HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 ianuarie 2003privind transparenta relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 12 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează procedurile, termenii şi definiţiile privind asigurarea transparenţei relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) autorităţi publice sunt autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv organele de specialitate ale acestora; b) întreprindere înseamnă orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial; c) întreprindere publică înseamnă orice întreprindere asupra căreia autorităţile publice pot exercita, direct sau indirect, o influenţa determinanta în virtutea dreptului lor de proprietate, a participării lor financiare sau a regulilor care guvernează activitatea acesteia; d) influenţa determinanta din partea autorităţilor publice se realizează atunci când aceste autorităţi, direct sau indirect, în relaţie cu o întreprindere, deţin o participaţie majoritara la capitalul social subscris ori pot exercita majoritatea drepturilor de vot aferente acţiunilor emise sau pot sa numească mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie, personalului de conducere sau de control al întreprinderii ori pot impune reguli comportamentale, conform reglementărilor legale în materie; e) întreprinderi publice care activează în sectorul industriei prelucratoare sunt întreprinderi al căror obiect principal de activitate, reprezentând cel puţin 50% din totalul cifrei de afaceri anuale, se desfăşoară în domeniul industriei prelucratoare. Activităţile care se includ în sectorul industriei prelucratoare sunt cele din Clasificarea activităţilor din economia naţionala (CAEN), secţiunea D - Industria prelucratoare, subsectiunile DA până la DN inclusiv; f) serviciu de interes economic general reprezintă acel serviciu prestat în condiţii de piaţa, pentru care exista obligaţii impuse de autorităţile publice privind accesul consumatorilor în mod nediscriminatoriu şi/sau alte obligaţii impuse; g) activităţi diferite înseamnă, pe de o parte, toate produsele sau serviciile pentru care unei întreprinderi i-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive ori toate serviciile de interes economic general pe care o întreprindere le prestează şi, pe de altă parte, orice alt produs sau serviciu care intră în obiectul de activitate al întreprinderii; h) dreptul exclusiv se defineste ca fiind dreptul acordat de o autoritate publică unei singure întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de a presta un serviciu sau de a desfăşura o activitate în cadrul unei zone geografice date; i) drepturi speciale înseamnă drepturi care sunt acordate de o autoritate publică unui număr limitat de întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care, în cadrul unei zone geografice date:- limitează la doua sau mai multe numărul întreprinderilor care sunt autorizate sa presteze un serviciu sau sa desfăşoare o activitate;- desemnează câteva întreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfăşurarea unei activităţi;- conferă avantaje uneia sau mai multor întreprinderi, care afectează substanţial capacitatea oricărei alte întreprinderi de a presta acelaşi serviciu sau de a desfăşura aceeaşi activitate în aceeaşi zona geografică în condiţii substanţial echivalente; j) cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vânzarea de bunuri şi servicii ce intră în categoria activităţilor curente ale întreprinderii, după scăderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite şi taxe aferente; k) întreprindere obligată sa ţină contabilitate separată înseamnă orice întreprindere care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate prin sau în baza unor acte normative ori care este însărcinată cu prestarea serviciilor de interes economic general pentru care primeşte ajutor de stat, indiferent de forma, incluzând orice subvenţie, sprijin sau compensare, şi care desfăşoară şi alte activităţi.  +  Articolul 3Relaţiile financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice trebuie să fie transparente, astfel încât să se evidentieze în mod clar următoarele: a) fondurile publice puse la dispoziţie de către autorităţile publice în mod direct întreprinderilor publice; b) fondurile publice puse la dispoziţia întreprinderilor publice de către autorităţile publice prin intermediul altor întreprinderi publice sau al unor instituţii financiare; c) utilizarea efectivă a fondurilor publice primite de către întreprinderile publice.  +  Articolul 4Prevederile prezentei hotărâri se aplică relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, în ceea ce priveşte: a) compensarea pierderilor din activitatea de exploatare, respectiv punerea de către autorităţile publice la dispoziţia întreprinderilor publice, cu titlu gratuit, a unor sume pentru finanţarea curenta sau pentru acoperirea pierderilor curente; b) furnizarea de capital de către stat, respectiv punerea la dispoziţia întreprinderilor publice, cu titlu gratuit, a unor sume ca aport de capital; c) alocarea de către autorităţile publice de fonduri nerambursabile sau acordarea unor credite în termeni preferentiali întreprinderilor publice; d) acordarea de avantaje financiare întreprinderilor publice prin renunţarea la dividende sau la recuperarea oricăror sume datorate; e) acoperirea pierderilor ca urmare a apariţiei unor situaţii neprevăzute (calamitati naturale, incendii etc.); f) acordarea altor facilităţi întreprinderilor publice de către autorităţi publice.  +  Articolul 5În vederea asigurării transparenţei financiare, întreprinderile definite la art. 2 lit. k) sunt obligate să îşi stabilească o structura organizatorică şi financiară care să asigure ţinerea unei evidente contabile separate, astfel încât să se evidentieze în mod clar următoarele: a) costurile şi veniturile aferente diferitelor activităţi; b) detalii complete asupra metodelor prin care costurile şi veniturile sunt redistribuite/alocate diferitelor activităţi; c) principiile contabile şi orice alte informaţii legate de modul în care se tine contabilitatea separată.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre nu se aplică relaţiilor financiare dintre autorităţi publice şi: a) Banca Naţionala a României, ca banca centrala a statului român, responsabilă cu elaborarea şi aplicarea politicii monetare, valutare, de credit şi de plati; b) instituţiile publice de credit, în ceea ce priveşte depozitele de fonduri publice plasate de către autorităţile publice în condiţii normale de piaţa; c) întreprinderile publice a căror cifra de afaceri neta, cumulată pe ultimele doua exercitii financiare, a fost mai mica decât echivalentul în lei a 40 milioane euro. Pentru instituţiile publice de credit pragul corespunzător este un total al bilanţului contabil echivalent în lei a 800 milioane euro.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre nu se aplică: a) întreprinderilor care beneficiază de drepturi speciale şi/sau exclusive sau cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu economic de interes general, a căror cifra de afaceri neta, cumulată pe ultimele doua exercitii financiare, a fost mai mica decât echivalentul în lei a 40 milioane euro. Pentru instituţiile publice de credit pragul corespunzător este un total al bilanţului contabil corespunzător echivalentului în lei a 800 milioane euro; b) întreprinderilor cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, conform legii, dacă ajutoarele de stat pe care le primesc sub orice formă, incluzând orice subvenţie, sprijin sau compensare, au fost fixate pe o perioadă corespunzătoare conform unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii.  +  Articolul 8 (1) În vederea asigurării transparenţei relaţiilor financiare, autorităţile publice au obligaţia: a) să îşi organizeze evidenta relaţiilor financiare care au loc între ele şi întreprinderile publice, precum şi evidenta sumelor acordate pentru fiecare întreprindere publică, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 3 lit. a) şi b); b) sa furnizeze informaţii, în maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Oficiului Concurentei, în legătură cu relaţiile financiare existente între ele şi întreprinderile publice. (2) Autorităţile publice vor organiza un compartiment distinct pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 9În vederea asigurării transparenţei relaţiilor financiare, întreprinderile publice au obligaţia: a) să îşi organizeze evidenta relaţiilor financiare care au loc între ele şi autorităţile publice, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 3; b) sa furnizeze informaţii, în maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Oficiului Concurentei, în legătură cu relaţiile financiare existente între ele şi autorităţile publice.  +  Articolul 10 (1) În vederea asigurării transparenţei relaţiilor financiare, întreprinderile publice care activează în sectorul industriei prelucratoare şi a căror cifra de afaceri neta este mai mare decât echivalentul în lei a 250 milioane euro la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar au următoarele obligaţii: a) să îşi organizeze evidenta relaţiilor financiare care au loc între ele şi autorităţile publice, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele art. 3; b) sa transmită Oficiului Concurentei, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, un raport; c) sa transmită Oficiului Concurentei, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, informaţiile suplimentare necesare pentru asigurarea transparenţei relaţiilor financiare care au loc între ele şi autorităţile publice. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) situaţiile financiare anuale; b) hotărârile şi procesele-verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor şi ale şedinţelor consiliului de administraţie; c) informaţii referitoare la aportul de capital social în acţiuni şi modalitatea de realizare (în natura sau în numerar); d) informaţii referitoare la destinaţia dividendelor plătite şi a profiturilor nedistribuite; e) informaţii legate de primirea de alocaţii sau subvenţii nerambursabile şi condiţiile în care au fost primite şi utilizate; f) informaţii legate de contractarea unor împrumuturi, cu precizarea condiţiilor de acordare, a ratei dobânzii şi a garanţiilor; g) informaţii legate de garanţiile acordate de autorităţile publice pentru împrumuturi; h) informaţii legate de apartenenţa la un grup de întreprinderi; i) informaţii privind renunţarea din partea statului la sumele ce îi sunt datorate, cum ar fi: rambursarea împrumuturilor, restituirea subvenţiilor neutilizate conform condiţiilor impuse de autorităţile publice, plata taxelor şi impozitelor, alte datorii similare etc.; j) informaţii privind sumele provenite din donaţii şi sponsorizări, precum şi modul lor de folosire. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi întreprinderilor publice care activează în sectorul industriei prelucratoare şi care au filiale, persoane juridice române sau străine, asa cum sunt ele definite în reglementările privind consolidarea conturilor. În acest caz raportul prevăzut alin. (1) lit. b) trebuie să cuprindă, în plus, detalii asupra: a) tuturor tranzacţiilor efectuate în interiorul aceluiaşi grup, cu alte grupuri de întreprinderi publice sau tranzacţii care se efectuează direct între întreprinderi publice din cadrul grupului sau filiale ale acestora şi autorităţi publice; b) capitalului în acţiuni, inclusiv asupra capitalului în acţiuni furnizat în mod direct de către autorităţi publice sau orice alt capital în acţiuni primit de la un grup de întreprinderi publice ori de la alte întreprinderi publice, din interiorul sau din afară grupului respectiv.  +  Articolul 11Întreprinderile care sunt obligate să aplice prevederile prezentei hotărâri vor comunică Oficiului Concurentei datele care atesta depăşirea pragurilor prevăzute la art. 6, 7 şi 10, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.  +  Articolul 12 (1) Oficiul Concurentei este obligat să asigure confidenţialitatea informaţiilor primite. (2) Aplicarea alin. (1) nu trebuie să împiedice publicarea informaţiilor generale sau a analizelor care nu conţin informaţii referitoare la întreprinderile cărora li se aplică prezenta hotărâre.  +  Articolul 13 (1) Întreprinderile publice sunt obligate sa păstreze informaţiile referitoare la relaţiile financiare care au avut loc între ele şi autorităţile publice, pentru o perioadă de 5 ani de la ultimul exerciţiu financiar în care fondurile publice le-au fost puse la dispoziţie. Dacă acordarea fondurilor publice s-a derulat pe mai mulţi ani, atunci limita de timp de 5 ani începe de la ultimul exerciţiu financiar în care au fost primite fonduri publice. (2) Întreprinderile definite la art. 2 lit. k) sunt obligate sa păstreze informaţiile referitoare la structura organizatorică şi financiară o perioadă de 5 ani de la încheierea ultimului exerciţiu financiar la care se referă informaţiile.  +  Articolul 14Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 75.000.000 lei la 300.000.000 lei următoarele fapte: a) neîndeplinirea obligaţiei de a-şi organiza evidente specifice de către întreprinderile publice, inclusiv cele care activează în sectorul industriei prelucratoare, în legătură cu relaţiile financiare care au loc între ele şi autorităţi publice, prevăzute la art. 9 lit. a) şi art. 10 alin. (1) lit. a); b) refuzul sau netransmiterea datelor şi informaţiilor la termenele stabilite la art. 9 lit. b), art. 10 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi transmiterea cu întârziere sau omisiunea transmiterii acestora; c) nerespectarea prevederilor art. 5 de către întreprinderile care beneficiază de drepturi speciale şi/sau exclusive ori de către întreprinderile cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu economic de interes general; d) nerespectarea termenului prevăzut la art. 11 şi 13 de către întreprinderile publice şi întreprinderile care beneficiază de drepturi speciale şi/sau exclusive.  +  Articolul 15Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Concurentei.  +  Articolul 16Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Prima raportare privind depăşirea pragurilor prevăzute la art. 6, 7 şi 10 se face luându-se în calcul cifra de afaceri neta pe anii 2001 şi 2002.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga anexa nr. 3 "Procedura privind modalităţile de informare asupra fluxurilor financiare care au loc între autorităţile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului şi agenţii economici cărora li s-a încredinţat executarea unor servicii publice de interes general" la Hotărârea Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare şi informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 21 iulie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul Autorităţii pentruPrivatizare şi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 26.------------