ORDONANTA nr. 42 din 30 ianuarie 2003privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea şi controlul funcţionarii serviciilor de iluminat public în comune, oraşe şi municipii. (2) Serviciile de iluminat public, asa cum au fost definite prin lege, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală. (3) Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale.  +  Articolul 2În sensul ordonanţei, notiunile tehnice utilizate sunt definite în anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) Serviciile de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumita în continuare sistem de iluminat public. (2) Sistemele de iluminat public constituie un ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: a) reţele electrice de joasa tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public; b) stâlpi de sustinere a reţelei, respectiv a corpurilor de iluminat, destinaţi exclusiv iluminatului public; c) posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public; d) echipamente de comanda, automatizare, măsurare şi control; e) corpuri de iluminat, console şi accesorii. (3) Sistemele de iluminat public aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţiile prevăzute de lege. (4) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 4 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică serviciilor de iluminat public organizate la nivelul tuturor localităţilor urbane sau rurale, indiferent de mărimea şi gradul de dezvoltare economicosociala a acestora, care dispun de un sistem de iluminat public. (2) Serviciile de iluminat public se gestionează şi se administrează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, care vor fi licentiati şi autorizaţi în condiţiile legii.  +  Capitolul 2 Principii şi condiţii de funcţionare a serviciilor de iluminat public  +  Articolul 5 (1) Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public sunt destinate satisfacerii unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume: a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului şi a calităţii vieţii; b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale; c) asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale; d) punerea în valoare, printr-un iluminat arhitectural şi ornamental adecvat, a zestrei arhitectonice şi peisagistice a localităţilor; e) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economico-sociale a comunităţilor locale; f) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienta economică a infrastructurii aferente serviciului. (2) Serviciile de iluminat public se organizează şi funcţionează cu respectarea următoarelor principii: a) autonomia locală; b) descentralizarea serviciilor publice; c) transparenta, responsabilitatea şi legalitatea; d) corelarea cerinţelor cu resursele; e) dezvoltarea durabila a localităţilor; f) parteneriatul public-privat; g) liberul acces la informaţii şi consultarea comunităţilor locale.  +  Articolul 6Serviciile de iluminat public vor îndeplini concomitent următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale; c) satisfacerea judicioasă, echitabila şi nepreferentiala a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat; e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale; f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice; g) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.  +  Articolul 7 (1) Serviciile de iluminat public vor respecta şi vor îndeplini, la nivelul comunităţilor locale, în întregul lor, indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Indicatorii de performanţă ai serviciului se aproba în baza unui studiu de oportunitate care va tine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale, de starea tehnica şi eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. (3) Înaintea supunerii lor spre aprobare, propunerile de indicatori de performanţă ai serviciilor de iluminat public, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi dezbătute public în cadrul comunităţilor locale. (4) Operatorii care au primit delegarea serviciului au dreptul de servitute legală pentru toate instalaţiile şi echipamentele cu care se prestează serviciile de iluminat public.  +  Capitolul 3 Organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor de iluminat public  +  Articolul 8 (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionarii serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public, precum şi funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public aferente intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 9 (1) Gestiunea serviciilor de iluminat public se organizează la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciul prestat comunităţii şi va ţine seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnice existente, precum şi de posibilităţile locale de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora. (2) Înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public se fac în baza unor studii de fezabilitate întocmite din iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale, care vor analiza necesitatea şi oportunitatea infiintarii/dezvoltării acestora, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor şi vor indica soluţia optima din punct de vedere tehnico-economic.  +  Articolul 10 (1) Gestionarea serviciilor de iluminat public se realizează prin următoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune delegată. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de iluminat public se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, care vor fi licentiate şi autorizate de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumita în continuare ANRSC. (3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de iluminat public se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 6, pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament al serviciului, prin care se stabilesc nivelurile de iluminat, indicatorii de performanţă ai serviciului, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciului prestat. (4) Caietul de sarcini şi regulamentul serviciului se elaborează şi se aproba de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu caietul de sarcini-cadru şi cu regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Indiferent de forma de gestiune a serviciilor de iluminat public adoptată, autorităţile administraţiei publice locale vor urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia interna şi cu reglementările Comunităţii Europene.  +  Articolul 11 (1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, coordonarea, administrarea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionarii serviciilor de iluminat public. (2) Gestiunea directa se realizează prin servicii publice cu personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de iluminat public, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare întocmit şi aprobat de către consiliile locale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12 (1) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale apelează pentru realizarea serviciului la unul sau mai mulţi operatori cărora le transfera, în baza unui contract de delegare a gestiunii, în totalitate sau numai în parte, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea şi administrarea propriu-zisa a serviciului, precum şi la exploatarea, funcţionarea şi modernizarea sistemului de iluminat public. (2) Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se încredinţează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii. (3) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori prestatori de servicii de iluminat public care pot fi societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt. (4) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor liberei concurente, transparenţei, tratamentului egal şi al confidenţialităţii şi cu respectarea contractului-cadru şi a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Delegarea gestiunii serviciilor de iluminat public se realizează prin licitaţie publică; dacă procedura licitaţiei publice nu a condus la desemnarea unui câştigător şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă procedura negocierii directe. (6) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul serviciilor de iluminat public care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se derulează în baza unor contracte de delegare a gestiunii sau de concesionare a serviciului de iluminat public legal încheiate; excepţia prevăzută la acest alineat operează până la expirarea sau rezilierea contractului, fără posibilitatea de prelungire a acestuia, dacă părţile au convenit în acest mod. (7) Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizaţiei eliberate de ANRSC. (8) Operatorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au încheiate contracte de concesiune vor depune documentaţia pentru licentiere/autorizare, urmând a se încheia act adiţional la contractul de concesiune; acest act adiţional va cuprinde obligaţiile ce revin operatorilor în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe. (9) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parţial, numai activităţile de operare propriu-zisa - gestiune, administrare, exploatare, întreţinere -, precum şi activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public.  +  Articolul 13 (1) În funcţie de regimul juridic ce urmează a fi adoptat pentru contractul de delegare a gestiunii, formele de delegare a gestiunii pot fi: a) contract de management; b) contract de concesiune; c) contract de închiriere; d) contract de locatie de gestiune; e) contract de parteneriat public-privat. (2) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit obligatoriu de următoarele anexe: a) caietul de sarcini; b) regulamentul de serviciu; c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată, aferente serviciului; d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat.  +  Secţiunea a 2-a Finanţarea serviciilor de iluminat public  +  Articolul 14 (1) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi de exploatare a serviciilor de iluminat public de asigura din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, în funcţie de modul de gestiune adoptat. (2) În cazul gestiunii delegate, veniturile proprii ale operatorilor se asigura prin încasarea de la autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale beneficiare ale serviciului de iluminat public, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor: a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurentiale a serviciului prestat; b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; c) reflectarea costului efectiv al prestării serviciului în structura şi nivelul tarifelor; d) ajustarea periodică a tarifelor şi reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generate de majorarea în amonte a unor preţuri şi tarife; e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife; f) acoperirea prin tarife cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi întreţinere a serviciului. (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot finanta serviciile de iluminat public din bugetele locale numai în baza hotărârilor consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 15 (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de iluminat public se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. (2) În vederea asigurării continuităţii serviciilor de iluminat public autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificarii şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionarii sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescripţiile tehnice; în acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiţiilor, plecandu-se de la un plan director şi ţinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale. (3) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice locale şi, pe de altă parte, operatorului în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea investiţiilor. (4) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigura din următoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) venituri cu destinaţie specială constituite pe baza unor taxe locale instituite în urma consultării publice, în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul construieste-operează-transfera şi variante ale acestuia; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern sau a unor programe de urgenta ori cu caracter social; g) alte surse. (5) Investiţiile străine în sistemele de iluminat public vor beneficia de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei; facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile în perioada stabilită la încheierea acestuia. (6) Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii specifice sistemelor de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel, şi vor fi amortizate de către operator; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiţie a bunurilor realizate la încetarea, din orice cauza, a contractului.  +  Secţiunea a 3-a Operatorii serviciilor de iluminat public  +  Articolul 16 (1) Operatorul prestator de servicii de iluminat public poate fi compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local, serviciul public cu personalitate juridică şi buget propriu organizat în subordinea consiliilor locale, având ca sarcina coordonarea activităţii de iluminat public desfăşurate de o societate comercială cu capital public, privat sau mixt, autorizat conform prevederilor prezentei ordonanţe sa gestioneze, sa administreze şi sa exploateze în vederea asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi/sau rurale unul sau mai multe sisteme de iluminat public. Serviciul de iluminat public poate fi prestat şi de către un serviciu public cu personalitate juridică şi buget propriu organizat în subordinea consiliilor locale. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnica şi organizatorică, dotarea şi experienta managerială necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat. (3) Acţiunea de licentiere/autorizare a operatorilor serviciilor de iluminat public se face de către ANRSC şi are termen de finalizare de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Operatorii serviciilor de iluminat public beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare sau de forma de gestiune adoptată.  +  Articolul 17 (1) Operatorii serviciilor de iluminat public cu capital public, aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sau statului, pot fi privatizati în condiţiile legii. (2) Hotărârea de privatizare a operatorilor aparţine consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de apartenenţa capitalului social şi de subordonarea operatorului ce urmează a fi privatizat. (3) Privatizarea operatorilor se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare; procedura de privatizare va include în mod obligatoriu şi procedura de delegare a gestiunii, prin care ofertantul desemnat câştigător al procedurii de privatizare obţine şi contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.  +  Articolul 18 (1) Operatorii serviciilor de iluminat public îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurente pe piaţa serviciilor publice de gospodărie comunală. (2) Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii în una sau mai multe localităţi va tine evidente distincte şi va avea contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare. (3) Operatorii care participa la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public trebuie să facă dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operationale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitaţii şi capacităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietele de sarcini şi să prezinte garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. (4) Relaţiile dintre operatorii serviciului de iluminat public şi autorităţile administraţiei publice locale în calitate de utilizatori, precum şi relaţiile cu alţi agenţi economici, indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare a acestora, sunt relaţii comerciale, se vor desfăşura numai pe baze contractuale şi vor fi guvernate de principiul liberei concurente.  +  Capitolul 4 Drepturi şi obligaţii  +  Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale  +  Articolul 19 (1) Activităţile de reglementare, licentiere şi/sau autorizare a operatorilor, îndrumare metodologică, monitorizare şi control al modului de respectare şi aplicare a legislaţiei specifice domeniului se încredinţează ANRSC, care, în colaborare cu Comitetul Naţional Roman pentru Iluminat (CNRI), va dezvolta un sistem informaţional ce va permite compararea continua a fiecărui indicator de performanţă în acest domeniu. (2) În realizarea sistemului informaţional şi implementarea activităţilor de monitorizare vor fi implicate şi organizaţiile profesionale şi patronale de interes public; autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informaţie deţinută de ANRSC cu privire la serviciile de iluminat public. (3) ANRSC are în principal sarcina de a monitoriza şi de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, a regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii, la respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului, la respectarea legii concurentei şi la exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale afectat serviciilor.  +  Articolul 20 (1) Aprobarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor de iluminat public şi a programelor de dezvoltare a infrastructurii aferente, a regulamentelor şi normelor locale de organizare şi funcţionare a serviciilor, a criteriilor şi procedurilor de monitorizare şi control al gestiunii serviciilor de iluminat public constituie atributia exclusiva a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza strategiei generale a Guvernului privind serviciile de iluminat public. (2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea: a) modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire şi ajustare a acestora; b) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori; c) calitatea şi eficienta serviciilor prestate corespunzător nivelului indicatorilor de performanţă ai serviciului aprobaţi; d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor de iluminat public. (3) Consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de iluminat public, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de angajamentele luate de România în domeniile prevăzute în programul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. (4) Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective: a) orientarea serviciilor publice către utilizatori; b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene; c) respectarea