HOTĂRÂRE nr. 1.555 din 18 decembrie 2002privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea, precum şi cu gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale, în scopul creării, până la data aderării României la Uniunea Europeană, a unui cadru instituţional operational.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:1. Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparitatilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. a) Fondul european pentru dezvoltare regionala este fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructura, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. b) Fondul social european este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare a resurselor umane. c) Fondul european pentru orientare şi garantare în agricultura - secţiunea "Orientare" este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii şi dezvoltarea rurală. d) Instrumentul financiar de orientare piscicolă este fondul structural destinat politicii comune din domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru creşterea competitivitatii sectorului piscicol, în condiţiile asigurării unui echilibru durabil între resurse şi capacitatea de exploatare.2. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investiţii de interes naţional în domeniul infrastructurii de transport şi mediu.3. Instrumentele structurale denumesc fondurile structurale şi Fondul de coeziune, luate în ansamblu.4. Planul naţional de dezvoltare este documentul de planificare strategica şi programare financiară, care are ca scop sa orienteze şi sa stimuleze dezvoltarea economică şi socială a României pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene - realizarea coeziunii economice şi sociale. Planul naţional de dezvoltare fundamentează accesul României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, la fondurile structurale.5. Cadrul de sprijin comunitar reprezintă documentul de programare agreat între Comisia Europeană, pe de o parte, şi România, în calitate de stat membru, pe de altă parte, pe baza Planului naţional de dezvoltare. Cadrul de sprijin comunitar conţine alocarea finantarilor din fondurile structurale şi din resursele statelor membre ale Uniunii Europene pentru realizarea prioritatilor şi măsurilor conţinute în Planul naţional de dezvoltare. Prevederile acestui document se implementeaza prin intermediul programelor operationale.6. Programele operationale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea acelor prioritati sectoriale şi regionale din Planul naţional de dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare în Cadrul de sprijin comunitar.7. Programul complement reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementarii măsurilor programului operational sectorial sau regional.8. Autoritatea de management este organismul public la nivel naţional care asigura gestionarea asistenţei financiare din fondurile structurale. Se constituie o autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar şi câte o autoritate de management pentru fiecare program operational.9. Comitetul de monitorizare este organismul care se înfiinţează de România, în calitate de stat membru, cu rolul de a asigura coordonarea Cadrului de sprijin comunitar şi a programelor operationale, precum şi de a urmări eficacitatea şi calitatea implementarii asistenţei comunitare, impactul şi modul de utilizare a acesteia şi respectarea regulamentelor Uniunii Europene privind utilizarea acestor fonduri. Se constituie un comitet de monitorizare pentru Cadrul de sprijin comunitar şi câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operational.10. Autoritatea de plată reprezintă organismul la nivel naţional desemnat de statul român în calitate de stat membru, având rolul elaborării şi inaintarii cererilor de plată şi primirii de la Comisia Europeană a sumelor provenind din fiecare fond structural.11. Autoritatea de implementare este organismul public sau privat căruia autoritatea de management/autoritatea de plată îi deleagă responsabilităţi sau care acţionează în nume propriu în relaţia cu beneficiarii finali.12. Beneficiarul final este organismul sau societatea comercială cu capital public/privat care solicită finanţarea pentru executarea activităţilor în cadrul programului.  +  Articolul 3Se desemnează Ministerul Dezvoltării şi Prognozei ca instituţie responsabilă cu elaborarea Planului naţional de dezvoltare, pe baza căruia România negociaza Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeană.  +  Articolul 4Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, având responsabilitatea coordonării implementarii asistenţei comunitare prin fondurile structurale.  +  Articolul 5Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, care se constituie în cadrul Ministerului Integrării Europene, are următoarele atribuţii principale: a) asigura managementul şi controlul financiar adecvat, precum şi statistici functionale; b) asigura corectitudinea operaţiilor finanţate din asistenţa Uniunii Europene prin fondurile structurale; c) asigura sistemul informaţional integrat de colectare şi de prelucrare a datelor şi elaborează raportarile periodice în vederea monitorizarii şi evaluării asistenţei gestionate; d) furnizează informaţii privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare; e) înaintează Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar propunerile privind realocarile de fonduri între programele operationale; f) analizează şi modifica programele complement şi asigura înaintarea lor către Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar; g) elaborează raportul anual de implementare a asistenţei din fondurile structurale şi asigura înaintarea lui spre aprobare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar; h) asigura concordanta cu politicile comunitare, în special în domeniile ocupării forţei de muncă, egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi, politicii sociale şi formării profesionale, politicii privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, politicii agricole comune, politicii comune a pescuitului, energiei, transportului şi reţelei transeuropene, aplicarea cerinţelor legate de protecţia mediului înconjurător; i) asigura îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei din fondurile structurale; j) organizează evaluarea intermediara a Cadrului de sprijin comunitar; k) asigura secretariatul Comitetului de monitorizare a Cadrului de sprijin comunitar.  +  Articolul 6Se desemnează Ministerul Dezvoltării şi Prognozei ca autoritate de management pentru Programul operational regional, având responsabilitatea coordonării implementarii asistenţei financiare alocate pentru implementarea acestui program.  +  Articolul 7Se desemnează agenţiile pentru dezvoltare regionala pentru îndeplinirea funcţiei de autorităţi de implementare a subprogramelor regionale.  +  Articolul 8Se desemnează Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, având responsabilitatea coordonării implementarii asistenţei financiare alocate pentru implementarea acestui program.  +  Articolul 9Se desemnează Centrul Naţional de Management Programe pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de implementare a Programului operational sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare.  +  Articolul 10Se desemnează Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru politica socială şi de ocupare a forţei de muncă, având responsabilitatea coordonării implementarii asistenţei financiare alocate pentru implementarea acestui program.  +  Articolul 11Se desemnează Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de implementare a Programului operational sectorial pentru politica socială şi de ocupare a forţei de muncă.  +  Articolul 12Se desemnează Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit, având responsabilitatea coordonării implementarii asistenţei financiare alocate pentru implementarea acestui program.  +  Articolul 13Se desemnează Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de implementare a Programului operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit.  +  Articolul 14Autorităţile de management pentru programele operationale prevăzute la art. 6, 8, 10 şi 12 au următoarele atribuţii principale: a) asigura un management financiar adecvat pentru fiecare program operational specific; b) asigura corectitudinea operaţiunilor finanţate din asistenţa Uniunii Europene; c) asigura colectarea şi prelucrarea datelor şi raportarile periodice în vederea monitorizarii şi evaluării asistenţei alocate fiecărui program operational; d) furnizează informaţiile privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare; e) înaintează propunerile privind realocarile de fonduri în cadrul fiecărui program operational către comitetul de monitorizare corespunzător; f) analizează şi modifica programele complement şi le înaintează comitetelor de monitorizare ale programelor operationale; g) elaborează raportul anual de implementare a asistenţei Uniunii Europene pentru fiecare program operational şi