LEGE nr. 44 din 21 ianuarie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se abroga.2. După articolul 15 se introduc patru articole noi, articolele 16-19, cu următorul cuprins:"Art. 16. - Constituie contravenţie următoarele fapte: a) păstrarea necorespunzătoare a capacităţilor de producţie pentru apărare trecute în conservare şi finanţate de la bugetul de stat; b) nerespectarea termenelor stabilite pentru întocmirea sau actualizarea inventarului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3); c) nesolicitarea de către agenţii economici a avizelor prevăzute la art. 6 şi 7; d) întocmirea parţială ori necorespunzătoare a inventarului.Art. 17. - Contravenţiile prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.Art. 18. - Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constata şi se aplică de către: a) autoritatea de specialitate, prin delegaţi împuterniciţi de şeful instituţiei, în ceea ce priveşte activităţile de conservare a capacităţilor producţiei pentru apărare; b) ministerul de resort, prin persoane împuternicite de ministru, în legătură cu activităţile agenţilor economici din industria de apărare; c) Ministerul Finanţelor Publice, prin împuterniciţi numiţi de ministru, în legătură cu cheltuirea şi folosirea fondurilor alocate de la buget; d) organele specializate de control ale Guvernului.Art. 19. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 21 ianuarie 2003.Nr. 44.---------