ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2003privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 2 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică funcţionarilor publici cu statut special, denumiţi în continuare politisti, din unităţile Ministerului de Interne aflate sub incidenţa Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.  +  Capitolul 2 Salarizarea politistilor şi drepturile băneşti ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea politistilor  +  Secţiunea 1 Salariul de baza al politistilor  +  Articolul 2Poliţiştii au dreptul lunar la un salariu de baza, compus din: salariul pentru funcţia îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deţinut, gradatii, sporul pentru misiune permanenta şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit.  +  Articolul 3 (1) Salariile pentru funcţia îndeplinită de politisti sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitarile la efort şi cu esalonul la care îşi desfăşoară activitatea. (2) Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, pe grade profesionale şi categorii pentru politisti, sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B. (3) Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, în raport cu esalonul la care îşi desfăşoară activitatea poliţiştii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, ce va fi aprobată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Salariul corespunzător funcţiei îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziţia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul politistilor salariul pentru funcţia îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.  +  Articolul 4 (1) Poliţiştii, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcţia îndeplinită. (2) Salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, şi se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. (3) Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la încadrarea politistului. (4) Salariul de merit se retrage în cursul anului, dacă politistului i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 58 lit. b)-g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.  +  Articolul 5 (1) Poliţiştii împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de conducere beneficiază pe perioada respectiva de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective. (2) Poliţiştii împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1). (3) Regulile privind împuternicirea politistilor pe funcţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 6Pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, politistilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de baza, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 7 (1) Poliţiştii beneficiază de salariul pentru gradul profesional deţinut, calculat în raport cu coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. C. (2) Salariul pentru gradul profesional deţinut se acordă de la data obţinerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în poliţie salariul pentru gradul profesional se plăteşte de la data prezentării la serviciu.  +  Articolul 8Ofiţerii de poliţie care îndeplinesc funcţii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egala cu 50% din diferenţa dintre salariul gradului profesional al funcţiei ocupate şi salariul gradului profesional deţinut. Sumele care se acordă în aceste condiţii se includ în salariul gradului profesional deţinut.  +  Articolul 9 (1) Ofiţerii şi agenţii de poliţie, în raport cu timpul servit în calitate de poliţist şi în funcţie de rezultatele obţinute, au dreptul la 1-7 gradatii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradatiile obţinute de politisti până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se menţin şi după această dată. (2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul politistilor, precum şi rezervistii concentraţi beneficiază de gradatii în raport cu vechimea în munca legal stabilită, după cum urmează:- 3-5 ani, gradatia I;- 5-10 ani, gradatia a II-a;- 10-15 ani, gradatia a III-a;- 15-20 de ani, gradatia a IV-a;- 20-25 de ani, gradatia a V-a;- peste 25 de ani, gradatia a VI-a. (3) Persoanele reintegrate în rândul politistilor beneficiază de numărul de gradatii avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradatiei următoare şi vechimea scursa de la acordarea ultimei gradatii până la încetarea raporturilor de serviciu. (4) Prevederile alin. (2) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea politistilor, pentru vechimea în munca avută până la data intrării în aceste instituţii. (5) Fiecare gradatie reprezintă 6% din salariul pentru funcţia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deţinut, din salariul de merit şi din indemnizaţia de conducere.  +  Articolul 10 (1) Poliţiştii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de conducere beneficiază lunar de o indemnizaţie de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcţia îndeplinită. (2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de conducere, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. (3) Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii în funcţiile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi încetează la data schimbării din funcţiile respective.  +  Articolul 11Poliţiştii beneficiază de un spor pentru misiune permanenta de 25% din salariul pentru funcţia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deţinut, din salariul de merit, din indemnizaţia de conducere şi gradatii.  +  Articolul 12Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea politistilor beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Statele de organizare se elaborează de Ministerul de Interne, conform structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind funcţiile şi gradele profesionale corespunzătoare acestora, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare.  +  Secţiunea a 2-a Indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi băneşti ale politistilor  +  Articolul 14 (1) Poliţiştii, pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate, beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 6-10% din salariul de baza. (2) Cuantumul indemnizaţiei, specialitatile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasa superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 15Poliţiştii care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizaţie de 15-20% din salariul de baza. Funcţiile cu drept de indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.  +  Articolul 16 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de poliţiştii încadraţi în funcţii de execuţie se vor plati cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzător, la cererea politistului, în condiţiile în care orele nu au fost plătite. (3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.  +  Articolul 17 (1) Poliţiştii trimişi în interesul serviciului, în delegare sau detaşare, la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabara sau în alte misiuni, în alte localităţi decât cele în care se afla sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor publici. (2) Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea politistilor, care se deplaseaza în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţile din localitatea unde se executa misiunea, au dreptul la indemnizaţia de delegare şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit alin. (1). (3) Reglementările privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea politistilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, aprobată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 18 (1) Poliţiştii mutati sau transferati, în interes de serviciu, în unităţi sau subunitati ale Ministerului de Interne, situate în alta localitate decât cea în care îşi au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea ori subunitatea, au dreptul la: a) indemnizaţie de mutare egala cu salariul de baza cuvenit pentru funcţiile în care au fost numiţi la noua unitate sau subunitate; b) indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egala cu o pătrime din salariul de baza cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie. (2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă politistilor, prin dispoziţie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau subunitate, iar indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutati poliţiştii. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul politistilor, dacă sunt încadrate în unităţi sau subunitati situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se calculează în raport cu salariul de baza stabilit pentru funcţiile în care sunt numite. (4) La absolvirea instituţiilor de învăţământ elevii şi studenţii cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie de instalare egala cu salariul de baza stabilit pentru funcţiile în care au fost numiţi. În localităţi cu condiţii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului de interne, indemnizaţia este la nivelul a doua salarii de baza. (5) Poliţiştii care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.  +  Articolul 19 (1) Poliţiştii care fac parte din personalul navigant de marina din unităţile şi subunitatile de nave, imbarcat, precum şi scafandrii beneficiază şi de drepturile băneşti specifice, acordate potrivit legii acestor categorii de personal din Ministerul Apărării Naţionale. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi poliţiştii imbarcati pe nave sau ambarcatiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent sau temporar, pe durata misiunii respective.  +  Articolul 20Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, poliţiştii beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de baza. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 21 (1) Poliţiştii care executa, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţa medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigari, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de baza. (2) Unităţile, categoriile de personal şi cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 22 (1) Poliţiştii care lucrează în condiţii de pericol determinate de experimentarea, analiza sau depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care executa operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de baza, astfel: a) locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase 37-50%; b) locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase - 16-30%; c) locuri de muncă sau operaţiuni periculoase - până la 16%. (2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 23Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o incordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementări se aplică