ORDONANTA nr. 7 din 30 ianuarie 2003privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Promovarea şi utilizarea energiei nucleare în scopuri exclusiv paşnice constituie prioritati naţionale în contextul aplicării programelor de dezvoltare durabila a societăţii. Activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară cu respectarea standardelor de securitate nucleara în vederea asigurării unei protecţii corespunzătoare a personalului de exploatare, populaţiei, proprietăţii şi a mediului.  +  Articolul 2Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie promovarea şi organizarea activităţilor în domeniul nuclear pentru asigurarea resurselor de energie nucleara, progreselor ştiinţei şi tehnologiei, prin încurajarea cercetării, dezvoltării şi utilizării aplicatiilor nucleare în scopuri paşnice.  +  Articolul 3Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe următoarele activităţi din domeniul nuclear: a) cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul energiei nucleare; b) cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, construirea, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea şi dezafectarea obiectivelor şi instalaţiilor nucleare; c) prospectarea, exploatarea şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu pentru obţinerea concentratului tehnic; d) conservarea şi închiderea minerelor de uraniu, dezafectarea haldelor şi depozitelor de steril cu conţinut scăzut de uraniu; e) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea intermediara sau finala, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear proaspăt, al apei grele şi al tritiului; f) colectarea, tratarea, prelucrarea, transportul, depozitarea intermediara şi finala a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; g) evidenta şi controlul materialelor radioactive şi al instalaţiilor nucleare, inclusiv al materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul României; h) protecţia fizica a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare; i) asigurarea calităţii, securităţii nucleare, radioprotectiei şi protecţiei populaţiei, mediului înconjurător şi a proprietăţii; j) managementul urgenţei nucleare şi/sau radiologice în interiorul şi/sau în afară unui obiectiv nuclear sau unei instalaţii nucleare, inclusiv pregătirea şi specializarea permanenta a personalului implicat; k) informarea şi educarea populaţiei şi dezvoltarea relaţiilor cu mass-media privind desfăşurarea activităţilor nucleare în scopuri paşnice; l) cercetarea ştiinţifică în scopul aplicării tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială; m) elaborarea reglementărilor la nivel naţional în domeniul nuclear; n) dezvoltarea relaţiilor de cooperare internationala privind proiectele şi/sau programele nucleare; o) asigurarea pentru incidente şi accidente nucleare şi evaluarea daunelor în caz de accident nuclear şi/sau urgenta radiologica; p) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea intermediara sau finala, transportul, tranzitul, importul şi exportul dispozitivelor generatoare de radiatii, al surselor radioactive deschise şi închise.  +  Capitolul 2 Desfăşurarea activităţilor nucleare  +  Articolul 4Activităţile prevăzute la art. 3 sunt activităţi de interes naţional şi pot fi desfăşurate numai de agenţi economici autorizaţi în conformitate cu reglementările naţionale şi normele internaţionale din domeniul nuclear.  +  Articolul 5Amplasamentul, construcţia, transferul de proprietate şi dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor finale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 3 Planul nuclear naţional  +  Articolul 6În România activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară conform Planului nuclear naţional, denumit în continuare PNN, elaborat în baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear şi a Planului de acţiune.  +  Articolul 7Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica, denumita în continuare ANEA, funcţionează ca direcţie generală specializată în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, elaborează PNN cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear, precum şi a asociaţiilor profesionale din domeniu.  +  Articolul 8 (1) PNN este instrumentul prin care statul realizează politica generală pe termen lung în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare şi a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii. (2) PNN cuprinde politicile şi obiectivele referitoare la promovarea şi organizarea activităţilor în domeniul nuclear.  +  Articolul 9Strategia energetica nucleara se elaborează de Ministerul Industriei şi Resurselor şi este componenta a Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear şi a Planului de acţiune, aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10 (1) Implementarea PNN se face pe baza unor programe sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung. (2) Programele sectoriale privind dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în alte domenii ale economiei şi vieţii sociale sunt elaborate şi administrate de ministerele cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniu.  +  Capitolul 4 Coordonarea naţionala şi cooperarea internationala  +  Articolul 11 (1) ANEA coordonează promovarea activităţilor nucleare în România, pe baza PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear, precum şi a asociaţiilor profesionale din domeniu. (2) ANEA asigura stimularea dezvoltării parteneriatului internaţional prin colaborarea cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica, cu sediul la Viena, denumita în continuare AIEA, şi cu alte organizaţii internaţionale sau regionale de profil, precum şi încheierea de acorduri şi contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenţa tehnica, de expertiza, de specializare a personalului, cu consultarea ministerelor cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul nuclear. (3) ANEA promovează participarea agenţilor economici din domeniul nuclear la activităţile pe profilul de activitate şi la cele care se desfăşoară sub egida AIEA.  +  Capitolul 5 Controlul activităţilor nucleare  +  Articolul 12Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare CNCAN, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, este autoritatea naţionala competenţa în domeniul reglementării, autorizării şi controlului activităţilor nucleare desfăşurate în România.  +  Articolul 13Pentru asigurarea controlului materialelor nucleare şi radioactive sau al combustibilului nuclear, în cazul în care agentul economic deţinător este în stare de faliment declarata, Guvernul poate decide, în condiţiile prezentei ordonanţe, transferul acestora la un agent economic român autorizat de CNCAN.  +  Articolul 14CNCAN acorda autorizaţii titularilor de instalaţii nucleare în urma verificării calităţii de "proprietar", "utilizator" sau "operator", după caz, a acestora şi face menţiuni în acest sens în cuprinsul autorizaţiei.  +  Capitolul 6 Consiliul naţional pentru energie nucleara  +  Articolul 15 (1) În vederea armonizării politicilor în domeniul nuclear şi monitorizarii implementarii PNN se constituie, în subordinea primului-ministru, Consiliul naţional pentru energie nucleara, denumit în continuare CNEN. (2) CNEN este alcătuit din reprezentanţi ai următoarelor ministere cu atribuţii în domeniul nuclear: a) Ministerul Industriei şi Resurselor; b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - ANEA; c) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului - CNCAN; d) Ministerul Sănătăţii şi Familiei; e) Ministerul de Interne; f) Ministerul Apărării Naţionale; g) Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 16CNEN are următoarele atribuţii: a) avizarea PNN şi monitorizarea acestuia pe componentele organizatorice, tehnice şi financiare; b) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung; c) promovarea cercetării-dezvoltării în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice; d) monitorizarea implementarii activităţilor de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii; e) aprobarea strategiilor privind pregătirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de intervenţie în caz de accident nuclear şi/sau urgenta radiologica; f) analizarea modernizării continue a sistemelor de protecţie fizica a obiectivelor nucleare; g) analizarea informărilor periodice, prezentate de CNCAN, privind securitatea instalaţiilor nucleare şi suportul tehnic naţional aferent, precum şi a celor privind garanţiile nucleare; h) analizarea proiectelor actelor normative care reglementează domeniul nuclear şi propunerea de măsuri corective în cazul sesizării unor dificiente de ordin legislativ; i) avizarea documentaţiilor privind amplasarea, construirea, transferul proprietăţii reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare şi a depozitelor finale de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, precum şi a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare; j) urmărirea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia, standardele şi recomandările internaţionale în domeniul nuclear; k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radio-active în conformitate cu cerinţele specifice internaţionale; l) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor şi tratatelor internaţionale din domeniul nuclear; m) aprobarea participării României la programele sau proiectele internaţionale în domeniul nuclear.  +  Articolul 17Secretariatul CNEN este asigurat de ANEA şi CNCAN.  +  Articolul 18Pentru exercitarea atribuţiilor sale CNEN poate decide constituirea unor comisii de experţi din cadrul instituţiilor naţionale cu responsabilităţi în domeniu.  +  Capitolul 7 Sursele de finanţare privind promovarea activităţilor din domeniul nuclear  +  Articolul 19Promovarea activităţilor din domeniul nuclear se face pe baza surselor de finanţare rezultate din: a) fonduri de la bugetul de stat; b) fonduri din activităţi de producţie şi servicii în domeniul nuclear; c) fonduri atrase de la agenţii economici cu capital de stat, mixt sau privat; d) fonduri provenite din cooperări în cadrul proiectelor şi/sau programelor internaţionale; e) alte fonduri constituite conform legii.  +  Articolul 20Ministerele, precum şi agenţii economici, care au responsabilităţi sau desfăşoară activităţi specifice în domeniu, vor prevedea în bugetul anual propriu fonduri privind promovarea activităţilor nucleare.  +  Articolul 21Ministerul Educaţiei şi Cercetării va cuprinde în bugetul anual propriu fonduri pentru finanţarea programelor de cercetare-dezvoltare privind promovarea şi utilizarea energiei nucleare.  +  Capitolul 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22 (1) Organizarea şi funcţionarea CNEN se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Consiliul interministerial pentru energie atomica îşi încetează activitatea la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Legea nr. 61/1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 2 noiembrie 1974, Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 20 noiembrie 1982, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat la Ministerul Educaţieişi Cercetării pentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Petru Lificiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 7.