experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitaţii şi capabilităţii financiare de a răspunde cerinţelor specifice prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor trebuie să nu aibă antecedente penale.  +  Secţiunea a 3-a Utilizatorii serviciilor de apa şi de canalizare  +  Articolul 15 (1) Utilizator al serviciilor de apa şi de canalizare poate fi orice persoană fizica sau juridică, proprietara sau cu împuternicire data de proprietarul unui imobil, având bransament propriu de apa potabilă şi/sau industriala ori racord propriu de canalizare, care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului. (2) Pe perioada stabilită de legislaţia în vigoare utilizatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au bransament de apa potabilă, respectiv racord de canalizare propriu. (3) Principalele categorii de utilizatori pot fi: a) agenţi economici; b) instituţii publice; c) utilizatori casnici: persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociaţii de proprietari/locatari.  +  Articolul 16 (1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de apa şi de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor. (2) Fiecare utilizator are un bransament şi un racord. (3) Pentru utilizatorii casnici care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuinţe cu mai multe scări sau tronsoane racordul/bransamentul va fi individual pentru fiecare scara sau tronson. (4) Prin excepţie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, în cazul în care instalaţiile interioare de apa potabilă sau instalaţiile interioare de canalizare sunt comune ori au părţi comune pentru toate scarile sau tronsoanele condominiului, bransamentul/racordul poate fi comun pentru întregul condominiu. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociaţiilor de proprietari/locatari de a avea câte un bransament/racord pentru fiecare scara sau tronson al condominiului, furnizorul serviciilor de apa şi de canalizare este obligat sa dea curs solicitării, numai pe baza unei documentaţii depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentaţie care va conţine: condiţiile tehnice de realizare, modificările necesare şi costurile aferente realizării. Documentaţia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor şi reţelelor interioare de alimentare cu apa şi de canalizare. Cheltuielile necesare realizării documentaţiei şi lucrărilor de bransare/racordare vor fi suportate de solicitant.  +  Capitolul 3 Sisteme publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Articolul 17Sistemele publice de alimentare cu apa şi de canalizare cuprind: a) servicii publice de alimentare cu apa potabilă care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa potabilă este destinată, în ordinea prioritatilor, pentru consum menajer, consumul spitalelor, şcolilor, serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive şi comerciale şi de stingere a incendiilor; b) serviciile publice de alimentare cu apa industriala care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa industriala va fi utilizata în funcţie de necesităţile tehnologice specifice zonei; c) servicii publice de canalizare care au drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor. În funcţie de specificul localităţii, sistemul public de canalizare se poate realiza în sistem unitar, divizor şi mixt.  +  Articolul 18Sursele de alimentare cu apa şi emisari pentru sistemele publice de canalizare sunt următoarele: a) sursele de apa sunt, în general, surse de suprafaţa (lacuri, râuri, paraie etc.) şi subterane (panza freatica); b) emisari pot fi râurile curgătoare, lacurile sau Marea Neagra.  +  Articolul 19Apa livrata şi apa descarcata trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) apa potabilă livrata utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform normativelor în vigoare; b) apa industriala livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicilor calitativi din normativele în vigoare; c) apele descărcate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele operatorului local care exploatează instalaţiile de canalizare şi de acordul inspectoratului judeţean de protecţie a mediului sau de Inspectoratul de protecţie a mediului al municipiului Bucureşti, după caz. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauza au obligaţia să execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.  +  Capitolul 4 Reţele publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Secţiunea 1 Funcţionarea reţelelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Articolul 20Desfăşurarea activităţii serviciilor de apa şi de canalizare se realizează în astfel de condiţii încât să se poată atinge următoarele obiective: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale cetăţenilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economice; c) dezvoltarea durabila a serviciilor; d) protecţia mediului.  +  Articolul 21 (1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apa şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificarii şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionarii sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiţiilor, plecandu-se de la un plan director de perspectiva. (2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor. (3) Operatorul sistemului public de apa şi/sau de canalizare trebuie să asigure funcţionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuarii apelor colectate de la toţi utilizatorii. Livrarea apei folosite în scopuri industriale se va face conform cerinței utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele părţi (operator-utilizator). (4) Întreruperea alimentarii cu apa este permisă numai în cazuri de forta majoră. (5) Întreruperea evacuarii apelor uzate la canalizare poate interveni numai în cazuri de forta majoră. (6) Reţeaua publică de alimentare cu apa, inclusiv bransamentele, intră în obligaţiile de întreţinere şi reparatie ale operatorului. (7) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), operatorul va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări şi investiţii. (8) Operatorul va tine la zi documentaţia tehnica completa a sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare, care va cuprinde planurile reţelei conform proiectului de realizare a acesteia şi cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului şi situaţia existenta în teren. (9) Operatorul va completa la zi câte un registru pentru: a) reparaţii şi intervenţii accidentale; b) revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale şi intervenţii programate. (10) În registrele prevăzute la alin. (9) se vor consemna data şi ora anunţării defectiunii, data programata şi ora începerii execuţiei, data şi ora finalizarii, tipul intervenţiei, tipul şi cantităţile de materiale utilizate, utilajele, forta de muncă, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrărilor pe structura de deviz general. (11) La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni la asigurarea continuităţii funcţionarii reţelei publice de canalizare; în cazul în care obturarea s-a produs ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor de către utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de către aceştia.  +  Secţiunea a 2-a Perturbari sau întreruperi în funcţionarea serviciilor de apa şi de canalizare  +  Articolul 22 (1) Funcţionarea sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie să fie continua, operatorul/furnizorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale. (2) Operatorul/furnizorul de servicii din sistemul public de alimentare cu apa şi de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (5), precum şi în următoarele cazuri: a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, bransari noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul trebuie făcut cu cel puţin 48 de ore înainte de oprirea furnizarii apei, prin mass-media şi/sau afişare la utilizatori, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi; b) în cazul ploilor torentiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor. (3) În cazul întreruperii serviciului public de alimentare cu apa, utilizatorii au obligaţia să asigure etansarea instalaţiilor interioare proprii prin închiderea tuturor vanelor şi robinetelor, pentru evitarea risipei de apa şi a inundarii spaţiului la reluarea furnizarii apei, şi sa ia măsuri de protecţie împotriva avarierii aparatajelor şi maşinilor. (4) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei în caz de seceta sau inghet, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale. Acest program va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin diverse mijloace (mass-media, afişare la utilizator). (5) Operatorul are obligaţia de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. (6) În cazul în care este necesară întreruperea alimentarii cu apa sau a evacuarii apelor uzate în reţeaua de canalizare publică, ca urmare a efectuării unor lucrări solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect întocmit de agenţi economici autorizaţi şi insusit de operator. Data, perioada de întrerupere a alimentarii cu apa sau a evacuarii apelor uzate şi cheltuielile ocazionate de manevrele necesare în reţeaua publică vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare.  +  Secţiunea a 3-a Protecţia reţelelor de apa, a apei din reţea şi a reţelei de canalizare  +  Articolul 23Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive. Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului operatorului serviciului public.  +  Articolul 24 (1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară şi care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public. (2) Este interzisă afectarea funcţionarii reţelelor publice de apa şi de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor şi accesoriilor al altor persoane, cu excepţia celor autorizate de operator şi, în cazuri de forta majoră, a pompierilor. În acest sens operatorul va lua toate măsurile de siguranţă necesare. (3) Manevrarea armaturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al operatorului.  +  Articolul 25Pentru intervenţia rapida în caz de necesitate operatorul va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenta căminelor de vane şi a hidrantilor de incendiu.  +  Articolul 26 (1) Executarea lucrărilor de orice fel şi în special a celor de săpătura, de-a lungul traseelor sau în intersectie cu reţelele publice de apa şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor publice de apa şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un agent economic autorizat, insusit de operatorul sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare. Predarea amplasamentului se va face în prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire-predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor publice de apa şi de canalizare. (2) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua publică de apa şi/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediata de persoana juridică vinovata de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta să fie exonerată de plată daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa şi/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua publică afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectata.  +  Articolul 27 (1) Operatorul care asigura serviciile de alimentare cu apa din sistemul public de alimentare cu apa şi de canalizare va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apa, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de inmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiza a apei, zilnic, la sursa şi în reţele în secţiunea de măsura (după spalarea acestora) ori de câte ori intervin lucrări de întreţinere sau inlaturare a avariilor. (2) Înaintea repunerii în funcţiune a alimentarii cu apa potabilă operatorul va afişa la fiecare utilizator care a avut întreruptă furnizarea apei timpul necesar evacuarii la canalizare a apei din reţeaua interioară de apa potabilă, pentru asigurarea condiţiilor de potabilitate a apei.  +  Capitolul 5 Bransarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 28 (1) Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei vor avea acces de bransare/racordare la reţelele sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare. (2) Un utilizator trebuie să aibă de regula un singur bransament de apa şi un racord de canal, mai multe bransamente şi/sau racorduri admiţându-se în cazuri speciale, cu aprobarea reprezentanţilor administraţiei publice locale, pe baza avizului operatorului.  +  Articolul 29 (1) Bransarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apa, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la reţelele publice de alimentare cu apa şi de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie. (2) Eliberarea avizului se realizează în doua faze, şi anume: a) avizul de bransare/racordare de principiu - cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare/racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat; b) avizul de bransare/racordare definitiv - prin care se insusesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine:● memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru bransarea/racordarea la reţeaua publică de alimentare cu apa şi de canalizare;● documentaţia economică;● scheme de montaj al conductelor de apa;● profiluri longitudinale ale reţelelor de canalizare;● scheme de preepurare, dacă este cazul;● detalii de rezolvare a situaţiilor în care traseele reţelelor de apa se intersectează cu traseele altor utilităţi;● planul reţelelor în incinta. (3) Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completa, operatorul va înapoia documentaţia în termen de maximum 10 zile, indicând în scris ce documente lipsesc, completand în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompleta.  +  Articolul 30 (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentari cu apa şi canalizare, inclusiv a branşamentelor de apa şi a racordurilor de canalizare, se va face după obţinerea autorizaţiei eliberate de administraţia publică locală, autorizaţie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului. (2) Căminul de apometru şi căminul de racord se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate (de regula la 1-2 m în exteriorul acesteia). (3) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) şi în clădiri, în general în subsoluri, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care să definească drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi în aceasta situaţie. (4) Darea în funcţiune a bransamentului de apa şi a racordului de canalizare se va face după recepţia acestora; la recepţie se vor efectua probele de presiune şi de etanseitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare-utilizare între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract. (5) Realizarea de bransamente şi racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestina şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cat şi pentru executantul lucrării. (6) Desfiinţarea bransamentului şi/sau a racordului se poate face în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 31 (1) Operatorii au obligaţia să asigure gospodărirea eficienta a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate. (2) Realizarea alimentarii centralizate cu apa a satelor şi comunelor cu distribuţie stradala, fără bransamente la locuinţe, este condiţionată numai de asigurarea scurgerii apei din rigole stradale. (3) Operatorii care exploatează staţiile de tratare a apei potabile şi/sau instalaţiile de epurare au obligaţia sa realizeze urmărirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, sa păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi sa pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de bransare şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apa  +  Articolul 32 (1) Părţile componente ale unui bransament sunt: a) cămin de apometre (de bransament); b) priza de apa reprezentând punctul de racordare la reţeaua de apa; c) conducta de bransament care se leagă la reţeaua publică de distribuţie; d) armatura (vana) de concesie; e) apometre care asigura măsurarea debitului de apa furnizată; f) armatura (vana) de închidere. (2) Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalatia interioară a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componenta a reţelei publice de distribuţie. (3) Bransamentul până la contor, inclusiv căminul de bransament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.  +  Articolul 33 (1) Orice utilizator, persoana fizica sau juridică, care doreşte să fie alimentat cu apa potabilă trebuie să depună la operatorul-furnizor o cerere de bransare şi utilizare a apei potabile din reţeaua de distribuţie a sistemului public de alimentare cu apa. Cererea va fi însoţită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zona scara 1:500, şi actul de proprietate sau o împuternicire data de proprietar. (2) Procedura de bransare se face cu respectarea dispoziţiilor art. 29. (3) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenţa tehnica, consultanţa, recepţie şi punere în funcţiune revin în sarcina operatorului.  +  Articolul 34Procedura urmată de operator pentru eliberarea avizului de bransare conţine: a) analiza încadrării debitului solicitat în disponibilul debitului de apa al reţelei publice de alimentare şi deciderea:1. aprobării cererii de bransare a utilizatorului, dacă disponibilul de debit de apa din reţeaua publică de alimentare este suficient;2. amânării aprobării sau limitării provizorii a debitului bransamentului, dacă execuţia acestuia necesita realizarea unei redimensionari a conductelor din reţeaua publică de alimentare cu apa, a capacităţii sursei sau a instalaţiilor de tratare existente. Se exceptează de la aceste prevederi potentialii utilizatori care au sursele de apa existente poluate sau care solicită bransamente cu diametrul maxim de 20 mm; b) eliberarea avizului de bransare de principiu:1. analiza proiectului întocmit de un proiectant autorizat, care conţine soluţiile tehnice adoptate, dimensionarea pe baza elementelor de amplasament şi a datelor de consum prezentate în cererea pentru bransare şi utilizare, traseul şi diametrul bransamentului, precum şi mărimea şi amplasarea apometrului şi detaliile de execuţie;2. eliberarea avizului de bransare definitiv.  +  Articolul 35 (1) Execuţia lucrărilor de instalare a bransamentului se poate face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberata în condiţiile legislaţiei în vigoare. (2) După instalarea bransamentului se convoacă, conform legii, comisia de recepţie în vederea receptionarii lucrărilor executate. (3) După receptionarea bransamentului se întocmeşte între operator şi utilizator contractul de bransare şi utilizare a apei potabile şi de canalizare. (4) După receptionare, bransamentele se înscriu în conformitate cu prevederile legale, în evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a consiliului local, urmând ca exploatarea, întreţinerea şi repararea să fie în atribuţiile operatorului/prestatorului serviciului.  +  Articolul 36Operatorul/prestatorul serviciului poate desfiinta, busona sau bloca reţelele respective, fără ca utilizatorul să aibă dreptul la despăgubiri, în cazul în care se constata executarea unor lucrări de bransare la sistemul public de alimentare cu apa fără aprobare sau dacă exista dovada ca aceste reţele nu îndeplinesc condiţiile tehnice şi igienico-sanitare legale.  +  Articolul 37Lucrările de întreţinere, exploatare şi reconditionare a branşamentelor publice sunt executate de operatorul/prestatorul serviciului. Întreţinerea care revine în sarcina operatorului/prestatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea bransamentului şi cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenţa dovedită a utilizatorului; în acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.  +  Articolul 38Contractele de bransare/racordare şi utilizare a apei potabile din reţeaua de distribuţie a sistemului public de alimentare cu apa a unei localităţi se încheie de operatorul/prestatorul serviciului cu următoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, în funcţie de modul de utilizare a apei şi de tipul de habitat, astfel: a) agenţi economici; b) instituţii publice; c) asociaţii de proprietari/locatari; d) persoane fizice care nu locuiesc în cadrul unui condominiu.  +  Articolul 39 (1) În momentul încetării contractului bransamentul va fi închis şi contorul va fi ridicat. (2) În cazul schimbării titularului de contract, indiferent de cauza, noul utilizator este substituit celui anterior, fără alte cheltuieli, în afară celor legate, dacă este cazul, de redeschiderea bransamentului, în cazul în care se păstrează condiţiile pentru care a fost eliberat avizul de bransare. (3) Fostul utilizator rămâne răspunzător faţă de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate în virtutea contractului încheiat cu acesta.  +  Articolul 40 (1) Contractele de bransare pe durata determinata (pentru antreprize de construcţii, târguri etc.) pot fi acceptate cu titlu excepţional, pentru o durată limitată, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distribuţia apei. (2) Operatorul/prestatorul serviciului poate condiţiona realizarea de bransamente provizorii pentru contractele temporare de vărsarea unui depozit de garanţie, care urmează să fie fixat pentru fiecare caz. (3) În cazul în care, datorită caracterului temporar al necesităţilor de apa, amenajarea unei prize de reţea nu este justificată, un utilizator poate fi autorizat sa ia apa de la gurile de spalare (hidranti), prin intermediul unei prize special instalate de către operator, priza dotată şi cu apometru de măsurare a consumului. (4) Cheltuielile de instalare a acestor bransamente şi prize temporare revin în sarcina utilizatorului.  +  Articolul 41 (1) Punerea în funcţiune a bransamentului poate avea loc numai după semnarea contractului de bransare-utilizare. (2) Apometrele sunt instalate şi întreţinute de către operatorul/prestatorul serviciului public de alimentare cu apa sau de către un agent economic autorizat. Apometrul trebuie să fie uşor accesibil în orice moment pentru personalul operatorului sau agentului economic autorizat. (3) Instalarea apometrului în subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de bransament situata în imobil în amonte de apometru trebuie să fie vizibila şi degajata, pentru ca operatorul/prestatorul serviciului să poată interveni în caz de avarie sau să poată verifica dacă nu a fost efectuată nici o priza ilicită pe acest traseu de bransament. (4) În cazul în care consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul definitiv de bransare/racordare, operatorul/prestatorul serviciului înlocuieşte apometrul cu altul corespunzător şi, dacă este necesar, înlocuieşte şi bransamentul.  +  Articolul 42 (1) Lucrările publice de alimentare cu apa se înscriu, conform legii, ca mijloace fixe în proprietatea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, urmând ca exploatarea, întreţinerea şi aprobarea unor bransamente de instalaţii noi interioare la aceste reţele să se facă numai în condiţiile prezentului regulament-cadru. (2) În cazul în care se constata executarea unor lucrări de bransare la sistemul public de alimentare cu apa al localităţii, fără aprobare, operatorul/prestatorul serviciului va putea desfiinta, busona sau bloca reţelele respective, fără ca beneficiarul sau executantul acestor lucrări să aibă drept la despăgubiri. (3) Toate lucrările de montare, întreţinere şi reparare se executa de agenţi economici autorizaţi. (4) Operatorul/prestatorul serviciului poate să refuze deschiderea unui bransament dacă instalaţiile interioare sunt susceptibile de a dăuna funcţionarii normale a reţelei publice de distribuţie, ca urmare a execuţiei acestora fără proiect întocmit de un agent economic autorizat. (5) Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru bransament, în special prin suprapresiune, trebuie să fie înlocuit sau proprietarul va lua măsurile de siguranţă ce se impun. În caz contrar, pe bază de dovezi, operatorul poate închide bransamentul utilizatorului. (6) Instalaţiile interioare de apa nu trebuie să fie susceptibile, prin conceptie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea reţelelor publice de apa potabilă cu materii reziduale, ape nocive sau orice alta substanţa neadmisa de normativele de calitate în vigoare. (7) Utilizatorul trebuie să permită autorităţilor abilitate de lege cu drept de control sa verifice instalaţiile interioare în legătură cu efectele dăunătoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distribuţiei sau în legătură cu conformarea lor la normele de igiena, ori de câte ori exista indicii certe în acest sens.  +  Articolul 43 (1) Orice utilizator care dispune în interiorul proprietăţii sale de alte instalaţii de alimentare cu apa care nu provine din sistemul public de distribuţie a apei trebuie să notifice operatorul/prestatorul serviciului despre acest fapt. (2) Este interzisă utilizarea instalaţiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de punere la pământ a instalaţiilor electrice. (3) Nerespectarea prevederilor acestui articol antreneaza răspunderea utilizatorului şi închiderea bransamentului.  +  Articolul 44 (1) Vana de concesie va fi manevrata numai de personalul specializat al operatorului/furnizorului. În cazuri speciale (avarii, reparaţii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de închidere care se afla în aval de apometru. (2) Demontarea parţială a bransamentului sau apometrului poate fi executată numai de către operatorul/prestatorul serviciului.  +  Articolul 45 (1) Utilizatorul trebuie să permită accesul liber şi necondiţionat al reprezentantului operatorului/prestatorului, care efectuează citirea periodică a apometrului pe baza unui program convenit de comun acord între furnizor şi utilizator. (2) Utilizatorul este obligat sa ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a caminului de apometru, a contorului de apa la locul de montaj şi a vanelor ce echipeaza bransamentul, dacă acestea se afla pe proprietatea sa. În caz contrar aceste măsuri sunt în sarcina operatorului/furnizorului. (3) Orice reparaţii şi orice înlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt şi care a fost deschis sau demontat ori a cărui deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcţionari anormale în condiţii de (inghet, incendiu, socuri exterioare sau furt) sunt efectuate de către operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului, dacă s-a dovedit ca s-au produs din vina acestuia.  +  Articolul 46 (1) Verificarea exactitatii indicaţiilor contorului de apa (apometrului) se face ca obligaţie legală a operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului. (2) În caz de înlocuire a contorului de apa din iniţiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris, din timp, pentru a asista la operaţiunea de înlocuire şi de înregistrare a indexului vechi şi a indexului de pornire al noului contor. În cazul în care utilizatorul nu participa la efectuarea înlocuirii la data şi la ora anunţate, operatorul va comunică acestuia în scris aceste date. (3) Utilizatorul are dreptul sa ceara în orice moment verificarea exactitatii indicaţiilor contorului de apa. Verificarea exactitatii indicaţiilor contorului de apa se face numai pe standuri de verificare autorizate, care aparţin unui agent economic autorizat, agreat atât de operator, cat şi de utilizator. (4) Dacă verificarea este efectuată la cererea utilizatorului şi contorul corespunde aprobării de model şi clasei de precizie a acestuia, atestata prin buletin de verificare metrologica, cheltuielile de verificare, montare şi demontare sunt în sarcina utilizatorului. În caz contrar cheltuielile sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului, care procedează, de asemenea, şi la o rectificare a facturarii, luând în calcul un consum pausal pe perioada în care apometrul a fost defect.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii de racordare şi utilizare a serviciului de canalizare  +  Articolul 47 (1) Părţile componente ale unui racord sunt: a) o construcţie numita cămin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibila şi accesibila; b) un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei şi care permite totodată racordarea la reţeaua de canalizare aparţinând utilizatorului; c) o conducta de racordare, situata între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare; d) un dispozitiv de legătură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permitand legarea conductei de racordare la reţeaua publică de canalizare. (2) Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalatia interioară de canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord. (3) Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.  +  Articolul 48 (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua publică de canalizare. (2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publică, în vederea evacuarii apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apa şi de canalizare, în cazul unor defectiuni, se vor monta vane şi clapete contra refularii. (3) Căminul de racord se amplaseaza astfel: a) la 1-2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire; b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice); c) la 1 m de împrejmuire în curtea imobilelor cu incinta închisă; d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre clădire şi canalul public este mai mica de 3 m.  +  Articolul 49Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta: a) nu se degradeaza construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale statiilor de epurare; b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari; c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare; d) nu se perturba procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora; e) nu se creează pericol de explozie; f) nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul public de canalizare.  +  Articolul 50 (1) În reţeaua publică de canalizare a apelor uzate se admite deversarea următoarelor categorii de ape uzate: a) ape uzate menajere; b) ape meteorice; c) ape uzate provenite din activităţi economice. (2) Deversarea la canalizarea publică se poate face numai prin intermediul racordului.  +  Articolul 51 (1) Orice utilizator, persoana fizica sau juridică, care doreşte să fie racordat la sistemul public de canalizare, trebuie să depună la operatorul-furnizor de servicii de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi însoţită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zona la scara de 1:500, şi actul de proprietate sau o împuternicire data de proprietar. (2) La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, solicitantul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv estimari ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarile localităţilor, prezentând buletine de analiza a compoziţiei şi cronograma debitelor de ape uzate. (3) Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaţia de a cere un nou aviz de bransare/racordare, de a obţine avizul inspectoratului de sănătate publică şi avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligaţia sa modifice contractul de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor cu acesta. (4) Procedura de racordare se face cu respectarea dispoziţiilor art. 35. (5) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenţa tehnica, consultanţa, recepţie şi punere în funcţiune revin în sarcina operatorului.  +  Articolul 52Procedura urmată de operator pentru eliberarea avizului de racordare conţine: a) analiza cantităţilor de apa uzata, solicitate a fi evacuate de utilizator, în corelatie cu reţelele publice de canalizare existente în zona de amplasament, pe tipuri de apa uzata, şi deciderea:1. aprobării cererii de racordare a utilizatorului, dacă reţeaua/reţelele de canalizare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montarii unor staţii de preepurare;2. amânării aprobării sau limitării provizorii a debitelor preluate, dacă execuţia racordului necesita realizarea unei redimensionari a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente; b) eliberarea avizului de bransare de principiu:1. analiza proiectului întocmit de un proiectant autorizat, care conţine soluţiile tehnice care stabilesc numărul de racorduri necesare, traseul şi diametrul racordului, pantele necesare etc.;2. eliberarea avizului de racordare definitiv.  +  Articolul 53În avizul de racordare definitiv şi în contractul de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor pentru preluare la canalizarea localităţilor a apelor uzate se vor specifică: a) debitele şi concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate în secţiunea de control; b) eventualele restrictii de evacuare la anumite ore; c) măsuri de uniformizare a debitelor şi concentratiilor substanţelor poluante conţinute; d) obligaţia montarii de debitmetre pe canalul de evacuare a apelor uzate şi menţinerii lor în stare de funcţionare; e) obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare.  +  Articolul 54 (1) Execuţia lucrărilor de instalare a racordului se poate face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberata în condiţiile legislaţiei în vigoare. (2) După instalarea racordului se convoacă, conform legii, comisia de recepţie în vederea receptionarii lucrărilor executate. (3) După receptionarea racordului se întocmeşte între operator şi utilizator contractul de bransare şi utilizare a apei potabile şi de canalizare. (4) După receptionare racordurile se înscriu, în conformitate cu prevederile legale, în evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a consiliului local, urmând ca exploatarea, întreţinerea şi repararea să fie în atribuţiile operatorului/prestatorului serviciului. (5) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor situate pe domeniul public, precum şi a caminului de racordare sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului. (6) În cazul în care se face dovada ca stricăciunile, inclusiv cele cauzate terţilor, se datorează neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului/prestatorului serviciului pentru remedierea situaţiei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.  +  Articolul 55Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens utilizatorul nu poate deversa în reţeaua publică de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin: a) materii în suspensie, ale căror cantitate, mărime şi natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stanjenesc curgerea normală; b) substanţe cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi; c) substanţe de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normală a canalelor şi statiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive; d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a statiei de epurare; e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate; f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător; g) substanţe colorante, ale căror cantităţi şi natura, în condiţiile diluarii realizate în reţeaua de canalizare şi în statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa în care se evacueaza apele epurate; h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului; i) substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare ale treptei biologice.  +  Articolul 56 (1) Apele uzate, provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinara, întreprinderi de ecarisaj, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care, prin specificul activităţii lor, produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti), pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor numai cu respectarea următoarelor măsuri: a) la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare; b) la laboratoarele institutelor care lucrează cu produse patologice şi la celelalte unităţi menţionate realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare. (2) Realizarea măsurilor prevăzute la lit. a) şi b) se va certifica periodic prin buletine de analiza, eliberate de către inspectoratele de sănătate publică teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au în administrare şi exploatare reţeaua publică de canalizare şi statia de epurare a localităţii.  +  Articolul 57În cazul în care în localitate exista un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu bransament propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reţeaua publică de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru.  +  Articolul 58 (1) Utilizatorii din categoria agenţilor economici, care deverseaza ape uzate industriale, vor trebui, dacă operatorul/prestatorul serviciului o cere, să fie dotati cu doua tipuri de racorduri distincte: a) un racord pentru ape menajere; b) un racord pentru ape industriale. (2) Fiecare dintre cele doua racorduri, respectiv racordul comun, dacă s-a convenit astfel, va trebui să fie dotat cu un cămin, care constituie secţiunea de măsura, pentru a se putea efectua prelevări de probe, în vederea stabilirii calităţii apei uzate debusate în reţeaua publică de canalizare. (3) Un dispozitiv de obturare, permitand separarea reţelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din iniţiativa operatorului/prestatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.  +  Articolul 59 (1) Utilizatorul are obligaţia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea în reţeaua publică să respecte indicatorii consemnati în avizul de racordare/bransare. (2) Operatorul poate efectua în secţiunea de măsura prelevări de probe şi controale în prezenta utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate, deversate în reţeaua publică, au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare. (3) Proba prelevata din secţiunea de măsura va fi reprezentativa şi suficienta cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi sanitare, astfel: a) o treime va fi analizata prin grija operatorului; b) o treime prin grija utilizatorului; c) o treime va fi sigilată atât de operator, cat şi de utilizator, constituind proba-martor, şi va fi păstrată de una dintre cele doua părţi în astfel de condiţii care să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele doua părţi.  +  Articolul 60Legătură realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusiva a utilizatorilor. Canalizarea şi lucrările de racord trebuie să fie executate în condiţii de etanseitate.  +  Articolul 61Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apa potabilă sau industriala, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare.  +  Articolul 62Înainte de orice racordare la reţelele publice de canalizare operatorul/prestatorul serviciului de canalizare va verifica documentaţia proiectului de realizare a instalaţiilor interioare de canalizare, în sensul posibilităţilor tehnice de racordare şi compatibilitatii celor două reţele.  +  Articolul 63 (1) Pentru controlul calităţii apelor deversate în reţeaua publică de canalizare utilizatorii, agenţi economici, care desfăşoară activităţi în urma cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat. (2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.  +  Capitolul 6 Instalaţiile/reţelele interioare de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Articolul 64 (1) Instalatia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armatura de utilizare. Reţeaua interioară de alimentare cu apa aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparatie, utilizatorului. (2) Instalaţiile interioare de apa şi de canalizare care deservesc doi sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune ale condominiului şi intra ca obligaţie de întreţinere şi reparatie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului. (3) Instalaţiile interioare de apa şi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intra ca obligaţie de întreţinere şi reparatie în sarcina proprietarului. (4) Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul de racord, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe, la reţeaua interioară de distribuţie.  +  Articolul 65În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune şi dezinfecţie va fi suportată de către utilizator.  +  Articolul 66 (1) Se interzice executarea unor legături între instalaţii interioare prin care se distribuie apa cu destinaţii diferite, precum şi cele dintre conductele de apa potabilă şi conducte de apa, cu apa de alta calitate (nepotabila). (2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) şi consecinţele rezultate din aceasta răspunzător este deţinătorul de instalaţii. (3) Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apa din alte surse decât ale operatorului de zona (localitate) nu vor executa legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului public de alimentare cu apa. (4) Se interzice legătură directa între conductele de aspiratie ale pompelor şi bransament.  +  Articolul 67 (1) Utilizatorul are obligaţia să asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei interioare de alimentare cu apa; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparatie ce se impun în vederea unei exploatări optime. (2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanţa şi îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanseitatii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării rationale a acesteia.  +  Articolul 68 (1) Instalatia/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala şi de terasa), conducte orizontale de legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita reţelei interioare (limita de proprietate). (2) Instalatia/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; operatorul nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a reţelei interioare de canalizare. (3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, cu staţii de pompare a apelor uzate).  +  Articolul 69 (1) Operatorul va întocmi un program anual de verificare şi curatare periodică a reţelei publice de canalizare. (2) Operatorul are obligaţia sa întreţină curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice şi stradale, scop în care va efectua verificări şi curatari periodice. În cazul ploilor torentiale operatorul va lua măsuri operative de intervenţie în locurile inundate. (3) În cazul în care se constata producerea sistematica de inundaţii în anumite puncte ale reţelei publice de canalizare, operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor reţelei publice de canalizare, multiplicare şi/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare. (4) Curatarea rigolelor şi gratarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor, se va asigura prin grija administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul 7 Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor  +  Articolul 70Operatorul are următoarele obligaţii: a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare; b) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru; c) sa ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defectiunilor apărute la instalaţiile sale, precum şi de inlaturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate; d) sa presteze serviciul de apa şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor; e) sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi/atestaţi; f) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de organele administraţiei publice locale; g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau/şi de A.N.R.S.C.; h) să aplice metode performanţe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; i) sa furnizeze apa potabilă la parametrii de potabilitate impusi de normativele în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, prevăzute în contract, indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare; j) sa furnizeze apa industriala, în condiţiile de calitate impuse de normativele în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi presiunilor de serviciu la utilizator, prevăzute în contract, indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare; k) să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul public de canalizare şi sa verifice calitatea acestora; l) sa întreţină şi sa verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a debitelor, în conformitate cu prescripţiile metrologice; m) sa factureze cantităţile de apa furnizate şi serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor sau determinate conform cap. VIII, aducând la cunoştinţa utilizatorului modificările de tarif; n) sa înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi sa ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise operatorul va răspunde tot în scris, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.  +  Articolul 71Operatorul are următoarele drepturi: a) sa oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apa şi/sau de canalizare; b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioada, cu înştiinţarea prealabilă, fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul în care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului public de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restrictionari se fac cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale şi cu consultarea agentiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., după caz; c) sa încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi să aplice penalităţile legale; d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii rau-platnici sau care nu-şi respecta clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru legalizarea situaţiei.  +  Articolul 72Utilizatorul are următoarele obligaţii: a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apa şi/sau de canalizare; b) toţi utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a asigura folosirea eficienta şi raţională a apei preluate din reţeaua publică de alimentare cu apa, prin încadrarea în normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevăzute în contractul de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte sa extindă instalaţiile sau folosintele care fac obiectul unui contract, va înştiinţa/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale; d) utilizatorului îi este interzisă utilizarea apei în alte scopuri decât pentru folosinţă proprie, sa o pună la dispoziţie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu excepţia cazurilor de incendiu; e) sa menţină curăţenia şi sa întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru/contor, dacă se afla amplasat pe proprietatea sa; f) sa anunţe imediat operatorul despre apariţia oricărei deteriorări sau descompletari apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte, în cazul în care acesta nu se afla pe proprietatea sa; g) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa; h) sa nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract; i) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apa pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se afla în proprietatea utilizatorului; j) toţi utilizatorii, agenţi economici, care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă sunt obligaţi sa furnizeze operatorului/furnizorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru anul următor; k) sa nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului; l) sa nu practice comunicări sau racordari între conductele de apa rece potabilă şi conductele altor sisteme din interiorul construcţiilor (apa calda menajera, încălzire); m) sa nu manevreze vanele dinainte de apometru în sensul de curgere a apei şi sa folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana de după apometru, în sensul de curgere a apei; n) sa nu influenteze în nici un fel indicaţiile apometrului şi sa păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile; o) sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator; p) sa nu evacueze în reţeaua publică de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare; q) deţinătorii de surse proprii de apa potabilă care au şi calitatea de utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apa sunt obligaţi: sa comunice operatorului/prestatorului serviciului data punerii în funcţiune a surselor proprii, în vederea facturarii debitelor utilizate din acestea şi deversate în canalizarea publică. În acest scop au obligaţia sa instaleze apometre, sa ţină la zi registrul de evidenta, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii; r) sa anunţe cu 15 zile înainte mutarea din imobil, solicitând fie schimbarea titularului de contract, fie desfiinţarea bransamentului de apa şi/sau a racordului de canalizare, în cazul desfiinţării imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunta operatorul în toate cazurile în care apar schimbări ale datelor înscrise în contractul încheiat cu acesta.  +  Articolul 73Utilizatorul are următoarele drepturi: a) sa i se furnizeze sau sa i se presteze serviciile de alimentare cu apa şi/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract; b) sa primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; c) sa conteste facturile când constata încălcarea prevederilor contractuale; d) să fie anuntat cu cel puţin 48 de ore înainte despre opririle programate sau restrictionarile în furnizarea/prestarea serviciului; e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifica valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat; f) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare, despre deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de operator privind asigurarea acestor servicii; g) toţi utilizatorii au dreptul de a avea montate pe bransamentele proprii ale imobilelor aparate de măsurare-înregistrare a consumurilor de apa; h) utilizatorii au garantat dreptul de acces şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa potabilă şi de canalizare.  +  Capitolul 8 Stabilirea consumurilor de apa şi a debitelor de apa evacuate la canalizare  +  Articolul 74 (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe bransamentul sau. (2) Montarea apometrelor se va face la toţi utilizatorii casnici, pe cheltuiala operatorului, pe baza unui program de contorizare stabilit de consiliile locale. (3) La cererea unui utilizator casnic care nu are apometru pe bransament, operatorul are obligaţia ca, în devans faţă de programul de contorizare, în termen de maximum 6 luni de la data cererii, sa dea curs solicitării. (4) Cantităţile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de bransament, consemnate într-un proces-verbal încheiat între operator şi utilizator. (5) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de măsura, până la montarea acestora, stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apa în sistem pausal. (6) Debitele de apa industriala se stabilesc numai pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare/prestare.  +  Articolul 75 (1) Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici va fi stabilită de operator împreună cu autorităţile administraţiei publice locale. Cantitatea de apa evacuata de către celelalte categorii de consumatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apa sa rămână inglobata în produsul finit, caz în care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi insusit de operator. (2) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacueaza apa uzata în reţeaua publică de canalizare vor achită contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul. (3) Cantitatea de apa meteorica preluată de reţeaua publică de canalizare se determina prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apa meteorica, stabilită conform normativelor în vigoare, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator.  +  Capitolul 9 Indicatori de performanţă  +  Articolul 76 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor de apa şi de canalizare. (2) Indicatorii de performanţă asigura condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de apa şi de canalizare, avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorilor; c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apa şi de canalizare; d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 77Indicatorii de performanţă pentru serviciul de apa şi de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) bransarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apa şi de canalizare; b) contractarea serviciilor de apa şi de canalizare; c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi consumator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; f) soluţionarea reclamatiilor consumatorilor referitoare la serviciile de apa şi de canalizare; g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţa etc.).  +  Articolul 78În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciilor de apa şi de canalizare, conform prevederilor contractuale; b) evidenta consumatorilor; c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; d) înregistrarea reclamatiilor şi sesizarilor consumatorilor şi soluţionarea acestora; e) accesul neingradit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competentele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;2. calităţii şi eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare de gestiune;3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa şi de canalizare;5. stadiului de realizare a investiţiilor;6. respectării parametrilor ceruti prin prescripţiile tehnice şi a normelor metrologice.  +  Articolul 79Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de apa şi de canalizare sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.  +  Capitolul 10 Contractul de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor de apa şi de canalizare  +  Articolul 80Furnizarea şi prestarea serviciilor de apa şi de canalizare se va realiza numai pe bază de contract, astfel: a) în cazul în care utilizatorii au bransamente, prin contracte încheiate între operator/prestator şi utilizatori; b) în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale către persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte încheiate cu toţi cei care beneficiază de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de către operator împreună cu autorităţile administraţiei publice locale; c) în cazul utilizării apei de la hidrantii stradali de către serviciile de salubritate sau cele ale domeniului public, pe bază de contract între aceste servicii şi operator; în caz contrar se considera consum fraudulos şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz; d) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, pe bază de contract încheiat cu consiliile locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 81 (1) Indicatorii de performanţă garantaţi vor fi anexa la contractul de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor de apa şi de canalizare. (2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile "Contractului-cadru de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament-cadru.  +  Capitolul 11 Preţuri şi tarife  +  Articolul 82 (1) Operatorii serviciilor de apa şi de canalizare vor practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare. (2) Facturarea se face în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate potrivit prevederilor legale. (3) Procedura de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare este prezentată în anexa nr. 3 la prezentul regulament-cadru.  +  Articolul 83Normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor şi serviciilor de apa şi de canalizare vor fi elaborate de către A.N.R.S.C. şi vor fi supuse aprobării Ministerului Administraţiei Publice.  +  Capitolul 12 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 84Orice reglementare emisă de operator, cu efecte în exteriorul sistemului ce îi aparţine, este aplicabilă numai cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul A.N.R.S.C.  +  Articolul 85Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare vor fi supuse aprobării consiliilor locale şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea.  +  Articolul 86În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.  +  Articolul 87 (1) Proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice, pe care se găsesc amplasate părţile componente ale reţelelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi pentru care nu se poate obţine acordul proprietarului de menţinere a acestora, în condiţiile legii, pe proprietatea sa, iar condiţiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justifica sau nu pot permite realizarea de lucrări de strămutare a acestora pe domeniul public, va fi trecută în proprietatea publică a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin: a) transferarea dreptului de proprietate în condiţiile legii; b) expropriere pentru cauza de utilitate publică, conform prevederilor legale. (2) Utilitatea publică se declara de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.  +  Articolul 88 (1) Activitatea de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare şi respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru sunt supuse controlului de specialitate. (2) În cadrul A.N.R.S.C. funcţionează Direcţia control, cu atribuţii de inspecţie şi de control al aplicării prevederilor prezentului regulament-cadru. (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, personalul împuternicit al A.N.R.S.C. (după declinarea identităţii şi calităţii) are dreptul: a) de a controla lucrările, construcţiile, instalaţiile sau activităţile care au legătură cu serviciile de apa şi de canalizare şi de a verifica dacă acestea sunt realizate şi exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice şi cu respectarea avizelor sau a autorizaţiilor emise de A.N.R.S.C., după caz; b) de a verifica instalaţiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apa şi de a examina, în condiţiile legii, orice date sau documente necesare controlului; c) de a constata faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi de a încheia documentele, potrivit legii; d) de a controla documentele şi evidentele operatorilor/furnizorilor de servicii de apa şi de canalizare; e) de a culege informaţii privind activitatea operatorilor de servicii de apa şi de canalizare; f) de a controla îndeplinirea ordinelor A.N.R.S.C. de către operatorii serviciilor de apa şi de canalizare şi de a aplica sancţiuni în cazul nerespectării acestora.  +  Articolul 89Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.  +  Anexa 1    ────────la regulamentul-cadru──────────────────────                          INDICATORI DE PERFORMANTA         pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare
                   
    Nr. crt.INDICATORI DE PERFORMANŢĂTrimestrulTotal
    IIIIIIIVan
    0123456
    1.INDICATORI DE PERFOMANŢĂ  
    1.1.BRANŞAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR  
      a)numărul de solicitări de branşare/numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, diferenţiat pe utilităţi şi pe categorii de utilizatori;          
    b)numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branşare/racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branşare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice.          
