LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de persoane în regim de închiriere.  +  Articolul 2Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi și a transportului de persoane în regim de închiriere asigură realizarea unei protecții reale a intereselor clienților, taximetristilor și operatorilor de transport.  +  Articolul 3(1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizează contra cost, pe bază de bon client, în regim de taxi, și pe bază de contract, în regim de închiriere.(2) Transportul public de bunuri cu autovehicule în regim de taxi se realizează contra cost, în cuantum stabilit pe bază de bon client.(3) Serviciile publice de transport în regim de taxi sau de închiriere pot fi efectuate de către operatorul de transport cu autovehicule deținute cu orice titlu, cu excepția contractului de comodat.(4) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate și de către orice taximetrist independent autorizat, care utilizează în acest scop un singur autovehicul aflat în proprietate.  +  Articolul 4(1) Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public și se afla sub autoritatea administrațiilor publice locale.(2) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice și se afla sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței prin Autoritatea Rutiera Română.  +  Articolul 5(1) Costul transporturilor de persoane și bunuri în regim de taxi se determina prin însumarea tarifelor pe distanta parcursă și/sau timpul de stationare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv, la care se adauga, după caz, și alte tarife.(2) Costul transportului de persoane în regim de închiriere se determina prin aplicarea tarifului pe distanta și/sau timpul, după caz, cat autovehiculul se afla la dispoziția clientului, conform contractului.  +  Articolul 6În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) afisaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afișa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv indicații privind costul prestației efectuate până la momentul respectiv și în mod continuu poziția de operare în care este taximetrul în acel moment și tariful aplicat;b) aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculează automat și indica permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârșitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică fiscală care să asigure înregistrarea, controlul activității și veniturilor realizate și să poată emite alte documente, conform reglementărilor în vigoare;c) bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizarii cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport și care constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul executa plata prestației respective;d) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor și pentru programarea tarifelor;e) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, după caz, în numele căreia se executa transportul și care plătește, după efectuarea acestuia, întreaga contravaloare a prestației conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere, plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de închiriere încheiat cu operatorul de transport;f) dispecerat taxi (denumit în continuare dispecerat) - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic și transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-recepție către taximetrist;g) cursa - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul imbarcarii sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinației;h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale și, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, după caz;i) lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile fața și spate, alături de înscrisul central TAXI, conține lampi care indica poziția "Liber" sau "Ocupat" a taxiului și care trebuie să fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri;j) loc de asteptare a clienților - spațiu special amenajat și semnalizat de către autoritatea administrației publice locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru staționarea taxiurilor în asteptare în poziția "Liber";k) memoria electronică fiscală - componenta a aparatului de taxat, care poate inmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului conținute în bonul client, în condiții de neconvertibilitate, inaccesibilitate și securitate;l) operator de transport taxi - persoana juridică română care deține în condițiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, și autorizat, în condițiile art. 9;m) operator de transport în regim de închiriere - persoana juridică română autorizata conform Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare;n) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conținând date corespunzătoare activității unui taximetrist din raportul fiscal de închidere zilnica, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alți taximetristi;o) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat și pe memoria fiscală în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscală;p) sigiliu de protecție - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecția cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecție ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;q) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operațiuni privilegiate;r) taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maxima totală autorizata pentru transportul de bunuri, care, pe baza licenței de execuție pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi;s) taximetru - componenta a aparatului de taxat prin intermediul căreia se măsoară timpul și distanta parcursă și care calculează automat sumele datorate de client;t) taximetrist - conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;u) taximetrist independent - persoana fizica autorizata conform legii, care desfășoară transport de persoane sau bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. În condițiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiași tratament ca și operatorul de transport în regim de taxi, cu privire la sancționarea și respectarea reglementărilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, taximetristul independent va primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Română, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta lege;v) tarif încărcare/descărcare - tarif al activității prestate de taximetrist sau de alți angajați ai operatorului de transport pentru încărcarea, descărcarea și manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri;w) tarif de pornire - tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afisaj client o dată cu activarea dispozitivului de control din poziția de operare Liber în poziția de operare Ocupat;x) tarif de stationare - tarif exprimat în lei/ora, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cat taxiul a stationat la dispoziția clientului, la cererea acestuia, precum și pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursa, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;y) transport de persoane în regim de închiriere - transport executat cu un autoturism pus la dispoziția unui client, pe bază de contract de închiriere cu titlu oneros, cu sau fără conducător auto, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestației contractate pe bază de documente, conform legii;z) viteza de comutare - viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.  +  Capitolul 2 Autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere  +  Secţiunea 1 Autorizarea transportului în regim de taxi  +  Articolul 7Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru populație, de regula, în interiorul unei localități, numai pe baza autorizației pentru transport în regim de taxi, valabilă, emisă de autoritatea administrației publice locale, în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 8Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, după caz.  +  Articolul 9Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administrației publice locale sau a municipiului București pe raza căreia solicitantul își desfășoară activitatea, își are sediul sau o filiala, după caz, pe baza unei documentații minime, care trebuie să conțină următoarele:a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului al operatorului de transport respectiv sau, după caz, copie de pe autorizația eliberata taximetristului independent, potrivit legii;b) copie de pe licenta de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenta taxi, după caz, eliberata sau vizata de agenția Autorității Rutiere Române din județul respectiv sau din municipiul București, după caz. Licenta de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleași condiții în care Autoritatea Rutiera Română o acorda în transportul public local de călători, conform legii. Taximetristii independenți vor primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Română, în condițiile prezentării certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agențiile Autorității Rutiere Române, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum și a cazierului judiciar;c) copiile licențelor de execuție pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licențe eliberate de agenția Autorității Rutiere Române din județul respectiv sau din municipiul București, pe baza licenței de transport, a exemplarului de serviciu sau a licenței taxi, după caz. Licenta de execuție pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate în județul pentru care este valabilă licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licenta de execuție pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente:– certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Roman;– copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului;– talonul anexa la certificatul de înmatriculare, cu inspecția tehnica valabilă;– asigurarea pasagerilor și bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport și a taximetristilor independenți;– asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;– dovada plății taxei către Autoritatea Rutiera Română;d) dovada ca fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau ca taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum și ca aceștia dețin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenția Autorității Rutiere Române.  +  Articolul 10Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi eliberata operatorului de transport sau taximetristului independent este unica. Pe baza acesteia, autoritatea administrației publice locale poate elibera câte o autorizație taxi permanenta sau sezoniera, după caz, pentru fiecare licenta de execuție pe vehicul deținută, care conține și numărul de ordine atribuit.  +  Articolul 11Autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, precum și autorizația taxi au valabilitatea egala cu cea a licenței de transport, respectiv cu licenta de execuție pe vehicul, după caz.  +  Articolul 12(1) Autorizația se primește sub rezerva prezentării la emitent, până la începerea activității, a dovezii deținerii asigurării pentru riscurile civile la care clienții pot fi supuși în timpul transportului în ceea ce privește integritatea lor fizica sau a bunurilor, riscuri care cad în sarcina operatorului de transport, conform legii.(2) Prezentarea dovezii condiționeaza începerea activității și, în aceste condiții, dacă termenul depășește doua luni de la data emiterii autorizației, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia.  +  Articolul 13În cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind serviciile publice, respectiv transportul în regim de taxi, autoritățile administrației publice locale sau a municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la:a) modul de desfășurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localității respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c);c) programele de lucru obligatorii;d) interdicțiile și restricțiile privind activitatea în regim de taxi;e) locurile de asteptare sau de stationare a taxiurilor;f) obligațiile operatorilor de transport și ale taximetristilor independenți privind desfășurarea serviciului de interes public;g) controlul activității taxiurilor pe traseu;h) taxele și impozitele locale ce se impun;i) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de asteptare a clienților în raport cu numărul de autorizații taxi emise.  +  Articolul 14(1) Activitatea de transport public local de persoane realizată în regim de taxi trebuie dimensionata în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz.(2) Autoritățile administrațiilor publice locale și ale municipiului București vor limita numărul maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere după următoarele criterii:a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz;b) norma cuprinsă la art. 13 lit. i);c) gradul de poluare;d) cererea și oferta permanenta și sezoniera;e) gradul de aglomeratie în trafic și altele.(3) Numărul maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, cu consultarea asociațiilor.(4) După acordarea numărului maxim de autorizații taxi permanente și sezoniere stabilit, autoritatea administrației publice locale, respectiv a municipiului București, nu va mai elibera nici o autorizație taxi decât în condiția vacantarii uneia dintre acestea.(5) Distribuirea numărului de autorizații taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport și pentru grupa taximetristilor independenți se va realiza de către autoritățile administrației publice locale. Distribuirea autorizațiilor taxi pentru taximetristii independenți se va realiza în proporție de o treime din numărul total al autorizațiilor taxi permanente, aceasta precedand distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.(6) În condițiile în care numărul de autorizații taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetristilor independenți, autoritatea administrației publice locale va proceda, după caz, astfel:a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizațiile taxi permanente din cota taximetristilor independenți, în limita autorizațiilor taxi permanente nesolicitate de aceștia;b) taximetristilor independenți li se vor oferi autorizații taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita autorizațiilor taxi permanente nesolicitate de aceștia.(7) În condițiile în care numărul de autorizații taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decât numărul de autorizații stabilit pentru grupa respectiva, autoritatea administrației publice locale va organiza licitație publică pentru oferirea numărului de autorizații stabilit. O autorizație taxi permanenta se acordă operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durată de 5 ani, timp în care acesta poate deține autorizația, cu întreruperi din cauze imputabile lui.