ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Alineatul (3) al articolului 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 19 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 720/2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) Verificarea agenţilor economici beneficiari ai facilităţilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, care au depus pe propria răspundere, în termen, la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plătitori de taxe şi impozite, situaţia privind majorările de întârziere şi/sau dobânzile calculate şi neplătite, se va realiza cu ocazia controlului fiscal prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul 2Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(5) Persoanele juridice române fără scop patrimonial plătesc impozit pe profitul corespunzător veniturilor economice care exced limita prevăzută la alin. (4). Profitul impozabil se impozitează cu cota prevăzută la art. 2 alin. (1)."2. Articolul 2 se completează cu un nou alineat, alineatul (7), care va avea următorul cuprins:"(7) Sumele înregistrate în conturi de rezerve, reprezentând facilităţi fiscale, potrivit legii, nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate prevederile acestui alineat, asupra acestor sume se recalculează impozitul pe profit şi se vor calcula majorări/dobânzi de întârziere şi penalităţi de întârziere de la data aplicării facilitatii respective, potrivit legii."3. Litera a) a alineatului (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"a) rezerva, în limita a 5% din profitul contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit din care se scad veniturile neimpozabile şi se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare."4. Alineatul (5) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(5) În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia băncilor, sucursalelor acestora şi cooperativelor de credit, române sau străine, a societăţilor de leasing pentru operaţiuni de leasing, a societăţilor de credit ipotecar, dobânzile deductibile sunt limitate la: a) nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; şi b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, respectiv 2,25% trimestrial, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel al ratei dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2003. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se va actualiza prin hotărâre a Guvernului."5. Alineatul (7) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(7) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică băncilor persoane juridice române, sucursalelor băncilor străine care îşi desfăşoară activitatea în România, societăţilor comerciale pentru operaţiunile de leasing, societăţilor de credit ipotecar, precum şi instituţiilor de credit."6. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenta prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-infiintati sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite, după caz."7. După alineatul (2) al articolului 16 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În cazul persoanelor juridice străine care realizează veniturile prevăzute la alin. (1) şi (2) obligaţia completării şi depunerii declaraţiei de impunere, în numele şi în contul persoanei juridice străine, precum şi a calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine persoanei juridice rezidente ale carei valori se tranzactioneaza sau societăţii de intermediere/societăţii de servicii de investiţii financiare, o dată cu primul termen stabilit la art. 20."8. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"(2) Ca excepţie de la prevederile alin. (1), impozitul pe profit, dobânzile/majorările de întârziere şi amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene, precum şi cele datorate de societăţile comerciale în care consiliile locale şi/sau consiliile judeţene sunt acţionari majoritari sunt venituri ale bugetelor locale respective."  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (4) al articolului 2 se introduc alineatele (4^1) şi (4^2) cu următorul cuprins:"(4^1) În caz de inactivitate temporară, precum şi în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, plătitorii de impozite şi taxe pot beneficia de regimul derogatoriu de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe.(4^2) Regimul derogatoriu, precum şi condiţiile în care plătitorii de impozite şi taxe pot beneficia de regimul derogatoriu se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."2. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Declaraţia de impozite şi taxe se poate depune de către plătitor şi prin mijloace electronice, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."3. Articolul 5 se abroga.4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 10^1. - Procedura stabilirii din oficiu a impozitelor şi taxelor se reglementează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Nedepunerea la termen a declaraţiei de impozite şi taxe se penalizeaza după cum urmează: a) cu 10% din impozitul sau din taxa datorată ori stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 30 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit; b) cu 30% din impozitul sau din taxa datorată ori stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 60 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit; c) cu 50% din impozitul sau din taxa datorată ori stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de peste 60 de zile faţă de termenul legal stabilit; d) cu 500.000 lei, în cazul nedepunerii la