prevederilor normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de Comisia Internationala de Iluminat, la care România este afiliată, respectiv de CNRI; d) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii comunităţii locale, potrivit necesităţilor stabilite în mod democratic; e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performanţe şi, după caz, a unor echipamente specializate; f) promovarea investiţiilor în scopul modernizării sistemelor de iluminat public existente şi al extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune; g) asigurarea la nivelul localităţilor a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare; h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţa publică şi/sau culturală, şi marcarea prin sisteme de iluminat arhitectural şi/sau ornamental festiv a evenimentelor naţionale şi a sarbatorilor legale şi/sau religioase; i) finanţarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori şi atractiv pentru investitori; j) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performanţe, cu costuri minime; k) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţa, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat; l) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă ai activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative la acest proces; m) promovarea formelor de gestiune delegată; n) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate şi instituirea de mecanisme de corectie adecvate; o) promovarea metodelor moderne de management; p) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.  +  Articolul 21În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrării şi coordonării serviciilor de iluminat public autorităţile administraţiei publice locale adopta hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: a) aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de iluminat public, în condiţiile legii; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară şi corelata cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi mediu; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de iluminat public; d) delegarea gestiunii serviciilor de iluminat public, precum şi încredinţarea spre administrare şi exploatare a bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al localităţilor, afectate serviciului; e) contractarea sau garantarea în condiţiile legii a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura localităţilor, aferentă serviciilor de iluminat public şi modernizări; f) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public pe baza normelor-cadru aprobate prin hotărâre a Guvernului; g) aprobarea taxelor locale şi a tarifelor pentru serviciile de iluminat public, cu respectarea reglementărilor în vigoare, cu excepţia tarifelor pentru energia electrica stabilite de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).  +  Articolul 22 (1) Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public, care au conţinutul minimal prevăzut în contractul-cadru de delegare a serviciilor de iluminat public. (2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public va cuprinde în mod obligatoriu clauzele referitoare la cantitatea şi calitatea serviciilor de iluminat public prestate pentru utilizatori, indicatorii minimali de performanţă stabiliţi prin regulamentul serviciilor de iluminat public şi modul de măsurare a acestora, tariful practicat şi formulele de actualizare a acestuia, modul de încasare a facturilor, răspunderea contractuală, forta majoră, durata contractului, clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenirea corupţiei, clauze de reziliere a contractului şi de administrare a patrimoniului public afectat serviciilor de iluminat public, clauze privind forta de muncă, precum şi alte clauze convenite, după caz.  +  Articolul 23Autorităţile administraţiei publice locale au, în raport cu operatorii, următoarele drepturi: a) sa verifice şi sa aprobe ajustarile tarifelor propuse de operatorul serviciului, cu respectarea prevederilor contractuale; b) să monitorizeze şi sa controleze periodic activităţile desfăşurate de operatorii serviciilor de iluminat public; c) sa sanctioneze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de servicii; d) să solicite ANRSC, în cazuri deosebite, retragerea licenţelor şi/sau autorizaţiilor operatorului care nu-şi respecta obligaţiile contractuale.  +  Articolul 24În raport cu comunitatile locale pe care le reprezintă, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele responsabilităţi: a) sa aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul de iluminat public; b) sa elaboreze şi sa aprobe indicatorii de performanţă ai serviciului de iluminat public numai după dezbaterea publică în prealabil a acestora; c) sa consulte locuitorii cu privire la stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciilor de iluminat public şi a infrastructurii aferente; d) sa informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciilor de iluminat public, la măsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea acestora, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe locale pentru finanţarea serviciului; e) sa rezolve sesizările cu privire la deficientele apărute în prestarea serviciului de iluminat public.  +  Articolul 25Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii serviciilor publice de iluminat public următoarele obligaţii: a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor; b) să asigure şi să respecte independenta managerială a operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor publice; c) să asigure menţinerea echilibrului contractual stabilit prin contractul de delegare a gestiunii; d) să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent; e) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precădere la acele informaţii care asigura pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii; f) sa stabilească condiţiile de asociere sau de formare de societăţi mixte, numai pe bază de licitaţie organizată în conformitate cu procedurile legale de delegare a gestiunii serviciilor publice de iluminat public; g) să respecte şi sa îndeplinească faţă de operatorii serviciilor de iluminat public obligaţiile proprii prevăzute în contractele de delegare a gestiunii acestor servicii; h) sa achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; i) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii de iluminat public.  +  Articolul 26Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor publice locale, date în aplicarea prezentei ordonanţe, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile operatorilor  +  Articolul 27 (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciilor de iluminat public se prevăd în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public. (2) Operatorii care prestează servicii de iluminat public în condiţiile gestiunii delegate au dreptul sa sisteze serviciile de iluminat public şi sa îi debranseze de la reţeaua electrica de joasa tensiune pe acei utilizatori care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile pentru întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor; măsura debransarii de la reţeaua de joasa tensiune se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. (3) Reluarea prestării serviciului de iluminat public se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile aferente suspendării şi, respectiv, reluării prestării serviciului vor fi suportate de utilizator.  +  Articolul 28 (1) Operatorii serviciilor de iluminat public au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) sa gestioneze serviciile de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienta economică; b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciilor de iluminat public; c) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de iluminat public; d) sa presteze serviciul de iluminat public pentru toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de prestare şi utilizare a serviciului; e) sa servească toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizaţi, în condiţiile prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public; f) să asigure respectarea angajamentelor luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public; g) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, ANRSC şi CNRI informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor de iluminat public, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare; h) sa pună în aplicare metode performanţe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale date de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă angajaţi prin contract se prevăd în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public sau, în cazul gestiunii directe, în regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciului. (4) Operatorii serviciilor de iluminat public au obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi beneficiarilor  +  Articolul 29 (1) Utilizator al serviciilor de iluminat public poate fi orice localitate şi/sau comunitate locală, considerată în întregul său, care beneficiază de serviciile operatorului. (2) Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor serviciilor de iluminat public se prevăd în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public. (3) Raporturile contractuale ale operatorilor cu semnatarii contractului sunt mediate de către consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, care, potrivit legii, sunt reprezentanţii legali ai comunităţilor locale.  +  Articolul 30 (1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de iluminat public este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi juridice, în mod nediscriminatoriu. (2) Regulamentele serviciilor de iluminat public organizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) accesul la informaţiile publice privind serviciile de iluminat public; b) dreptul oricărui locuitor şi persoana juridică din aria de prestare a serviciului de a avea acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice; c) obligaţia consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori a autorităţii de reglementare de a aduce la cunoştinţa publică deciziile cu privire la serviciile de iluminat public.  +  Articolul 31 (1) Beneficiarii persoane fizice şi/sau juridice au obligaţia de a respecta clauzele contractului de prestare a serviciilor de iluminat public, inclusiv prevederile regulamentului serviciilor de iluminat public, şi de a-şi achită obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestora, stabilite sub forma de taxe locale. (2) Utilizatorii serviciilor de iluminat public sunt obligaţi sa achite către operatori contravaloarea facturilor reprezentând plata serviciilor primite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. (3) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea maxima a acestora nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. (4) Nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentaţi ai utilizatorilor şi de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, a prevederilor reglementărilor-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, respectiv a responsabilităţilor ce le revin cu privire la asigurarea serviciilor de iluminat public, conduce la penalizarea acestora în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul 5 Tarife  +  Articolul 32 (1) Tarifele se aproba de către consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, atât în cazul gestiunii directe, cat şi delegate, încredinţate în urma licitaţiilor publice organizate în acest scop. (2) Cuantumul şi regimul taxelor locale pentru asigurarea finanţării serviciului de iluminat public se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: a) sa acopere costul efectiv al prestării serviciului; b) sa acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; c) sa descurajeze consumul excesiv şi risipa; d) sa încurajeze exploatarea eficienta a serviciului şi protecţia mediului; e) sa încurajeze investiţiile de capital; f) să respecte autonomia financiară a operatorului.  +  Articolul 33 (1) Aplicarea de către operatori a tarifelor aprobate conform art. 32 alin. (1) este obligatorie. (2) Tarifele aprobate trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) asigurarea prestării serviciilor de iluminat public la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz; b) realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile de iluminat public prestate pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de iluminat public.  +  Capitolul 6 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 34 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul prestator al serviciilor de iluminat public în cazul în care acesta nu prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienta stabiliţi în contractul de delegare, prin: a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate; penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor; b) solicitarea adresată autorităţii de reglementare de anulare a licenţelor de operare şi/sau a autorizaţiilor de funcţionare; c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă, timp de 12 luni de la încheierea acestuia, se constata încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale.  +  Articolul 35 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) prestarea serviciului de iluminat public fără deţinerea licenţei de operare, a autorizaţiei de funcţionare sau fără contract de delegare a gestiunii, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale sau unui operator nelicentiat/neautorizat, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţi ai ministrului administraţiei publice, ai preşedintelui ANRSC, de către primării comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al capitalei şi persoanele împuternicite de aceştia.  +  Articolul 36Contravenţiilor prevăzute la art. 35 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.  +  Articolul 37Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de iluminat public, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 38Regulamentul-cadru al serviciilor de iluminat public, regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public, precum şi contractul-cadru şi regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 39 (1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii. (2) În cazul în care părţile convin ca studiul de oportunitate să fie întocmit de o firma de consultanţa independenta, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat. (3) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea caietului de sarcini şi a instrucţiunilor către ofertanţi privind organizarea şi desfăşurarea delegării de gestiune.  +  Articolul 40 (1) Contractele de concesiune a serviciilor de iluminat public, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale. (2) În cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor cu capital privat sau mixt, care au încheiat contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei ordonanţe, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor organiza noi licitaţii în scopul desemnării unui nou operator.  +  Articolul 41 (1) Echipamentele de comanda, automatizare, măsurare şi control destinate iluminatului public, precum şi reţelele electrice de folosinţă comuna, pentru iluminatul public şi pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor privati, vor fi separate fizic faţă de reţeaua furnizorului într-un interval de 3 ani; în această perioadă menţinerea în funcţiune a zonelor comune va fi asigurata de furnizorul de energie electrica fără perceperea unor taxe suplimentare. (2) În acelaşi interval de timp, iluminatul public se va separa faţă de instalaţiile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice administrate de entitatile teritoriale ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, astfel: a) delimitarea instalaţiilor de iluminat public se face la clemele la care sunt racordate coloanele de alimentare a corpurilor de iluminat public; b) delimitarea instalaţiilor de iluminat public reabilitate de către autorităţile administraţiei publice locale se face la papucii cablurilor care pleacă din tablourile de alimentare a reţelelor de iluminat public.  +  Articolul 42Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 43La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:─────────────── Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003. Nr. 42.  +  Anexa 1 DEFINIŢIILEnoţiunilor tehniceÎn sensul prezentei ordonanţe, notiunile tehnice utilizate se definesc după cum urmează:1. serviciile de iluminat public sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea iluminatului rutier, arhitectural, pietonal, ornamental (parcuri, pieţe, zone de agrement etc.) şi ornamental festiv, prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale;2. sistemul de iluminat public este ansamblul alcătuit din aparate/corpuri de iluminat, echipate cu sursa de lumina corespunzătoare, amplasate într-o dispunere logica în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi/a unui spectacol/a unui sport/a circulaţiei/a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele;3. dispozitivul (corpul) de iluminat este aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi către exterior;4. sursa de lumina este suprafaţa sau obiectul care emite lumina produsă prin conversie de energie;5. reţeaua electrica de joasa tensiune destinată iluminatului public reprezintă ansamblul format din corpuri de iluminat, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii şi instalaţiile de legare la pământ;6. sistemul de iluminat al căilor de circulaţie conţine ansamblul corpurilor de iluminat, reţelele electrice şi accesoriile necesare obţinerii parametrilor luminotehnici impusi de normele în vigoare pe suprafaţa utila a căilor de circulaţie;7. sistemul de iluminat arhitectural este sistemul de iluminat cu rolul de a realiza punerea în evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanţa publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală (primărie, şcoli, spitale, biserici etc.);8. sistemul de iluminat pietonal are ca scop realizarea unui nivel de iluminat corespunzător, prevăzut de normele în vigoare, al căilor de acces destinate pietonilor;9. sistemul de iluminat ornamental are rolul de a asigura un nivel de iluminare şi un confort vizual ridicate, impuse de normele în vigoare pentru zonele destinate parcurilor, spaţii de agrement, pieţe, târguri etc.;10. sistemul de iluminat ornamental festiv este sistemul de iluminat ornamental utilizat cu precădere în perioada sarbatorilor legale, la comemorari şi alte evenimente festive, având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora.─────────────────