ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, denumita în continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, care se desfiinţează. (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1. (3) Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie specială şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap.  +  Articolul 2Atribuţiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap privind acordarea şi plata de la bugetul de stat a drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap se preiau, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care le vor exercita prin serviciile publice de asistenţa socială înfiinţate potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum şi aplicarea strategiei naţionale în domeniu şi a programelor de reforma în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internaţionale la care România este parte; b) de reglementare - prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap şi armonizării legislaţiei interne cu principiile şi normele tratatelor internaţionale la care România este parte; c) de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz; d) de autoritate de stat - prin care exercită controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate de către instituţiile publice şi celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislaţia în vigoare; e) de reprezentare - prin care asigura, în domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a statului român. (2) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori persoane fizice implicate în sfera sa de competenţa, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.  +  Articolul 4 (1) În realizarea obiectivelor sale Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, Strategia naţionala în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile şi normele internaţionale; b) organizează, coordonează şi controlează, prin inspecţiile regionale, realizarea măsurilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi a strategiei naţionale în domeniul respectiv; c) iniţiază, elaborează şi avizează actele normative din domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; d) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare şi reintegrare ambulatorii; e) analizează factorii carentiali, generatori ai handicapului, şi stabileşte măsurile adecvate de prevenire a apariţiei acestora; f) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitatilor, întocmeşte analize şi studii în domeniu şi elaborează metodologii de aplicare a măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în aceasta materie; g) întocmeşte studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii acţiunilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi creşterii eficientei în gestionarea acestor resurse; h) realizează îndrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor şi standardelor în activitatea instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea sa; i) organizează activitatea de selecţionare a personalului pentru aparatul propriu şi pentru structurile subordonate, de evaluare periodică, precum şi de perfecţionare a pregătirii profesionale a acestuia; j) organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea acesteia, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale; k) iniţiază, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, implementeaza şi evalueaza proiectele cu finanţare externa în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; l) finanţează şi cofinanteaza programe şi proiecte în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; m) colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, în acţiuni sociale comune de educaţie şi protecţie specială a persoanelor cu handicap, în vederea atenuarii, limitării sau eliminării consecinţelor handicapului, precum şi a reabilitării profesionale şi integrării lor în societate; n) iniţiază, negociaza şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap; o) dezvolta un sistem de informaţie şi consultanţa accesibil persoanelor cu handicap şi familiilor acestora; p) sprijină crearea unei reţele naţionale de unităţi protejate, ca parte a unei strategii globale de angajare în munca a persoanelor cu handicap; r) elaborează, coordonează şi monitorizează planurile de acţiune privind implementarea strategiilor în domeniu; s) urmăreşte implementarea planului naţional de acţiune în acest domeniu; s) asigura crearea şi dezvoltarea unei baze de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibila cu cea a sistemului naţional de asistenţa socială; t) elaborează standarde privind calitatea serviciilor oferite persoanelor cu handicap; t) evalueaza necesarul şi calitatea serviciilor, stabileşte planuri noi de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate; u) coordonează şi evalueaza activitatea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, informand despre aceasta autorităţile administraţiei publice locale; v) autorizeaza persoanele juridice de drept public sau privat, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; x) realizează inspecţii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap în cadrul instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap; y) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru, şi asimilaţi, din punct de vedere al salarizarii şi al celorlalte drepturi, cu funcţiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat. (2) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite. (3) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoanele juridice şi fizice, române sau străine. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea are un secretar general, funcţionar public, numit şi salarizat în condiţiile legii. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (3) Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedinte sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea este încadrată cu funcţionari publici şi personal contractual, potrivit legii. (2) Salarizarea personalului Autorităţii şi a personalului din cadrul unităţilor subordonate se face în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorităţii este de 75, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, iar pentru unităţile subordonate este de 135. (2) Încadrarea pe posturile aprobate se va realiza în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în condiţiile legii. (3) Pe această perioadă personalul angajat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, al inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi al Institutului Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, va continua să fie salarizat conform legii. (4) Structura organizatorică a Autorităţii se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (5) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii şi unităţilor subordonate sunt finanţate de la bugetul de stat. (6) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aproba prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 9 (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita în continuare Comisia superioară, cu activitate decizionala în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisia superioară se numeşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi are următoarea componenta:- preşedinte, medic de expertiza medicală şi de recuperare a capacităţii de muncă;- doi medici specialişti, în funcţie de afectiunea care produce handicapul;- un psiholog;- un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (3) Preşedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în condiţiile legii. (4) Ceilalţi membri ai Comisiei superioare au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţa, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăşi cuantumul salariului mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an, şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat. (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare se aproba prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 10În subordinea Autorităţii funcţionează 8 inspecţii regionale, denumite în continuare Inspecţii, şi Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 11 (1) Inspecţiile se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca instituţii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii. (2) Inspecţiile vor îndeplini următoarele atribuţii principale: a) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi aplica sancţiunile prevăzute de lege; b) monitorizează modul de aplicare a politicilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap; c) verifica realizarea accesibilitatilor de către autorităţile sau instituţiile care au aceasta obligaţie, potrivit legii, şi aplica sancţiunile prevăzute