HOTĂRÂRE nr. 72 din 23 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, al art. 5 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (3) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere, parcul normat al A.R.R. este de 88 de autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 300 litri/autoturism/luna. Nu se considera depăşiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normata în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru A.R.R."2. La articolul 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prevăzut în anexa nr. 1, după litera m) se introduce o noua litera, litera m^1), cu următorul cuprins:"m^1) autorizeaza activităţile de transport rutier internaţional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 ianuarie 2003. Nr. 72. ────────────────