HOTĂRÂRE nr. 28 din 16 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 28 ianuarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:────────────── Notă *) Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 315/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2002.1. Titlul regulamentului, anexa la normele metodologice, va avea următorul cuprins:"REGULAMENTde compensare a debitelor reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen de concesionarii terenurilor agricole şi a debitelor reprezentând sume datorate şi neachitate la termen de către agenţii economici agricoli pentru prestaţiile de irigaţii cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modul de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) şi (4^1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 2 se introduc literele b^1), d^1), e^1) şi i^1) cu următorul cuprins:"b^1) S.N.I.F. - Societatea Naţionala lt; lt;Îmbunătăţiri Funciare gt; gt; - S.A.;.............................................................d^1) agent economic agricol - producătorii agricoli individuali, asociaţiile agricole familiale, asociaţiile agricole fără personalitate juridică, arendaşii, societăţile agricole cu personalitate juridică, societăţile comerciale agricole cu capital privat, societăţile comerciale agricole cu capital majoritar sau integral de stat;.............................................................e^1) suma datorată de către agentul economic agricol obligaţia agentului economic agricol, exprimată în lei, faţă de Societatea Naţionala lt; lt;Îmbunătăţiri Funciare gt; gt; - S.A., în calitatea sa de prestator de servicii de irigaţii, obligaţie ce ia naştere o dată cu semnarea contractului de prestaţii pentru irigaţii;............................................................i^1) registru S.N.I.F. - registrul de evidenta a convenţiilor de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând sume datorate şi neachitate la termen de către agenţii economici agricoli pentru prestaţii de irigaţii;"4. Articolul 2 litera j) va avea următorul cuprins:"j) suma compensata - suma obţinută în urma comparării valorii debitului reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen, respectiv sume datorate şi neachitate la termen de către agenţii economici agricoli pentru prestaţiile de irigaţii, cu suma aprobată cu titlu de sustinere financiară de la bugetul de stat, suma ce nu poate depăşi valoarea debitului menţionat."5. După articolul 3 se introduc articolele 3^1 şi 3^2 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Sumele reprezentând sume datorate şi neachitate la termen de către agenţii economici agricoli pentru prestaţiile de irigaţii vor fi compensate cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Prin sume datorate şi neachitate la termen se înţelege acele sume calculate pe baza clauzelor contractului de prestări de servicii de irigaţii încheiat între agentul economic agricol şi S.N.I.F., debite înregistrate în contabilitate şi care nu au fost achitate până la data încheierii convenţiei. (3) Documentul prin care se realizează operaţiunea de compensare a sumelor datorate şi neachitate la termen de către agenţii economici agricoli şi pe baza căruia se înregistrează aceste operaţiuni în contabilitatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a S.N.I.F. şi a agentului economic agricol este convenţia.Art. 3^2. - În cazul în care un agent economic se afla în situaţia de debitor atât faţă de Agenţie, cat şi faţă de S.N.I.F., compensarea se va face cu prioritate la creditorul care are de încasat suma cea mai mare."6. Titlul capitolului II al regulamentului va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IICompensarea obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionari, a debitelor reprezentând sume datorate şi neachitate la termen de către agenţii economici agricoli pentru prestaţiile de irigaţii cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat"7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Suma compensata aprobată în convenţie nu poate depăşi valoarea sumelor cuvenite de la bugetul de stat concesionarilor sau agenţilor economici agricoli, cu titlu de sustinere financiară."8. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Convenţia se încheie în 3 exemplare atât pentru cazul în care plata sprijinului financiar se face direct de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Direcţia generală de patrimoniu public şi de gestiune a mijloacelor financiare, precum şi în cazul în care plata sprijinului financiar se face de către direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Etapele ce trebuie urmate sunt următoarele: a) după aprobarea sprijinului financiar Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Direcţia generală de patrimoniu public şi de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, emite situaţii cu beneficiarii de sustinere financiară, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 34/2002, şi le înaintează la S.N.I.F. în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând sume datorate şi neachitate la termen de către agenţii economici agricoli, conform anexei nr. 2^1; b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primire S.N.I.F. are obligaţia sa remită Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia generală de patrimoniu public şi de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, certificarea existenţei şi valorii debitului sau a inexistentei acestuia, prin semnatura autorizata, pe acelaşi document, la care va anexa convenţia, pentru fiecare agent economic agricol debitor, inscriind la pct. 2.1 din această sumă datorată şi neachitata la termen de către agenţii economici agricoli pentru prestaţiile de irigaţii; c) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Direcţia generală de patrimoniu public şi de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, analizează sumele înscrise de S.N.I.F. în situaţii, diminuează plăţile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezintă sume datorate şi neachitate la termen pentru prestaţiile de irigaţii şi completează pct. 1.1 din convenţie, supunand aprobării ordonatorului principal/secundar de credite suma ce face obiectul compensării; d) în urma aprobării de către ordonatorul principal/secundar de credite convenţia va fi înscrisă în registrul S.N.I.F. şi transmisă: un exemplar la S.N.I.F., un exemplar solicitantului de sprijin financiar, iar al treilea exemplar rămâne la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la Direcţia generală de patrimoniu public şi de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti; e) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Direcţia generală de patrimoniu public şi de gestiune a mijloacelor financiare, respectiv prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza convenţiei aprobate, virează cu ordin de plată la S.N.I.F. suma compensata. (3) Toate exemplarele vor fi emise şi vor circula în original."9. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Convenţia va fi înregistrată în contabilitatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, respectiv a direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, a S.N.I.F. şi a agentului economic agricol numai după înscrierea acesteia în registrul S.N.I.F."10. Articolul 8 se completează cu doua noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) În contabilitatea S.N.I.F. operaţiunea de constituire şi de stingere a obligaţiei agentului economic agricol faţă de aceasta:1. constituirea debitelor din prestaţii de irigaţii
         
