ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2003privind înfiinţarea Centrului Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, precum şi al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi luând în considerare prevederile art. 1^10-1^12 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, denumit în continuare CERONAV, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) CERONAV se organizează prin fuziunea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta cu Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi, unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi care se desfiinţează. (3) CERONAV are sediul în municipiul Constanta, Str. Pescarilor nr. 69A. (4) CERONAV are o subunitate în municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 23, şi puncte de lucru în municipiul Constanta, str. Baba Novac nr. 101A şi Baza Nautica - Siutghiol. (5) CERONAV poate înfiinţa subunitati şi puncte de lucru şi în alte localităţi din ţara, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi poate organiza activităţi temporare în străinătate pentru activităţi specifice.  +  Articolul 2 (1) CERONAV asigura funcţia de pregătire şi perfecţionare a personalului care deserveşte mijloacele de transport naval sau care desfăşoară activităţi de transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora, prevăzută de art. 1^10 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002. (2) CERONAV asigura pregătirea teoretică şi practica a personalului din transporturile navale în concordanta cu reglementările interne în domeniu şi cu legislaţia europeană referitoare la: personalul navigant, profesia de transportator de mărfuri pe căile navigabile interioare, consilierii de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase pe cai navigabile interioare, modalităţile de navlosire a navelor şi de stabilire a preţurilor de transport, precum şi la alte aspecte ale transportului naval pentru care se instituie standarde privind nivelul cunoştinţelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 3Se desemnează CERONAV ca organism naţional de instruire în vederea perfecţionării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenţiei internaţionale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, cu amendamentele pe care România le-a acceptat prin Ordonanţa Guvernului nr. 122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001.  +  Articolul 4CERONAV se finanţează integral din venituri proprii, constituite din tarifele percepute pentru activităţile şi operaţiunile specifice.  +  Articolul 5 (1) CERONAV are următoarele atribuţii principale: a) organizarea şi derularea programelor de pregătire şi perfecţionare specifice, obligatorii pentru confirmarea competentei personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial şi de alte cai navigabile interioare, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu, aflate în vigoare; b) formarea profesională continua şi specializarea profesională a personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial şi de alte cai navigabile interioare; c) organizarea şi derularea programelor de formare profesională a transportatorilor de mărfuri pe căile navigabile interioare; d) organizarea şi derularea programelor de formare profesională a consilierilor de siguranţă şi a experţilor pentru transportul mărfurilor periculoase pe apa, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu; e) formarea profesională continua, specializarea şi perfecţionarea personalului de exploatare şi operare portuara, a personalului care desfăşoară alte activităţi conexe sau auxiliare activităţilor de transport naval, precum şi a altor categorii de personal; f) documentarea şi cercetarea ştiinţifică, efectuarea de studii, expertize, prognoze, baze de date în domeniul de activitate, pentru necesitaţi proprii sau pentru terţi, pe bază de contract; g) participarea la lucrările organismelor internaţionale sau regionale din domeniul transporturilor navale, la care România este parte; h) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la pregătirea şi perfecţionarea personalului navigant maritim, fluvial şi de alte cai navigabile interioare, la care România este parte; i) consultanţa de specialitate, pe bază de contract; j) organizarea de şi participarea la simpozioane, seminarii, expoziţii pe teme de specialitate; k) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii şi lucrări proprii, specifice domeniului sau de activitate; l) administrarea terenurilor şi a altor bunuri, proprietate publică a statului, care i-au fost încredinţate spre administrare; m) administrarea obiectivelor de investiţii, aprobate cu finanţare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CERONAV; n) alte activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi prestări de servicii, în condiţiile legii. (2) Guvernul poate aproba şi alte atribuţii pentru CERONAV.  +  Articolul 6În scopul realizării atribuţiilor sale, CERONAV se poate asocia cu instituţii publice, regii autonome, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Conducerea CERONAV este asigurata de către consiliul de conducere, compus din 9 persoane, al cărui preşedinte este directorul general. (2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (3) Salarizarea şi celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 8 (1) Personalul salariat din cadrul Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta şi al Centrului de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi este considerat transferat în cadrul CERONAV începând cu data infiintarii acestuia. (2) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior organizării CERONAV, până la încheierea contractului colectiv de muncă. (3) Salarizarea personalului CERONAV se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.  +  Articolul 9În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Regulamentul de organizare şi funcţionare a CERONAV, atribuţiile, patrimoniul, personalul şi regimul contractelor existente.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 33.--------------