HOTĂRÂRE nr. 1.587 din 18 decembrie 2002privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 30 ianuarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, denumita în continuare Comisia.  +  Articolul 2Schimbul de informaţii prevăzut la art. 1 se realizează pentru: a) temele de standarde din programele naţionale de standardizare întocmite de către organismele de standardizare naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1, şi de către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), în vederea elaborării unui standard nou sau modificării unui standard, cu excepţia situaţiei în care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalenta a unui standard internaţional ori european; b) proiectele de reglementări tehnice, cu excepţia situaţiei în care acestea transpun integral textul unui standard internaţional sau european.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) serviciilor de difuzare a programelor de radio şi serviciilor de difuzare a programelor de televiziune, definite conform legislaţiei naţionale în domeniul audiovizualului; b) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intra sub incidenţa legislaţiei din domeniul serviciilor de telecomunicaţii, definite conform prevederilor legislaţiei în vigoare; c) regulilor referitoare la servicii care privesc subiecte ce intra sub incidenţa legislaţiei din domeniul serviciilor financiare, prevăzute în anexa nr. 2; d) măsurilor considerate necesare pentru a proteja persoanele şi, în special, muncitorii care utilizează produse în procesul muncii, cu condiţia ca aceste măsuri sa nu afecteze produsele respective; e) regulilor stabilite de către sau pentru pieţe reglementate în sensul prevăzut de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, precum şi regulilor stabilite de către sau pentru alte pieţe sau organisme care desfăşoară activităţi de compensare sau de decontare pentru acele pieţe, pentru care exista doar obligaţia comunicării la Comisie a textului definitiv.  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:1. produs - orice produs fabricat industrial şi orice produs agricol, inclusiv produsele din peste;2. serviciu - serviciu al societăţii informationale, respectiv serviciul furnizat în mod normal contra cost, la distanta, prin mijloace electronice şi la solicitarea individuală a destinatarului serviciului. În sensul acestei definiţii, prin următorii termeni se înţelege: a) serviciu furnizat la distanta - un serviciu furnizat fără ca părţile să fie simultan prezente; b) serviciu furnizat prin mijloace electronice - un serviciu transmis iniţial şi primit la destinaţie prin intermediul echipamentului electronic pentru procesarea, inclusiv arhivarea digitala şi depozitarea datelor, şi care este integral transmis, transferat şi receptionat prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; c) serviciu furnizat la solicitarea individuală a destinatarului serviciului - un serviciu furnizat prin transmiterea datelor ca urmare a unei cereri individuale. Lista serviciilor, altele decât cele definite mai sus, este prevăzută în anexa nr. 3.3. specificăţie tehnica - cerinţa continuta într-un document care stabileşte caracteristicile unui produs, cum ar fi nivel de calitate, performanta, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinţe care se aplică produsului cu privire la numele sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, testare şi metode de testare, ambalare, marcare sau etichetare şi proceduri pentru evaluarea conformitatii; termenul se referă inclusiv la metode de fabricaţie şi procese utilizate pentru produse agricole, pentru produse destinate consumului uman şi animal, pentru produse medicale definite conform legislaţiei în vigoare, precum şi la metode de fabricaţie şi procese utilizate la alte produse, atunci când acestea au efect asupra caracteristicilor lor;4. alta cerinţa - o cerinţa, alta decât o specificăţie tehnica, impusa unui produs în scopul protejării în special a consumatorilor sau mediului şi care afectează ciclul de viaţa al produsului după introducerea acestuia pe piaţa, cum ar fi cerinţa de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare a produsului, atunci când aceste condiţii pot influenţa semnificativ compozitia sau natura produsului ori comercializarea sa;5. regula referitoare la servicii - cerinţa de natura generală referitoare la iniţierea şi desfăşurarea activităţilor de furnizare a serviciilor definite la pct. 2, în special prevederile referitoare la furnizorul de servicii, la servicii şi