de lege; d) orice alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (3) Inspecţiile vor funcţiona în actualele sedii ale inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judeţele corespunzătoare reşedinţei de regiune şi vor avea în patrimoniu toate bunurile mobile şi imobile ale acestora. (4) În domeniul de activitate al Autorităţii, pentru problemele referitoare la copiii cu handicap, Inspecţiile colaborează cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. (5) Inspecţiile sunt conduse de un inspector-şef, numit pe bază de concurs de preşedintele Autorităţii. Inspectorul-şef are calitatea de ordonator tertiar de credite. (6) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspecţiilor se aproba prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 12 (1) În subordinea Autorităţii funcţionează Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată prin reorganizarea Institutului Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Institutul, are sediul în Bucureşti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3. (3) Institutul este condus de un director, numit pe bază de concurs de către preşedintele Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului. (4) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului se aproba prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 13 (1) În subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează comisii de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite în continuare Comisii, cu avizul pentru conformitate al Autorităţii. (2) Comisiile se organizează în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu activitate decizionala în materia încadrării persoanelor în grad de handicap. Activitatea Comisiilor este coordonata metodologic de Comisia superioară. (3) Încadrarea sau respingerea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap se atesta prin certificat emis de Comisii. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru. (4) Certificatele emise potrivit alin. (3) pot fi contestate, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară. Contestaţia va fi soluţionată prin decizie, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării. (5) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru. (6) În exercitarea atribuţiilor ce le revin Comisiile reprezintă consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au următoarea componenta:- un preşedinte, medic specialist în expertiza capacităţii de muncă;- doi medici specialişti, în funcţie de afectiunea care produce handicapul;- un psiholog;- un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (8) Preşedintele Comisiei este funcţionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenţa socială şi se supune prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, fiind salarizat conform legii. (9) Ceilalţi membri ai Comisiilor au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţa, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depăşi salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an, şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat. (10) Cheltuielile curente şi de capital necesare funcţionarii Comisiilor se asigura din bugetele consiliilor judeţene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14 (1) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 2002, deţinut de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiinţează, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 alin. (3), se preia pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi consiliile judeţene, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Baza de date, informaţiile şi fondul documentaristic vor fi predate pe bază de proces-verbal încheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiinţează şi preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, care a aparţinut inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judeţele corespondente reşedinţei de regiune, va fi predat pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între inspectoratul care se desfiinţează şi inspecţia regionala corespunzătoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 15Autoritatea, consiliile judeţene şi, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare de funcţionare a Comisiilor, astfel încât să se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn şi întârzierea rezolvarii cererilor cetăţenilor.  +  Articolul 16Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 3 autoturisme pentru aparatul propriu şi 10 autoturisme repartizate unităţilor subordonate. Consumul lunar normat de carburanţi se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 17Asociaţia Nevazatorilor din România, Asociaţia Surzilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România şi Liga Naţionala a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii.  +  Articolul 18 (1) Drepturile acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, de la bugetul de stat, se vor plati prin bugetele proprii ale consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Autorităţii. (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2003, respectiv în bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, şi sa aprobe structura bugetului Autorităţii, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite. (3) Se autorizeaza Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea să efectueze pe baza datelor de execuţie la 31 martie 2003 regularizarea creditelor bugetare deschise şi plăţile de casa efectuate. (4) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va actualiza, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile pe anul 2003, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe. (5) Autoritatea va elabora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, anexele privind structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile.  +  Articolul 19În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap".  +  Articolul 20Anexa nr. 1 "Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a căror activitate este coordonata în mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" la Hotărârea Guvernului nr. 900/2001 pentru organizarea şi stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001, se completează cu un nou punct, punctul 3, care va avea următorul cuprins:"3. Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap".  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.100/1990 pentru înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 21 noiembrie 1992; b) art. 1 alin. (2), art. 9-14 şi pct. I al lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 22, 24-29 şi 51^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare; d) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 436/2002 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 18 iulie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 14.  +  Anexa 1 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap1. Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.2. Inspecţia Regionala Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cauzasi nr. 26, sectorul 3, care cuprinde:- municipiul Bucureşti;- judeţul Ilfov.3. Inspecţia Regionala Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, care are arondate următoarele judeţe:- judeţul Bacau;- judeţul Botosani;- judeţul Iaşi;- judeţul Neamt;- judeţul Suceava;- judeţul Vaslui.4. Inspecţia Regionala Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Aurora bl. E13, care are arondate următoarele judeţe:- judeţul Bihor;- judeţul Bistrita-Nasaud;- judeţul Cluj;- judeţul Maramures;- judeţul Satu Mare;- judeţul Salaj.5. Inspecţia Regionala Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Baritiu nr. 16, care are arondate următoarele judeţe:- judeţul Arad;- judeţul Caraş-Severin;- judeţul Hunedoara;- judeţul Timiş.6. Inspecţia Regionala Valcea, cu sediul în municipiul Ramnicu Valcea, str. Carol nr. 23, care are arondate următoarele judeţe:- judeţul Dolj;- judeţul Gorj;- judeţul Mehedinti;- judeţul Olt;- judeţul Valcea.7. Inspecţia Regionala Arges, cu sediul în municipiul Pitesti, Str. Frasinului nr. 10, care are arondate următoarele judeţe:- judeţul Arges;- judeţul Calarasi;- judeţul Dambovita;- judeţul Giurgiu;- judeţul Ialomita;- judeţul Prahova;- judeţul Teleorman.8. Inspecţia Regionala Mures, cu sediul în municipiul Targu Mures, str. Victor Babes nr. 12, care are arondate următoarele judeţe:- judeţul Alba;- judeţul Braşov;- judeţul Covasna;- judeţul Harghita;- judeţul Mures;- judeţul Sibiu.9. Inspecţia Regionala Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 56, care are arondate următoarele judeţe:- judeţul Brăila;- judeţul Buzau;- judeţul Constanta;- judeţul Galaţi;- judeţul Tulcea;- judeţul Vrancea.-------