HOTĂRÂRE nr. 45 din 16 ianuarie 2003pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 10 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1-44*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Anual, în termen de 90 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale vor reactualiza inventarele bunurilor din domeniul public al statului în funcţie de rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Până la inventarierea anuală a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate au obligaţia ca în timpul anului sa actualizeze inventarele cu modificările intervenite ca urmare a transferurilor de bunuri efectuate în baza unor hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4La inventarierea bunurilor din domeniul public al statului ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor respecta prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 7 iunie 2002.  +  Articolul 5 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2-4 constituie contravenţie, iar persoana fizica vinovata de aceasta se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002.----------- Notă *) Anexele nr. 1-44 se comunică instituţiilor interesate, de către Ministerul Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 45.--------