şi politistilor care se afla în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 24 (1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 1, cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu aceasta destinaţie. (2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul de interne şi conducătorii unităţilor pot acorda politistilor premii pentru îndeplinirea exemplara a atribuţiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 25 (1) Poliţiştii care, prin acţiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensati cu premii de până la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decât venitul lor brut anual, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. (2) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se face dintr-un fond de stimulente a cărui constituire şi utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26 (1) Pentru activitatea desfăşurată poliţiştii beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de baza din ultima luna de activitate. (3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul în care poliţiştii nu au desfăşurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârşit abateri grave sancţionate disciplinar.  +  Articolul 27 (1) La încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, poliţiştii beneficiază pentru activitatea depusa, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi în structurile militare ale Ministerului Justiţiei, de un ajutor stabilit în raport cu salariul de baza net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:Vechime: a) până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii; b) între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii; c) între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii; d) între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii; e) între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii; f) între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii; g) peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii. (2) Poliţiştii, la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu şi care încheie activitatea înainte de împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de reglementările în vigoare, mai beneficiază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârsta de un ajutor egal cu doua salarii de baza nete. (3) Baza de calcul a salariului de baza net o constituie salariul de baza brut din ultima luna de activitate, din care se scade suma corespunzătoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor în vigoare. (4) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmează acelaşi regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea în rezerva a cadrelor militare. (5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului, acesta se acordă sotiei sau soţului supravieţuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinţilor.  +  Articolul 28 (1) Poliţiştii care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, ale căror raporturi de serviciu au încetat fiind clasaţi "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizării unor unităţi ori a reducerii unor funcţii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de baza nete din luna schimbării poziţiei de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3). (2) În cazul în care poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) sunt apţi de muncă, dar nu se pot încadra din lipsa de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, mai beneficiază de plată unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu şi până la încadrarea în munca, fără a se depăşi durata maxima prevăzută de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, în raport cu vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public sau personal contractual în cadrul ministerelor şi instituţiilor precizate la art. 27 alin. (1), calculat astfel: a) 50% din salariul de baza brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv; b) 55% din salariul de baza brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de la 5 ani până la 15 ani inclusiv; c) 60% din salariul de baza brut avut în luna schimbării poziţiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani. (3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmează acelaşi regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea în rezerva a cadrelor militare.  +  Articolul 29 (1) Despăgubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marina, elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ militar şi militarilor în rezerva concentraţi, pentru cazurile de invaliditate sau deces produse în timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar, se acordă şi politistilor aflaţi în situaţiile respective, ca urmare a îndeplinirii serviciului poliţienesc. (2) În caz de deces al politistului se acordă un ajutor suplimentar, în aceleaşi condiţii stabilite pentru cadrele militare. (3) Despăgubirile şi ajutorul prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează în raport cu salariul de baza brut al politistilor şi urmează acelaşi regim fiscal al despăgubirilor acordate personalului militar.  +  Articolul 30 (1) Persoanele care au redobândit calitatea de poliţist după 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, atunci când le încetează din nou raporturile de serviciu beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la încetarea anterioară a raporturilor de serviciu, exprimat în număr de salarii de baza nete. (2) În cazul redobandirii calităţii de poliţist în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat în număr de salarii de baza nete se restituie, iar la o noua încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul servit înaintea primei încetări a raporturilor de serviciu.  +  Articolul 31Drepturile băneşti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă politistilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 lit. c), d), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002.  +  Articolul 32În caz de deces al politistilor, sotia sau soţul supravieţuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părinţii beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedati.  +  Articolul 33Poliţiştii care poseda titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care poseda titlul ştiinţific respectiv.  +  Articolul 34 (1) Poliţiştii care executa, în domenii specifice activităţii instituţiei cu care au raporturi de serviciu, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de un spor de până la 50% din salariul de baza. (2) Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare pentru politisti. (3) Prin ordin al ministrului de interne se stabilesc, în mod individual, perioada pentru care se acordă şi procentul care se aplică sporului prevăzut la alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Drepturile băneşti cuvenite politistilor pe timpul studiilor şi în alte situaţii  +  Articolul 35 (1) Poliţiştii, pe timpul cat sunt studenţi ai instituţiilor de învăţământ sau urmează cursuri ori alte forme de pregătire, precum şi cei care frecventează cursurile de zi ale instituţiilor civile de învăţământ superior beneficiază de salariul de baza avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de conducere. Aceste drepturi se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi. (2) Pe timpul participării la cursurile de cariera poliţiştii beneficiază de salariul de baza avut la data începerii cursurilor şi, după caz, de sporurile aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, potrivit art. 23. (3) Pentru ofiţerii de poliţie care în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoratul sunt inaintati în grad profesional sau pentru agenţii de poliţie aflaţi în aceasta situaţie când li se acordă grade profesionale de ofiţeri de poliţie salariul funcţiei acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcţie prevăzut pentru gradul profesional respectiv.  +  Articolul 36 (1) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţara se aplică şi politistilor trimişi în străinătate în misiune permanenta sau temporară. (2) Poliţiştii, pe timpul exercitării misiunilor de menţinere a păcii, cooperării de profil cu alte state, precum şi pe timpul altor activităţi desfăşurate în afară tarii, beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 37 (1) Poliţiştii, pe timpul cat se afla în delegare, detaşare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate şi alte concedii plătite care se acordă în baza dispoziţiilor legale în vigoare, primesc salariile de baza şi celelalte drepturi băneşti avute. În cazul în care detasarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, poliţiştii beneficiază de salariul funcţiei respective şi de celelalte drepturi băneşti legal cuvenite. (2) La plecarea în concediul de odihnă politistul primeşte o primă de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioară plecării în concediu. Politistul are dreptul să solicite acordarea salariului de baza cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipatie. Salariul de baza şi prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel puţin 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, prima de concediu şi salariul de baza se acordă cu anticipatie, o singură dată. (3) Politistilor ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de baza avut în luna în care s-a petrecut schimbarea poziţiei de activitate, respectiv decesul. (4) Politistul, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 85% din salariul de baza avut. Perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în munca şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta. (5) Politistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, în vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de salariul de baza avut, în procentele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 38Poliţiştii care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 58 lit. g) şi art. 69 lit. c), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002, vor restitui cota-parte din salariul de baza pe timpul concediului de odihnă.  +  Articolul 39 (1) La încetarea raporturilor de serviciu în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 28 alin. (2), poliţiştii primesc salariul de baza până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate. (2) Dacă termenul legal de predare a funcţiei depăşeşte luna respectiva, plata salariului de baza se va face în continuare până la terminarea predării, fără a depăşi acest termen. Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data schimbării poziţiei de activitate şi nu poate depăşi 22 de zile lucrătoare. (3) Poliţiştii cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 58 lit. g) şi art. 69 lit. c), d), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002 primesc salariul de baza până la data schimbării poziţiei de activitate, la care se adauga termenul legal pentru predarea funcţiei.