HOTĂRÂRE nr. 1.591 din 18 decembrie 2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 11 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, al art. 32 alin. (4) şi al art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va urmări aplicarea în teritoriu şi va sprijini autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de elaborare şi adoptare, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a regulamentelor proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare.  +  Articolul 3Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va monitoriza şi va sprijini autorităţile administraţiei publice locale în acţiunile de elaborare, de aprobare şi de aplicare a strategiilor proprii pentru dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală, pe baza Strategiei Guvernului privind dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice de gospodărie comunală.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei Publice va prezenta Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, informări lunare privitoare la stadiul elaborării şi aprobării regulamentelor şi strategiilor prevăzute la art. 2 şi 3. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.591.  +  AnexăREGULAMENT 18/12/2002