HOTĂRÂRE nr. 90 din 23 ianuarie 2003pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţa socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 alin. (2) din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţa socială,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţa socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţa socială, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare consilii locale, înfiinţează şi organizează serviciul public de asistenţa socială. (2) Serviciul public de asistenţa socială realizează la nivel judeţean, respectiv local, măsurile de asistenţa socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  +  Articolul 3 (1) Serviciul public de asistenţa socială se înfiinţează prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local, până la 31 martie 2003. (2) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale aproba, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţa socială, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre. (3) Atribuţiile serviciului public de asistenţa socială prevăzute în regulamentul-cadru se completează cu alte atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 4 (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale înfiinţează serviciul public de asistenţa socială prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii în domeniu aflate în subordine sau, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu şi prin redistribuirea personalului existent în cadrul acestora. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică serviciilor publice pentru protecţia copilului organizate la nivel judeţean.  +  Articolul 5 (1) În termen de cel mult 2 ani de la înfiinţarea serviciului public de asistenţa socială se va asigura încadrarea în totalitate a acestuia cu personal de specialitate cu diverse calificări, care are competente, responsabilităţi şi atribuţii specifice domeniului de activitate. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) conducătorul serviciului public de asistenţa socială întocmeşte necesarul de personal de specialitate şi solicita instituţiilor specializate formarea şi perfecţionarea personalului existent în condiţiile legii.  +  Articolul 6Consiliile locale comunale vor încadra în aparatul propriu persoane cu atribuţii în domeniile de asistenţa socială stabilite la art. 2 alin. (2), în raport cu problematica socială din unitatea administrativ-teritorială, fără a depăşi numărul maxim de personal din aparatul propriu stabilit potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 705/2001 consiliile locale ale oraşelor şi comunelor pot realiza acordarea de servicii sociale în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, pe bază de parteneriate, aprobate prin hotărâri ale acestora.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea serviciului public de asistenţa socială se asigura din bugetele locale. (2) Finanţarea activităţilor de asistenţa socială se asigura de la bugetele locale şi din bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Finanţarea activităţilor de asistenţa socială se poate asigura şi din alte surse prevăzute de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 705/2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 90.  +  Anexa 1 REGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţa socială  +  Articolul 1 (1) Serviciul public de asistenţa socială de la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciu public de asistenţa socială, se organizează în subordinea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Serviciul public de asistenţa socială are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa socială în domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. (3) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public de asistenţa socială îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: a) de strategie, prin care asigura elaborarea planurilor de asistenţa socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale şi a programelor de acţiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti; b) de coordonare, prin care stabileşte măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenţie în sprijinul persoanelor aflate în nevoie şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; d) de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţa socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile implicaţi în derularea programelor de asistenţa socială; e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisaracie, prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, precum şi pentru soluţionarea urgentelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; f) de reprezentare, prin reprezentarea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale. (4) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul serviciului public de asistenţa socială se aproba prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.  +  Articolul 2 (1) Serviciul public de asistenţa socială de la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciu public local, se organizează în subordinea consiliilor locale. (2) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi bugetul serviciului public local, se aproba prin hotărâre a consiliului local, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 3 (1) Serviciul public local are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public local desfăşoară activităţi în următoarele domenii:A. în domeniul protecţiei copilului: a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectiva, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii; b) identifica copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse; c) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului; d) acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificarii unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului; e) exercita dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege; f) organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; g) identifica, evalueaza şi acorda sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigura consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.; h) asigura şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal; i) asigura şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent; j) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificarii situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi; k) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi sustinerii măsurilor de protecţie a copilului; l) asigura relationarea cu diverse servicii specializate; m) sprijină accesul în instituţiile de asistenţa socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evalueaza modul în care sunt respectate drepturile acestora; n) asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;B. în domeniul protecţiei persoanelor adulte: a) evalueaza situaţia socioeconomica a persoanei, identifica nevoile şi resursele acesteia; b) identifica situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de preventie şi de reinsertie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate; c) elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţa socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale; d) organizează acordarea drepturilor de asistenţa socială şi asigura gratuit consultanţa de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; e) organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţa socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.); f) evalueaza şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţa socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia; g) asigura consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar şi juridic etc.); h) asigura prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implica risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenta; i) asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale; j) realizează evidenta beneficiarilor de măsuri de asistenţa socială; k) dezvolta parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele varstnice; l) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţa socială de interes local; m) susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţa socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţii; n) asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi ingrijitori la domiciliu pentru aceştia; o) sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap; p) asigura amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap; q) asigură realizarea activităţilor de asistenţa socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;C. în domeniul instituţiilor de asistenţa socială publice sau private: a) înfiinţează şi organizează instituţii de asistenţa socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari; b) finanţează sau cofinanteaza instituţiile de asistenţa socială; c) asigura resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de asistenţa socială, în conformitate cu standardele de calitate aprobate; d) evalueaza şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţa socială, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare; e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţa socială de la bugetul local; f) dezvolta şi diversifica, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate în cadrul instituţiilor de asistenţa socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;D. în domeniul finanţării asistenţei sociale: a) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţa socială; b) pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţa socială; c) realizează activitatea financiar-contabila privind asistenţa socială; d) comunică direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, numărul de beneficiari de asistenţa socială şi sumele cheltuite cu aceasta destinaţie, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competente în implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistenţei sociale.────────────