NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2002de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 27 ianuarie 2003   +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc procedurile şi modul în care unităţile implicate aplica prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare ordonanţa.  +  Secţiunea a 2-a Inventarul capacităţilor producţiei pentru apărare  +  Articolul 2 (1) Capacitatile producţiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, definite conform prevederilor art. 2 lit. b) din ordonanţa, se evidenţiază în inventarul capacităţilor de producţie, denumit în continuare inventar. (2) Inventarul se întocmeşte de către agentul economic, se avizează de ministerul de resort şi se aproba de autoritatea de specialitate. (3) În inventar se evidenţiază: a) imobilizarile corporale şi necorporale cuprinse în capacitatea producţiei pentru apărare, aprobată prin hotărâre a Guvernului; b) infrastructura de utilităţi aferentă; c) documentaţia tehnica pentru producţia de apărare. (4) Inventarierea se efectuează de către comisii de inventariere numite prin decizii scrise, emise de directorul sau de administratorul agentului economic, formate din cel puţin 3 membri care trebuie să aibă acces la informaţiile clasificate. (5) Inventarul se întocmeşte conform prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului. (6) Inventarul va fi însoţit de fişa capacităţii, structurată şi redactată conform anexelor nr. 1, 1a, 2, F.C.1, F.C.2, F.C.3, F.C.4 şi F.C.5, precum şi de listele de inventariere. (7) Dosarul inventarului va fi întocmit în 3 exemplare care, după aprobare, se transmit ministerului de resort, autorităţii de specialitate şi agentului economic care gestionează şi administrează patrimoniul propriu. (8) Centralizarea şi evidenta inventarelor se fac la ministerul de resort. (9) Inventarul se actualizează anual până la 30 septembrie sau în situaţia modificării listei prevăzute la art. 3 din ordonanţa. (10) Inventarul actualizat se avizează de ministerul de resort şi se aproba de autoritatea de specialitate. (11) Actualizarea inventarului nu înlocuieşte inventarierea curenta a bunurilor agentului economic, efectuată în baza prevederilor legale.  +  Articolul 3Agenţii economici din industria de apărare întocmesc lista investiţiilor nefinalizate care nu au fost sistate şi a sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor şi aparatelor de măsura şi control specifice producţiei pentru apărare, conform prevederilor anexelor F.C.2 şi F.C.4.  +  Secţiunea a 3-a Documentaţia tehnica  +  Articolul 4 (1) Agenţii economici utilizatori de documentaţii tehnice, definite conform art. 5 din ordonanţa, nu vor transmite aceste documentaţii sau orice informaţii referitoare la acestea altor instituţii sau agenţi economici decât cu acordul scris al administratorului. (2) Documentaţiile tehnice aflate în administrarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care pot fi puse la dispoziţie agenţilor economici, sunt, în principal, următoarele: a) documentaţiile elaborate de instituţii de stat şi care au fost finanţate din fonduri publice destinate apărării prin planurile tehnice ale acestora, prin planurile departamentale sau prin alte planuri de dezvoltare ale industriei de apărare, precum şi prin contracte directe cu beneficiarii interni; b) documentaţiile de licenţă care au fost achiziţionate pentru producţia destinată apărării, din fondurile pentru apărare sau prin contracte directe cu beneficiarii interni; c) documentaţiile întocmite de agenţii economici pe bază de contracte cu beneficiarii interni după anul 1990; d) documentaţiile de licenţă achiziţionate de beneficiarii interni după anul 1990.  +  Secţiunea a 4-a Conservarea şi securitatea capacităţilor de producţie pentru apărare  +  Articolul 5 (1) Conservarea capacităţilor de producţie pentru apărare reprezintă ansamblul măsurilor organizatorice şi al operaţiilor tehnice necesare pentru protecţia temporară împotriva coroziunii, imbatranirii, degradării fizice şi chimice a capacităţilor de producţie sau a unor active ale acestora, în scopul menţinerii parametrilor tehnico-funcţionali reglementati de instrucţiunile şi normativele tehnice şi tehnologice, pe un anumit interval de timp, determinat de lipsa de comenzi sau de imposibilitatea executării altor activităţi productive. (2) Securitatea implica securizarea capacităţilor de producţie, care consta în asigurarea condiţiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil, a pazei acestora şi a condiţiilor de securitate, astfel încât producţia să poată fi reluată cu cheltuieli minime şi în timpul cel mai scurt.  +  Articolul 6Se pot introduce în conservare mijloace de producţie: maşini, utilaje, instalaţii, linii tehnologice; elemente de plan general: construcţii, drumuri interioare, cai ferate uzinale; elemente de construcţii de arhitectura: hale industriale, plafoane, ateliere, magazii, depozite, anexe tehnice; elemente specifice termotehnice: puncte termice, instalaţii interioare de încălzire, de ventilaţie; instalaţii electrice: utilaje şi echipamente, posturi de apa, reţele exterioare de transport şi distribuţie; investiţii, linii tehnologice şi construcţii nefinalizate; SDV-urile, materialele necesare reluării producţiei, precum şi documentaţia tehnica şi tehnologică aferentă produselor şi echipamentelor militare.  +  Articolul 7Activitatea de conservare-securizare a capacităţilor de producţie va cuprinde următoarele etape: a) pregătirea pentru intrarea în conservare-securizare, care consta în aducerea la parametrii tehnici a mijloacelor fixe ce urmează a fi conservate-securizate; b) conservarea-securizarea propriu-zisa, conform instrucţiunilor tehnice specifice elaborate de fiecare agent economic pentru mijloacele fixe din patrimoniu; c) menţinerea şi urmărirea comportării în timp a mijloacelor fixe conservate.  +  Articolul 8 (1) Planul de conservare-securizare a capacităţilor producţiei pentru apărare se elaborează la nivelul fiecărui agent economic, pe termen scurt, de la 30 de zile la un an calendaristic, şi pe termen lung, până la 2 ani, după care ministerul de resort analizează oportunitatea menţinerii în continuare a acestora. (2) Structura-cadru a planului de conservare-securizare este prezentată în anexa nr. 3.  +  Articolul 9 (1) Dotarea agenţilor economici cu mijloacele tehnice şi materialele necesare conservării-securizarii se face, după caz, pe baza programelor de conservare aprobate sau a analizei capacităţilor proprii de conservare-securizare, respectându-se criteriile de conservare. (2) Activităţile de conservare-securizare - scoatere din conservare se executa cu personal special instruit în acest scop, cu prioritate ales din personalul fără încărcare cu comenzi militare. Agenţii economici care nu dispun de personal necesar pentru activitatea de conservare pot apela la personal specializat din afară unităţii, care are acces la informaţii clasificate. (3) Finanţarea achiziţionării mijloacelor prevăzute la alin. (1), precum şi pentru trecerea şi menţinerea în conservare-securizare a mijloacelor fixe din cadrul capacităţilor se face din surse proprii ale agenţilor economici, venituri extrabugetare constituite cu aceasta destinaţie conform legii şi în completare de la bugetul de stat, prin ministerul de resort. (4) Agenţii economici pot solicita scoaterea din conservare în scopul folosirii mijloacelor fixe pentru alte activităţi decât cele pentru care au fost destinate iniţial, cheltuielile aferente fiind suportate din sursele proprii ale acestora. (5) În cazul în care se solicita o noua trecere în conservare, cheltuielile aferente se suporta din aceeaşi sursa.  +  Articolul 10 (1) Controlul modului în care agenţii economici au efectuat conservarea se executa de ministerul de resort şi de autoritatea de specialitate. (2) Cheltuielile materiale efectuate de agenţii economici, ocazionate de activităţile prevăzute la alin. (1), sunt asimilate cheltuielilor conservării.  +  Articolul 11Capacitatile de producţie care nu pot fi oprite din motive de securitate a instalaţiilor pot fi menţinute în funcţiune pe durata întreruperii activităţii productive, considerându-se conservate la cald, cheltuielile aferente fiind suportate din aceleaşi surse ca şi conservarea.  +  Articolul 12Investiţiile nefinalizate din lipsa de finanţare se conserva numai dacă menţinerea acestora se justifica din punct de vedere al utilizării într-o perioadă de maximum un an de la data întreruperii finanţării.  +  Articolul 13Pentru capacitatile cu grad ridicat de risc se vor executa şi lucrări de securizare contra efractiei, cu finanţare de la buget.  +  Secţiunea a 5-a Forta de muncă din industria de apărare  +  Articolul 14 (1) Pentru acoperirea drepturilor salariale ale personalului prevăzut la art. 10 din ordonanţa, în completarea fondului de salarii al unităţii agenţii economici primesc lunar un fond din sumele prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Fondul lunar pentru fiecare agent economic se stabileşte de Ministerul Industriei şi Resurselor pe baza analizei de încărcare a capacităţilor de producţie pentru apărare cu comenzi militare, de export şi civile şi a activităţilor propuse a se desfăşura. (3) În urma analizei Ministerul Industriei şi Resurselor stabileşte şi aproba numărul mediu de personal pentru fiecare agent economic care va beneficia, în luna analizata, de prevederile art. 10 din ordonanţa. Fondul prevăzut se determina luându-se în calcul 75% din ultimul salariu mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistica, la care se adauga contribuţiile datorate de angajatori potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Pentru fiecare luna agentul economic întocmeşte un decont justificativ conform anexei nr. 4. Decontul justificativ se va încadra în fondul prevăzut şi se va depune la direcţia de resort din Ministerul Industriei şi Resurselor până la data de 7 a lunii următoare. (2) Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanţa, fondul lunar alocat agenţilor economici se regularizează, conform anexei nr. 4a, cu diferenţele dintre 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi 75% din salariul mediu brut pe economie luat în calcul la întocmirea decontului justificativ, la care se adauga contribuţiile datorate de angajatori potrivit legii. (3) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1) şi (2) se aloca agenţilor economici prin ordin al ministrului industriei şi resurselor în baza decontului justificativ şi a regularizării aprobate.  +  Articolul 16 (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 12 din ordonanţa se stabileşte şi se plăteşte de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o dată cu indemnizaţia de şomaj stabilită în condiţiile legii. (2) Venitul lunar de completare stabilit în condiţiile ordonanţei se acordă o singură dată persoanelor disponibilizate în cadrul programelor de restructurare. (3) Venitul lunar de completare, prevăzut la art. 12 alin. (1) din ordonanţa, se acordă şi în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. (4) În vederea acordării venitului lunar de completare agenţii economici întocmesc liste nominale, în funcţie de domiciliu, cu persoanele disponibilizate, care vor fi înaintate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Listele vor cuprinde următoarele elemente: a) numele şi prenumele; b) codul numeric personal; c) domiciliul stabil. (5) Dacă la data stabilirii venitului lunar de completare Institutul Naţional de Statistica nu a comunicat salariul mediu net pe economie, se ia în considerare ultimul salariu mediu net pe economie comunicat, urmând ca regularizarea să se facă în luna următoare stabilirii acestuia. (6) Pentru ca persoanele care urmează a fi disponibilizate sa beneficieze de serviciile de preconcediere colectivă este necesar ca angajatorii sa comunice în scris agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, lista acestor persoane, în perioada acordării preavizului potrivit legii.  +  Articolul 17Pentru luna ianuarie 2003 venitul de completare acordat salariaţilor din unităţile industriei de apărare se stabileşte în conformitate cu precizările comune emise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Industriei şi Resurselor nr. 476 M.S./100.857/DIP/2002.  +  Secţiunea a 6-a Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 18Constituie contravenţii următoarele fapte: a) păstrarea necorespunzătoare a capacităţilor de producţie pentru apărare trecute în conservare şi finanţate de la bugetul de stat; b) neintocmirea sau neactualizarea inventarului potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din ordonanţa; c) nesolicitarea de către agenţii economici a avizelor prevăzute la art. 6 şi 7 din ordonanţa; d) întocmirea parţială ori necorespunzătoare, cu date eronate, a inventarului.  +  Articolul 19Contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 20 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) împuterniciţi ai autorităţii de specialitate, numiţi de şeful instituţiei, cu legitimatie specială de control în ceea ce priveşte activităţile de conservare a capacităţilor producţiei de apărare; b) persoane împuternicite de ministrul de resort, cu legitimatie specială de control şi verificare în legătură cu activităţile agenţilor economici din industria de apărare; c) împuterniciţi ai ministrului finanţelor publice, cu legitimatie specială de control în legătură cu cheltuirea şi folosirea fondurilor alocate de la buget; d) persoane împuternicite de organele specializate de control ale Guvernului, după caz. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 19, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 7-a Dispoziţii finale  +  Articolul 22Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot emite, după caz, ordine şi instrucţiuni interne de aplicare a prezentelor norme.  +  Articolul 23Anexele nr. 1, 1a, 2, F.C.1, F.C.2, F.C.3, F.C.4 şi F.C.5, 3, 4 şi 4a*) fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1
      Agentul economic
                               MEMORIU DE PREZENTARE
      Va cuprinde, în principal, următoarele:
         1. Denumirea agentului economic:
            - actul de înfiinţare (reorganizare);
            - adresa;
            - telefon;
            - fax.
         2. For tutelar;
         3. Structura actionariatului;
         4. Capitalul social;
         5. Obiectul de activitate.
                       DIRECTOR GENERAL
      Agentul economic SECRET
                                                           (după completare)
                                                               Anexa la
                                       PLANUL
                           general al agentului economic
  Scara: (se va utiliza maxim format A 0) Schema Legenda: Se nominalizeaza structurile functionale şi productive
             DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE SPECIALITATE
   +  Anexa 2                                                       SECRET                                             (după completarea anexelor)    MINISTERUL ....................................    Agentul economic    Telefon .......................    Fax............................                                FIŞA CAPACITĂŢII    Agentul economic SECRET    Structura organizatorică (după completare)    ANEXA F.C 1                     CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE PENTRU APĂRARE
                   
    Nr. crt.DENUMIRE PRODUS, GRUPA DE PRODUSE, LUCRĂRI, SERVICIICAPACITATEA DE PRODUCŢIEOBS.
    U/MPROIECTATĂ (unităţi fizice) (mil. lei)APROBATĂ (unităţi fizice) (mil. lei)Pusă în funcţiune (unităţi fizice) (mil. lei)Situaţia capacităţii după restructurare  
    01234567
      TOTAL, din care:            
      Notă:
      - valorile din col. 5 vor fi cele din evidenţa contabilă
             DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE SPECIALITATE
      Agentul economic SECRET
                                                     (după completare)
      ANEXA F.C. 2
                                      SITUAŢIA
               investiţiilor din sectorul de producţie pentru apărare
                          aprobate dar nepuse în funcţiune
  Nr. crt. Denumire obiectiv Actul de aprobare Valoarea totală aprobată INV ---- C=M (mil. lei) Termen P.L.F Perioada propusă pentru conservare Obs.
  0 1 2 3 4 5 6
      NOTĂ:
        - agentul economic va face propuneri pentru continuarea, sistarea sau
          pentru alte destinaţii.
           DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE SPECIALITATE
      Agentul economic
      ANEXA F.C. 3
                                      SITUAŢIA
                         suprafeţelor totale şi productive
               
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiSuprafaţa (m2)Obs.
