LEGE nr. 49 din 21 ianuarie 2003privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 62 din 29 august 2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Controlul fiscal se exercită de către organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi de către serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare organe de control fiscal.Organele de control fiscal îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.Structura organizatorică, numărul de personal pentru activitatea de control fiscal, competenţa teritorială şi atribuţiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale se aproba de ministrul finanţelor publice, iar pentru serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, de ministrul administraţiei publice.În exercitarea atribuţiilor de serviciu organele de control fiscal colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv ale Ministerului Administraţiei Publice, precum şi cu instituţiile fiscale similare din alte state, în condiţiile legii, pentru realizarea obiectivelor lor."2. La articolul I punctul 4 articolul 6, literele d) şi g) vor avea următorul cuprins:"d) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu data, ora şi locul intalnirii, precum şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei fixate pentru intalnire;............................................................... g) sa stabilească obligaţiile fiscale prin asimilare sau estimare, în situaţia în care în evidenţa contabilă nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al ministrului administraţiei publice. Sarcina de a dovedi ca metoda indirecta utilizata pentru stabilirea obligaţiilor fiscale este incorectă revine contribuabilului;"3. La articolul I punctul 4 articolul 6, litera i) se abroga.4. La articolul I punctul 5, partea introductivă a articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În scopul determinării modului de respectare a obligaţiilor fiscale ce revin contribuabililor şi al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept să solicite informaţii de la:"5. La articolul I punctul 6, articolul 9 se abroga.6. La articolul I punctul 7 articolul 10, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:"k) sa răspundă pentru constatările rezultate din control, raportat la tematica stabilită pentru verificare şi în concordanta cu documentele supuse controlului."7. La articolul I punctul 9 articolul 11^1, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii efective a acţiunii de control fiscal.Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucrătoare, solicitare care se comunică în scris conducerii organului de control fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului de verificare."8. La articolul I punctul 9 articolul 11^1, după alineatul 5 se introduc doua alineate noi, alineatele 6 şi 7, cu următorul cuprins:"Organele de control fiscal sunt obligate sa dea curs imediat sau în cel mult 24 de ore tuturor sesizarilor şi reclamatiilor privind cazurile de evaziune fiscală.Controlul inopinat nu poate fi extins la nivelul unei perioade sau activităţi a unui contribuabil."9. La articolul I punctul 10 articolul 12, litera e) se abroga.10. La articolul I, punctul 11 se abroga.11. La articolul I punctul 12 articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:"a) să se prezinte, la solicitarea organului de control, la data şi locul stabilite pentru efectuarea controlului, la sediul central şi/sau al subunitatilor agentului economic;"12. La articolul I punctul 14, articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Controlul fiscal se desfăşoară, în baza deciziei conducătorului organului de control fiscal, la sediul social înregistrat de organele competente şi/sau la subunitatile agentului economic respectiv.În cazul în care documentele au fost ridicate de organele abilitate de lege, controlul se poate efectua, dacă agentul economic nu dispune de sediu corespunzător, şi la sediul organului de control."13. La articolul I punctul 16 articolul 26, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control fiscal şi de alte persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv al Ministerului Administraţiei Publice, după caz."14. La articolul I, după punctul 16 se introduce punctul 17 cu următorul cuprins:"17. Articolul 29 va avea următorul cuprins: lt; lt;Art. 29. - În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului. gt; gt;"  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 21 ianuarie 2003.Nr. 49.────────────────