termen a declaraţiei de impozite şi taxe de către plătitorii care au obligaţii declarative, dar care, pentru perioada de raportare, nu au obligaţii de plată la bugetul de stat."6. După articolul 13 se introduc doua noi articole, articolele 13^1 şi 13^2, care vor avea următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Nedepunerea la termen a declaraţiilor prevăzute de legislaţia privind impozitul pe venit se penalizeaza după cum urmează: a) cu 100.000 lei pentru contribuabilii persoane fizice, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 30 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit; b) cu 500.000 lei pentru contribuabilii persoane fizice, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de peste 30 de zile faţă de termenul legal stabilit; c) cu 1.500.000 lei pentru asociaţiile fără personalitate juridică. (2) Penalităţile aplicate potrivit alin. (1) lit. a) şi b) se majorează cu 10% din diferenţa de impozit anual rămas de achitat, stabilită prin decizia de impunere.Art. 13^2. - (1) Penalităţile aplicate potrivit prevederilor art. 13 şi 13^1 pentru nedepunerea la termen a declaraţiei de impozite şi taxe nu pot să depăşească suma de 10 milioane lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 50 milioane lei în cazul persoanelor juridice. (2) Penalităţile calculate la suma impozitelor şi taxelor stabilite din oficiu sunt datorate astfel cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a impozitelor sau taxelor."7. După alineatul (1) al articolului 17 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Procedura de constatare a faptelor prevăzute la art. 13 şi 13^1 se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."8. După articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanţe se constituie la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit legii, Comisia centrala pentru administrare fiscală, condusă de secretarul de stat coordonator al activităţii de administrare. Componenta comisiei centrale se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice. Deciziile Comisiei centrale pentru administrare fiscală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(5) Persoanele fizice străine şi persoanele fizice române fără domiciliu în România, care realizează venituri din România, sunt obligate sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală şi a eliberării certificatului de înregistrare fiscală."2. Alineatul (6) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(6) În cazul în care plătitorii de impozite şi taxe persoane fizice au calitatea de angajator, acestea sunt obligate să depună declaraţie de înregistrare fiscală, în condiţiile art. 3."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Declaraţiile de înregistrare fiscală se depun la organul fiscal competent, care va fi stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Declaraţiile de înregistrare fiscală se depun în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei de funcţionare sau a actului legal de înfiinţare, după caz. (3) Plătitorii de impozite şi taxe prevăzuţi la art. 1 alin. (4) şi (5) depun declaraţia de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data obţinerii primului venit. (4) Plătitorii de impozite şi taxe prevăzuţi la art. 1 alin. (5), care au calitatea de salariat, depun declaraţia de înregistrare fiscală în termen de 5 zile de la data începerii activităţii. (5) Plătitorii de impozite şi taxe prevăzuţi la art. 1 alin. (6) depun declaraţia de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data dobândirii calităţii de angajator. (6) Plătitorii de impozite şi taxe pot să-şi desemneze un împuternicit pentru completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală, pe baza unei procuri sau a unui contract în forma scrisă, autentificate. (7) În cazul în care plătitorii de impozite şi taxe prevăzuţi la art. 1 alin. (5) nu se afla pe teritoriul României, declaraţia de înregistrare fiscală poate fi completată şi depusa la organul fiscal competent de către plătitorul de venit fără ca acesta să prezinte o împuternicire specială."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Modificările intervenite în datele declarate de către plătitorii de impozite şi taxe care au obligaţia înregistrării fiscale prin depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală se comunică organelor fiscale de către aceştia prin completarea şi depunerea unei declaraţii de menţiuni, conform procedurii stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Declaraţiile de menţiuni se depun în termen de 15 zile de la data producerii modificărilor."5. După alineatul (6) al articolului 9 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:"(7) Sucursalele sau alte subunitati fără personalitate juridică ale plătitorilor de impozite şi taxe din România nu pot fi înregistrate ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată."6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Autorizarea, data în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, va fi comunicată lunar de către organele administraţiei publice locale organului fiscal competent, pentru evidenta fiscală."7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Prevederile art. 17 şi 18 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."8. După articolul 22 se introduce articolul 22^1 cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - (1) Ministerul Finanţelor Publice organizează evidenta plătitorilor de impozite şi taxe, care conţine: a) date de identificare; b) categoriile de obligaţii de plată către bugetul de stat datorate potrivit legii, denumite în continuare vector fiscal; c) alte informaţii necesare administrării impozitelor şi taxelor. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează pe baza informaţiilor comunicate de contribuabili în declaraţiile de înregistrare şi în declaraţiile de menţiuni."  +  Articolul 5Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"c) locul unde beneficiarul are stabilit sediul activităţii sau, în lipsa acestuia, domiciliul beneficiarului. În această categorie se încadrează:1. închirierea de bunuri mobile corporale;2. operaţiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile;3. cesiunile şi/sau concesiunile dreptului de autor, de brevete, de licenţe, de mărci de fabrica şi de comerţ şi alte drepturi similare;4. serviciile de publicitate;5. serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocaţilor, experţilor contabili şi alte servicii similare;6. prelucrarea de date, furnizarea de informaţii;7. operaţiunile bancare, financiare, de asigurare şi/sau de reasigurare;8. punerea la dispoziţie de personal;9. telecomunicatiile. Sunt considerate servicii de telecomunicaţii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini şi sunete sau informaţii de orice natura prin fir, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepţii. Serviciile de telecomunicaţii cuprind, de asemenea, şi furnizarea accesului la reţelele de informaţii mondiale;10. serviciile de radiodifuziune şi de televiziune;11. serviciile furnizate pe cale electronică. Sunt considerate servicii furnizate pe cale electronică: furnizarea şi conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor şi echipamentelor, furnizarea de programe informatice şi menţinerea la zi a acestora, furnizarea de imagini, de texte şi de informaţii şi punerea la dispoziţie a bazei de date, furnizarea de muzica, de filme şi de jocuri, inclusiv jocuri de noroc sau de bani, şi emisiuni sau manifestări politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, de divertisment şi alte servicii similare. Atunci când furnizorul de servicii şi clientul sau comunică prin curier electronic, aceasta nu înseamnă în sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic;12. prestările intermediarilor care intervin în furnizarea serviciilor prevăzute la pct. 1-11."2. Litera a) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"a) activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor şi proiectelor, precum şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare în programele nucleu şi în planurile sectoriale, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. Sunt, de asemenea, scutite activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate în parteneriat internaţional, regional şi bilateral;"3. După litera n) a alineatului (2) al articolului 9 se introduce litera o) cu următorul cuprins:"o) arendarea, concesionarea şi închirierea de bunuri imobile, cu următoarele excepţii:1. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;2. închirierea amplasamentelor pentru staţionarea vehiculelor;3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate în bunurile imobile;4. închirierea seifurilor."4. Alineatul (6) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(6) Persoanele impozabile pot opta pentru plata taxei pe valoarea adăugată în cazul: a) operaţiunilor de arendare, concesionare şi închiriere de bunuri imobile, prevăzute la alin. (2) lit. o), în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a legii; b) operaţiunilor prevăzute la alin. (3)."5. După litera g) a articolului 10 se introduce litera h) cu următorul cuprins:"h) importul bunurilor efectuate în România de către forţele statelor membre NATO pentru uzul acestor forte sau al personalului civil însoţitor ori pentru aprovizionarea popotelor lor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte sunt destinate efortului comun de apărare."6. Litera g) a alineatului (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"g) prestările de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor şi aeronavelor care efectuează transporturi internaţionale de persoane şi de mărfuri, precum şi pentru incarcatura lor;"7. După litera r) a articolului 11 se introduce litera s) cu următorul cuprins:"s) livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate pentru forţele statelor membre NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil însoţitor ori pentru aprovizionarea popotelor lor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte sunt destinate efortului comun de apărare. În cazul în care bunurile nu sunt expediate sau transportate în afară tarii şi pentru prestările de servicii, scutirea se acordă potrivit unei proceduri de restituire a taxei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice."8. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) Amânarea exigibilitatii taxei pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (1) se realizează astfel: a) beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia sa achite în numele furnizorului taxa pe valoarea adăugată direct la bugetul statului, la termenele prevăzute la alin. (1), sau sa compenseze aceasta taxa cu taxa de rambursat rezultată din decontul lunii precedente depus la organele fiscale. Taxa pe valoarea adăugată achitată sau compensata devine deductibilă şi se înscrie în decontul de taxa pe valoarea adăugată din luna respectiva. Cu suma achitată sau compensata se va diminua corespunzător datoria faţă de furnizor. În situaţia în care beneficiarii nu achită sau nu compensează taxa pe valoarea adăugată la termenele prevăzute la alin. (1), vor fi obligaţi sa plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere în cuantumul stabilit pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; b) furnizorii vor inregistra ca taxa neexigibila taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor prevăzute la alin. (1), pentru care nu mai au obligaţia de plată la bugetul de stat. În luna în care beneficiarii achită sau compensează taxa pe valoarea adăugată respectiva, taxa devine exigibilă, dar furnizorii îşi vor reduce corespunzător suma taxei colectate şi concomitent vor reduce datoria beneficiarilor consemnată în conturile de clienţi. Furnizorii nu vor fi obligaţi la plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata în termen de către beneficiari a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată a carei exigibilitate a fost amânată potrivit prevederilor alin. (1)."9. Litera b) a alineatului (2) al articolului 22 se abroga.10. Litera c) a alineatului (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"c) la data plăţii efective sau, după caz, la data compensării cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat din decontul lunii precedente, pentru operaţiunile prevăzute la art. 17."11. Litera d) a alineatului (5) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"d) taxa pe valoarea adăugată evidenţiată în decontul privind taxa pe valoarea adăugată, pentru operaţiunile prevăzute la art. 29 lit. D.d)-f);"12. Litera e) a alineatului (5) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"e) taxa pe valoarea adăugată achitată de beneficiar în numele furnizorului sau compensata cu taxa de rambursat din decontul lunii precedente, pentru operaţiunile prevăzute la art. 17."13. Litera d) a alineatului (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"d) pentru deducerea prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. d), cu factura externa sau documentul care atesta plata prestatorului extern, în cazul plăţilor fără factura, şi nota contabila în care se consemnează taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor respective, atât ca taxa colectata, cat şi ca taxa deductibilă;"14. Litera e) a alineatului (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"e) pentru deducerea prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. e), cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele sau de către persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, şi documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adăugată sau, în cazul compensării, decontul privind taxa pe valoarea adăugată aferent lunii precedente, din care rezultă taxa de rambursat, şi nota contabila prin care s-a efectuat compensarea."15. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Persoanele impozabile pot solicita ori rambursarea cu control anticipat, ori rambursarea cu control ulterior a diferenţei de taxa rămase după compensarea efectuată conform art. 26 alin. (1). (2) Rambursarea cu control anticipat se efectuează de organele fiscale teritoriale în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza verificărilor efectuate de organele de control fiscal. (3) Rambursarea cu control ulterior se efectuează de organele fiscale teritoriale în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare, pentru persoanele impozabile care se încadrează în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, cu verificarea ulterioară efectuată de organele de control fiscal în termen de maximum 1 an de la data rambursarii efective. Dacă se dovedeşte ca suma rambursata este gresita, organele fiscale pot solicita restituirea sumei respective în conformitate cu prevederile pentru taxa pe valoarea adăugată neplatita. (4) Rambursarea taxei pe valoarea adăugată poate fi solicitată lunar."16. Punctul 4 al literei D.c) a articolului 29 va avea următorul cuprins:"4. maşinile industriale, utilajele, instalaţiile şi echipamentele care se importa în vederea efectuării şi derulării investiţiilor prin care se realizează o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, secţii, ateliere, precum şi maşinile agricole şi mijloacele de transport destinate realizării de activităţi productive, pe termen de 120 de zile de la data efectuării importului. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc în ţara sau sunt deficitare, importate în vederea realizării obiectului de activitate. Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată în vama pentru importurile prevăzute la pct. 1, 2, 3 şi 4 se face în condiţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice."17. Literele D.d)-D.f) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:"d) taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor de leasing contractate cu locatori/finanţatori din străinătate se achită de către persoanele care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, indiferent de statutul lor juridic, pe data de 25 a lunii următoare celei în care este prevăzută prin contract data de plată a ratelor şi/sau pe data de 25 a lunii următoare celei în care au avut loc plati de avansuri. Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată vor evidenţia taxa aferentă acestor operaţiuni, atât ca taxa colectata, cat şi ca taxa deductibilă, în decontul privind taxa pe valoarea adăugată întocmit pentru luna în care este prevăzută prin contract data pentru plata ratelor şi/sau luna în care au loc plati de avansuri. Dacă la expirarea contractului de leasing bunurile care au făcut obiectul acestuia trec în proprietatea beneficiarului, taxa pe valoarea adăugată datorată pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective se achită la organele vamale; e) taxa pe valoarea adăugată aferentă serviciilor contractate de beneficiari din România cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, pentru care locul prestării se considera a fi în România, potrivit art. 7 lit. c), exclusiv operaţiunile de leasing contractate cu locatori/finanţatori din străinătate, care sunt reglementate la lit. d), se achită de către persoanele care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, indiferent de statutul lor juridic, pe data de 25 a lunii următoare celei în care a fost primită factura externa sau pe data de 25 a lunii următoare celei în care a fost efectuată o plata fără factura către prestatorul extern. În cazul persoanelor înregistrate ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, taxa aferentă acestor operaţiuni se consemnează în decontul privind taxa pe valoarea adăugată, atât ca taxa colectata, cat şi ca taxa deductibilă, în luna în care a fost primită factura externa sau a fost efectuată o plata fără factura către prestatorul extern; f) prevederile lit. e) se aplică şi serviciilor contractate de beneficiari din România cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate pentru care locul prestării se considera a fi în România, potrivit art. 7 lit. a), b) şi d), în situaţia în care prestatorul extern nu şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România;"18. Litera D.h) a articolului 29 va avea următorul cuprins:"h) în cazul persoanelor impozabile înregistrate ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, dacă din decontul privind taxa pe valoarea adăugată din luna precedenta rezultă taxa de rambursat, acestea au dreptul sa compenseze această sumă cu suma datorată potrivit prevederilor lit. c)."19. Punctul 12 din anexa se abroga.  +  Articolul 6Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 7 subpunctul (12) din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"(12) construcţii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, canale navigabile;"2. Punctul 2 al literei B a anexei nr. 5 se modifica şi va avea următorul cuprins:"2. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apa, cele folosite ca zone de protecţie definite de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale, prin hotărâre;"3. Litera B a anexei nr. 5 se completează cu un nou punct, punctul 5, care va avea următorul cuprins:"5. terenurile aferente complexurilor hidrotehnice sau de navigaţie."  +  Articolul 7Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, se modifica după cum urmează:1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Orice modificare adusă datelor iniţiale avute în vedere la eliberarea autorizaţiilor, conform art. 33, va fi adusă la cunoştinţa organului emitent al acestora de către agenţii economici în cauza, în termen de 15 zile de la data înregistrării modificării. (2) Cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor, a părţilor sociale sau a activelor fixe ale societăţii comerciale autorizate, cu autorizaţie expirată, anulată ori suspendată conform prevederilor prezentei legi va fi adusă la cunoştinţa organului emitent al autorizaţiilor cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal. (3) Cesionarea ori înstrăinarea sub orice alta forma a acţiunilor, a părţilor sociale sau a activelor fixe ale societăţii comerciale autorizate, cu autorizaţie expirată, anulată ori suspendată se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaţiile fiscale sau după ce persoana care urmează sa preia societatea comercială a confirmat posibilitatea plăţii tuturor debitelor către bugetul de stat prin depunerea unei scrisori de garanţie bancară."2. Litera s) a alineatului (1) al articolului 52 va avea următorul cuprins:"s) practicarea de preţuri de vânzare mai mici decât preţurile minime stabilite pe produse, potrivit prezentei legi, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată."  +  Articolul 8 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe, îşi încetează aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale, prevăzute la: a) art. 19 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002; b) art. 10 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu excepţia prevederilor paragrafului 2. (2) Prevederile alin. (1) se aplică bunurilor prevăzute la următoarele poziţii tarifare din Tariful vamal de import al României: a) poziţia tarifara 87.02 - autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv soferul; b) poziţia tarifara 87.03 - autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor, altele decât cele de la poziţia tarifara 87.02, inclusiv maşinile de tipul "break" şi maşinile de curse; c) poziţia tarifara 87.04 - autovehicule pentru transportul mărfurilor; d) poziţia tarifara 87.11 - motociclete, inclusiv mopede, cu sau fără atas, cu excepţia bicicletelor cu motor, bicicletelor cu motor auxiliar şi ataselor. (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv.  +  Articolul 9Alineatul (1) al articolului 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Contribuabilii au obligaţia sa completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie de venit global, precum şi declaraţii speciale, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului."  +  Articolul 10 (1) Sumele reprezentând taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele pentru energia electrica şi termica prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se virează de către agenţii economici prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care acestea se încasează. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) se declara lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care acestea se încasează, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 11 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice virează la bugetul de stat: a) sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, derulata înainte de 31 decembrie 1989, conform Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, derulata înainte de 31 decembrie 1989; b) sumele rezultate din rambursarea împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, în baza următoarelor acte normative: Hotărârea Guvernului nr. 745/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 30 miliarde lei pentru finanţarea producţiei de tractoare fabricate de Societatea Comercială "Tractorul - UTB" - S.A. Braşov; Hotărârea Guvernului nr. 898/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 50.475 milioane lei pentru finanţarea investiţiei "Turnatorie de tuburi de presiune din fonta ductila la Societatea Comercială lt; lt;Sidermet gt; gt; S.A. Calan, judeţul Hunedoara", cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 899/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei pentru finanţarea investiţiei "Turnatorie de tuburi la Societatea Comercială lt; lt;Siderurgica gt; gt; - S.A. Hunedoara"; Hotărârea Guvernului nr. 935/1997 privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului a sumei de 6 miliarde lei pentru finanţarea producţiei de tractoare fabricate la Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc; Hotărârea Guvernului nr. 880/1997 privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului a sumei de 37 miliarde lei pentru finanţarea liniei tehnologice pentru elaborarea şi turnarea semifabricatelor din oţel pentru producţia de profiluri şi ţevi la Societatea Comercială "C.S. Resita" - S.A., inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere aferente acestora; c) sumele nete obţinute din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor agenţilor economici reprezentând credite bancare pentru investiţii, preluate în contul datoriei publice în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante; d) sumele încasate din rambursarea ratelor la împrumuturile acordate populaţiei de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. în limita depozitului de 5 miliarde lei constituit din sumele încasate în contul special deschis la nivelul economiei din cota de 50% din vânzările de locuinţe din fondul locativ de stat, în temeiul prevederilor Legii nr. 67/1992 privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C. în vederea creditarii construcţiilor de locuinţe şi ale Legii nr. 79/1992 cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului, inclusiv dobânzile aferente acestora. (2) Virarea la bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea acestora. (3) Disponibilităţile din sursele prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe în contul curent general al trezoreriei statului, se virează la bugetul de stat. (4) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa administreze în cadrul contului curent general al Trezoreriei statului, prin conturi distincte, următoarele: a) fondul de risc constituit în baza prevederilor art. 26 alin. (3), art. 30 alin. (2) şi art. 40 alin. (2) din Legea datoriei publice nr. 81/1999; b) Fondul de contrapartida constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartida; c) fondul distinct constituit conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare; d) comisionul de risc constituit conform art. III din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată prin Legea nr. 22/1997, aferent Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat Proiectului pentru alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului; e) fondul de risc constituit conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997, aprobată prin Legea nr. 186/2001; f) sumele încasate în baza art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001, reprezentând venituri virate de ministerele de resort şi de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende, precum şi de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) sumele rezultate din operaţiuni de încasări şi plati în lei, aferente contractelor de export şi import cu decontare prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică, reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 555/1992 privind derularea operaţiunilor financiare de import-export în cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, aprobată prin Legea nr. 127/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, aprobate pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi de Ministerul Afacerilor Externe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 12Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi şi alte obligaţii de plată sunt obligaţi sa accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit, începând cu data de 1 ianuarie 2004. (2) În anul 2003, începând cu 1 iulie, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică experimental de către instituţiile publice şi agenţii economici prevăzuţi la alin. (1). (3) Începând cu 1 iulie 2003 persoanele juridice care realizează acte şi fapte de comerţ şi depăşesc o anumită cifra de afaceri, stabilită prin hotărâre a Guvernului, vor accepta ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit."2. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(5) Băncile acceptante prevăzute la alin. (1) vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii şi a dotărilor proprii în vederea ordonarii plăţilor pe card prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi realizarea transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2)."3. Litera a) a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt procurate conform art. 2 alin. (1);".  +  Articolul 13 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba completarea şi modificarea instrucţiunilor privind metodologia de calcul referitoare la impozitul pe profit. (2) Prevederile art. II se aplică în ceea ce priveşte calculul profitului impozabil începând cu anul fiscal 2003. (3) Prevederile art. IV intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Persoanele fizice pentru care prin prezenta ordonanţă s-a instituit obligaţia completării şi depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală sunt obligate să se conformeze în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) Calitatea de plătitori de taxa pe valoarea adăugată în cazul plătitorilor de impozite şi taxe prevăzuţi la art. 9 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, înregistraţi în evidenta Ministerului Finanţelor Publice, încetează cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Scoaterea din evidenta ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată se face de către organele fiscale în evidenta cărora sunt înregistraţi, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (6) Datele privind vectorul fiscal al plătitorilor de impozite şi taxe aflaţi în evidenta Ministerului Finanţelor Publice la data de 31 decembrie 2002 vor fi înregistrate în aceasta evidenta pe baza informaţiilor din "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" pe luna decembrie 2002. (7) Datele privind vectorul fiscal al plătitorilor de impozite şi taxe se notifica acestora şi rămân definitive prin nedepunerea declaraţiei de menţiuni potrivit alin. (8). (8) În cazul existenţei unei neconcordante între datele privind vectorul fiscal notificate şi situaţia reală, plătitorii de impozite şi taxe vor comunică modificările organului fiscal prin depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 15 zile de la data primirii notificării. (9) Modificările ulterioare în datele privind vectorul fiscal se declara potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă. (10) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile art. 72 alin. (1) lit. a) şi b) şi prevederile art. 72^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (11) Prevederile art. V intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2003. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor art. V, Guvernul va aproba completarea şi modificarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe se vor republica: a) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 720/2001, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă; b) Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă; c) Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă; e) Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare; f) Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g) Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dându-se textelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 36.  +  Anexă    AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR                      VENITURI ŞI CHELTUIELI   potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000          privind regimul metalelor preţioase în România,                      cu modificările ulterioare
       
      - mii lei -
    IndicatoriProgram 2003
    VENITURI - TOTAL36.000.000
    Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare10.000.000
    Venituri din prestări de servicii20.000.000
    Alte venituri6.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL36.000.000
    Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE  
    AUTORITĂŢI PUBLICE*)36.000.000
    CHELTUIELI CURENTE30.000.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL12.000.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL6.000.000
  ──────────────── Notă *) Detalierea pe articole şi alineate se face de ordonatorul principal de credite.    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE                      VENITURI ŞI CHELTUIELI    potrivit art. II alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului    nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de       utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate        de către reprezentantele diplomatice ale României,           aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997
       
      - mii lei -
    IndicatoriProgram 2003
    VENITURI - TOTAL40.000.000
    Taxe consulare pentru servicii prestate în regim de urgenţă40.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL40.000.000
    Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE  
    AUTORITĂŢI PUBLICE40.000.000
    CHELTUIELI CURENTE40.000.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL*)40.000.000
  ──────── Notă *) Detalierea pe articole şi alineate se face de ordonatorul principal de credite.NOTĂ:Numărul maxim de posturi aprobat pe anul 2003 pentru Ministerul Afacerilor Externe se suplimenteaza cu 37 de posturi pentru serviciul exterior, în vederea asigurării cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, precum şi a Misiunii României la NATO, potrivit structurii aprobate prin hotărâre a Guvernului. ───────────────