HOTĂRÎRE Nr. 45 din 12 februarie 1994de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 206/1993 privind unele măsuri pentru continuarea liberalizarii preţurilor şi tarifelor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 25 februarie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 206/1993 privind unele măsuri pentru continuarea liberalizarii preţurilor şi tarifelor se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se completează cu alineatul 4, având următorul cuprins: "Pentru produsele şi serviciile de interes local, prevăzute în anexa, supravegherea se exercită de Ministerul Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţia concurentei prin serviciile sale teritoriale de preţuri şi protecţie a concurentei împreună cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991." 2. Articolul 3 se completează cu alineatul 3, având următorul cuprins: "Prevederile alineatelor precedente nu se aplică pentru energie electrica şi termica, cărbuni, gaze naturale şi produse petroliere. Agenţii economici beneficiari ai acestor produse vor lua în calcul - la dimensionarea preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile proprii - şi influentele primite la aprovizionarea lor tehnico-materială, care nu au putut fi recuperate în primele 30 de zile de la aprovizionarea la noile preţuri." 3. Articolul 5 se modifica şi se completează, având următorul cuprins: "ART. 5. - Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi titularul dreptului de proprietate, sunt obligaţi sa aducă la cunoştinţa beneficiarilor şi populaţiei: - preţurile, tarifele, adaosul comercial şi cotele de comision practicate; - principalele caracteristici calitative ale produselor şi serviciilor respective, în concordanta cu nivelul preţurilor şi tarifelor practicate. Informarea beneficiarilor şi a populaţiei se face prin cataloage sau liste cuprinzând preţurile, tarifele, adaosurile sau cotele de comision practicate, care vor fi afişate în magazine sau locuri de desfacere sau prestare a serviciilor, precum şi prin marcare, etichetare ori inscriptionate a preţurilor pe produse sau loturi de marfa." 4. După articolul 5 se introduc trei noi articole, cu următorul cuprins: "ART. 5/1. - Prevederile art. 16 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului preţurilor se aplică şi în cazul instituţiilor publice. Articolul 5/2. - Chiriile pentru locuinţe din fondul de stat sunt cele în vigoare la data prezentei hotărâri.Articolul 5/3. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714/1991 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991 se aplică şi pentru bunurile de consum importate în contul creanţelor, precum şi pentru cele provenite din ajutoarele materiale destinate comercializării."5. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 206/1993 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga poziţiile "porcine" şi "gaini tineret şi adulte" din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 197 bis/1993 cu privire la preţurile de contractare şi de achiziţie, garantate de stat, la unele produse agricole de baza şi modul de decontare a griului provenit din import.  +  Articolul IIIMinisterul Finanţelor, Ministerul Industriilor, Ministerul Comerţului şi celelalte ministere de resort vor asigura punerea în executare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Cristian IonescuMinistru de stat,preşedintele Consiliului de coordonare,strategie şi reforma economică,Mircea CoseaMinistrul industriilor,Dumitru Popescu  +  AnexăLISTAproduselor şi serviciilor executate în ţara, ale căror preţuri şi tarife se stabilesc şi se adapteaza de regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat prin negociere cu beneficiarii, sub supravegherea Ministerului Finanţelor - Departamentul de evoluţie a preţurilor şi protecţia concurentei 1. Energie electrica şi termica (inclusiv distribuţia) 2. Cărbuni 3. Ţiţei 4. Gaze naturale 5. Minereu de fier 6. Minereuri şi concentrate de metale neferoase, rare şi preţioase 7. Metale neferoase şi preţioase 8. Tehnica militară, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 826/1990 9. Produse petroliere 10. Medicamente de uz uman. Medicamente de uz uman din import, indiferent de forma de organizare şi titularul dreptului de proprietate al agentului economic, conform listei celor compensate, potrivit hotărîrilor Guvernului nr. 840/1992 şi nr. 387/1993, de la bugetul fondului special pentru sănătate 11. Masa lemnoasă pe picior 12. Lemn de foc 13. Proteze şi produse ortopedice 14. Pîine 15. Lapte şi produse lactate 16. Transport de mărfuri şi călători pe calea ferată 17. Transport fluvial în Delta şi pe relaţia Orşova - Moldova Noua, Brăila - Hîrşova şi Galaţi - Grindu, pentru localnici 18. Transport urban de călători, în comun, inclusiv metroul 19. Servicii de posta şi telecomunicaţii 20. Întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe 21. Produse şi servicii de gospodărire a apelor 22. Apa, canal, salubritate 23. Servicii medicale, inclusiv prestaţiile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 390/1991 24. Prestări de servicii efectuate în condiţiile legii de Ministerul de Interne.