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile băneşti cuvenite politistilor pe timpul concentrarii  +  Articolul 40 (1) Pe timpul concentrarii rezervistii politisti beneficiază de salariul pentru funcţia pe care o îndeplinesc sau cea pentru care se pregătesc, după caz, de salariul pentru gradul profesional deţinut, de gradatiile la care au dreptul, precum şi de alte drepturi băneşti ca şi poliţiştii de la unităţile unde sunt concentraţi. (2) Drepturile băneşti prevăzute la alin. (1) sunt achitate de unităţile la care sunt concentraţi rezervistii politisti.  +  Secţiunea a 5-a Unele drepturi salariale ale politistilor pensionari  +  Articolul 41Poliţiştii pensionari angajaţi în unităţi de poliţie sau din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala ori în funcţii cu atribuţii în acest domeniu din cadrul instituţiilor publice beneficiază de sporul de vechime pentru vechimea totală în munca, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 42 (1) Valoarea corespunzătoare coeficienţilor de ierarhizare din prezenta ordonanţă se stabileşte în raport cu valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexa nr. 1 lit. D. (2) Valoarea de referinţa sectoriala se stabileşte anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 43Salariile stabilite în raport cu coeficienţii de ierarhizare, prevăzute în prezenta ordonanţă, sunt brute şi se vor indexa în baza reglementărilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 44Salariile politistilor se calculează în raport cu numărul zilelor lucrătoare din luna, iar plata acestora se face lunar, între 5-15 ale fiecărei luni pentru luna precedenta.  +  Articolul 45 (1) Poliţiştii cercetati şi judecati în stare de libertate puşi la dispoziţie - beneficiază de coeficienţii de ierarhizare minimi ai salariului pentru funcţia îndeplinită, corespunzatori gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional deţinut, gradatiile la care au dreptul, precum şi de sporul pentru misiune permanenta, până al definitivarea situaţiei. (2) Pe perioada suspendării din funcţie, ca urmare a arestării preventive, politistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta ordonanţă. (3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal politistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 46 (1) În caz de deces drepturile băneşti cuvenite politistilor se plătesc, pentru întreaga luna în care a avut loc decesul, soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor, iar în lipsa acestora se plătesc celorlalţi moştenitori legali. (2) Familiei politistului decedat sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, i se acordă un ajutor suplimentar de deces egal cu de doua ori salariul de baza avut.  +  Articolul 47Drepturile neachitate politistilor şi nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite se prescriu.  +  Articolul 48Elementele salariului de baza al politistilor, pentru care, prin prezenta ordonanţă, s-a prevăzut stabilirea unor drepturi în raport cu salariul de baza avut, se actualizează ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.  +  Articolul 49Salarizarea politistilor care îndeplinesc funcţii în afară Ministerului de Interne se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.  +  Articolul 50 (1) Controlul financiar preventiv al planificarii şi utilizării fondului de salarii, precum şi a fondului pentru asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, cheltuieli de delegare, detaşare, cazare, mutare şi transport se exercită de către organele proprii de control. (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice controlează, prin organele speciale, modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare.  +  Articolul 51 (1) Ofiţerii de poliţie care ocupa funcţii de demnitate publică beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional deţinut ca drept al titularului, de gradatiile calculate la acesta, precum şi de sporul pentru misiune permanenta calculat la gradul profesional şi gradatii. (2) Ofiţerii de poliţie prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 52Poliţiştii care, potrivit reglementărilor specifice, sunt obligaţi sa locuiască în locuintele de intervenţie, de serviciu ori de protocol sunt scutiţi de plată chiriei.  +  Articolul 53Prevederile legale, referitoare la contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia la bugetul pentru asigurările sociale de stat nu se aplică politistilor.  +  Articolul 54În aplicarea prezentei ordonanţe se vor emite norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobate prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 55Alte drepturi specifice politistilor sunt cuprinse în anexa nr. 5.  +  Articolul 56Poliţiştii trimişi în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii, indemnizaţia de delegare integrală pe toată durata delegării.  +  Articolul 57Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta ordonanţă se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual unităţilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 58Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei ordonanţe, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 59Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 60Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 38.  +  Anexa 1  A. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specifice     ofiţerilor de poliţie  I. Funcţii de conducere
             