destinatarul serviciilor, exclusiv regulile care nu vizează în mod specific serviciile definite la pct. 2. În sensul acestei definiţii, se considera ca o regulă vizează în mod specific serviciile societăţii informationale dacă, având în vedere expunerea de motive şi partea sa operativă, scopul şi obiectul specifice ale tuturor sau ale unei părţi a prevederilor sale sunt de a reglementa astfel de servicii într-o maniera explicita şi directionata. O regula nu se considera ca vizează în mod specific serviciile societăţii informationale dacă afectează asemenea servicii numai într-o maniera implicita sau în mod accidental;6. reglementare tehnica - specificăţie tehnica sau alta cerinţa ori regula referitoare la servicii, inclusiv dispoziţii administrative relevante a căror respectare este obligatorie pentru comercializarea, furnizarea unui serviciu, stabilirea unui operator pentru un serviciu sau utilizarea într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-o importanţa parte a acestui stat, precum prevederile legale şi administrative care interzic fabricarea, importul, comercializarea sau utilizarea unui produs ori prestarea sau utilizarea unui serviciu ori înfiinţarea ca furnizor de servicii, cu excepţia celor prevăzute la art. 9. Reglementările tehnice se stabilesc de către autorităţile desemnate de statele membre ale Uniunii Europene şi sunt cuprinse în lista elaborata de către Comisie, în cadrul Comitetului Permanent înfiinţat de către aceasta. Constituie, în principal, reglementări tehnice următoarele: a) prevederile legale şi administrative care se referă fie la specificăţii tehnice sau la alte cerinţe ori reguli privitoare la servicii, fie la coduri profesionale ori de practica, dacă acestea se referă la specificăţii tehnice sau la alte cerinţe ori reguli privitoare la servicii, şi a căror respectare conferă prezumţia de conformitate cu obligaţiile impuse de prevederile legale şi administrative; b) acordurile în care o autoritate publică este parte contractantă şi care vizează, în interes general, respectarea specificatiilor tehnice sau a altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii, cu excepţia caietelor de sarcini pentru achiziţii publice; c) specificăţiile tehnice sau alte cerinţe ori reguli referitoare la servicii care sunt legate de măsuri fiscale sau financiare ce afectează utilizarea produselor sau serviciilor prin încurajarea respectării unor asemenea specificăţii tehnice sau altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii; sunt excluse specificăţiile tehnice sau alte cerinţe ori reguli referitoare la servicii în legătură cu regimurile naţionale de securitate socială;7. proiect de reglementare tehnica - textul unei specificăţii tehnice sau al altei cerinţe ori al unei reguli referitoare la servicii, inclusiv al unei dispoziţii administrative, formulat în scopul adoptării sale ca reglementare tehnica, textul fiind într-un stadiu de pregătire în care pot fi încă făcute modificări substanţiale;8. organizaţie europeană de standardizare - o organizaţie de standardizare cuprinsă în lista prevăzută în anexa nr. 4;9. piaţa interna europeană - spaţiul economic al statelor membre ale Uniunii Europene unde mărfurile, serviciile, capitalul şi forta de muncă pot circula liber. (2) Termenii "standard", "proiect de standard", "standard internaţional", "standard european", "program de standardizare" şi "organism naţional de standardizare" se definesc conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002.  +  Articolul 5Primirea, transmiterea şi solicitarea informaţiilor şi documentelor ce fac obiectul schimbului de informaţii între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisie, conform prevederilor prezentei hotărâri, sunt în responsabilitatea ASRO.  +  Articolul 6 (1) Pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute la art. 5, ASRO organizează în cadrul sau o structura specifică, denumita Centrul pentru schimb de informaţii, care are următoarele atribuţii principale: a) transmite Comisiei, organismelor şi organizaţiilor de standardizare prevăzute în anexele nr. 1 şi 4 informaţii cu privire la temele noi de standarde ce fac obiectul programului naţional de standardizare, în vederea elaborării unui standard nou sau modificării unui standard, cu excepţia situaţiei în care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalenta a unui standard internaţional ori european; b) primeşte de la organismele de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 informaţii cu privire la temele noi de standarde