HOTĂRÂRE nr. 34 din 16 ianuarie 2003privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Excelenta, denumit în continuare C.N.E., ca instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în coordonarea directa a ministrului educaţiei şi cercetării, în scopul identificarii, pregătirii, stimulării şi valorificării potenţialului tinerilor capabili de performanţe. (2) C.N.E. are sediul în municipiul Bucureşti, la baza "Cutezatorii", str. Glodeni nr. 3, sectorul 2. (3) În subordinea C.N.E., prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării se pot înfiinţa centre de excelenta pentru cercetare ştiinţifică universitară, denumite în continuare C.E.C.S.U., şi centre judeţene de excelenta, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru învăţământ preuniversitar, denumite în continuare C.J.E./C.E.M.B.  +  Articolul 2În realizarea scopului prevăzut la art. 1 alin. (1) C.N.E. are următoarele atribuţii: a) elaborează şi aplica strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea şi susţinerea tinerilor şi cadrelor didactice în activităţi de înaltă performanta; b) organizează şi coordonează strategii de pregătire, evaluări, seminarii ştiinţifice, concursuri, conferinţe, în ţara sau în străinătate; c) coordonează activitatea C.J.E./C.E.M.B. şi C.E.C.S.U.; d) acorda elevilor şi studenţilor burse de studiu în ţara şi în străinătate, premii, cărţi şi altele asemenea; e) organizează tabere de studiu şi de odihnă, excursii în ţara şi în străinătate şi altele asemenea, pentru ţinerii capabili de performanţe; f) organizează competitii profesionale naţionale sau internaţionale; g) realizează proiecte şi asigura consultanţa în domeniul identificarii, pregătirii, stimulării şi valorificării potenţialului tinerilor capabili de performanţe; h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale C.N.E. şi ale unităţilor din subordine se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Educaţiei şi Cercetării, de la capitolul 57.01 "Învăţământ". (2) C.N.E. şi unităţile din subordinea sa pot primi donaţii şi sponsorizări care vor fi utilizate în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale C.N.E., precum şi ale C.J.E./C.E.M.B. şi ale C.E.C.S.U. se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Conducerea C.N.E. este asigurata de un director general, numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Conducerea C.J.E./C.E.M.B. şi C.E.C.S.U. este asigurata de directori numiţi pe bază de concurs, ca personal didactic de îndrumare şi control, respectiv secretar ştiinţific al facultăţii. (3) Numărul maxim de posturi al C.N.E. se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se încadrează în numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (4) Salarizarea personalului C.N.E. se face în conformitate cu anexa nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Personalul didactic din cadrul C.J.E./C.E.M.B. şi al C.E.C.S.U. se încadrează şi este salarizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (6) C.N.E., C.J.E./C.E.M.B. şi C.E.C.S.U. pot utiliza colaboratori externi în condiţiile legii.  +  Articolul 5Litera A din anexa nr. 3 "Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică" la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia XIII^1 - "Centrul Naţional de Excelenta", având următorul cuprins:"XIII^1 . - Centrul Naţional de Excelenta - alocaţii de la bugetul de stat".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 34.--------