ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III. 9 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interes comunitar ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe."2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, se considera a fi de interes general domenii ca: dezvoltarea economică, culturală şi socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, traditiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenţa socială, ajutorarea saracilor şi defavorizatilor, asistenţa oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor şi a persoanelor în vârsta, activitatea de tineret, sporirea cunoaşterii şi participării civice, protejarea mediului şi naturii, sprijinirea religiei şi valorilor umane, susţinerea bunastarii sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii, sprijinirea sportului. (2) Prin interes comunitar se înţelege orice interes care este specific: a) unei comunităţi: cartier, localitate, unitate administrativ-teritorială; b) unui grup de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii, aceeaşi cultura, orientare religioasă, socială, profesională şi altele asemenea."3. Litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"d) facilitarea accesului asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor la resurse private şi publice;"4. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autorităţilor şi instituţiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activităţi cu reglementări proprii. (6) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (5), Ministerul Justiţiei va refuza eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii."5. La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu următorul cuprins:"d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sfera de competenţa îşi desfăşoară activitatea."6. La articolul 17 alineatul (2), după litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu următorul cuprins:"d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sfera de competenţa îşi desfăşoară activitatea."7. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile art. 6 alin. (4)-(6), art. 7 alin. (1), art. 8-12 şi 14 se aplică în mod corespunzător."8. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, şi de la data morţii testatorului, pentru fundaţiile înfiinţate prin testament."9. Alineatul (4) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociaţi. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii."10. Alineatul (6) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(6) În toate cazurile schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în cea mai mare parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit."11. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică prin asemănare şi în cazul retragerii din federatie a unei asociaţii sau fundaţii."12. Titlul capitolului VI "Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică" va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIAsociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică"13. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) O asociaţie sau fundaţie poate fi recunoscută de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar, după caz, şi funcţionează cel puţin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică; b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite; c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică; d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel puţin egala cu valoarea patrimoniului iniţial. (2) Guvernul României, prin organul sau de specialitate, poate, la propunerea autorităţii administrative competente, sa acorde o dispensa de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă: a) asociaţia sau fundaţia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociaţii ori fundaţii preexistente; şi b) fiecare dintre asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit cele doua condiţii, dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent."14. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:"Art. 38^1. - Prin utilitate publică se înţelege orice activitate care vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public general şi/sau comunitar."15. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente: a) copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei; b) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice; c) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul; d) copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei şi fundaţiei; e) numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoaşterea statutului de utilitate publică."16. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(2) Conflictele de competenţa apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează, la sesizarea oricăreia dintre părţi, de către organul de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului care are competente în domeniul vieţii asociative, în termen de 15 zile de la data înregistrării sesizării. În cazul apariţiei unui conflict de competenţa, perioada prevăzută pentru examinarea cererii de recunoaştere a utilităţii publice se prelungeşte cu perioada necesară soluţionării acestui conflict."17. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(3) În vederea soluţionării conflictului autorităţile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa pună la dispoziţie organului de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul conducătorului organului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este definitiv."18. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Autoritatea administrativă competenţa este obligată ca, în termen de 60 de zile, sa examineze cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, inclusiv prin solicitarea de informaţii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent. În cazul în care constata îndeplinirea acestor condiţii, autoritatea administrativă competenţa va propune Guvernului României recunoaşterea. În caz contrar, aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), precum şi a tuturor documentelor necesare luării deciziei, Guvernului României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se respinge, soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei."19. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:"Art. 40^1. - La nivelul fiecărui minister sau al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale competente sa examineze cererile pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică se vor adopta, în baza prezentei ordonanţe, norme proprii care să stabilească şi criteriile specifice de acordare a statutului, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate."20. Litera b) a articolului 41 va avea următorul cuprins:"b) dreptul la resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale, după cum desfăşoară activităţi în interes general sau al colectivităţilor locale, astfel:1. de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor sau ale altor organe ale administraţiei publice centrale în a căror sfera de competenţa îşi desfăşoară activitatea;2. de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate de consiliile locale."21. Litera f) a articolului 41 va avea următorul cuprins:"f) obligaţia de a publică în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se va aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice."22. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi prevăzute în bugetele anuale ale ministerelor, ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale sau ale consiliilor locale, după caz."23. După articolul 41 se introduc doua articole noi, articolele 41^1 şi 41^2, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - (1) Asociaţia sau fundaţia recunoscută ca fiind de utilitate publică îşi deschide un cont bancar special pentru resursele primite potrivit art. 41 alin. (1) lit. b), iar cheltuielile din aceste resurse se evidenţiază distinct. (2) Sumele primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, planificate a se cheltui în cursul anului şi rămase neutilizate la finele anului în contul asociaţiei sau al fundaţiei, se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor. (3) Sumele alocate pentru proiecte ce se întind pe perioada a doi sau mai mulţi ani se vor reporta la finele anului şi vor putea fi folosite în continuare pentru destinaţia pentru care au fost alocate iniţial. (4) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale este supus controlului, potrivit legislaţiei în vigoare.Art. 41^2. - În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează un organ de specialitate la nivel de departament, care are următoarele atribuţii: a) promovează şi evalueaza politicile guvernamentale în domeniul vieţii asociative şi formulează recomandări cu privire la acestea; b) centralizează cererile privind recunoaşterea statutului de utilitate publică; c) soluţionează conflictele de competenţa prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (3); d) analizează anual activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică."24. Alineatul (2) al articolului 42 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei, va retrage actul de recunoaştere prin adoptarea unei hotărâri în acest sens."25. Alineatul (4) al articolului 42 va avea următorul cuprins:"(4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi sesizate autorităţii administrative competente, Ministerului Justiţiei sau Guvernului de către orice persoană fizica sau persoana juridică interesată."26. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la condiţiile recunoaşterii statutului de utilitate publică, precum şi la drepturile şi obligaţiile asociaţiilor sau fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se aplică în mod corespunzător şi federaţiilor. (2) O federatie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă cel puţin două treimi din numărul asociaţiilor şi fundaţiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică."27. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii, fundaţii şi federaţii din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei."28. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice."29. Alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, instituţiei Avocatul Poporului, autorităţilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale funcţionează structuri pentru relaţia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui."30. Alineatul (2) al articolului 56 va avea următorul cuprins:"(2) Instanţa competenţa sa hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul."  +  Articolul 2Sintagma "bilanţ contabil" din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 se înlocuieşte cu sintagma "situaţii financiare anuale".  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4În termenul prevăzut la art. III, fiecare minister sau organ al administraţiei publice centrale competent va adopta, în baza prezentei ordonanţe, norme proprii care să stabilească şi criteriile specifice de acordare a statutului, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate.  +  Articolul 5Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acestora de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Cristina Tarceasecretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 37.--------------