asigura înaintarea lui spre aprobare comitetelor de monitorizare aferente acestora; h) asigura concordanta cu politicile comunitare, în special în domeniile ocupării forţei de muncă, egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi, politicii sociale şi formării profesionale, politicii privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, politicii agricole comune, politicii comune a pescuitului, energiei, transportului şi reţelei transeuropene, aplicarea cerinţelor legate de protecţia mediului înconjurător; i) asigura îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea privind asistenţa prin instrumentele structurale; j) organizează evaluarea intermediara a fiecărui program operational; k) elaborează, adopta şi transmite programul operational şi programul complement aferent; l) elaborează un sistem coerent de management al informaţiilor pentru programul operational respectiv; m) asigura secretariatul comitetului de monitorizare aferent programului operational respectiv.  +  Articolul 15Autorităţile de implementare prevăzute la art. 7, 9, 11 şi 13 au atribuţii legate de îndeplinirea sarcinilor delegate de către autorităţile de management ale programelor operationale şi, atunci când este cazul, de către Agenţia Naţionala de Plati.  +  Articolul 16Se desemnează Ministerul Dezvoltării şi Prognozei ca unitate de coordonare a Fondului de coeziune.  +  Articolul 17Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în calitatea sa de unitate de coordonare a Fondului de coeziune, are următoarele atribuţii principale: a) asigura coerenta prioritatilor utilizării Fondului de coeziune cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare; b) asigura coordonarea finanţării proiectelor pentru dezvoltarea reţelelor de transport cu proiectele pentru protecţia mediului; c) asigura secretariatul Comitetului de monitorizare pentru mediu şi pentru transporturi.  +  Articolul 18Se desemnează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructura din domeniul transporturilor.  +  Articolul 19Se desemnează Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructura din domeniul mediului.  +  Articolul 20 (1) În vederea asigurării managementului plăţilor din instrumentele structurale, se desemnează Agenţia Naţionala de Plati, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Agenţia Naţionala de Plati îndeplineşte funcţia de autoritate de plată pentru Fondul european pentru dezvoltare regionala, pentru Fondul social european, pentru Fondul european pentru orientare şi garantare în agricultura secţiunea "Orientare" şi pentru Instrumentul financiar de orientare piscicolă. (2) Agenţia Naţionala de Plati îndeplineşte funcţia de agenţie de plati pentru Fondul de coeziune. (3) Sediul Agenţiei Naţionale de Plati, sursele de finanţare a activităţii şi modalitatea de funcţionare sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 21Agenţia Naţionala de Plati are următoarele atribuţii principale: a) asigura managementul plăţilor din fondurile structurale şi din Fondul de coeziune, conform procedurii specifice fiecărui fond; b) transmite Comisiei Europene, spre aprobare, cererile de plată avizate, pe baza cheltuielilor previzionate de beneficiarii finali; c) elaborează şi transmite Comisiei Europene estimari ale cheltuielilor; d) transmite Comisiei Europene cererile de plată, în baza cheltuielilor efectuate de beneficiarii finali; e) asigura transmiterea contribuţiei financiare a Uniunii Europene către beneficiarii finali; f) restituie sumele plătite în mod eronat către Comisia Europeană, împreună cu dobânda aferentă; g) restituie sumele neutilizate, datorate fondurilor structurale şi Fondului de coeziune; h) păstrează evidente contabile şi financiare privind ordinele de restituire; i) furnizează Comisiei Europene evidente detaliate privind plăţile efectuate; j) asigura efectuarea unor verificări periodice privind evidentele contabile la nivelul autorităţilor de management.  +  Articolul 22Organismele constituite conform art. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 şi 20 funcţionează conform principiului separarii funcţiilor specificat de regulamentele comunitare privind fondurile structurale.  +  Articolul 23 (1) Instituţiile şi organismele la nivel central şi regional, desemnate pentru coordonarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin instrumentele structurale, sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Sursele de finanţare pentru programele operationale prin care se implementeaza asistenţa financiară acordată de Uniunea Europeană prin instrumentele structurale sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 24 (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului elaborează planuri de acţiuni şi măsuri concrete pentru implementarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi pentru dezvoltarea adecvată a capacităţii lor administrative. (2) Stabilirea etapelor şi a calendarului de transpunere a dispoziţiilor prezentei hotărâri de către ministerele prevăzute la alin. (1) se face sub directa coordonare a Ministerului Integrării Europene.  +  Articolul 25Pentru transpunerea prevederilor prezentei hotărâri, urmează să fie completate şi modificate în mod corespunzător următoarele acte normative:- Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 634/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 octombrie 1998;- Hotărârea Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999;- Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002;- Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 629/2002 privind aprobarea unor măsuri organizatorice în implementarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindina şi de stimulare a precipitatiilor şi finanţarea activităţilor prevăzute pentru etapa a III-a - 2002, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 26Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.555.  +  Anexa 1INSTITUŢII IMPLICATE ÎN MANAGEMENTUL INSTRUMENTELOR STRUCTURALEDUPĂ ADERARE              ┌───────────────┐ Comitet de ┌──────────────────┐   ┌───────┐ │Autoritatea de │ monitorizare │Agenţia Naţionala │   │PND/CSF│ │Management │ pentru Cadrul │de Plati (în │   │ (MDP) ├─>│pentru Cadrul │<......... de Sprijin ... │cadrul MFP) │   └───────┘ │de Sprijin │ Comunitar şi . │ │              │Comunitar (MIE)│ Fondul de . │Autoritatea de │              └───────────────┘ Coeziune . │Plata pentru FEDER│                                          . . . . . │Autoritatea de │       . .................................. . . . . │Plata pentru FSE │       . .......................... . . . │Autoritatea de │       . . ................ . . │Plata pentru FEOGA│      (1) (2) . ....... ┌────.──>│Autoritatea de │       │ │ (3) . │ ┌──.──>│Plata pentru IFOP │       │ │ │ (4) │ │ ┌.──>│Agenţia de Plati │       │ │ │ │ │ │ │.┌─>│pentru FC │       │ │ │ │ │ │ │.│ └──────────────────┘       V V V V │ │ │.│     ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │.│     │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ │ │.│. . . . . . .     └─┬──┘ └─┬──┘ └─┬──┘ └─┬──┘ │ │ │ │ .       │ ^ │ ^ │ ^ │ ^ │ │ │ │ .       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ V       │ │ │ │ │ │ │ └─────┘ │ │ │ ┌─────────────────┐       │ │ │ │ │ └────────┼─────────┘ │ │ │ Unitatea de │       │ │ │ └──────────┼──────────┼───────────┘ │ │Coordonare pentru│       │ └─────────┼────────────┼──────────┼─────────────┘ │ Fondul de │       │ │ │ │ │ Coeziune │       │ │ │ │ │ │     ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐<.... 8 │ (MDP) │     │ │ │ │ │ │ │ │ . Comitete └─────┬──────┬────┘     │A1│ │B1│ │C1│ │D1│ . │ │     │ │ │ │ │ │ │ │ . de │ │     └──┘ └──┘ └──┘ └──┘<....Coordonare │ │                                                                   │ │                                         ┌─────────────────────────┘ │                                         │ │                                         │ ┌─────────┘                                         │ │                                ┌────────┴─────┐ ┌───────┴───────┐                                │Autoritatea de│ │Autoritatea de │                                │Implementare │ │Implementare │                                │ Proiect │ │ Proiect │                                │ Transport │ │ Mediu │                                │ │ │ │                                │ (MLPTL) │ │ (MAPM) │                                └──────────────┘ └───────────────┘    (1) = Comitet de monitorizare POS1    (2) = Comitet de monitorizare POS2    (3) = Comitet de monitorizare POS3    (4) = Comitet de monitorizare POR       A = Autoritatea de Management Program Operational Sectorial          pentru Agricultura, Dezvoltare Rurală şi Pescuit (POS1) (MAAP)      B = Autoritatea de Management Program Operational Sectorial          pentru Politica Socială şi de Ocuparea Forţei de Muncă (POS2) (MMSS)      C = Autoritatea de Management Program Operational Sectorial          pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (POS3) (MEC)      D = Autoritatea de Management