    Nr. crt.Funcţia Gradul profesionalNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Funcţii corespunzătoare gradului profesional chestor-şef de chestor-şef de poliţieS5,306,00
    2.Funcţii corespunzătoare gradului profesional chestor-şef de chestor-şef adjunct de poliţie adjunctS5,005,20
    3.Funcţii corespunzătoare gradului profesional chestor de chestor principal de poliţie principalS4,704,90
    4.Funcţii corespunzătoare gradului profesional chestor de chestor de poliţieS4,404,60
    5.Funcţii corespunzătoare gradului profesional comisar-şef de comisar-şef de poliţieS3,504,30
    6.Funcţii corespunzătoare gradului profesional comisar de comisar de poliţieS2,903,30
    7.Funcţii corespunzătoare gradului profesional subcomisar de subcomisar de poliţieS S.S.D. Şcoala de ofiţeri2,402,70
    8.Funcţii corespunzătoare gradului profesional Inspector de inspector principal de poliţie principalS S.S.D. Şcoala de ofiţeri2,202,30
                 II. Funcţii de execuţie
               
    1.Ofiţer specialist principalinspector principal - comisar-şefS3,804,20
    2.Ofiţer specialistinspector principal - comisar-şefS3,003,85
    3.Ofiţer principalinspector- comisarS S.S.D. Şcoala de ofiţeri2,603,30
    4.Ofiţer operativsubin- spector - subcomisarS S.S.D. Şcoala de ofiţeri2,102,70
    5.Ofiţer debutantsubin- spectorS S.S.D. Şcoala de ofiţeri2,00
          III. Funcţii de execuţie specifice unităţilor din domeniile marina,              învăţământ, sănătate, cultura, presa şi sport
               
    1.Funcţii corespunzătoare gradelor profesionale de subinspector - comisar-şefsubinspector - comisar-şefS2,103,80
    2.Funcţii corespunzătoare gradului profesional de subinspector - subcomisarsubinspector - subcomisarS S.S.D. Şcoala de ofiţeri2,102,60
      B. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite,        specifice agenţilor de poliţie
               
    Nr. crt.FuncţiaGradul profesionalNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Funcţii corespunzătoare gradului profesional de agent de poliţie - agent-şef principal de poliţieAgent - agent şef principalM1,802,00
    2.Agent de poliţie debutantAgentM1,65
       C. Coeficienţii de ierarhizare ai salariului de grad profesional pentru                                politisti
       
    Gradul profesionalCoeficientul de ierarhizare
    I. Ofiţeri de poliţie
    Subinspector1,50
    Inspector1,55
    Inspector principal1,60
    Subcomisar1,65
    Comisar1,70
    Comisar-şef1,80
    Chestor1,85
    Chestor principal1,90
    Chestor-şef adjunct1,95
    Chestor-şef2,05
    II. Agenţi de poliţie
    Agent1,25
    Agent principal1,30
    Agent-şef adjunct1,35
    Agent-şef1,40
    Agent-şef principal1,45
        D. Valoarea de referinţa sectoriala 1.187.195 leiNOTA :1. Poliţiştii care, prin reorganizarea unităţilor prevăzute la art. 1 din ordonanţa, au fost numiţi în funcţii inferioare beneficiază pe o durată de 6 luni de salariul de baza al funcţiei pe care au îndeplinit-o, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.2. Pentru personalul din unităţile aparatului central al Ministerului de Interne coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor în care sunt încadraţi se majorează cu 0,25%.3. Pentru medicii politisti coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor în care sunt încadraţi se majorează cu 0,10%. Pentru poliţiştii din anatomie patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, coeficienţii de ierarhizare ai salariului de funcţie se majorează cu 100%.4. Poliţiştii care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadraţi pe funcţii şi nu îndeplinesc condiţiile de studii vor putea beneficia în continuare, până la data de 25 august 2007, de coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor echivalate, atât timp cat sunt mentinuti în aceste funcţii, dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile ce le revin.
   +  Anexa 2                             INDEMNIZAŢIILE           studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ                       pentru formarea politistilor    Studenţii şi elevii din instituţiile de învăţământ pentru formarea      politistilor beneficiază de o indemnizaţie stabilită în raport cu                   următorii coeficienţi de ierarhizare:
             
    Instituţii de învăţământCoeficientul de ierarhizare
    Anul IAnul IIAnul IIIAnul IV
    Şcoli de agenţi de poliţie0,2000,240--
    Academia şi instituţii de învăţământ superior0,2400,2800,4200,500
    Şcoli de ofiţeri de rezervă   0,240
  Studenţii şi elevii din instituţiile de învăţământ pentru formarea politistilor, care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă indemnizaţie şi un spor diferenţiat pe coeficienţi de ierarhizare, astfel:
       
    - student sau elev şef de grupă0,200
    - student sau elev şef de clasă0,220
    - student sau elev monitor de detaşament (similare)0,240
    - student sau elev monitor de an (similare)0,260
    - student sau elev monitor de academie, instituţie de învăţământ superior (şcoală)0,400