     
    1.2.CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI/PRELUĂRII APELOR UZATE ŞI METEORICE  
      a)numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări;          
    b)numărul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puţin de 15 zile calendaristice;          
    c)numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale făcut de operator, raportat la numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale făcute de utilizator;          
    d)numărul de solicitări de modificări a prevederilor contractuale rezolvate în termen de 3/5 zile;          
    e)numărul de solicitări de reducere a parametrilor tehnici, raportat la numărul de solicitări de creştere a parametrilor tehnici;          
    f)numărul de solicitări de reducere a parametrilor de calitate ai apei prevăzuţi în contract, raportat la numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai apei prevăzuţi în contract.          
    1.3.MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA VOLUMULUI DE APĂ  
      a)numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, pe tipuri de apă furnizată;          
    b)numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor;          
    c)numărul anual de reclamaţii privind precizia echipamentelor de măsurare, pe tipuri de apă furnizată şi categorii de utilizatori;          
    d)ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. c) care sunt justificate;          
    e)procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puţin de 10 zile;          
    f)debitul de apă facturat, raportat la debitul total de apă introdus în reţea;          
    g)numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate;          
    h)numărul anual de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului.          
    1.4.CITIREA, FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ŞI DE CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE  
      a)numărul de reclamaţii privind facturarea;          
    b)numărul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile;          
    c)numărul de reclamaţii de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate;          
    d)valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise          
    1.5.ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ŞI ÎN PRELUAREA APELOR DE CANALIZARE  
    1.5.1ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE  
      a)numărul de întreruperi neprogramate anunţate, pe categorii de utilizatori;          
    b)numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate anunţate, pe categorii de utilizatori;          
    c)durata medie a întreruperilor, pe categorii de utilizatori;          
    d)numărul de întreruperi accidentale, pe categorii de utilizatori;          
    e)numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale, pe categorii de utilizatori.          
    1.5.2ÎNTRERUPERI PROGRAMATE  
      a)numărul de întreruperi programate;          
    b)durata medie a întreruperilor programate;          
    c)numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi pe categorii de utilizatori;          
    d)numărul de întreruperi cu durata programată depăşită.          
    1.5.3ÎNTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR  
      a)numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata facturii, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii;          
    b)numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii;          
    c)numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, tipuri de servicii şi clauze contractuale nerespectate;          
    d)numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentaţi în mai puţin de 3 zile, pe categorii de utilizatori şi tipuri de servicii.          
    1.6.CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE  
      a)numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei furnizate, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de apă furnizată (potabilă sau industrială) şi parametrii reclamaţi;          
    b)numărul de reclamaţii de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului;          
    c)numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate şi meteorice în reţelele de canalizare;          
    d)numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare, datorat nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare;          
    e)valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condiţiilor şi parametrilor de calitate stabiliţi în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori;          
    f)valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract, raportat la valoarea facturată, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori;          
    g)numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare.          
    1.7.RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR  
      a)numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;          
    b)procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.          
    2.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI  
    2.1.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI  
      a)numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;          
    b)numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii.          
    2.2.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE  
      a)numărul de utilizatori care au primit despăgubiri în cazul deteriorării instalaţiilor utilizatorului din vina operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit ca urmare a nerespectării condiţiilor de potabilitate a apei;          
    b)valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării instalaţiilor utilizatorului din vina operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit ca urmare a nerespectării condiţiilor de potabilitate a apei;          
    c)numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;          
    d)numărul de cereri de la lit. c) pentru care s-au acordat reduceri;          
    e)valoarea reducerilor acordate        
   +  Anexa 2────────la regulamentul-cadru──────────────────────CONTRACT - CADRUde bransare/racordare şi utilizare a serviciilor publicede alimentare cu apa şi de canalizare  +  Capitolul 1 Părţile contractanteArt. 1. - Societatea Comercială/Regia Autonomă ........, cu sediul în ........., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul ......., înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. ...., codul fiscal ....., codul unic de înregistrare ......, contul nr. ...., deschis la ......, reprezentată de .........., având funcţia de ........, şi de ..........., având funcţia de ............, denumita în continuare operator, şiDomnul/Societatea Comercială ............., domiciliat/cu sediul în ........., str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..., înmatriculată la Registrul comerţului cu nr......., codul fiscal ............, codul unic de înregistrare ......., contul nr. ....., deschis la ........., reprezentată de ........., având funcţia de ......., şi de ......, având funcţia de ........, denumit/denumita în continuare utilizator.  +  Capitolul II Domeniul de aplicareArt. 2. - Contractele individuale de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare se încheie între operatori şi utilizatori, indiferent de forma de proprietate, în baza prevederilor prezentului contract-cadru.  +  Capitolul III Dispoziţii generaleArt. 3. - La încheierea contractelor individuale între operatori şi consumatori se vor menţiona standardele, normativele, STAS-urile, preţurile şi tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.Art. 4. - Operatorul şi utilizatorul răspund de utilizarea economică şi în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor aflate în administrarea şi exploatarea lor, având obligaţia sa ia măsurile necesare pentru întreţinerea în stare buna a conductelor şi instalaţiilor, funcţionarea optima a dispozitivelor de reglaj, precum şi pentru eliminarea pierderilor datorate unor defectiuni.  +  Capitolul IV Obiectul contractuluiArt. 5. - Obiectul prezentului contract-cadru îl constituie asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile operatoruluiArt. 6. - Operatorul are următoarele drepturi:6.1. sa factureze şi sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare furnizate/prestate;6.2. sa desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi sa sesizeze organele sau instituţiile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare;6.3. sa intrerupa furnizarea apei sau preluarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare, în următoarele situaţii: a) utilizatorul nu achită factura în termen de 60 de zile de la emitere - cu un preaviz de 5 zile lucrătoare; b) utilizatorul nu-şi remediaza avariile interioare - cu un preaviz de 5 zile lucrătoare; c) la cererea utilizatorului;6.4. sa verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de bransament;6.5. sa sisteze furnizarea serviciului în cazul în care împuterniciţii săi sunt împiedicaţi sa verifice sau sa citească contoarele ori sa verifice şi sa remedieze defecţiunile la instalaţiile care sunt proprietatea operatorului, atunci când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;6.6. să aplice penalităţile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apa agenţilor economici care deverseaza ape uzate în reţeaua publică de canalizare.Art 7. - Operatorul are următoarele obligaţii:7.1. să asigure în mod continuu serviciul de alimentare cu apa la parametrii fizici şi calitativi prevăzuţi de indicatorii de performanţă ai serviciului, indicatori ce vor fi aprobaţi de către autorităţile administraţiei publice locale prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;7.2. să asigure funcţionarea reţelei de canalizare la parametrii proiectati;7.3. sa preia apele uzate la parametrii prevăzuţi de normativele în vigoare;7.4. să efectueze analiza calitativă a apei furnizate şi a apelor uzate preluate;7.5. sa furnizeze apa industriala în condiţiile impuse de prevederile în vigoare;7.6. sa aducă la cunoştinţa utilizatorului, cu cel puţin 48 de ore înainte, prin mass-media sau prin afişare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate şi meteorice, în cazul unor lucrări de modernizare, reparaţii şi întreţinere planificate;7.7. sa ia măsuri pentru remedierea defectiunilor apărute la instalaţiile sale. Constatarea defectiunilor la reţeaua publică de apa şi de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentru remedierea defectiunilor constatate se va face în termen de maximum 24 de ore de la constatare. O dată cu demararea lucrărilor se va comunică utilizatorului durata intervenţiei;7.8. pentru întreruperile, din culpa operatorului, în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate şi meteorice care depăşesc limitele prevăzute în contract, operatorul va suporta despăgubirile datorate utilizatorilor. Pe perioada întreruperii operatorul este obligat să asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apa ale utilizatorului;7.9. sa evacueze apa patrunsa în subsoluri din cauza defectiunilor la sistemul public de alimentare cu apa şi de canalizare, pe cheltuiala sa;7.10. sa exploateze, sa întreţină, sa repare şi sa verifice contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator. Verificarea periodică se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se suporta de către operator. Contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator casnic, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, se demonteaza de operator şi se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. Cheltuielile de verificare, montare şi demontare vor fi suportate astfel: de către operator, dacă sesizarea a fost intemeiata; de către utilizator, dacă sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;7.11. sa schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat ca este defect, în termen de maximum 15 zile de la constatare. Constatarea defectiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare;7.12. sa aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii referitoare la facturare, prin adresa ataşată facturii sau prin afişare la utilizator.  +  Capitolul VI Drepturile şi obligaţiile utilizatoruluiArt. 8. - Utilizatorul are următoarele drepturi:8.1. sa beneficieze de serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare în condiţiile prevăzute în contract;8.2. sa conteste facturile când constata diferenţe între consumul facturat şi cel realizat;8.3. sa beneficieze de despăgubiri pentru pagubele produse ca urmare a defectiunilor sau funcţionarii necorespunzătoare a reţelelor publice de apa şi/sau de canalizare;8.4. sa beneficieze de reducerea valorii facturii în următoarele situaţii: a) nefurnizarea apei conform art. 7 pct. 7.1; b) neanuntarea intreruperilor conform art. 7 pct. 7.6 sau depăşirea limitelor de timp comunicate;8.5. să solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, pe cheltuiala sa.Art. 9. - Utilizatorul are următoarele obligaţii:9.1. sa utilizeze raţional apa numai pentru necesarul propriu;9.2. să respecte în punctul de descărcare în reţea condiţiile de calitate a apelor, potrivit normelor şi normativelor în vigoare, precum şi regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului;9.3. în cazul în care bransamentul se afla pe proprietatea utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de măsurare, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum şi pentru operaţiile de întreţinere şi de intervenţii;9.4. să asigure prezenta personal sau prin împuternicit la citirea contoarelor, la data şi ora stabilite de comun acord cu operatorul;9.5. sa nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalaţiei interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor;9.6. sa nu folosească în instalatia interioară pompe cu aspiratie din reţeaua publică, direct sau prin bransamentul de apa;9.7. sa ia măsuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de reţinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;9.8. sa achite contravaloarea facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la emitere;9.9. sa aducă la cunoştinţa furnizorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a adresei la care operatorul urmează sa trimită facturile;9.10. să asigure pentru apele uzate şi meteorice condiţiile de descărcare prevăzute de operator în avizul de bransare/racordare;9.11. să asigure integritatea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare de apa şi de canalizare;9.12. să solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizarii serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului.  +  Capitolul VII Stabilirea consumurilor de apa şi a debitelor de apa evacuate în reţeaua publică de canalizareArt. 10. - Stabilirea consumului de apa şi a debitelor de apa evacuate în reţeaua publică de canalizare se va face astfel:1. Stabilirea cantităţilor de apa furnizate: a) Cantităţile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor aparatelor de măsura, consemnate într-un proces-verbal încheiat între operator şi utilizator. b) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de măsura determinarea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apa în sistem pausal, cantitatea de apa livrata fiind cea prevăzută în contract. c) Debitele de apa industriala se stabilesc pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare/prestare.2. Stabilirea cantităţilor de ape preluate în reţeaua publică de canalizare: a) Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici va fi stabilită de autorităţile administraţiei publice locale. Cantitatea de apa evacuata de către celelalte categorii de consumatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apa sa rămână inglobata în produsul finit, caz în care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi insusit de operator. b) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacueaza apa uzata în reţeaua publică de canalizare vor achită contravaloarea cantităţii estimate a fi preluată în reţeaua publică de canalizare şi consemnată în contractul încheiat cu operatorul. c) Cantitatea de apa meteorica preluată de reţeaua publică de canalizare se determina prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apa meteorica stabilită teritorial, conform normativelor în vigoare, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator.  +  Capitolul VIII Tarife, facturare şi modalităţi de platăArt. 11. - (1) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare vor practica preţurile şi tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la prezentul contract-cadru. (2) Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul preţ.Art. 12. - Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate potrivit prevederilor legale.Art. 13. - Utilizatorul poate face plata serviciilor prestate, astfel: a) în numerar la incasatorul de teren sau direct la casieria operatorului; b) cu fila cec; c) cu ordin de plată sau alte instrumente de plată convenite de părţi.Art. 14. - (1) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se considera efectuată, după caz, la una dintre următoarele date: a) data înscrisă în ordinul de plată vizat de banca; b) data preluării filei cec de către operator; c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului sau de către incasatorul de teren. (2) În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se considera achitate facturile în ordine cronologică.  +  Capitolul IX Răspunderea contractualăArt. 15. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părţile răspund conform prevederilor legale. (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.Art. 16. - (1) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data emiterii ei atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul debitului. (2) Dacă sumele datorate şi comunicate lunar, inclusiv majorările de întârziere, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut, prestatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. Reluarea serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, utilizatorul urmând sa suporte cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării prestării serviciului.Art. 17. - Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plati o factura emisă de operator va fi comunicat acestuia, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.Art. 18. - În cazul în care, ca urmare a unor recalculari între părţi, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor incasa penalităţi pentru diferenţa respectiva.Art. 19. - Pentru nerespectarea prevederilor art. 9 pct. 9.2 utilizatorul va fi obligat la plata de despăgubiri care să asigure acoperirea prejudiciului adus operatorului.Art. 20. - Pentru nerespectarea de către operator a prevederilor art. 7 pct. 7.1 şi 7.3 utilizatorul beneficiază de o reducere a valorii facturii în concordanta cu gradul de neasigurare a serviciului şi durata cat acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale şi vor fi incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului.Art. 21. - În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 7.6, utilizatorul va beneficia de o reducere egala cu 10% din valoarea facturii emise pentru consumul lunii anterioare.Art. 22. - În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 7.7, 7.8, 7.9 şi 7.10, operatorul va fi obligat la plata de despăgubiri care să acopere prejudiciul creat.Art. 23. - Cantităţile de apa consumate după expirarea termenului de schimbare a contoarelor, prevăzut la art. 7 pct. 7.11, şi până la schimbarea efectivă a acestora nu vor mai putea fi facturate de către operator.Art. 24. - Părţile, la încheierea contractului, sunt obligate să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare.Art. 25. - În cazul apariţiei unor situaţii de forta majoră sau situaţii asimilate acesteia, partea care o invoca este exonerată de răspundere.  +  Capitolul X Încetarea contractuluiArt. 26. - Contractul dintre operator şi utilizator poate inceta în următoarele cazuri: a) prin acordul scris al părţilor; b) prin denunţarea unilaterala a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, după achitarea taxei de închidere şi a debitelor către operator; c) prin denunţarea unilaterala de către operator, în cazul în care împuterniciţii acestuia sunt împiedicaţi sa verifice sau sa citească contoarele ori sa verifice şi sa remedieze defecţiunile la instalaţiile care sunt proprietatea sa, atunci când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului.  +  Capitolul XI Acte normative de referinţaArt. 27. - Prezentul contract-cadru are la baza următoarele acte normative de referinţa: a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală ANRSC, cu modificările ulterioare; c) Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 634/2002; d) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 29 N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.  +  Capitolul XII Alte clauze.............................................................................................................................................................................................  +  Capitolul XIII Dispoziţii finaleArt. 28. - În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract-cadru părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi Codului comercial.Art. 29. - (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabila. (2) În caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.Art. 30. - Modificarea contractelor încheiate până în prezent se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispoziţiilor acestuia.Art. 31. - Prezentul contract-cadru se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.Art. 32. - Prezentul contract-cadru se încheie pe perioada nedeterminată.Art. 33. - Anexa face parte integrantă din prezentul contract-cadru.Art. 34. - Prezentul contract-cadru a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare la data semnării.Operator, Utilizator,............... ................  +  Anexa 1    ────────la contractul-cadru────────────────────                                 ANEXA               la Contractul nr. ......... din ...............
                   
    Încheiat între ................................. şi ..................... ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
    Nr. crt.Servicii prestateModul de facturareCantitatea (m3/lună)Tarif fără T.V.A. (lei/m3)Tarif cu T.V.A. (lei/m3)Valoarea fără T.V.A.Valoarea cu T.V.A.
    1.              
    2.              
    3.              
    4.              
    5.              
    6. TOTAL VALOARE:          
    În vederea stabilirii consumului de apă se vor avea în vedere:
    Indicaţiile contorului cu diametrul nominal ................ seria ................, montat la data ..................., având indexul ..................
   +  Anexa 3────────la regulamentul-cadru────────────────────PROCEDURAde stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelorpentru serviciile publice de alimentarecu apa şi de canalizare  +  Capitolul I ScopArt. 1. - (1) Prezenta procedura stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare. (2) Preţurile şi tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, cat şi interesele utilizatorilor.  +  Capitolul II Domeniul de aplicareArt. 2. - (1) Sunt supuse avizării A.N.R.S.C. stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare, definite potrivit anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 634/2002, indiferent de forma de organizare sau de proprietate a operatorilor care prestează aceste servicii. (2) Nivelul preţurilor şi al tarifelor avizate de A.N.R.S.C. este obligatoriu pentru operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare.  +  Capitolul III Definiţii şi abrevieriArt. 3. - Termenii folosiţi în cadrul prezentei proceduri au semnificatiile următoare: a) stabilirea de preţuri şi tarife - operaţiunea de analiza a calculatiilor de preţuri şi tarife pe baza unor reguli sau formule de determinare a nivelului preţurilor şi tarifelor, care se finalizează printr-un ordin, decizie sau hotărâre a autorităţii competente; b) ajustare de preţuri şi tarife - operaţiunea de analiza a nivelului preţurilor şi tarifelor existente, stabilite printr-un ordin, decizie sau hotărâre a autorităţii competente, prin care se asigura corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; c) modificarea de preţuri şi tarife - operaţiunea de analiza a nivelului preţurilor şi tarifelor actuale, în condiţiile schimbării structurii costurilor care au stat la baza determinării preţurilor şi tarifelor existente; d) distribuţie (servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare) - livrarea apei la consumatori, utilizându-se reţelele de distribuţie a apei şi preluarea apelor uzate şi meteorice de la utilizatori în reţelele de canalizare; e) operator (servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare) - persoana juridică, titulara a unei licenţe de producere, transport, distribuţie pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare; f) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia cu mai mult de ± 3% se pot ajusta periodic preţurile şi tarifele. Pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare parametrul de ajustare este indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistica; g) transport (servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare) - transmiterea prin reţele publice de alimentare cu apa şi de canalizare între doi operatori a apei, a apelor uzate şi meteorice; h) tarife binome - tarife cu doua componente: fixa şi variabila.  +  Capitolul IV Acte normative de referinţaArt. 4. - Prezenta procedura are la baza următoarele acte normative de referinţa: a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare; b) Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 634/2002; c) Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/1995, aprobată prin Legea nr. 121/1995, cu modificările ulterioare; d) Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997, cu modificările ulterioare; e) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C.  +  Capitolul V Dispoziţii generaleArt. 5. - Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare şi includ cote pentru plata dobânzilor şi restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum şi o cota de profit de până la 10%. Cota de profit se aplică la costul total al activităţii desfăşurate pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, exclusiv cota de dezvoltare.Art. 6. - (1) Cota de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare se stabileşte la un nivel de până la 3% din costurile totale. (2) În situaţii deosebite, determinate de starea şi nivelul tehnic al instalaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale implicate pot aproba, după caz, o cota de dezvoltare şi modernizare mai mare decât cota prevăzută la alin. (1). (3) Sumele încasate, corespunzătoare cotelor prevăzute la alin. (1) şi (2), se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autorităţii administraţiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost creat. (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili necesitatea aplicării sau neaplicarii de către operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare a cotelor de dezvoltare prevăzute la alin. (1) şi (2). Cotele de dezvoltare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale vor fi determinate pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare.Art. 7. - (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se stabilesc, se ajusteaza şi se modifica pe baza solicitărilor operatorilor economici, prin aviz al preşedintelui A.N.R.S.C. (2) Operatorul de servicii care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare transmite la A.N.R.S.C. următoarele: a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: preţurile în vigoare, în cazul ajustarii şi modificării, preţurile solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare; preţurile sau tarifele propuse în cererea înaintată la A.N.R.S.C. vor fi determinate, inclusiv cota T.V.A., aprobată potrivit prevederilor legale în vigoare; b) fişele de fundamentare; c) alte date şi informaţii necesare fundamentarii preţurilor şi tarifelor propuse.Art. 8. - În cazul operatorilor cuprinşi în programe de dezvoltare şi reabilitare a utilităţilor, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare, reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute de prezenta procedura, nivelurile concrete ale preţurilor şi tarifelor se stabilesc de A.N.R.S.C. pe baza regulilor respective.Art. 9. - În cazul concesionarii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare pentru care autorităţile administraţiei publice locale au stabilit, cu acordul creditorilor sau al concesionarilor, reguli sau formule de ajustare, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare, aprobate potrivit prevederilor legale.Art. 10. - Monitorizarea şi controlul practicării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se vor face potrivit procedurilor elaborate de A.N.R.S.C.  +  Capitolul VI Stabilirea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizareArt. 11. - (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se stabilesc pentru operatorii nou-intrati pe piaţa acestor servicii, precum şi pentru operatorii care încheie contracte de concesiune sau de delegare de gestiune pentru aceste servicii cu autorităţile administraţiei publice locale. (2) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se fundamentează de către operatori, potrivit anexelor nr. 3.1a) şi 3.1b). (3) Fundamentarea preţurilor şi tarifelor se face pe baza consumurilor normate de materii prime, materiale şi energie, calculate pe baza preţurilor în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 3.1a) şi 3.1b).Art. 12. - Stabilirea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se face potrivit formulei:       VP = ─── ,       Qunde:P - preţul sau tariful stabilit;V - valoarea programata a activităţii;Q - cantitatea programata la nivelul anului în care se face propunerea.  +  Capitolul VII Ajustarea operativă a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizareArt. 13. - (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se pot ajusta, de regula, la un interval de 3 luni, cu avizul A.N.R.S.C., pe baza cererilor de ajustare primite de la operatorii economici, dacă parametrul de ajustare, indicele preţurilor de consum, se modifica cu cel puţin 3% faţă de nivelul existent la data precedentei ajustari. (2) Nivelurile de preţ sau tarif pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se determina pe baza analizei situaţiei economico-financiare a operatorului economic, precum şi a influentelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor şi tarifelor pe economie. (3) În avizul A.N.R.S.C. se va menţiona pe lângă preţul sau tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare ajustat şi nivelul parametrului existent la data ajustarii, faţă de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioară. (4) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se fundamentează de către operatorii economici, potrivit anexelor nr. 3.2a) şi 3.2b).Art. 14. - (1) Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se face potrivit formulei:P(1) = P(0) + delta(p),unde:P(1) - preţul sau tariful ajustat;P(0) - preţul sau tariful actual;Delta(p) - creşterea de preţ sau tarif determinata de influentele reale primite în costuri;             (delta(ct) + delta(ct) x r% + delta(ct) x d%) delta(p) = ───────────────────────────────────────────── ,                                Qunde:delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale determinate de influente primite în costuri;r% - cota de profit a operatorilor;d% - cota de dezvoltare;Q - cantitatea programata la nivelul anului în care se face propunerea. (2) Creşterea de preţ sau tarif se determina avându-se în vedere următoarele criterii:- pentru cheltuielile cu apa bruta, energie electrica şi materiale cu pondere semnificativă în costuri se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta ajustare, în limita preţurilor de piaţa;- consumurile specifice de apa bruta, energie, combustibili şi materiale vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedenta;- în cazul cheltuielilor cu personalul fundamentarea se va face în funcţie de legislaţia în vigoare, corelata cu principiul eficientei economice;- cheltuielile cu amortizarea şi/sau redeventa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;- în preţul de livrare al apei se vor include pierderile tehnologice pentru sistemul de producere, transport şi distribuţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;- cantităţile de apa livrate şi de ape reziduale procesate se vor lua în calcul la nivelul avut în vedere la avizarea anterioară. (3) În situaţia în care operatorul nu practica cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifica faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formula de ajustare se adapteaza în mod corespunzător.  +  Capitolul VIII Modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizareArt. 15. - (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare pot fi modificate în următoarele situaţii: a) la modificarea majoră a costurilor, determinata de punerea în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi numai după punerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor; b) pentru cazuri deosebite, care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a producţiei ori la modificarea condiţiilor de producţie, care determina modificarea costurilor cu o influenţa mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutiv. (2) Documentaţia de fundamentare a modificării preţurilor şi tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare va fi însoţită de acordul autorităţii administraţiei publice locale implicate şi va fi prezentată conform anexelor nr. 3.3a) şi 3.3b).Art. 16. - (1) Modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se face potrivit formulei:P(1) = P(0) + delta(p) ,unde:P(1) - preţul sau tariful modificat;P(0) - preţul sau tariful actual;delta(p) - creşterea de preţ;      [(Delta(c)(v)+Delta(c)(f))+(Delta(c)(v)+Delta(c)(f))xr%+(Delta(c)(v)+Delta(c)(f))xd%]delta(p)= ─────────────────────────────────────────────────────────────────── ,                                     Qunde:Delta(c)(v) - creşterea cheltuielilor variabile ca urmare a influentelor primite în costuri;Delta(c)(f) - creşterea cheltuielilor fixe ca urmare a influentelor primite în costuri;r% - cota de profit a operatorilor;d% - cota de dezvoltare;Q - cantitatea programata la nivelul anului în care se face propunerea. (2) În situaţia în care operatorul nu practica cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifica faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formula de modificare se adapteaza în mod corespunzător.  +  Capitolul IX Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor binome pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizareArt. 17. - Preţurile şi tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare au doua componente: a) o componenta fixa, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în exploatare şi în funcţiune, în condiţii de eficienta, a sistemului public de alimentare cu apa, respectiv de canalizare; b) o componenta variabila în funcţie de consumul de apa, respectiv de cantitatea de ape uzate preluate de la utilizatori.Art. 18. - (1) Preţurile şi tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se pot stabili la solicitarea operatorilor economici. (2) Preţurile şi tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se fundamentează de agenţii economici, potrivit anexelor nr. 3.3a) şi 3.3b).Art. 19. - (1) Preţurile şi tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se stabilesc potrivit formulei:P = a + bunde:a - abonamentul (lei/abonat) reprezintă partea fixa a preţului/tarifului şi se calculează potrivit formulei:       (C(f) + C(f) x r% + C(f) x d%) a = ────────────────────────────── x Q(medie/ab) ,                      Qunde:C(f) - cheltuieli fixe;r% - cota de profit a operatorului;d%- cota de dezvoltare;Q - cantitatea programata la nivelul anului în care se face propunerea;Q(medie/ab)- cantitatea medie lunară pe abonat.Q(medie/ab casnici) se determina ca raport între cantitatea medie lunară livrata consumatorilor casnici şi numărul mediu al abonatilor casnici.Q(medie/ab rest utilizatori) se va determina în doua sau mai multe transe, în funcţie de cantităţile contractate.Q(medie/ab rest utilizatori) se va determina astfel încât sa reflecte cat mai fidel cantitatea de apa contractată de utilizator.b - preţ/tarif pe mc reprezintă partea variabila a preţului/tarifului şi se determina potrivit formulei:       (C(v) + C(v) x r% + C(v) x d%)  b = ────────────────────────────── ,                      Qunde:C(v) - cheltuieli variabile;r% - cota de profit a operatorului;d%- cota de dezvoltare;Q - cantitatea programata la nivelul anului în care se face propunerea. (2) În situaţia în care operatorul nu practica cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifica faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formulele pentru determinarea preţurilor şi tarifelor binome se adapteaza în mod corespunzător.Art. 20. - Ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor binome la serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare se fac potrivit metodologiei şi criteriilor prevăzute la cap. VII şi, respectiv, VIII din prezenta procedura.Art. 21. - Preţurile şi tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare pot fi propuse de operatorii economici pentru stabilire, ajustare sau modificare, cu respectarea cumulativa a următoarelor condiţii: a) existenta contorizarii la utilizatorii finali; b) încheierea contractelor de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare cu utilizatorii finali, cu stabilirea transelor cantitative pentru care se vor aplica tarifele binome; c) analiza şi acordul autorităţilor administraţiei publice locale implicate pentru aplicarea tarifelor binome. Operatorii economici şi autorităţile administraţiei publice locale implicate pot propune şi în cazul consumatorilor casnici stabilirea de abonamente pe mai multe transe de consum,. iar în cazul unor consumuri foarte reduse valoarea abonamentului poate să fie determinata numai pe baza cheltuielilor fixe necesare funcţionarii sistemelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare.Art. 22. - Anexele nr. 3.1a), 3.1b), 3.2a), 3.2b), 3.3a) şi 3.3b) fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa 3.1a)                           FIŞA DE FUNDAMENTARE               pentru stabilirea preţurilor/tarifelor la apa
                     
      SpecificaţieU/MProgramat anualPreţ/tarif propus
    mii leilei/UM
    A.Apă brută cumpăratămii mc    
    B.Apa livratămii mc    
      -populaţiemii mc    
      -rest consumatori, inclusiv consum propriumii mc    
    C.Energie consumatătotal MWh    
    D.Număr salariaţinr. personal    
    E.Venit mediu/salariatmii lei    
      1.Cheltuieli materiale      
      -apa brută; cantitatea cu preţ în vigoare      
      -pierderi tehnologice      
      -energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare      
      -materiale tehnologice      
      -amortizare anuală      
      -redevenţă anuală      
      -reparaţii în regie      
      -reparaţii cu terţii      
      -studii şi cercetări      
      -alte servicii executate de terţi:      
        colaborări      
        comisioane şi onorarii      
        protocol, reclamă, publicitate      
        poştă, telecomunicaţii      
      -alte cheltuieli materiale      
      2.Cheltuieli cu munca vie, din care:      
      -salarii      
      -CAS      
      -fond şomaj      
      -CASS      
    F.Cheltuieli de exploatare (1 + 2)      
    G.Cheltuieli financiare      
    I.Cheltuieli totale (F + G)      
    II.Profit      
    III.Cota de dezvoltare      
    IV.Venituri obţinute din producere, transport, distribuţie apă (I + II + III)mii lei    
    V.Cantitate livrată, inclusiv consum propriumii mc    
    VI.Preţ/tarif unitar (IV/V)lei/mcP =V  
    Q
  NOTĂ: La capitolul A, valoarea apei brute cumpărate va fi determinata, după caz, în funcţie de sursele de alimentare şi preţurile legal aprobate.Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea preţurilor şi tarifelor la apa, operatorul va prezenta un "Memoriu tehnic" cu principalele caracteristici din studiile tehnico-economice de aprobare a investiţiei pentru realizarea instalaţiilor sau reţelelor.În cazul în care operatorul desfăşoară mai multe activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din alte activităţi, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 1O% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişa de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri, etc., pe categorii de personal, în concordanta cu organigrama aprobată.