(8) În condițiile alin. (6), în care cererea de autorizații taxi permanente a unei grupe este mai mica decât numărul de autorizații repartizate grupei, autorizațiile permanente disponibile vor fi oferite solicitanților celeilalte grupe prin licitație publică, pentru o durată de un an, perioada după care se va proceda în conformitate cu prevederile alin. (6).(9) Autoritatea administrației publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de 30% din autorizațiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectiva.(10) Autorizațiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetristilor independenți autorizați.(11) În cazul în care un operator de transport sau un taximetrist independent renunța sau i se anulează, din cauze imputabile, una dintre autorizațiile taxi, autoritatea administrației publice locale o va oferi solicitanților îndreptățiți, incluși în listele de asteptare făcute publice, conform prevederilor alin. (6)-(8).(12) În condițiile în care posesorul autorizației taxi permanente înlocuiește din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizația taxi rămâne valabilă.  +  Articolul 15(1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai de o persoană juridică română sau de către un operator de transport în regim de taxi, denumit în continuare operator dispecer, în baza licenței de execuție eliberate de Autoritatea Rutiera Română, pe baza următoarelor documente:a) dovada ca operatorul deține baza tehnico-materială necesară, respectiv sediul, dotarea și frecventa radio protejata pentru operatorii de transport și taximetristii independenți deserviti;b) autorizația pentru rețeaua de comunicații independente eliberata de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei;c) dovada existenței contractelor privind dispecerizarea, realizate cu toți operatorii de transport și taximetristii independenți deserviti;d) lista statiilor de radio din dotarea taxiurilor, operatorilor de transport și a taximetristilor independenți deserviti, cu seriile și codurile de apel ale acestora;e) documentele solicitate de agențiile Autorității Rutiere Române în legătură cu persoana desemnată sa conducă activitatea de dispecerat;f) alte documente stabilite prin normele privind transportul rutier, solicitate de agențiile Autorității Rutiere Române.(2) Operatorul dispecer deține un registru cu evidenta stricta a statiilor radio de emisie-recepție din dotarea taxiurilor deservite, care cuprinde elementele de identificare și durata de valabilitate a autorizației de funcționare a acestora.  +  Articolul 16Licenta de execuție pentru activitatea de dispecerat poate fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri:a) dispeceratul deservește taxiuri dotate cu stații radio a căror proveniență legală nu poate fi dovedită;b) dispeceratul deservește operatori de transport în regim de taxi sau taximetristi independenți, neautorizati;c) dispeceratul deservește autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere, cărora le este interzisă folosirea statiilor radio de emisie-recepție.  +  Secţiunea a 2-a Executarea transporturilor în regim de taxi  +  Articolul 17Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului și pe orice traseu deschis circulației publice.  +  Articolul 18În raport cu localitatea unde operatorul de transport sau taximetristul independent este autorizat, acesta poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situații:a) de regula, în interiorul localității de autorizare, în trafic local;b) ocazional, între localitatea de autorizare și alte localități sau puncte de interes, în trafic interurban, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului;c) ocazional, între localitatea de autorizare aflată într-o zona administrativ-teritorială limitrofa cu una din frontiere și alte localități similare de peste frontiera, în trafic internațional de frontieră, dacă acordurile bilaterale permit aceasta. În acest caz licentele vor fi acordate în condițiile executării transporturilor publice internaționale de persoane, conform normelor privind transportul rutier, în vigoare.  +  Articolul 19Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depășesc localitatea de autorizare.  +  Articolul 20(1) Taxiurile au acces în condiții egale și nediscriminatorii în locurile de asteptare a clienților, în limita locurilor vacante.(2) Accesul în locurile de asteptare a clienților poate fi gratuit sau autoritatea administrației publice locale poate institui o taxa generală, plătită de fiecare taxi autorizat.(3) În lipsa locurilor de asteptare a clienților, taxiurile pot staționa numai în locurile permise pentru autovehicule.  +  Articolul 21(1) Orice persoană are acces egal și nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziția Liber, stationar sau în mișcare.(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în mișcare în poziția Liber se poate realiza de către client semnalizand vizibil.(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic prin intermediul unui dispecerat al cărui operator este deținător de licență de execuție.(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri și circula în regim special în zone unde circulația este restrictionata, fără a afecta siguranța celorlalți participanți la trafic.  +  Articolul 22Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 6 lit. e).  +  Articolul 23(1) Timpul în care se desfășoară o cursa este cel cuprins între momentul începerii cursei și momentul finalizarii acesteia.(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client și taximetrist s-a convenit executarea acesteia și coincide cu momentul trecerii de la poziția Liber la poziția Ocupat.(3) Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinație de către client, care coincide cu trecerea de la poziția Ocupat la poziția Liber, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziția Plata.(4) Dacă taxiul nu se deplaseaza de la trecerea în poziția Ocupat, aparatul de taxat va trebui sa înceapă înregistrarea în regim de stationare la dispoziția clientului, după afișarea tarifului de pornire.  +  Articolul 24În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul și momentul începerii cursei sunt locul și momentul preluării clientului.  +  Secţiunea a 3-a Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a autoturismului  +  Articolul 25(1) Transportul de persoane în regim de închiriere se executa de către operatorii de transport în condițiile existenței licenței de transport și a licențelor de execuție pe vehicul, eliberate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare.(2) În cazul autoturismului pus la dispoziție fără sofer, costurile realizate cu carburanții, cu taxele de drum, de parcare sau de acces sunt în sarcina clientului.(3) Pentru executarea acestui transport, la bordul autoturismului trebuie să existe: licenta de execuție pe vehicul, documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plată a întregului transport, contractul încheiat între operator și client, asigurarea pentru vehicul și pentru client, precum și certificatul de înmatriculare cu talonul având inspecția periodică valabilă.(4) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau stații radio de emisie-recepție.(5) Autoturismele trebuie să aibă la vedere, pe parbriz și pe luneta, câte un ecuson cu textul RENT A CAR, asigurat contra cost de către agenția Autorității Rutiere Române o dată cu acordarea licenței de execuție pentru vehicul.(6) Operatorul este obligat să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile operatorului de transport.  +  Secţiunea a 4-a Atestarea profesională a taximetristilor  +  Articolul 26(1) Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă permis de conducere categoria B valabil și o vechime de cel puțin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil și o vechime de cel puțin 2 ani;b) să dețină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;c) să facă dovada ca este angajat al operatorului de transport care deține taxiul pe care îl conduce sau ca este proprietarul mijlocului de transport respectiv, în cazul taximetristului independent;d) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic.(2) Certificatul de atestare se eliberează de către agenția Autorității Rutiere Române pe raza căreia conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grila.(3) Pentru a susține testul-grila conducătorul auto trebuie să prezinte la agenția Autorității Rutiere Române următoarele documente:a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea taximetriei, cu o durată de maximum 3 luni;b) dovada plății în contul agenției Autorității Rutiere Române a taxei privind testarea și costul certificatului de atestare a pregătirii profesionale.(4) Testul-grila, care este aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, se considera promovat în cazul obținerii a cel puțin 70% din punctajul maxim.(5) În caz de nepromovare a testului-grila, conducătorul auto are dreptul la o noua testare după maximum 15 zile, în condițiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b).(6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o noua testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.  +  Articolul 27(1) Condițiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obținerii certificatului de atestare a pregătirii profesionale, necesar practicării activității de taximetrist se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) Pregătirea profesională va fi asigurata, de regula, în județul respectiv, printr-o unitate de școlarizare a conducătorilor auto, autorizata pe baza unei programe de școlarizare, aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanți vor prezenta următoarele documente:a) cerere-tip;b) copie de pe permisul de conducere valabil;c) cazierul judiciar;d) copie de pe cartea de muncă, dacă exista;e) copie de pe actul de identitate;f) dovada ca este apt medical și psihologic pentru transportul de persoane;g) adeverinta eliberata de Serviciul Poliției Rutiere, din care să rezulte ca în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul și nu a fost implicat în accidente rutiere;h) dovada plății taxei de școlarizare, a taxei privind testul-grila și a costului certificatului de atestare a pregătirii profesionale.  +  Articolul 28(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru 5 ani și poate fi prelungit pentru încă 3 ani.(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil cu vizarea anuală gratuita și susținerea testului-grila o dată la 2 ani la agenția Autorității Rutiere Române, precum și cu dovada ca taximetristul este apt din punct de vedere medical și psihologic.(3) Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestată de taximetrist la Autoritatea Rutiera Română - sediul central. Contestația se rezolva în maximum 15 zile.(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil și în alt județ, cu condiția preluării evidentei și vizarii atestatului de către agenția Autorității Rutiere Române din județul unde va activa taximetristul.  +  Articolul 29(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se retine de către organele de control în drept dacă se constată că transportul s-a efectuat fără aparatul de taxat în funcțiune sau cu aparat de taxat și/sau statie radio de emisie-recepție a căror proveniență legală nu poate fi justificată, precum și în alte cazuri stabilite de prezenta lege.(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reținut, împreună cu o copie de pe documentul de constatare a cauzei care a determinat reținerea, se depune la agenția Autorității Rutiere Române, care va decide suspendarea sau anularea acestuia, în termen de 3 zile de la reținere.(3) Împotriva măsurii de anulare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale conducătorul auto poate face contestație la Autoritatea Rutiera Română - sediul central, care va soluționa cazul în maximum 30 de zile de la data depunerii contestației. În cazul menținerii măsurii de anulare, acesta se poate adresa instanței de judecată, potrivit legii.(4) Regimul suspendării sau anulării permisului de conducere se aplică și certificatului de atestare a pregătirii profesionale.  +  Capitolul 3 Autovehiculele taxi  +  Articolul 30(1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către Registrul Auto Roman ca taxiuri numai autoturisme și, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt dotate cu aparat de taxat cu aprobare de model și verificate de Biroul Roman de Metrologie Legală, în stare de funcționare, și avizate conform prevederilor prezentei legi și ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;b) sunt dotate legal cu stații radio de emisie-recepție și alarma sofer, în stare de funcționare; dotarea cu stații radio de emisie-recepție este opțională pentru taximetristii independenți care dețin autorizații taxi sezoniere;c) sunt dotate cu lampa taxi în stare de funcționare, conform prevederilor prezentei legi, omologata de către Registrul Auto Roman;d) aparatul de taxat intră în funcțiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comanda fixat în una dintre pozițiile de operare autorizate;e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei și dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi.(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces și evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienți, după caz, precum și cu spațiu corespunzător transportului bagajelor de mana și nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afară conducătorului auto.(3) Pentru taxiul destinat transportului de bunuri, autovehiculul, cu sau fără remorca, trebuie să fie destinat în exclusivitate transportului de bunuri.(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.  +  Articolul 31(1) Taxiul trebuie să ofere în exterior prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită și dotări, vizibile de la distanta, informații privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potențial, cat și organelor de control și supraveghere autorizate.(2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcată pe părțile laterale de o bandă dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme și 5 x 5 cm la celelalte vehicule.(3) În cazul taxiurilor cu autorizație taxi permanenta, cel puțin deasupra benzii duble tip sah caroseria va avea obligatoriu culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, cu consultarea asociațiilor.(4) Pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat, detasabil, care să reprezinte numărul de autorizație taxi atribuit operatorului de transport de către autoritatea administrației publice a localității de autorizare, data expirării acesteia, precum și localitatea de autorizare. Modelul indicatorului marcat detasabil și al sistemului de prindere a acestuia este stabilit de autoritatea administrației publice locale. Indicatorul marcat detasabil se monteaza și se demonteaza de către o persoană desemnată de autoritatea administrației publice locale. Indicatorul marcat detasabil se aplică pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației taxi.