LEGE nr. 48 din 21 ianuarie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 3 februarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (6) al articolului 3 se abroga.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (1), este obligatorie. Avizul are caracter consultativ şi se emite cu votul majorităţii membrilor comisiei, în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării. (2) În cazul în care avizul comisiei nu este emis în termenul prevăzut la alin. (1), consiliul local ori judeţean, după caz, poate adopta hotărârea de atribuire sau schimbare de denumiri şi în lipsa acestuia. (3) Hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene adoptate fără solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Nulitatea se constata de către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 21 ianuarie 2003.Nr. 48.-------------