ORDONANTA nr. 13 din 30 ianuarie 2003privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"a) produse din tutun se înţelege produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu;"2. Litera e) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"e) fumat se înţelege inhalarea voluntara a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în tigarete, tigari de foi, cigarillos şi pipe;"3. Litera i) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"i) cigarillos se înţelege tigarile de foi de dimensiuni mici;"4. După litera m) a articolului 2 se introduce o noua litera, litera n), cu următorul cuprins:"n) spaţii închise de la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din imobilele construcţii, precum halele industriale, spaţiile de depozitare, sălile de şedinţa, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile şi/sau camerele utilizate de doua sau mai multe persoane."5. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de stat şi private."6. Litera a) a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"a) să fie construite astfel încât sa deserveasca fumatul şi sa nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;"7. Litera b) a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"b) să fie ventilate, dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;"8. După litera b) a alineatului (2) al articolului 3 se introduce o noua litera, litera c), cu următorul cuprins:"c) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: lt; lt;Spaţiu pentru fumatori gt; gt;, lt; lt;Loc pentru fumat gt; gt;, lt; lt;Camera de fumat gt; gt;, lt; lt;Încăpere în care este permis fumatul gt; gt;, astfel încât orice persoană să poată fi avizată de faptul ca numai în acel spaţiu se poate fuma."9. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Persoanele responsabile din instituţiile menţionate conform art. 2 lit. m) şi n) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne prin care să delimiteze spaţiile în incinta cărora este permis fumatul de cele în care este interzis fumatul, prin marcarea ultimelor cu indicatoare prin care să se indice: lt; lt;Fumatul interzis gt; gt; sau folosirea semnului internaţional, respectiv tigareta barata de o linie transversala."10. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(3) Barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară vor delimita şi vor asigura ventilatia spaţiilor destinate fumatorilor, astfel încât aerul poluat sa nu pătrundă în spaţiul pentru nefumatori."11. Alineatul (5) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(5) Se interzic vânzarea tigaretelor la bucata, precum şi punerea pe piaţa a pachetelor de tigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi."12. După alineatul (5) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Pachetele de tigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţa până la data de 31 decembrie 2004."13. Alineatul (8) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţa a oricărui pachet de tigarete care nu poarta inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon din gazele măsurate."14. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă."15. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Fiecare pachet care conţine tigarete, în momentul punerii pe piaţa a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare a pachetului."16. Litera a) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"a) avertismentul general se tipareste astfel încât să se asigure alternanta, folosindu-se unul dintre cele doua texte, precum: lt; lt;Fumatul ucide gt; gt;, cu varianta: lt; lt;Fumatul poate să ucida gt; gt;, şi lt; lt;Fumatul dauneaza grav sănătăţii tale şi a celor din jurul tau gt; gt;;"17. Litera d) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"d) avertismentul adiţional se tipareste astfel încât să se asigure alternanta celor 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;"18. Litera g) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"g) folosirea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustreaza consecinţele fumatului asupra sănătăţii va fi stabilită după definitivarea reglementărilor Comunităţii Europene în domeniu, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;"19. Litera h) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"h) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât tigaretele, la care cea mai vizibila suprafaţa depăşeşte 75 cmp, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cmp pe fiecare suprafaţa;"20. Litera c) a alineatului (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"c) tipărit central, paralel cu marginea pachetului;"21. Litera a) a articolului 10 va avea următorul cuprins:"a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienti, în condiţiile legii;"22. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţa a produsului în cauza, în vederea distrugerii conform legii, de către organismele competente."23. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 se fac de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către direcţiile de sănătate publică regionale în transporturi, prin Inspecţia Sanitară de Stat, şi de către reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."24. După alineatul (1) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 10, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal."25. Punctul 10 al anexei va avea următorul cuprins:"10. Pentru a renunţa la fumat, consultaţi doctorul/farmacistul dumneavoastră."26. Punctul 14 al anexei va avea următorul cuprins:"14. Fumul de tigara conţine benzen, nitrozamine, formaldehida şi cianuri."  +  Articolul 2Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosAutoritatea Naţionalapentru Protecţia ConsumatorilorRovana Plumb,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 13------------