   +  Anexa 3DREPTURILE BĂNEŞTIale politistilor care desfăşoară misiuni în străinătate1. Poliţiştii care desfăşoară misiuni în străinătate în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organizaţii internaţionale beneficiază de următoarele drepturi băneşti: a) salariul de baza, corespunzător funcţiei îndeplinite, prevăzut în decizia de numire, sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare; b) un spor lunar de 30%, calculat la salariul de baza; c) o primă de campanie neimpozabila, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egala cu salariul de baza. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfăşurării misiunii.2. Drepturile băneşti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite din politisti români şi politisti ai altor tari se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. Poliţiştii care se deplaseaza în interesul unităţii trimitatoare pentru a participa la cursuri, stagii de practica şi specializare, perfecţionare sau care desfăşoară orice fel de activitate în străinătate, mai puţin cele menţionate la pct. 1 din prezenta anexa, beneficiază pe timpul deplasarii de salariul de baza lunar avut.  +  Anexa 4UNELE REGLEMENTĂRIprivind salarizarea politistilor care îndeplinesc funcţii în afarăMinisterului de Interne1. Poliţiştii detasati în baza reglementărilor în vigoare sa îndeplinească funcţii în afară Ministerului de Interne beneficiază de următoarele drepturi salariale: a) salariul de baza al funcţiei îndeplinite, sporul de vechime în munca, indemnizaţii, premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unităţile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit legislaţiei care se aplică în unităţile respective; b) salariul pentru gradul profesional şi gradatiile calculate la acesta, potrivit legislaţiei care se aplică politistilor; c) în situaţia în care drepturile salariale prevăzute la lit. a) şi b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca politisti încadraţi în instituţiile din structura poliţiei pe funcţii similare celor pe care le îndeplinesc la instituţiile unde sunt detasati, cei în cauza pot opta pentru salariile de baza cuvenite celor încadraţi în unităţile de poliţie. În acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către unităţile unde sunt detasati, iar diferenţa până la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de politisti se acordă de către unităţile de poliţie.2. Salariul de baza, inclusiv indemnizaţiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de baza, prevăzute de dispoziţiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradatiile şi sporul de vechime în munca se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la încetarea raporturilor de serviciu şi a altor drepturi care se acordă în funcţie de salariul de baza prevăzut pentru politisti.3. Drepturile băneşti cuvenite pe timpul incapacităţii temporare de muncă, al concediilor de odihnă, invoirilor, precum şi pe timpul deplasarilor în interesul serviciului sau în caz de mutare se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în unităţile de poliţie şi se achită din fondurile unităţilor unde sunt detasati.4. Drepturile salariale acordate la încetarea raporturilor de serviciu pe timpul cursurilor şi şcolilor urmate în interesul pregătirii de specialitate şi în alte situaţii se acordă pentru poliţiştii prevăzuţi la pct. 1 de către unităţile de unde au fost detasati.5. Poliţiştii prevăzuţi la pct. 1 beneficiază de premiile care se acordă politistilor, calculate, în condiţiile reglementate pentru aceştia, asupra drepturilor plătite de către unităţile de poliţie şi achitate din fondurile acestora.6. Poliţiştii detasati la compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale şi din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, vor putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de baza. Diferentierea acestui spor pe categorii de personal se face de către ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.7. Drepturile băneşti prevăzute la pct. 1 lit. a) şi la pct. 6 din prezenta anexa se plătesc din fondurile unităţilor în care poliţiştii îşi desfăşoară activitatea, iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi la pct. 2 din prezenta anexa se plătesc din fondurile unităţilor de la care au fost detasati.8. Pentru poliţiştii salarizaţi potrivit prezentei anexe asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi coeficienţii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, la propunerea Ministerului de Interne.9. Pentru poliţiştii cărora le încetează detasarea şi care sunt puşi la dispoziţie pentru încadrare, coeficientul de ierarhizare al salariului pentru funcţia îndeplinită este cel corespunzător gradului profesional stabilit conform pct. 8 din prezenta anexa, la minim.  +  Anexa 5ALTE DREPTURIspecifice politistilor1. Poliţiştii care au în primire cai sau caini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din salariul de baza.2. În cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificată a muncii o cere, poliţiştii pot călători cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport, numai cu aprobarea prealabilă a comandantilor (sefilor) de unităţi, care răspund personal de aceasta.3. Guvernul României este abilitat sa stabilească şi alte drepturi specifice politistilor, prevăzute în prezenta ordonanţă.4. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) din ordonanţa constituie vechime în munca.──────────────────────