LEGE nr. 25 din 13 ianuarie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, cu următoarele modificări:1. Partea introductivă a articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Bovinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare şi înregistrare prin realizarea următoarelor acţiuni:"2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este coordonatorul programului şi proprietarul bazei de date privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, pentru realizarea trasabilitatii. (2) Condiţiile de folosire a bazei de date privind identificarea şi înregistrarea bovinelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie lt; lt;Prof. dr. G. K. Constantinescu gt; gt; şi a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare."3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Aplicarea marcilor auriculare se va efectua de către medicii veterinari concesionari, în baza unui act adiţional la contractul de concesiune încheiat între medicul veterinar concesionar şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Agenţia Domeniilor Statului, în colaborare cu specialiştii din cadrul oficiilor judeţene de selecţie şi reproducţie a animalelor."4. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(4) Contravaloarea marcilor auriculare şi a pasaportului individual se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."5. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) Consiliile locale nu vor mai elibera bilete de adeverire a proprietăţii bovinelor pentru care s-au eliberat paşapoarte."6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Bovinele identificate şi înregistrate se sacrifica numai în unităţi de sacrificare autorizate sanitar veterinar, unităţi care au obligaţia de a preda lunar, pe bază de tabel, direcţiei sanitare veterinare judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti mărcile auriculare şi pasapoartele individuale ale bovinelor sacrificate. (2) Bovinele identificate şi înregistrate care au fost sacrificate de urgenta vor fi expediate către unităţile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, unităţi care au obligaţia de a preda lunar, pe bază de tabel, direcţiei sanitare veterinare judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti mărcile auriculare şi pasapoartele individuale ale bovinelor sacrificate."7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Consiliile locale comunale, orăşeneşti, precum şi structurile Ministerului de Interne vor acorda sprijinul necesar agentiilor Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru realizarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor."8. Litera h) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"h) sacrificarea bovinelor identificate şi înregistrate în alte locuri decât în unităţile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei."9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari de stat, precum şi de medicii veterinari concesionari cu atribuţii de inspectori ai poliţiei sanitare veterinare, delegaţi de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara."10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 ianuarie 2003.Nr. 25.------------