    411=704
    «Clienţi» analitic   «Venituri din prestaţii» analitic
  2. stingerea debitelor din prestaţii de irigaţii cu sumele cuvenite agentului economic agricol, cu titlu de sustinere financiară a agriculturii
         
    512=411
    «Conturi curente la bănci»   «Clienţi» analitic
  e) În contabilitatea agentului economic agricol:1. înregistrarea în contabilitate a obligaţiei privind prestaţiile de irigaţii
         
    628=401
    «Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi»   «Furnizori»
  2. înregistrarea sumelor de încasat reprezintă susţinerea financiară
         
    445=741
    «Subvenţii»   «Venituri din subvenţii de exploatare»
  3. compensarea prestaţiilor de irigaţii cu sumele de încasat
         
    401=445
    «Furnizori»   «Subvenţii»"
  11. După anexa nr. 1 la regulament se introduce anexa nr. 1^1 cu următorul cuprins:    "ANEXA 1^1    ──────────la regulament──────────────
           
    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR  Direcţia generală . . . . . . . . . . . . .  Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      Se aprobă
      pentru suma de . . . . . . . . . . . . . lei. Ordonator principal/secundar de credite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    CONVENŢIA Nr. . . . . . . . . /. . . . . . . . . de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând sume datorate şi neachitate la termen de către agenţii economici agricoli, pentru prestaţiile de irigaţii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (41) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru . . . . . . . . . . . . . . *)
     
    ExplicaţiiSuma
      - lei -
    1. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
    1.1. Suma propusă pentru compensare
    Director general,Director economic,
    . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
    2. Societatea Naţională «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A.
    2.1. Suma reprezentând suma datorată şi neîncasată la termen
    Confirmăm realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Director general,Director economic,
    . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
  ──────────────── Notă *) Denumirea agentului economic agricol."12. După anexa nr. 2 la regulament se introduce anexa nr. 2^1 cu următorul cuprins:
      "ANEXA 2^1
      ──────────────
  la regulament
  ──────────────
      MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
      Direcţia generală ................................
      Sediul ...........................................
      Codul fiscal .....................................
                                  SITUAŢIA
      cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând susţinerea financiară a
                          agriculturii de către stat
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │Denumirea beneficiarului │ Suma cuvenită │ Debite din ││crt.│de sustinere financiară │reprezentând susţinerea │prestaţii de ││ │a agriculturii de către stat│financiară a agriculturii│servicii de ││ │ │ de către stat, │irigaţii la ││ │ │în baza ............ │data de ......... ││ │ │ (temei legal) │ │├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │└────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┘                Director general,               .....................                                     Debite confirmate                    Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A.                        sau sucursalele acesteia (persoane autorizate)"
   +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 28.────────────────────