Program Operational Regional, cu 8          sub-programe regionale (POR) (MDP)     A1 = Autoritatea de Implementare Program Operational Sectorial 1          (Agenţia de Plati şi Intervenţie)     B1 = Autoritatea de Implementare Program Operational Sectorial 2          (Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă)     C1 = Autoritatea de Implementare Program Operational Sectorial 3          (Centrul Naţional de Management Programe)     D1 = 8 Autorităţi de Implementare Sub-programe Regionale:(ADR1                                                                -                                                                -                                                                -                                                               ADR8)    Legenda:    Subordonare ──────────────    Monitorizare .............>    Colaborare <────────────>  +  Anexa 2                RELAŢIA DINTRE DOCUMENTELE DE PROGRAMARE              PENTRU FONDURILE STRUCTURALE ŞI FONDUL DE COEZIUNE┌─────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Documentul de │Instituţia implicata/Autoritatea│Conţinut/Fonduri implicate ││ programare │de Management/Autorităţi de │ ││ │ Implementare │ │├─────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│PLANUL │Ministerul Dezvoltării şi │. Analiza situaţiei curente││NAŢIONAL DE │Prognozei elaborează documentul │. Descrierea resurselor ││DEZVOLTARE │programatic │ financiare utilizate şi a││ │ │ rezultatelor obţinute în ││ │ │ perioada de programare ││ │ │ anterioară ││ │ │. Obiective, Strategii, ││ │ │ Prioritati ││ │ │. Surse financiare ││ │ │ indicative ││ │ │. Modalităţi de organizare ││ │ │ a consultărilor ││ │ │ parteneriale ││ ┌──────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │Cadrul de │Ministerul Integrării Europene- │. Finanţarea naţionala , ││ │Sprijin │Autoritate de Management │ publică şi privată ││ │Comunitar │Ministerul Dezvoltării şi │. Co-finanţare prin Fonduri││ │(Community │Prognozei elaborează documentul │ Structurale ││ │Support │programatic │. Co-finanţare prin Fondul ││ │Framework) │ │ de Coeziune ││ │ │ │. Co-finanţare prin Iniţia-││ │ │ │ tive Comunitare ││ │ ┌───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Program │Ministerul Muncii şi Solidari- │. Finanţarea naţionala, ││ │ │Operational│tatii Sociale - Autoritate de │ publică şi privată ││ │ │Sectorial │Management │. Co-finanţare prin FSE ││ │ │pentru │ │ ││ │ │politica │ │ ││ │ │socială şi │ │ ││ │ │ocuparea │ │ ││ │ │forţei de │ │ ││ │ │munca │ │ ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Program │Ministerul Agriculturii, │. Finanţare naţionala, ││ │ │Operational│Alimentaţiei şi Pădurilor - │ publică şi privată ││ │ │Sectorial │Autoritate de Management │. Co-finanţare prin FEOGA ││ │ │pentru │ │. Co-finanţare prin IFOP ││ │ │agricultura│ │ ││ │ │dezvoltare │ │ ││ │ │rurală şi │ │ ││ │ │pescuit │ │ ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Program │Ministerul Educaţiei şi │. Finanţarea naţionala, ││ │ │Operational│Cercetării - Autoritate de │ publică şi privată ││ │ │Sectorial │Management │. Co-finanţare prin FEDER ││ │ │pentru │ │. Co-finanţare prin FSE ││ │ │cercetare, │ │ ││ │ │dezvoltare │ │ ││ │ │tehnologică│ │ ││ │ │şi inovare │ │ ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Program │Ministerul Dezvoltării şi │. Finanţare naţionala, ││ │ │Operational│Prognozei - Autoritate de │ publică şi privată ││ │ │Regional │Management (cu delegare către │. Co-finanţare prin FEDER ││ │ │(cu 8 sub- │Autorităţi de Implementare- ADR)│. Co-finanţare prin FSE ││ │ │programe │ │. Co-finanţare prin FEOGA ││ │ │regionale) │ │ ││ ├──┴───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │Fondul de │Ministerul Dezvoltării şi │. Finanţare naţionala, ││ │Coeziune │Prognozei - Unitate de │ publică şi privată ││ │ │Coordonare │. Co-finanţare prin Fondul ││ │ │ │ de Coeziune ││ │ ┌───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Protecţia │Ministerul Apelor şi Protecţiei │. Finanţare naţionala, ││ │ │mediului │Mediului - Autoritate de │ publică şi privată ││ │ │ │Implementare │. Co-finanţare prin Fondul ││ │ │ │ │ de Coeziune ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │Dezvoltarea│Ministerul Lucrărilor Publice, │. Finanţare naţionala, ││ │ │reţelei de │Transporturilor şi Locuinţelor -│ publică şi privată ││ │ │transport │Autoritate de Implementare │. Co-finanţare prin Fondul ││ │ │ │ │ de Coeziune │└──┴──┴───────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┘───────────────