ORDONANTA nr. 11 din 30 ianuarie 2003privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, se desfăşoară cu respectarea standardelor şi a normelor naţionale de securitate nucleara, de protecţie a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului, a proprietăţii, precum şi a acordurilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 2Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie reglementările privind repartizarea responsabilităţilor pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, precum şi depozitarea finala a acestora, în condiţii care să asigure protecţia populaţiei, mediului şi a proprietăţii, în prezent şi în viitor, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare; stabilirea surselor financiare destinate sustinerii şi realizării activităţilor privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate, inclusiv cele privind depozitarea finala a acestora, pe durata de viaţa utila a instalaţiilor nucleare, inclusiv în perioada dezafectarii acestora.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pentru depozitarea finala şi gestionarea în siguranţa atât a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din operarea reactorilor nucleari de putere şi de cercetare, cat şi a deşeurilor radioactive rezultate din aplicatiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicina, agricultura şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare. (2) Prezenta ordonanţă nu se aplică deşeurilor care conţin prin natura lor doar materiale radioactive naturale şi care nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu excepţia cazului în care acestea nu constituie o sursa închisă, sau sunt declarate de către titularii de autorizaţie drept deşeuri radioactive.  +  Articolul 4La baza gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitarii finale, stau următoarele principii generale: a) principiul utilizării numai a proceselor şi metodelor de gestionare a deşeurilor radioactive care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi calitatea mediului; b) principiul "generatorul de deşeuri radioactive plăteşte"; c) principiul responsabilităţii generatorului de deşeuri radioactive; d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile fără antrenarea unor costuri excesive.  +  Articolul 5În sensul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii folosiţi au următoarele semnificatii: a) titular de autorizaţie - orice persoană juridică, de drept public sau privat, care desfăşoară activităţi nucleare în baza unei evaluări de securitate nucleara şi control; b) activitate nucleara - orice practica umană care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifica reţeaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea sau posibilitatea persoanelor ori numărul de persoane expuse; c) gestionarea combustibilului nuclear uzat - toate activităţile legate de manipularea combustibilului, inclusiv controlul efluentilor rezultaţi, stocarea intermediara şi/sau depozitarea finala; d) gestionarea deşeurilor radioactive - toate activităţile, inclusiv cele de dezafectare, legate de manipularea deşeurilor, inclusiv controlul efluentilor rezultaţi, tratarea, stocarea intermediara şi/sau depozitarea finala; e) ciclul de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extractia şi prelucrarea minereurilor şi imbogatirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactoarelor nucleare, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operaţiunile susmenţionate; f) combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear iradiat, îndepărtat definitiv din zona activa a unui reactor; g) deşeuri radioactive - acele materiale rezultate din activităţile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare; h) controlul efluentilor - eliberarea planificata şi controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalaţii nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcţionarii normale a instalaţiilor; i) stocare intermediara - păstrarea combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalatie ce asigura izolarea, controlul şi monitorizarea lor şi în care acestea pot fi ulterior tratate şi/sau depozitate; j) depozitare finala - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalatie nucleara adecvată; k) instalatie nucleara - generator de radiaţie nucleara, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza ori conţine materiale radioactive; instalatia nucleara include şi clădirile sau structurile aferente; l) surse - emitator de radiatii ionizante şi orice material radioactiv; m) durata de viaţa utila - timpul în care instalatia de gestionare a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive este folosită în scopul pentru care a fost proiectata; în cazul unei instalaţii de depozitare finala, înseamnă timpul calculat din momentul depozitarii combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive până la închiderea şi sigilarea acesteia; n) închiderea unei instalaţii nucleare - finalizarea tuturor operaţiilor subsecvente stocării intermediare sau depozitarii finale a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive; o) dezafectare - toate etapele care conduc la scoaterea definitivă din funcţiune a unei instalaţii nucleare, alta decât instalatia de depozitare finala. Aceste etape cuprind şi procesele de decontaminare şi demontare a instalaţiei; p) generator de deşeuri radioactive - orice persoană juridică, de drept public sau privat, care desfăşoară activităţi din care rezultă deşeuri radioactive.  +  Capitolul 2 Gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala  +  Articolul 6Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gestiona combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive generate, în vederea depozitarii finale a acestora pe toată durata de viaţa utila a instalaţiilor nucleare, inclusiv în timpul dezafectarii acestora.  +  Articolul 7Coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate de titularii de autorizaţii nucleare, precum şi depozitarea finala a acestora se fac în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, denumita în continuare Strategie naţionala.  +  Articolul 8Coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate de titularii de autorizaţii nucleare, precum şi depozitarea finala a acestora se fac de autoritatea naţionala competenţa în domeniu.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul coordonării la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, este Agenţia Naţionala pentru Deşeuri Radioactive, denumita în continuare ANDRAD. (2) ANDRAD este persoana juridică, în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu sediul în localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1/C.P.78, municipiul Pitesti, judeţul Arges.  +  Articolul 10 (1) Patrimoniul ANDRAD se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, denumita în continuare RAAN, aflată sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) RAAN se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Industriei şi Resurselor. (3) ANDRAD este condusă de un consiliu de administraţie al cărui preşedinte este numit prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.  +  Articolul 11ANDRAD îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 12ANDRAD are ca obiect de activitate coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa atât a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, rezultate din operarea reactoarelor nucleare de putere şi/sau de cercetare, dezafectarea instalaţiilor nucleare, cat şi a deşeurilor radioactive provenite din aplicatiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicina, agricultura şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv depozitarea finala a acestora.  +  Articolul 13Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDRAD se aproba în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale ANDRAD se finanţează din veniturile constituite în conformitate cu art. 17. (2) În anul 2003 cheltuielile curente şi de capital ale ANDRAD se finanţează conform alin. (1) şi, în completare, din împrumuturi fără dobânda, acordate conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.  +  Articolul 15În vederea realizării obiectului sau de activitate ANDRAD are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia naţionala şi o transmite, spre aprobare, Consiliului naţional pentru energie nucleara; b) elaborează şi transmite spre aprobare ministerului coordonator, în baza Strategiei naţionale, Planul Anual de Activităţi, denumit în continuare PAA, şi sursele de finanţare aferente privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare; c) asigura constituirea şi actualizarea anuală a unei baze de date naţionale privind cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare; d) analizează datele relevante privind caracteristicile combustibilului nuclear uzat şi ale deşeurilor radioactive rezultate din exploatarea instalaţiilor nucleare; e) întocmeşte anual un inventar la nivel naţional privind cantităţile şi tipurile de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, generate, în vederea elaborării PAA; f) elaborează proceduri şi norme tehnice pentru toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare; g) coordonează elaborarea studiilor de fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea depozitelor finale de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive; h) coordonează toate etapele procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare; i) asigura direct sau prin terţi protecţia fizica a depozitelor finale de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive; j) colaborează cu autorităţile naţionale cu competente în domeniul nuclear; k) cooperează cu instituţii similare din străinătate în vederea utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea finala a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.  +  Articolul 16Bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli al ANDRAD cuprinde categoriile de cheltuieli necesare finanţării activităţilor prevăzute în PAA, precum şi cele privind funcţionarea agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor.  +  Articolul 17Finanţarea activităţii ANDRAD este asigurata din veniturile constituite din: a) contribuţii directe anuale ale titularilor de autorizaţie, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor; b) donaţii, sponsorizări şi asistenţa financiară acordată de persoane fizice sau juridice, publice ori private, şi de organizaţii internaţionale; c) alte surse de finanţare aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 18Veniturile constituite în conformitate cu art. 17 sunt administrate de ANDRAD care propune anual sumele necesare pentru finanţarea activităţilor cuprinse în PAA, privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.  +  Articolul 19Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului ANDRAD se reportează în anul următor şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Capitolul 3 Responsabilităţile titularilor de autorizaţii nucleare  +  Articolul 20Titularii de autorizaţie nucleara vor raporta anual, până la data de 1 decembrie, la ANDRAD cantităţile şi tipurile de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive, generate în anul în curs şi cele prognozate a fi generate în anul următor, în vederea actualizării bazei de date privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.  +  Articolul 21Răspunderea directa pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în vederea depozitarii finale a acestora, revine titularilor de autorizaţie, pe toată durata de viaţa utila, inclusiv în timpul dezafectarii instalaţiilor nucleare.  +  Articolul 22Titularii de autorizaţie au obligaţia de a finanta activităţile proprii de colectare, sortare, tratare, condiţionare, stocare intermediara şi transport în vederea depozitarii finale a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate din activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv din dezafectarea instalaţiilor nucleare.  +  Articolul 23Titularii de autorizaţie au obligaţia de a finanta activităţile proprii de cercetare-dezvoltare privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.  +  Articolul 24Titularii de autorizaţie au obligaţia de a susţine prin contribuţii directe anuale finanţarea activităţii ANDRAD conform prevederilor art. 17 lit. a), ale căror cuantumuri sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 25În cazul reorganizării titularului de autorizaţie, răspunderea pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive revine noului titular de autorizaţie, care va prelua şi cheltuielile privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv cele pentru depozitarea finala, în anul curent.  +  Articolul 26În cazul declanşării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilităţii continuării activităţii de către titularul de autorizaţie, atribuţiile de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive sunt exercitate de ANDRAD până la stabilirea noului titular de autorizaţie.  +  Articolul 27Responsabilităţile pentru respectarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţa a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicaţi în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în funcţie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările şi resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 28Importul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul depozitarii finale este interzis.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 29Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 24, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 28, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.  +  Articolul 30Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ANDRAD.  +  Articolul 31Contravenţiilor prevăzute la art. 29 li se aplică şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 32Combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare şi al parteneriatelor internaţionale, la care România participa, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.  +  Articolul 33În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Industriei şi Resurselor va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANDRAD şi proiectul de hotărâre privind reorganizarea RAAN.  +  Articolul 34În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor prezenta Guvernului, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiilor anuale directe ale titularilor de autorizaţie nucleara şi a termenului de plată a acestora.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat laMinisterul Educaţiei şi Cercetăriipentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 11.-------------