(5) Dotarea exterioară a taxiului consta într-o lampa taxi, de culoare galbena, cu înscrisul TAXI pe fața și spate, aprinsa permanent în timpul programului de lucru și care conține doua lampi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificație, vazute din fața, este următoarea:a) în stanga, o lampa de culoare roșie care, atunci când este aprinsa, indica poziția Ocupat a taxiului, respectiv exista comanda client și prestația se tarifeaza;b) în dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci când este aprinsa, indica poziția Liber a taxiului, respectiv nu exista comanda client.(6) În cazul taxiurilor aparținând operatorilor de transport în regim de taxi, persoane juridice, lampa taxi poate fi astfel dimensionata încât pe părțile laterale ale lampii taxi să se poată înscrie vizibil datele de identificare a operatorului de transport și numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deservește.(7) Modelul lampii taxi va fi omologat de Registrul Auto Roman.  +  Articolul 32Indicațiile lampii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în afisajul client al aparatului de taxat.  +  Articolul 33Pozițiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:a) poziția Liber - este aprinsa permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În aceasta poziție vor fi șterse și resetate la zero toate indicațiile de preț ale ultimei călătorii de pe afisajul client;b) poziția Ocupat - este aprinsa permanent lampa de culoare roșie din lampa taxi;c) poziția Plata - la trecerea în aceasta poziție se stinge lampa roșie, se aprinde lampa verde, iar afisajul client indica suma finala ce trebuie plătită de client. Din poziția Plata nu se poate trece în poziția Ocupat sau Liber decât după emiterea bonului client de aparatul de taxat;d) poziția Măsurare - se aplică în sistemul dublu de tarifare distanta-timp, în care cantitățile măsurate parcurse se afișează.  +  Articolul 34În cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziția de operare Privat, caz în care aparatul de taxat este scos din funcțiune. În poziția Privat lampa taxi va fi scoasa de pe cupola.  +  Articolul 35(1) Taxiul trebuie să aibă afișate pe portierele din fața valoarea tarifelor pe kilometru și pe ora și tariful de pornire, astfel încât acestea să fie vizibile de la 5 metri.(2) Taxiul trebuie să aibă afișat în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto.  +  Articolul 36(1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă statia radio de emisie-recepție, un dispozitiv GPS de monitorizare și apel.(2) Un taxi poate avea dotări opționale, cum ar fi: dispozitivul de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despartitor între conducătorul auto și clienți, climatizator, cititor de carduri, precum și altele.  +  Articolul 37(1) Pe toată durata activității taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce privește respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentanții organelor de control autorizate, respectiv:a) administrația publică locală;b) organele fiscale locale și județene;c) organele de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice, precum și din unitățile sale teritoriale;d) Autoritatea Rutiera Română;e) Biroul Roman de Metrologie Legală;f) structurile poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române;g) Registrul Auto Roman;h) Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor.(2) În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanții autorităților menționate la alin. (1), numai împreună cu poliția rutieră.(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum și următoarele:a) controlul existenței și valabilității exemplarului de serviciu al autorizației la bordul taxiului;b) controlul funcționarii aparatului de taxat și al integrității sigiliilor;c) controlul corespondentei dintre indicațiile furnizate în exterior de lampa taxi și indicațiile și înregistrările aparatului de taxat;d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor și a nivelului acestora;e) când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnica sau ultimul bon client;f) dacă clienții primesc bonul client și dacă conținutul acestuia este conform cu prevederile legii;g) preluarea spre analiza și control a datelor din memoria fiscală.(4) Controlul efectuat în condițiile alin. (1), în timpul deplasarii taxiului în poziția Ocupat, se efectuează, de regula, în cazul de flagrant.  +  Capitolul 4 Aparatul de taxat  +  Articolul 38Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească toate condițiile și funcțiile prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 39Funcțiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum și următoarele funcții:a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;b) funcționarea aparatului în condițiile deconectarii dispozitivelor de imprimare și afisaj client, a memoriei electronice fiscale și a lampii taxi;c) modificarea tarifelor sau a cotei T.V.A. înainte de obținerea raportului fiscal de golire zilnica;d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vara la ora de iarna și invers sau variatii mai mari de ±10 minute.  +  Articolul 40Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat în condițiile prevăzute de normele legale în vigoare, precum și în următoarele condiții:a) nu este conectat sistemul de imprimare, afisajul client sau lampa taxi;b) capacitatea de inmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnica se incearca tipărirea primului bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnica pentru perioada respectiva;d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnica nu se emite automat rola jurnal ce va conține copiile bonurilor client din ziua respectiva.  +  Articolul 41Condițiile minimale tehnice pe care trebuie să le îndeplinească în funcționarea lor aparatele de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum și următoarele condiții:a) sa furnizeze informații reale și autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore și pe o perioadă mai lungă, prin citirea memoriei fiscale;b) să asigure, prin intermediul tastaturii, al imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;c) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna funcționare a memoriei electronice fiscale și a funcțiilor asociate;d) să asigure accesul la regimul de lucru programare, numai după îndepărtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de taxat;e) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu doua tarife, tarif de zi și tarif de noapte, în transportul de persoane. Tariful de zi se percepe între orele 6,00-22,00, iar tariful de noapte între orele 22,00-6,00;f) să asigure automat, prin program, decizia de schimbare a orei de vara și a orei de iarna, precum și a anilor bisecti;g) să asigure ca viteza de comutare limita să fie de 10 km pe ora;h) sa tipareasca bonul client cu datele de pe afisajul client și sa stearga automat aceste date o dată cu trecerea din poziția Plata;i) sa tipareasca raportul soferului, raportul fiscal de închidere zilnica, raportul memoriei fiscale sau să permită citirea înregistrărilor din memoria electronică fiscală prin intermediul cheii electronice;j) sa introducă în memoria fiscală datele prevăzute de normele legale în vigoare, precum și următoarele date:– numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi;– numărul aprobării metrologice de model a aparatului de taxat;– setul de tarife de lucru și modificările lor;– coeficientul aparatului de taxat K;– numărul și data fiecărui raport de închidere zilnica, care va cuprinde minimum următoarele informații: parcursul total (km), parcursul total cu călători (km), valoarea totală încasată, valoarea T.V.A., numărul fiecărei curse efectuate;– numărul de telefon și fax al operatorului de transport;– numărul de înmatriculare a vehiculului;– data, ora și minutul introducerii în exploatare;– componentele antetului;k) sa funcționeze normal la temperaturi cuprinse între -30°C și +55°C.  +  Articolul 42Bonul client trebuie să conțină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum și următoarele elemente:– numărul de telefon și fax al operatorului de transport;– numărul bonului client, data și ora;– codul fiscal al operatorului de transport;– numărul cursei;– numele taximetristului;– numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi și numărul autorizației taxi;– numărul aprobării metrologice de model al aparatului de taxat;– tariful de pornire;– tariful pe kilometru parcurs;– distanta parcursă și valoarea;– tariful pe ora/minut de stationare;– durata stationarii și valoarea;– tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;– durata prestației pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;– costul total al serviciului;– valoarea și cota T.V.A. aferente.  +  Articolul 43Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasa din funcțiune sau fără eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.  +  Articolul 44(1) Producătorul sau, după caz, importatorul de aparate de taxat furnizează o dată cu aparatul dotarea tehnica și procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea și se pot obține informațiile conținute în memoria electronică fiscală.(2) Perioada de garanție este de minimum un an.  +  Articolul 45(1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de taxat, precum și introducerea programului privind modul de tarifare și tarifele se realizează numai de către reprezentantul autorizat, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată.(2) Filiala judeteana a Biroului Roman de Metrologie Legală, prin reprezentantul sau autorizat, verifica și testeaza aparatul de taxat și aplica sigiliul de protecție și sigiliul metrologic după montarea sa pe taxi, ocazie cu care eliberează buletinul metrologic.(3) Unitatea service autorizata instaleaza aparatele de taxat pe taxi, introduce, testeaza și verifica programele de lucru necesare. În caz de intervenție asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul sa înlăture și să aplice sigiliul de protecție.  +  Articolul 46În situația funcționarii taxiului cu mai mulți soferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer începe activitatea prin accesarea identității sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul căreia se poate executa și controlul asupra activității depuse de acesta.  +  Capitolul 5 Tarife privind transportul în regim de taxi  +  Articolul 47Evaluarea costului transportului în regim de taxi poate fi realizată în una dintre următoarele modalități:a) în funcție de distanta parcursă;b) în funcție de timpul cronometrat consumat;c) în funcție de distanta și timpul realizate pe cursa în cazul unor transporturi de bunuri.  +  Articolul 48Costul total al unui transport în regim de taxi se compune, de regula, din următoarele elemente:1. În cazul transportului de persoane:a) tariful de pornire;b) costul total privind distanta parcursă, calculat automat în funcție de tariful pe kilometru programat;c) costul total privind timpul consumat în stationari la dispoziția clientului, la care se adauga timpul consumat în parcurgerea unor distanțe cu viteza sub viteza de comutare de 10 km/ora, calculat automat în funcție de tariful pe timp programat.2. În cazul transportului de bunuri sunt posibile doua variante:a) aplicabilă, de regula, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimenteaza, dacă este cazul, cu costul privind prestația efectuată de taximetrist, manual sau mecanizat, în activitatea de încărcare/descărcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de către taximetristi prin tastarea numerică programabila existenta, în funcție de tariful pentru încărcare/descărcare stabilit, și se adauga prin actionarea tastaturii respective;b) aplicabilă optional pentru taxiuri a căror capacitate de transport totală maxima autorizata depășește o tona, pentru care se poate folosi tariful dublu, distanta-timp, simultan, la al cărui cost se suplimenteaza costul total privind prestația efectuată de taximetrist în activitatea de încărcare/descărcare, dacă este cazul, calculată conform prevederilor lit. a).  +  Articolul 49Regulile generale privind modul de stabilire a tarifelor sunt următoarele:a) tariful pe distanta, lei/km, și tariful pe timp, lei/ora, se stabilesc în funcție de caracteristicile tehnice și de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama și de nivelul confortului oferit;b) costul transportului nu este condiționat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cat acestea nu depășesc capacitatea de transport autorizata a taxiului;c) nivelul tarifelor excesive și de ruinare, asa cum sunt ele definite la art. 6 lit. f) din Legea concurentei nr. 21/1996, pe distanta și timp, stabilite prin hotărâri ale autorității administrației publice locale sau a municipiului București, după caz, cu consultarea filialelor locale ale asociațiilor definite la art. 54;d) pentru circulația în afară localității autorizate, tariful pe distanta poate fi cu maximum 80% mai mare decât tariful aplicat în localitate, dacă clientul nu utilizează taxiul pe parcursul de întoarcere;e) în cazul localităților mari și foarte mari și în mod special al celor în componenta cărora intra și suburbii, consiliile locale pot stabili niveluri tarifare diferențiate între zonele centrale și zonele de margine;f) în stabilirea tarifului pe distanta și tarifului pe timp pentru fiecare taxi se va tine cont de următoarea relație: raportul dintre tariful pe timp, exprimat în lei/h, și tariful pe distanta, exprimat în lei/km, trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimată în km/h;g) în cazul evaluării pe afisajul client a costului călătoriei în funcție de distanta, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în poziția Ocupat afișarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului, următoarea având loc după parcurgerea unei distanțe inițiale de 400 de metri. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 200 în 200 de metri, interval definit ca distanta ulterioară;h) în cazul evaluării pe afisajul client a costului călătoriei în funcție de timp, pentru toate categoriile de tarife, după trecerea în poziția Ocupat afișarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului care are loc după o perioadă inițială insumand 72 de secunde stationare sau circulație sub viteza de comutare. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 36 în 36 de secunde, interval definit ca timp ulterior;i) în stabilirea distantelor și timpilor prevăzuți la lit. g) și h) trebuie respectata următoarea relație: raportul dintre distanta inițială și distanta ulterioară trebuie să fie egal cu raportul dintre timpul inițial și timpul ulterior;j) în cazul tarifarii duble simultane, în poziția Măsurare, aplicând tariful pe ora și tariful pe kilometru în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, costul prestației crește simultan pe baza distantei parcurse și a timpului consumat. În acest caz tariful aplicat este tarif unic pe întreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din poziția de operare Liber în poziția Ocupat și până în momentul revenirii în poziția inițială Liber. Tarifarea dubla se poate aplica, de regula, pentru autovehicule cu capacitate de transport mai mare, la care timpul în stationare la dispoziția clientului este cel puțin de doua ori mai mare decât timpul în circulație;k) tariful de pornire nu poate depăși valoric tariful pe kilometru aplicat;l) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operațiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, și operațiunile de manipulare a bunurilor de către taximetristi sau de către manipulanti, angajați ai operatorului de transport. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operațiune, iar tariful pentru operațiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul cost al încărcării/descărcării și manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajații operatorului de transport, se regaseste în bonul client pe care acesta îl plătește la închiderea prestației;m) comutarea înregistrării costului pe distanta în înregistrarea costului pe timp sau invers se realizează la trecerea de la viteza de circulație la valori sub limita vitezei de comutare ori la oprire, respectiv de la starea de oprire sau de la viteza sub limita vitezei de comutare la viteza de circulație, după caz.  +  Articolul 50Dacă în derularea cursei, conform indicațiilor afisajului client, se constata încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afișate de aparatul de taxat.  +  Articolul 51Corectarea indicațiilor ceasului electronic se poate realiza în limita a maximum ±3 minute, cumulat la nivelul unei luni.  +  Capitolul 6 Obligațiile operatorului de transport, ale taximetristului și ale clientului cu privire la desfășurarea operațiunii de transport în regim de taxi  +  Articolul 52În vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în condiții de siguranță, calitate și legalitate, operatorul de transport, taximetristul și clientul trebuie să respecte următoarele obligații:A. Obligațiile operatorului de transport sau ale taximetristului independent, după caz:a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranța și calitate;b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate și având însemnele de identificare proprii;c) sa angajeze ca taximetristi numai conducatori auto care dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale și corespund Standardului ocupational al taximetristului;d) să asigure dispecerizarea activității și posibilitatea monitorizarii poziției taxiurilor în activitate;e) să asigure clientului și celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client;f) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informație referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranța transportului sau a sa personală;g) sa anunțe autoritatea de poliție, fiscală, de metrologie și agenția service de care depinde, în caz de furt sau dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-recepție de pe taxi;h) sa înștiințeze în scris asociația din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;i) să prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologica periodică.B. Obligațiile taximetristului:a) să aibă un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de buna practica, conform prevederilor din Cartea taximetristului;b) să respecte solicitarile legale ale clientului;c) sa oprească pe traseu, la semnul clientului, când se afla în poziția de operare Liber, cu excepția cazului când se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau condițiile de trafic nu permit aceasta manevra;d) sa elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va incasa contravaloarea prestației efectuate;e) sa nu pretindă ca plata pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;f) sa nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infractional sau alte acte antisociale;g) sa anunțe organele de poliție în cel mai scurt timp și cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;h) să asigure protecție clientului cat timp acesta se găsește în taxi;i) sa transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;j) sa nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;k) în cazul transportului de persoane, sa transporte bagajele clienților în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;l) să prezinte informațiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;m) sa nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;n) sa nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situație conflictuala;o) sa nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;p) sa nu transporte clienți pe bancheta din fața decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;r) sa nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectiva;s) să poată prezenta la control, în timpul activității, următoarele documente:– permisul de conducere;– certificatul de atestare a pregătirii profesionale;– autorizația taxi;– licenta de execuție pentru vehicul;– certificatul de înmatriculare cu inspecția periodică valabilă;– asigurarea pentru persoane și bagajul acestora;t) sa poarte obligatoriu centura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind optional.C. Obligațiile clientului:a) să solicite, sa preia și sa păstreze bonul client la coborârea din taxi;b) sa nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;c) sa nu provoace sau sa nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfășurării cursei respective;d) sa nu oblige sau sa nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturi prevăzute la lit. B.f);e) sa acorde sprijin taximetristului în cazul agresarii acestuia în timpul efectuării transportului și sa anunțe imediat organele de poliție în legătură cu aceste evenimente;f) sa sesizeze primăria localității de autorizare și filiala judeteana a Oficiului de Protecție a Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor;g) sa nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă exista loc disponibil pe bancheta din spate.  +  Articolul 53În situații critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenta prin mijloacele specifice de comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de intervenție rapida vor acționa în regim de urgenta, pe baza localizarii realizate prin sistemul național unic pentru apeluri de urgenta.  +  Articolul 54(1) Reprezentarea și protecția intereselor profesionale ale operatorilor de transport și ale taximetristilor independenți se realizează prin camerele taximetristilor și asociațiile profesionale reprezentative, constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, denumite asociații în prezenta lege.(2) Asociațiile asigura reprezentarea intereselor profesionale ale taximetristilor în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu alte autorități și cu organisme interne și internaționale.(3) Asociațiile participa, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autoritățile administrației publice a reglementărilor de organizare a serviciului de interes public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere.(4) Asociațiile promovează, împreună cu Consiliul pentru Standarde Ocupationale și Atestare, Standardul ocupational al taximetristului, pe baza căruia vor elabora Cartea taximetristului, ghid de buna practica a profesiei respective.  +  Capitolul 7 Sancțiuni și contravenții  +  Articolul 55Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:– nerespectarea prevederilor art. 19, art. 52 lit. A.i), lit. B.a), c), e), g), h), j), l), m), n), p) și s) și ale art. 67 alin. (1);– nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (4), art. 34 și 35;b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:– nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4), art. 52 lit. A.b) și c);– nerespectarea prevederilor art. 43, mai puțin cele privitoare la eliberarea bonului client, și ale art. 52 lit. B.o) și r);– nerespectarea prevederilor art. 45;c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:– nerespectarea prevederilor art. 52 lit. A.a) și e);– nerespectarea prevederilor art. 52 lit. B.f);– nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) și ale art. 49;d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, art. 15 alin. (1) și ale art. 25 alin. (1).  +  Articolul 56(1) Pe lângă sancțiunile prevăzute la art. 55 se dispune și suspendarea sau anularea autorizației taxi în următoarele situații:a) suspendarea autorizației taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni în următoarele cazuri:– când una dintre condițiile acordării autorizației taxi nu mai este îndeplinită;– când perioada de valabilitate a autorizației taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;– la a doua sancțiune privind încălcarea prevederilor art. 52 lit. B.r);b) anularea autorizației taxi în următoarele cazuri:– când se anulează licenta de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta de execuție pe vehicul, din cauze imputabile;– la a treia suspendare a autorizației taxi în decurs de 2 ani consecutivi;– când se constată că taxiul este dotat cu aparat de taxat sau statie radio de emisie-recepție a căror proveniență legală nu poate fi dovedită;– când organele fiscale autorizate constata abateri repetate în ceea ce privește utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale;– în cazul implicarii taxiului în acțiuni prevăzute la art. 52 lit. B.f).(2) Indicatorul marcat detasabil al taxiului se demonteaza de pe acesta de persoana desemnată de administrația publică locală, o dată cu aplicarea sancțiunii de suspendare sau anulare a autorizației taxi, și nu va fi remontat decât în cazul ridicării sancțiunii respective.  +  Articolul 57Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 58Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 37 alin. (1).  +  Capitolul 8 Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 59(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicată, până la data de 1 ianuarie 2004 toți operatorii de transport în regim de taxi și taximetristii independenți vor finaliza dotarea și pregătirea taxiurilor în vederea autorizării, conform prevederilor art. 30 alin. (1) și art. 31.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritățile administrației publice locale, împreună cu reprezentanți ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau, după caz, a municipiului București, precum și ai asociațiilor, vor întocmi, de comun acord, programe de dotare esalonata trimestrial, până la data de 1 ianuarie 2004, a taxiurilor autorizate cu aparate de taxat, lampi taxi și stații radio de emisie-recepție, conform prezentei legi. În funcție de aceste eșalonări se vor stabili termenele de valabilitate a autorizațiilor prevăzute la art. 62 alin. (2).  +  Articolul 60Dispozițiile art. 4 alin. (9) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicată, se vor aplica corespunzător și în cazul lampilor taxi și statiilor radio de emisie-recepție.  +  Articolul 61Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale va autoriza distribuitorii care trebuie să îndeplinească suplimentar următoarele condiții:a) să aibă reprezentanți legali în județe și în municipiul București pentru distribuția și service-ul aparatelor de taxat și să asigure piesele de schimb pentru perioada de garanție și postgaranție pe perioada normală de funcționare a aparatelor, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare;b) reprezentanții legali de service ai distribuitorilor trebuie să fie dotati cu aparatura necesară programării și testarii funcționarii echipamentelor respective.  +  Articolul 62(1) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritățile administrațiilor publice locale își vor reactualiza propriile regulamente privind activitatea de transport în regim de taxi, în conformitate cu prevederile prezentei legi. În același termen Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Industriei și Resurselor și Ministerul Administrației Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi sau își vor modifica normele existente, după caz.(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) vor fi verificate toate autorizațiile taxi emise pentru operatori și taximetristi independenți și vor fi prelungite temporar, până la 31 decembrie 2003, acelea care corespund prevederilor legale ale autorităților administrațiilor publice locale în ceea ce privește autorizarea.  +  Articolul 63(1) Atestatele pregătirii profesionale ale taximetristilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003.(2) Aparatele de taxat și stațiile radio din dotarea taxiurilor, care nu corespund prevederilor prezentei legi, vor primi, până la schimbarea acestora, aviz temporar de funcționare până la 31 decembrie 2003, în condițiile prevăzute la art. 59 alin. (2). Până la această dată se va asigura tarifarea pe baza aparatului de taxat existent și evidenta integrală a încasărilor zilnice pe bază de chitanța.  +  Articolul 64Aparatele de taxat vor fi avizate de Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza omologării tehnice a taximetrului, efectuată de Biroul Roman de Metrologie Legală, a avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridică notificată în acest sens de către Ministerul Industriei și Resurselor, precum și în baza celorlalte documente prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 65Răspunderea operatorului de transport în regim de taxi sau a taximetristului independent pentru daunele produse clienților în timpul transportului din vina sa este integrală și se acoperă pe baza asigurării de răspundere civilă.  +  Articolul 66Autoritatea administrației publice locale sau filiala judeteana a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor are obligația ca, în maximum 3 zile de la primirea sesizării clientului, conform art. 52 lit. C.f), sa analizeze, sa ia măsurile ce se impun sau, după caz, sa sesizeze organul de poliție, agenția Autorității Rutiere Române, direcția finanțelor publice, Biroul Roman de Metrologie Legală, după caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se impun în termen de maximum 15 zile, termen în care clientul va primi și răspunsul cuvenit.  +  Articolul 67(1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terți, nu se pot menține sau realiza fără avizul administrației publice locale și nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de lege.(2) În cazul taxiurilor Registrul Auto Roman nu va elibera certificatul de agreare, dacă acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări, care atenuează vizibilitatea atât dinauntru, cat și din afară.  +  Articolul 68Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  București, 20 ianuarie 2003.Nr. 38.