ce fac obiectul programului naţional de standardizare, în vederea elaborării unui standard nou sau modificării unui standard, cu excepţia situaţiei în care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalenta a unui standard internaţional ori european; c) transmite informaţiile prevăzute la lit. b) persoanelor desemnate potrivit art. 9 alin. (1) lit. b); d) transmite, la solicitare, Comisiei întregul program naţional de standardizare sau numai anumite părţi ale acestuia; e) solicita Comisiei transmiterea în întregime sau în parte a programelor naţionale de standardizare din tari membre ale Uniunii Europene, în situaţia în care este necesară o evaluare a acestora sau o comparare cu programul ASRO; f) transmite Comisiei, organismelor şi organizaţiilor de standardizare prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, la solicitarea acestora, proiectele standardelor şi informează Comisia şi organismele de standardizare respective cu privire la acţiunile întreprinse în urma observaţiilor primite la un proiect de standard; g) solicita, dacă este cazul, organismelor de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 proiectele de standarde şi transmite acestor organisme observaţiile formulate în legătură cu aceste proiecte; h) comunică imediat Comisiei, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, orice proiect de reglementare tehnica şi motivele care au impus elaborarea sa, dacă acestea nu sunt suficient de clar specificate în proiect; excepţie face situaţia în care proiectul de reglementare tehnica transpune integral textul unui standard internaţional sau european, caz în care este suficient a se comunică informaţia referitoare la standardul în cauza. În situaţia în care proiectul are ca obiect limitarea comercializării sau utilizării unei substanţe chimice, a unui proces ori produs, care poate aduce prejudicii legate de sănătatea publică, de protecţia consumatorilor sau a mediului, transmite, de asemenea, un rezumat sau referinţe la datele relevante referitoare la substanţa, procesul sau produsul în cauza, inclusiv substituentii disponibili, atunci când asemenea informaţii exista, şi comunică efectele anticipate ale măsurilor referitoare la sănătatea publică, la protecţia consumatorilor şi a mediului, împreună cu o analiza a evaluării riscului, realizată conform principiilor generale de evaluare a riscului referitor la substanţe chimice existente sau, după caz, substanţe noi, prevăzute în legislaţia în vigoare; i) transmite o dată cu informarea prevăzută la lit. h) textul prevederilor legale şi al dispoziţiilor de reglementare, de referinţa la care se raportează în principal şi direct proiectul, în situaţia în care pentru evaluarea implicatiilor proiectului de reglementare tehnica este necesară cunoaşterea acestora şi dacă acest text nu a fost transmis anterior; j) retransmite proiectul de reglementare tehnica prevăzut la lit. h), în aceleaşi condiţii, dacă acesta a suferit modificări care conduc la: schimbarea semnificativă a obiectului proiectului, scurtarea programului de implementare prevăzut anterior, adăugarea de specificăţii sau cerinţe ori transformarea lui într-un proiect mai restrictiv; k) primeşte observaţiile formulate de către Comisie şi statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu proiectele de reglementări tehnice înaintate pentru analiza conform prevederilor de la lit. h)-j) şi transmite observaţiile respective persoanelor desemnate de către autoritatea responsabilă pentru elaborarea şi promovarea proiectului de reglementare tehnica, conform prevederilor prezentei hotărâri, pentru ca elaboratorul sa ţină cont, după caz, de acestea la definitivarea reglementării tehnice; l) comunică fără întârziere Comisiei textul definitiv al reglementării tehnice; m) transmite Comisiei, în legătură cu proiectele de reguli referitoare la servicii, informaţii cu privire la acţiunile propuse a se întreprinde ca urmare a primirii unor opinii detaliate formulate de către Comisie şi statele membre ale Uniunii Europene şi, dacă este cazul, informează Comisia cu privire la motivele pentru care o opinie detaliată nu poate fi luată în considerare, conform prevederilor prezentei hotărâri; n) informează Comisia cu privire la motivele ce determina situaţiile de urgenta, prevăzute de prezenta hotărâre, care impun adoptarea imediata şi aplicarea de urgenta a unor reglementări tehnice sau reguli referitoare la servicii şi pentru care nu se pot respecta termenele stabilite prin prezenta hotărâre; o) primeşte de la statele membre ale Uniunii Europene informaţii de tipul celor prevăzute la lit. h)-j); p) solicita organelor administraţiei publice sau, după caz, autorităţilor cu funcţie de reglementare din domeniu, prin reprezentanţii lor desemnaţi conform prevederilor prezentei hotărâri, sa formuleze observaţii în legătură cu proiectele prevăzute la lit. o) şi transmite observaţiile formulate în legătură cu acestea Comisiei şi statului membru al Uniunii Europene elaborator al proiectului. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează conform regulilor pentru prezentarea unitară a informatiei, a planului şi criteriilor pentru prezentarea acesteia şi trebuie să precizeze dacă tema standardului în cauza: a) transpune un standard internaţional fără a fi echivalent cu acesta; b) este un standard naţional nou; c) modifica un standard naţional. (3) Observaţiile sau punctele de vedere în legătură cu specificăţiile tehnice sau alte cerinţe ori cu regulile referitoare la servicii, asa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c), vor avea în vedere numai aspectele care pot obstructiona comerţul sau regulile referitoare la servicii, libera circulaţie a serviciilor ori libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii; observaţiile nu vor avea în vedere aspectele fiscale sau financiare ale măsurii. (4) În situaţia în care un proiect de reglementare tehnica este parte a unor măsuri ce se solicita a fi comunicate Comisiei în stadiu de proiect, conform prevederilor unor alte acte normative, comunicarea prevăzută la alin. (1) lit. h) poate fi facuta în baza prevederilor acestora, cu menţionarea faptului ca aceasta comunicare constituie de asemenea o informare în înţelesul prezentei hotărâri. Pentru această categorie de proiecte de reglementări tehnice absenta unui răspuns, formulat de Comisie ca urmare a transmiterii proiectului conform prevederilor prezentei hotărâri, nu afectează deciziile care ar putea fi luate în conformitate cu alte acte normative.  +  Articolul 7 (1) În scopul armonizării punctelor de vedere cu cele ale Comisiei şi statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu un proiect de reglementare tehnica, organele administraţiei publice şi celelalte autorităţi cu funcţie de reglementare trebuie: a) sa amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnica pentru o perioadă de 3 luni de la data la care acesta a fost primit de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-l) şi alin. (3); b) sa amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnica având forma unui acord, definit conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b), pentru o perioadă de 4 luni de la data la care acesta a fost primit de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-l) şi alin. (3); c) sa amâne cu 6 luni adoptarea oricăror proiecte de reglementări tehnice, fără încălcarea prevederilor lit. e), f) şi g), cu excepţia proiectelor de reguli referitoare la servicii, dacă în termen de 3 luni de la data la care acestea au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-l) şi alin. (3), Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată, în sensul că măsura avută în vedere poate crea obstacole în calea liberei circulatii a mărfurilor în cadrul pieţei interne europene; d) sa amâne cu 4 luni, fără încălcarea prevederilor lit. f) şi g), adoptarea oricăror proiecte de reguli referitoare la servicii, dacă, în termen de 3 luni de la data la care acestea au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-l) şi alin. (3), Comisia sau un stat membru al Uniunii Europene transmite o opinie detaliată, în sensul că măsura avută în vedere poate crea un obstacol în calea liberei circulatii a serviciilor sau a stabilirii prestatorilor de servicii în cadrul pieţei interne europene. Opiniile detaliate formulate nu pot afecta în nici un fel măsurile din domeniul politicii culturale, în special din domeniul audiovizualului, adoptate în conformitate cu legislaţia comunitara, având în vedere diversitatea lingvistica, caracteristicile specifice naţionale şi regionale, precum şi patrimoniul cultural. Transmiterea informaţiilor cu privire la acţiunile propuse pentru luarea în considerare a opiniilor detaliate sau, după caz, motivatia pentru care o opinie detaliată nu este luată în considerare se comunică conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. m); e) sa amâne adoptarea proiectelor de reglementări tehnice cu 12 luni de la data la care acestea au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-l) şi alin. (3), cu excepţia proiectelor