LEGE Nr. 48 din 7 iulie 1994privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 175 din 11 iulie 1994    Parlamentul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale agricole pe acţiuni cu capital majoritar de stat, înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990, vor asigura persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, pe lângă dividendele cuvenite potrivit legii şi produse agricole sau bani, la opţiunea scrisă a acestora. (2) Drepturile constind în produse agricole, prevăzute la alineatul precedent, vor reprezenta echivalentul valoric a cel puţin 600 kg grîu STAS pe hectar, cu reflectarea corespunzătoare în cheltuielile societăţii comerciale respective. (3) Societăţile comerciale agricole pe acţiuni, care nu cultiva grîu, vor acorda acţionarilor produse agricole sau bani, reprezentind echivalentul valoric a cel puţin 600 kg grîu STAS pe hectar.  +  Articolul 2Drepturile constind în produse agricole sau în bani, stabilite potrivit art. 1, se acordă începând cu producţia anului 1994.  +  Articolul 3 (1) Persoanele fizice ale căror terenuri se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitate agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, ca efect al unor legi speciale, altele decît cele de expropriere, vor primi pentru anul 1993 cantitatea de 300 kg grîu STAS pe hectar sau alte produse agricole, în echivalent sau contravaloarea acestora, la opţiunea scrisă a persoanelor fizice îndreptăţite. (2) Începând cu anul 1994, persoanele prevăzute la alin. (1) vor primi cantitatea de cel puţin 600 kg grîu STAS pe hectar sau alte produse agricole în echivalent sau contravaloarea acestora, la opţiunea scrisă a persoanelor fizice îndreptăţite. (3) În cazul în care unităţile nominalizate la alin. (1) nu pot onora în totalitate cantităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor achită contravaloarea diferenţei cantitative în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 4Drepturile prevăzute de prezenta lege se calculează la preţul minim garantat al griului, în vigoare la data efectuării plăţii.  +  Articolul 5Persoanele fizice care nu şi-au primit drepturile stabilite în temeiul prevederilor Legii nr. 46/1992 şi ale Legii nr. 29/1993, precum şi cele care beneficiază de prevederile prezentei legi sunt îndreptăţite să le pretindă în termenul general de prescripţie prevăzut de lege. Cererile sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 6Sumele cuvenite persoanelor fizice, potrivit prevederilor legii, sunt neimpozabile.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 1 şi art. 5 din Legea nr. 46/1992 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care deţin acţiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN----------------------------