HOTĂRÂRE nr. 1.594 din 18 decembrie 2002privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 28 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 69 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 468/2002,având în vedere prevederile art. 10 şi ale art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în scopul supravegherii şi controlului activităţilor din domeniul comunicaţiilor electronice. (2) Sediul IGCTI este în municipiul Bucureşti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2. (3) IGCTI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (4) IGCTI are în structura organizatorică direcţii teritoriale, precum şi alte structuri specifice, necesare realizării obiectului sau de activitate, care funcţionează ca subunitati operative ale IGCTI, fără personalitate juridică. (5) Activitatea IGCTI se finanţează integral din venituri proprii.  +  Articolul 2 (1) IGCTI are ca obiect principal de activitate supravegherea şi controlul activităţilor din domeniul comunicaţiilor electronice, în condiţiile legii, precum şi implementarea la nivel naţional a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice prin mijloace electronice, în conformitate cu strategia naţionala în domeniul tehnologiei informatiei. (2) În realizarea obiectului sau de activitate IGCTI are, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:1. gestionarea benzilor de frecvente radioelectrice, alocate pentru utilizare neguvernamentala, incluzând şi benzile de radiodifuziune sonora şi televiziune;2. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;3. atribuirea spre utilizare, în mod individual, prin asignare, a frecventelor radioelectrice din benzile prevăzute în tabelul naţional de alocare;4. ţinerea permanenta a evidentei utilizării frecventelor radioelectrice din benzile prevăzute în tabelul naţional de alocare;5. supravegherea şi controlul respectării obligaţiilor cuprinse în licentele sau reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informatiei;6. controlul tehnic şi certificarea conformitatii cu normele tehnice din domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informatiei;7. supravegherea şi controlul activităţilor desfăşurate prin mijloace electronice;8. operarea Sistemului electronic de achiziţii publice;9. implementarea la nivel naţional a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice prin mijloace electronice;10. evaluarea şi certificarea conformitatii echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de comunicaţii electronice cu cerinţele esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă;11. acordarea de certificate de confirmare a conformitatii pentru echipamente radio şi echipamente terminale de comunicaţii electronice;12. exercitarea activităţilor de control şi supraveghere a pieţei pentru echipamente radio şi echipamente de comunicaţii electronice;13. autoritatea de certificare pentru semnatura electronică în cadrul administraţiei publice centrale;14. exercitarea altor activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Se exceptează de la supravegherea şi controlul efectuate de IGCTI activităţile efectuate de autorităţile publice abilitate din domeniul apărării naţionale, al siguranţei naţionale şi al ordinii publice.  +  Articolul 3 (1) Conducerea IGCTI este asigurata de consiliul de conducere şi de directorul general. (2) Consiliul de conducere, denumit în continuare Consiliu, este compus din 7 membri, preşedintele Consiliului fiind directorul general al IGCTI. (3) Directorul general angajează instituţia în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice. (4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii. (5) Directorul general şi membrii Consiliului sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (6) Salariul directorului general şi indemnizaţia membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (7) Atribuţiile Consiliului şi ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a IGCTI. (8) Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale altei persoane din structura organizatorică a IGCTI.  +  Articolul 4Regulamentul de organizare şi funcţionare a IGCTI se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorică se aproba de către Consiliu.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea cheltuielilor aferente realizării obiectului de activitate al IGCTI se asigura din următoarele surse: a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice; b) tariful de înregistrare în Sistemul electronic de achiziţii publice, tariful de utilizare a acestuia şi tariful de participare; c) credite contractate în condiţiile legii; d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare. (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt stabilite în euro şi se plătesc în lei, la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României. (3) IGCTI poate accepta donaţii, legate, contribuţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. (4) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia IGCTI şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al IGCTI se elaborează anual de către aceasta instituţie şi se aproba de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar ca diferenţa între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare, IGCTI va dispune de conturi şi subconturi în lei, deschise la unităţile Trezoreriei statului, sau în valută, deschise la bănci comerciale, în condiţiile legii. (2) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare, IGCTI are dreptul sa constituie depozite în condiţiile legii şi pentru garantarea obligaţiilor asumate. (3) În cazuri întemeiate, în vederea exercitării atribuţiilor stabilite de lege în sarcina sa, IGCTI are dreptul de a contracta credite bancare sau împrumuturi în lei şi în valută.  +  Articolul 8IGCTI are dreptul de a desfăşura activităţi de import de instalaţii, sisteme, echipamente, aparate, precum şi alte bunuri necesare realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 9 (1) Personalul IGCTI este angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului IGCTI se stabilesc prin fişa postului, semnată de titular, de şeful ierarhic şi de directorul general, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a IGCTI. (3) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al IGCTI se aproba prin decizie a directorului general, în condiţiile legii. (4) Salarizarea personalului IGCTI se face conform reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (5) Drepturile salariale şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (6) În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, cu respectarea fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al IGCTI, directorul general constituie fondul de premiere şi aproba cuantumul premiilor acordate salariaţilor IGCTI.  +  Articolul 10 (1) IGCTI colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, având dreptul de a solicita şi de a primi din partea acestora informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, IGCTI va fi sprijinit operativ de autorităţile administraţiei publice locale, de organele de poliţie sau de alte autorităţi publice, în vederea identificarii, localizarii şi sanctionarii, în condiţiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice, al tehnologiei informatiei, precum şi din domeniul protecţiei radioelectrice. (3) Personalul împuternicit al IGCTI va avea acces liber, pe bază de delegaţie, în orice loc în care se afla echipamente, aparate şi instalaţii din domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informatiei sau în care se afla ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (4) Accesul personalului IGCTI la obiectivele aparţinând instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, al siguranţei naţionale şi al ordinii publice, dacă în aceste obiective se afla sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza convenţiilor stabilite cu fiecare dintre instituţiile publice respective.  +  Articolul 11 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, IGCTI se doteaza cu un număr de 85 de autoturisme şi 32 de mijloace de transport specializate - autospeciale, autoturisme de teren, autoutilitare, microbuze -, cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe luna. (2) Nu se considera depăşiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 12 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 180/2002 privind înfiinţarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome lt; lt;Inspectoratul General al Comunicaţiilor gt; gt;, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu excepţia art. 1, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) În toate actele normative sintagma "Regia Autonomă lt; lt;Inspectoratul General al Comunicaţiilor gt; gt;" se înlocuieşte cu sintagma "Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.594.────────────────