de reguli referitoare la servicii, dacă, în termen de 3 luni de la acea data, Comisia comunică intenţia de a propune sau de a adopta o directiva, regulament sau decizie referitoare la subiectul respectiv; f) sa amâne adoptarea proiectelor de reglementări tehnice cu 12 luni de la data la care au fost primite de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-l) şi alin. (3), dacă în intervalul de 3 luni de la aceeaşi dată Comisia face cunoscut ca respectivul proiect de reglementare tehnica face obiectul unei propuneri de directiva, regulament sau decizie, pentru elaborare şi prezentare Consiliului; g) sa prelungească perioada prevăzută la lit. e) şi f) la 18 luni în situaţia în care Consiliul adopta o poziţie comuna, alta decât una dintre cele prevăzute la alin. (2). (2) Prevederile alin. (1) lit. e)-g) nu se aplică în următoarele situaţii: a) Comisia informează că nu mai intenţionează sa propună sau sa adopte un act comunitar obligatoriu; b) Comisia informează cu privire la decizia anulării proiectului sau propunerii sale; c) Comisia sau Consiliul informează ca a adoptat un act comunitar obligatoriu. (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazurile în care: a) se impune pregătirea reglementărilor tehnice într-un interval de timp foarte scurt pentru adoptare şi aplicare de urgenta, nefiind posibile consultări datorită unor situaţii generate de circumstanţe imprevizibile referitoare la protecţia sănătăţii publice sau a securităţii, protecţia animalelor sau a plantelor şi pentru reguli referitoare la servicii, la ordinea publică, în special la protecţia minorilor; b) trebuie să se adopte şi să se aplice imediat reguli referitoare la servicii financiare, datorită unor situaţii de urgenta, generate de circumstanţe referitoare la protecţia securităţii şi integrităţii sistemului financiar, în special la protecţia depunatorilor, investitorilor şi a persoanelor asigurate. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), Comisia este informată cu privire la motivele care au determinat măsurile luate, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. n).  +  Articolul 8 (1) Dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. h)-p), alin. (3) şi (4) şi ale art. 7 nu se aplică prevederilor legale şi administrative sau acordurilor în baza cărora România şi, după caz, statele membre ale Uniunii Europene: a) se supun prevederilor actelor comunitare obligatorii care au ca rezultat adoptarea de specificăţii tehnice sau de reguli referitoare la servicii; b) îndeplinesc obligaţiile ce decurg din acorduri internaţionale, care au ca rezultat adoptarea de specificăţii tehnice sau de reguli referitoare la servicii comune; c) fac uz de clauzele de securitate prevăzute de acte comunitare obligatorii; d) aplica prevederile referitoare la schimbul de informaţii din legislaţia privind securitatea generală a produsului; e) se limitează la a executa o sentinta a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene; f) se limitează la a modifica o reglementare tehnica, definită conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6, în baza unei solicitări formulate de către Comisie în scopul eliminării unui obstacol în calea comerţului, unei reguli referitoare la servicii sau la libera circulaţie a serviciilor ori la libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii. (2) Prevederile art. 7 nu se aplică prevederilor legislative şi administrative care privesc interzicerea fabricaţiei, atât timp cat ele nu obstructioneaza libera circulaţie a produselor, precum şi specificatiilor tehnice sau altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. c). (3) Prevederile art. 7 alin. (1) lit. e)-g) şi alin. (2) nu se aplică acordurilor definite la art. 4 alin. (1) pct. 6 lit. b).  +  Articolul 9 (1) În scopul îndeplinirii sarcinilor ce îi revin în calitate de organism naţional de standardizare, ASRO are următoarele obligaţii: a) sa ia măsuri de organizare a activităţii structurilor sale cu responsabilităţi în domeniul standardizarii, pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea şi prelucrarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-g) de la şi către Centrul pentru schimb de informaţii; b) sa desemneze şi să facă cunoscute la Centrul pentru schimb de informaţii persoanele responsabile pentru fiecare dintre activităţile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (1) lit. a)-g); c) sa publice proiectele de standarde astfel încât părţile interesate, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri, să poată