DECIZIE nr. 6 din 14 ianuarie 2003referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 şi art. 581 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 7 februarie 2003    Nicolae Popa - preşedinteCostica Bulai - judecătorNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorLucian Stangu - judecătorIoan Vida - judecătorAurelia Popa - procurorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 şi art. 581 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Blind Română Construcţii Blindaje Export Import" - S.R.L. în Dosarul nr. 3.203/2002 al Judecătoriei Targoviste.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibila, sustinand ca autorul excepţiei nu a indicat textele constituţionale pe care îşi întemeiază critica, excepţia fiind astfel nemotivată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, retine următoarele:Prin Încheierea din 29 aprilie 2002, pronunţată în Dosarul nr. 3.203/2002, Judecătoria Targoviste a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 şi art. 581 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Blind Română Construcţii Blindaje Export Import" - S.R.L.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ca între cele doua texte criticate exista "o contradictie de necontestat", întrucât art. 403 alin. 4 vorbeşte despre "cazuri urgente", iar celălalt despre "păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări".Judecătoria Targoviste, exprimandu-şi punctul de vedere, considera excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.Potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi Guvernului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Guvernul arata ca măsurile dispuse prin ordonanţa preşedinţială au caracter vremelnic, iar urgenta acestora este justificată de însuşi scopul acestei proceduri, ce consta în necesitatea evitării prejudicierii unor drepturi şi interese legitime. O astfel de situaţie este cea prevăzută de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, când, data fiind necesitatea unei intervenţii urgente, preşedintele instanţei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonanţa preşedinţială până la soluţionarea de către instanţa a cererii de suspendare prevăzute la alin. 1 al aceluiaşi articol.Pe de altă parte, întrucât nu sunt indicate prevederile constituţionale pretins a fi incalcate, susţinerile nefiind motivate, se apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibila.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională constata ca este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, astfel cum rezultă din încheierea instanţei de judecată, art. 403 alin. 4 şi art. 581 din Codul de procedură civilă. Textele de lege criticate au următorul conţinut:- Art. 403 alin. 4: "În cazuri urgente, preşedintele instanţei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonanţa preşedinţială, până la soluţionarea de către instanţa a cererii de suspendare prevăzute de prezentul articol.";- Art. 581: "Instanţa va putea sa ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.Cererea de ordonanţa preşedinţială se va introduce la instanţa competenţa să se pronunţe asupra fondului dreptului.Ordonanţa va putea fi data şi fără citarea părţilor şi chiar atunci când exista judecata asupra fondului. Judecata se face de urgenta şi cu precădere. Pronunţarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonanţei se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.Ordonanţa este vremelnică şi executorie. Instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea unui termen."Autorul excepţiei nu a indicat nici un text constituţional pretins a fi încălcat.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata că nu pot fi primite susţinerile autorului excepţiei privind contrarietatea dintre dispoziţii legale cuprinse în acelaşi act normativ, în speta Codul de procedură civilă. În acest sens este jurisprudenta constanta a Curţii, care a statuat ca instanţa constituţională nu se poate pronunţa asupra neconcordantelor dintre diferite norme juridice, ci numai asupra intelesului dispoziţiilor legale criticate în raport cu prevederile şi principiile constituţionale. Cu titlu de exemplu poate fi amintita Decizia nr. 67 din 27 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 30 iunie 1999, sau Decizia nr. 151 din 12 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2000.De altfel, analizând susţinerile menţionate, Curtea Constituţională constata ca acestea nu pot face obiectul controlului de constituţionalitate, deoarece autorul excepţiei critica prevederile legale menţionate fără sa indice textul constituţional pe care acestea îl încalcă. Prin urmare, excepţia nu este motivată, nefiind respectate dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în forma scrisă şi motivate".Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibila, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 şi art. 581 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Blind Română Construcţii Blindaje Export Import" - S.R.L. în Dosarul nr. 3.203/2002 al Judecătoriei Targoviste.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 ianuarie 2003.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. NICOLAE POPAMagistrat-asistent,Mihaela Senia Costinescu-------------