ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III. 6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Intra sub incidenţa prezentei ordonanţe şi serviciile de alimentare cu apa şi de canalizare prestate de operatorii care nu se afla în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.2. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul concesionarii serviciilor publice de gospodărie comunală, preţurile şi tarifele se pot stabili şi ajusta numai cu avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, pe baza unor reguli sau formule de ajustare stabilite prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa autorităţii publice concedente.3. Articolul 41 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederea de la liniuţa a 9-a ”Apa potabilă şi canalizare” din anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Agenţii economici care operează în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor vor face dovada competentei tehnico-organizatorice şi a celei privind calificarea personalului şi vor asigura o dotare tehnico-materială care să asigure efectuarea calitativă a tuturor tipurilor de servicii contractate.2. Articolul 31 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul administraţiei publice, ministrul apelor şi protecţiei mediului, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, de preşedinţii consiliilor judeţene şi de primari sau de împuterniciţii acestora.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul apelor
  şi protecţiei mediului,
  Petru Lificiu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 35.--------------