formula observaţii în legătură cu acestea; d) să fie de acord ca organismele de standardizare prevăzute în anexa nr. 1 sa participe la activităţile din programul sau de standardizare; e) să fie de acord ca o tema din programul sau de standardizare să se discute la nivel european, conform regulilor stabilite de organizaţiile europene de standardizare, şi sa nu ia nici o măsura care ar putea sa prejudicieze o decizie în acest sens. (2) Este interzis ca în perioada în care se elaborează un standard european ca urmare a solicitării Comisiei sau după aprobarea acestuia să fie luate măsuri care pot prejudicia armonizarea avută în vedere la nivel european şi în special sa publice un standard nou sau revizuit care nu este complet armonizat cu standardul european aprobat în domeniul avut în vedere. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) activităţile desfăşurate de către ASRO la solicitarea unei autorităţi publice, pentru elaborarea unei specificăţii tehnice sau a unui standard pentru produse specifice, dacă aceste activităţi se realizează în scopul adoptării unei reglementări tehnice referitoare la aceste produse. Informaţiile cu privire la solicitarile primite, proiectele de reglementări tehnice şi motivele care le-au generat se transmit la Comisie, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. h), ca urmare a iniţiativei ASRO.  +  Articolul 10Organele administraţiei publice, precum şi celelalte autorităţi cu funcţie de reglementare au următoarele obligaţii: a) să se organizeze pentru a asigura operativ primirea, transmiterea, solicitarea şi prelucrarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-p) de la şi către Centrul pentru schimb de informaţii; b) sa desemneze şi să facă cunoscute la Centrul pentru schimb de informaţii persoanele responsabile pentru fiecare dintre activităţile ce decurg din prevederile art. 6 alin. (1) lit. h)-p); c) sa ia în considerare, în cadrul procesului de definitivare a proiectelor de reglementare tehnica, observaţiile primite de la Comisie şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor prezentei hotărâri; d) sa ia măsurile corespunzătoare pentru planificarea elaborării şi adoptării reglementărilor tehnice, conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 11Reglementările tehnice adoptate trebuie să menţioneze, în preambul, o referire la prezenta hotărâre.  +  Articolul 12 (1) Reprezentarea României la lucrările Comitetului Permanent de pe lângă Comisie, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale, este asigurata de către reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Reprezentanţii Ministerului Industriei şi Resurselor la lucrările Comitetului Permanent de pe lângă Comisie, precum şi celelalte persoane fizice şi/sau juridice care pot fi consultate în vederea obţinerii unei opinii specializate în legătură cu informaţiile transmise în aplicarea prezentei hotărâri au obligaţia asigurării confidenţialităţii în legătură cu procedurile Comitetului Permanent şi cu informaţiile în cauza; pot fi exceptate de la cerinţa privind asigurarea confidenţialităţii informaţiile care privesc reglementările tehnice, în situaţia în care statul membru al Uniunii Europene îşi exprima explicit acordul ca acestea să fie făcute publice.  +  Articolul 13Regulile pentru prezentarea unitară a informatiei, a planului şi criteriilor pentru prezentarea acesteia, prevăzute la art. 6 alin. (2), se stabilesc de către Ministerul Industriei şi Resurselor împreună cu ASRO şi se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.  +  Articolul 14Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, schimbul de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisie se va realiza conform procedurii aprobate prin ordin comun al conducătorilor autorităţilor publice centrale implicate.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia prevederilor art. 5 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul comunicaţiilor şitehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul pentru întreprinderilemici şi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.587.  +  Anexa 1
     
    LISTA  organismelor de standardizare ale statelor membre ale Uniunii Europene
           
    Nr. crt.ŢaraDenumirea organismului
    1.BELGIAIBN/BINInstitut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie
    CEB/BECComite electrotechnique belge/Belgisch Elektrotechnisch Comite
    2.DANEMARCADSDansk Standard
    NTATelestyrelsen, National Telecom Agency
    3.GERMANIADINDeutsches Institut fur Normung e.V.
    DKEDeutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
    4.GRECIAAEIOAeecieeuo Inaaieoiuo OooioBcoco
    5.SPANIAAENORAsociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion
    6.FRANŢAAFNORAssociation francaise de normalisation
    UTEUnion technique de l'electricite-Bureau de normalisation aupres de l'AFNOR
    7.IRLANDANSAINational Standards Authority of Ireland
    ETCIElectrotechnical Council of Ireland
    8.ITALIAUNIEnte nazionale italiano di unificazione
    CEIComitato elettrotecnico italiano
    9.LUXEMBURGITMInspection du travail et des mines
    SEEService de l'energie de l'Etat
    10.OLANDANNINederlands Normalisatie Instituut
    NECNederlands Elektrotechnisch Comite
    11.AUSTRIAONOsterreichisches Normungsinstitut
    OVEOsterreichisches Verband fur Elektrotechnik
    12.PORTUGALIAIPQInstituto Portugues da Qualidade
    13.Regatul UnitBSIBritish Standards Institution
    BECBritish Electrotechnical Committee
    14.FINLANDASFSSuomen Standardisoimisliitto SFS ry Finlands Standardiseringsforbund SFS rf
    THK/TFCTelehallintokeskus Teleforvaltningscentralen
    SESKOSuomen Sahkoteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry Finlands Elektrotekniska Standardiseringsforening SESKO rf
    15.SUEDIASISStandardiseringen i Sverige
    SEKSvenska elektriska kommissionen
    ITSInformationstekniska standardiseringen
   +  Anexa 2LISTAserviciilor financiare1. Servicii de investiţii2. Operaţiuni de asigurare şi reasigurare3. Servicii bancare4. Operaţiuni referitoare la fondurile de pensii5. Servicii referitoare la tranzacţii la termen sau cu optiuni  +  Anexa 3LISTAserviciilor care nu sunt cuprinse în definitiaprevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b)1. Servicii care nu sunt furnizate "la distanta"Serviciile furnizate în prezenta fizica a prestatorului şi a beneficiarului, chiar dacă acest lucru presupune utilizarea echipamentului electronic: a) examinarea medicală sau tratamentul efectuat cu utilizarea echipamentului electronic, la cabinetul medicului, în cazul în care pacientul este prezent în mod fizic; b) consultarea unui catalog electronic într-un magazin, clientul fiind la faţa locului; c) rezervarea biletelor de avion la o agenţie, prin intermediul reţelei de computere, în prezenta fizica a clientului; d) punerea la dispoziţie de jocuri electronice într-un club specializat, în cazul în care clientul este prezent fizic.2. Servicii care nu sunt furnizate prin "mijloace electronice"2.1. Servicii cu conţinut material, chiar dacă sunt furnizate prin intermediul dispozitivelor electronice, cum sunt: a) furnizarea prin maşini automate de numerar, bancnote sau de bilete, bilete de transport; b) accesul la reţelele de şosele şi parcari auto, chiar dacă la intrare/ieşire exista dispozitive electronice care controlează accesul şi/sau asigura corectitudinea plăţilor;2.2. Servicii off-line: distribuire de CD-rom sau de soft-uri pe dischete2.3. Servicii care nu sunt furnizate prin sisteme electronice de stocare şi prelucrare a datelor: a) servicii de telefonie vocala; b) servicii de telefax/telex; c) servicii prestate via telefonie vocala sau telefax; d) consultarea unui medic prin telefon/telefax; e) consultarea unui avocat prin telefon/telefax; f) comercializare directa prin telefon/telefax.3. Servicii care nu sunt furnizate "la solicitarea individuală a destinatarului serviciului"Servicii furnizate prin transmiterea de date fără solicitare individuală, în scopul recepţiei simultane de către un număr nelimitat de destinatari individuali, transmisie punct multipunct: a) servicii de difuzare a programelor de televiziune, inclusiv servicii de difuzare a programelor de televiziune locală, la cerere, conform legislaţiei în vigoare; b) servicii de difuzare a programelor de radio; c) teletext, televizat.  +  Anexa 4                                    LISTA                    organizaţiilor europene de standardizare
         
    Nr. crt.Denumirea organizaţiei
    1.CENComitetul European de Standardizare
    2.CENELECComitetul European de Standardizare în Electrotehnică
    3.ETSIInstitutul European de Standardizare în Telecomunicaţii
  --------