   +  Anexa 3.1b)                           FIŞA DE FUNDAMENTARE                pentru stabilirea tarifelor la canalizare
                       
    SpecificaţieU/MProgramat anualTarif propus
    mii leilei/UM
    A.Apa livratămii mc    
      -populaţiemii mc    
      -rest consumatori, inclusiv consum propriumii mc    
    B.Apa uzată şi meteorică procesatămii mc    
      -populaţiemii mc    
      -rest consumatori, inclusiv din consum propriumii mc    
    C.Energie consumatătotal MWh    
    D.Număr salariaţinr. personal    
    E.Venit mediu/salariatmii lei    
      1.Cheltuieli materiale      
      -energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare      
      -materiale tehnologice      
      -cheltuieli cu protecţia calităţii apei (suspensii)      
      -amortizare anuală      
      -redevenţă anuală      
      -reparaţii în regie      
      -reparaţii cu terţii      
      -studii şi cercetări      
      -alte servicii executate de terţi:      
        colaborări      
        comisioane şi onorarii      
        protocol, reclamă, publicitate      
        poştă, telecomunicaţii      
      -alte cheltuieli materiale      
      2.Cheltuieli cu munca vie, din care:      
      -salarii      
      -CAŞ      
      -fond şomaj      
      -CASS      
    F.Cheltuieli de exploatare (1 + 2)      
    G.Cheltuieli financiare      
    I.Cheltuieli totale (F + G)      
    II.Profit      
    III.Cota de dezvoltare      
    IV.Venituri obţinute din activitatea de canalizare (I + II + III)mii lei    
    V.Cantitate procesată, inclusiv din consum propriumii mc    
    VI.Tarif unitar (IV : V)lei/mcP =V    
    Q
  NOTĂ: Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la canalizare, operatorul va prezenta un "Memoriu tehnic" cu principalele caracteristici din studiile tehnico-economice de aprobare a investiţiei pentru realizarea instalaţiilor sau reţelelor.În cazul în care operatorul desfăşoară mai multe activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din alte activităţi, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 1O% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o nota de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri, etc., pe categorii de personal, în concordanta cu organigrama aprobată.
   +  Anexa 3.2a)                         FIŞA DE FUNDAMENTARE              pentru ajustarea preţurilor/tarifelor la apa
                           
    SpecificaţieU/MRealizat perioada anterioară mii leiFundamentarea anterioarăPropus
    Total mii leiUnitar lei/mcTotal mii leiTotal creşteri mii leiUnitar lei/mc
    A.Apa brută cumpăratămii mc            
    B.Apa livratămii mc            
      - populaţiemii mc            
      - rest consumatori, inclusiv consum propriumii mc            
    C.Energie consumatătotal MWh            
    D.Număr salariaţinr. personal            
    E.Venit mediu/salariatmii lei            
      1. Cheltuieli materiale              
      -apa brută; cantitatea cu preţ în vigoare              
      -pierderi tehnologice              
      -energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare              
      -materiale tehnologice              
      -amortizare anuală              
      -redevenţă anuală              
      -reparaţii în regie              
      -reparaţii cu terţii              
      -studii şi cercetări              
      -alte servicii executate de terţi:              
        colaborări              
        comisioane şi onorarii              
        protocol, reclamă, publicitate              
        poştă, telecomunicaţii              
      -alte cheltuieli materiale              
      2. Cheltuieli cu munca vie, din care:              
      - salarii              
      - CAS              
      - fond şomaj              
      - CASS              
    F.Cheltuieli de exploatare (1 + 2)              
    G.Cheltuieli financiare              
    I.Cheltuieli totale (F + G)           delta(ct)  
    II.Profit              
    III.Cota de dezvoltare              
    IV.Venituri obţinute din producere, transport, distribuţie apă (I + II + III)mii lei            
    V.Cantitate livrată, inclusiv consum propriumii mc            
    VI.Preţ/tarif unitar (IV : V)lei/mc     P0   delta(p) = valoarea creşterii/ cantitateP1 = P0+ delta(p)
  NOTĂ: La capitolul A, valoarea apei brute cumpărate va fi determinata, după caz, în funcţie de sursele de alimentare şi preţurile legal aprobate.Pentru coloana "Realizat perioada anterioară", operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele trei luni anterioare propunerii.În cazul în care operatorul desfăşoară mai multe activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din alte activităţi, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişa de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanta cu organigrama aprobată.
   +  Anexa 3.2b)                        FIŞA DE FUNDAMENTARE            pentru ajustarea tarifelor la canalizare
                         
    SpecificaţieU/MRealizat perioada anterioară mii leiFundamentarea anterioarăPropus
    Total mii leiUnitar lei/mcTotal mii leiTotal creşteri mii leiUnitar lei/mc
    A.Apa livratămii mc            
      - populaţiemii mc            
      - rest consumatori, inclusiv consum propriumii mc            
    B.Apa uzată şi meteorică procesatămii mc            
      - populaţiemii mc            
      - rest consumatori, inclusiv din consum propriumii mc            
    C.Energie consumatătotal MWh            
    D.Număr salariaţinr. personal            
    E.Venit mediu/salariatmii lei            
      1. Cheltuieli materiale              
      -energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare              
      -materiale tehnologice              
      -amortizare anuală              
      -cheltuieli cu protecţia calităţii apei (suspensii)              
      -redevenţă anuală              
      -reparaţii în regie              
      -reparaţii cu terţii              
      -studii şi cercetări              
      -alte servicii executate de terţi:              
        colaborări              
        comisioane şi onorarii              
        protocol, reclamă, publicitate              
        poştă, telecomunicaţii              
      -alte cheltuieli materiale              
      2. Cheltuieli cu munca vie, din care:              
      -salarii              
      -CAS              
      -fond şomaj              
      -CASS              
    F.Cheltuieli de exploatare (1 + 2)              
    G.Cheltuieli financiare              
    I.Cheltuieli totale (F + G)           delta(ct)  
    II.Profit              
    III.Cota de dezvoltare              
    IV.Venituri obţinute din activitatea de canalizare (I + II + III)mii lei            
    V.Cantitate procesată, inclusiv din consum propriumii mc            
    VI.Tarif unitar (IV : V)lei/mc     P0   delta(p) = valoarea creşterii/ cantitateP1 = P0+ delta(p)
  NOTĂ: Pentru coloana "Realizat perioada anterioară", operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele trei luni anterioare propunerii.În cazul în care operatorul desfăşoară mai multe activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din alte activităţi, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o nota de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri, etc., pe categorii de personal, în concordanta cu organigrama aprobată.
   +  Anexa 3.3a)                       FIŞA DE FUNDAMENTARE            pentru modificarea preţurilor/tarifelor la apa
                         
    SpecificaţieU/MRealizat perioada anterioară mii leiFundamentarea anterioarăPropus
    Total mii leiUnitar lei/mcTotal mii leiTotal creşteri mii leiUnitar lei/mc
    A.Apa brută cumpăratămii mc            
    B.Apa livratămii mc            
      -populaţiemii mc            
      -rest consumatori, inclusiv consum propriumii mc            
    C.Energie consumatătotal MWh            
    D.Număr salariaţinr. personal            
    E.Venit mediu/salariatmii lei            
    1.Cheltuieli variabile           delta(cv)  
      -apa brută; cantitatea cu preţ în vigoare              
      -pierderi tehnologice              
      -energie electrică tehnologică; cantitatea cu preţ în vigoare              
      -materiale tehnologice              
      -alte cheltuieli materiale specifice              
    2.Cheltuieli fixe, din care:           delta(cf)  
      a) cheltuieli materiale:              
      -materiale              
      -energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare              
      -amortizare anuală              
      -redevenţă anuală              
      -reparaţii în regie              
      -reparaţii cu terţii              
      -studii şi cercetări              
      -alte servicii executate de terţi:              
        ▪ colaborări              
        ▪ comisioane şi onorarii              
        ▪ protocol, reclamă, publicitate              
        ▪ poştă, telecomunicaţii              
      -alte cheltuieli materiale              
      b) cheltuieli cu munca vie, din care:              
        - salarii              
        - CAS              
        - fond şomaj              
        - CASS              
      c) cheltuieli financiare              
    I.Cheltuieli totale (1 + 2)              
    II.Profit              
    III. Cota de dezvoltare              
    IV.Venituri obţinute din producere, transport, distribuţie apă (I + II + III)mii lei            
    V.Cantitate livrată, inclusiv consum propriumii mc            
    VI.Preţ/tarif unitar (IV : V)lei/mc     P0   delta(p)P1 = P0+ delta(p)
  NOTĂ: La capitolul A, valoarea apei brute cumpărate va fi determinata, după caz, în funcţie de sursele de alimentare şi preţurile legal aprobate.Pentru coloana "Realizat perioada anterioară", operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele trei luni anterioare propunerii.În cazul în care operatorul desfăşoară mai multe activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din alte activităţi, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişa de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri, etc., pe categorii de personal, în concordanta cu organigrama aprobată.
   +  Anexa 3.3b)                      FIŞA DE FUNDAMENTARE              pentru modificarea tarifelor la canalizare
                       
    SpecificaţieU/MRealizat perioada anterioară mii leiFundamentarea anterioarăPropus
    Total mii leiUnitar lei/mcTotal mii leiTotal creşteri mii leiUnitar lei/mc
    A.Apa livratămii mc            
      -populaţiemii mc            
      -rest consumatori, inclusiv consum propriumii mc            
    B.Apa uzată şi meteorică procesatămii mc            
      -populaţiemii mc            
      -rest consumatori, inclusiv din consum propriumii mc            
    C.Energie consumatătotal MWh            
    D.Număr salariaţinr. personal            
    E.Venit mediu/salariatmii lei            
    1.Cheltuieli variabile           delta(cv)  
      -energie electrică tehnologică; cantitatea cu preţ în vigoare              
      -materiale tehnologice              
      -chelt. cu protecţia calităţii apei (suspensii)              
      -alte cheltuieli materiale specifice              
    2.Cheltuieli fixe, din care:           delta(cf)  
      a. cheltuieli materiale              
      -materiale              
      -energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare              
      -amortizare anuală              
      -redevenţă anuală              
      -reparaţii în regie              
      -reparaţii cu terţii              
      -studii şi cercetări              
      -alte servicii executate de terţi:              
        ▪ colaborări              
        ▪ comisioane şi onorarii              
        ▪ protocol, reclamă, publicitate              
        ▪ poştă, telecomunicaţii              
      -alte cheltuieli materiale              
      b) Cheltuieli cu munca vie, din care:              
      -salarii              
      -CAS              
      -fond şomaj              
      -CASS              
      c) Cheltuieli financiare              
    I.Cheltuieli totale (1 + 2)              
    II.Profit              
    III. Cota de dezvoltare              
    IV.Venituri obţinute din activitatea de canalizare (I + II+ III)mii lei            
    V.Cantitate procesată, inclusiv din consum propriumii mc            
    VI.Tarif unitar (IV : V)lei/mc     P0   delta(p)P1 = P0+ delta(p)
  NOTĂ: Pentru coloana "Realizat perioada anterioară", operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele trei luni anterioare propunerii.În cazul în care operatorul desfăşoară mai multe activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din alte activităţi, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o nota de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri,etc., pe categorii de personal, în concordanta cu organigrama aprobată.──────────────────────