    Total suprafaţă terenTotal suprafaţă desfăşuratăSuprafaţa desfăşurată productivă
    012345
      TOTAL GENERAL, din care:        
      -        
      -        
      -        
      -        
      NOTĂ:    - în col. 1 se înscriu denumirile capacităţilor de producţie pentru       apărare din care să reiasă obiectul de activitate, ale utilităţilor       (poligoane, depozite, linii CF, etc.) şi ale investiţiilor       nefinalizate.             DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE SPECIALITATE         Agentul economic    ANEXA F.C. 4                                    SITUAŢIA                dotării cu S.D.V.-uri şi A.M.C.-uri specializate                    din sectorul de producţie pentru apărare
  Nr. crt. Categorie Existent buc. (tone) Conservat buc. (tone) Obs.
  0 1 2 3 4
  1 S.D.V.-uri
  2 A.M.C.-uri
  TOTAL
      NOTĂ:    - S.D.V.-urile şi A.M.C.-urile vor fi corelate cantitativ cu capacitatile      de producţie pentru apărare nominalizate în F.C. 1             DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE SPECIALITATE    Agentul economic SECRET                                                    (după completare)                                                      Anexa F.C. 5                                    SITUAŢIA        existentului de documentaţii aferente producţiei pentru apărare
  Nr. crt. Denumire documentaţie Simbol/Faza Felul documentaţiei Original (O) Copie (C) Anul elaborării Nr. file echivalent A4 Obs.
  0 1 2 3 4 5 6
  TOTAL
      NOTĂ:    - se completează pe următoarele capitole:    - studii    - documentaţii de produs    - documentaţii tehnologice    - documentaţii de S.D.V.-uri    - documentaţii utilaje netipizate    - documentaţii de investiţii    - documentaţii de licenţă         DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE SPECIALITATE
   +  Anexa 3(Secret după completare)APROBMINISTERUL DE RESORTSECRETARUL DE STAT COORDONATORPLANUL DE CONSERVARE - SECURIZARE- STRUCTURA CADRU -1. Date de identificare:● denumirea agentului economic;● sediul, numărul de telefon, fax, cod fiscal;● profilul de activitate.2. Planul general al agentului economic, pe care se marcheaza:● amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice, depozitele de incinta, depozitele din afară unităţii, propuse pentru conservare;● căile de acces din incinta unităţii şi cele adiacente acesteia;● reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic şi gaze;● reţele de canalizare;● staţiile pirotehnice şi spaţiile de siguranţă aferente acestora;● poligoane de tragere sau încercare, cai de acces la acestea;● vecinătăţile.3. Organizarea şi desfăşurarea conservării-securizarii capacităţilor de producţie:● justificarea conservării-securizarii capacităţilor de producţie;● particularităţi tehnice de conservare-securizare:- localizarea mijloacelor fixe propuse pentru conservare-securizare (utilaje, construcţii, plan general, instalaţii tehnologice etc.);- stabilirea duratei de conservare-securizare;● principalele activităţi pentru conservarea-securizarea mijloacelor fixe (se întocmeşte fişa de conservare-securizare pentru fiecare mijloc fix care urmează a fi conservat; fişa va conţine activităţile care se vor executa, timpii de execuţie, denumirea materialelor folosite pentru conservare-securizare, cantitatea, manopera etc.).● fişa de conservare-securizare se aproba de managerul agentului economic.4. Categoria de personal folosită pentru conservare-securizare● personalul special instruit în acest scop (personalul dia cadrul capacităţilor care se conserva şi personalul care isf desfăşoară activitatea în alte locuri de muncă din cadrul unităţii economice);● personal specializat din afară unităţiiPentru ambele categorii de personal se va preciza numărul acestora şi categoria profesională, trecută în carnetul de muncă, al fiecărui salariat.5. Surse de finanţare pentru achiziţionarea materialelor necesare conservării-securizarii şi cheltuielile de manopera, după caz:● bugetul de stat, prin ministerul de resort;● surse proprii, pentru deconservarea - conservarea - securizarea mijloacelor fixe, când acestea urmează să fie folosite, la cererea agentului economic, pentru alte activităţi proprii sau de asociere, leasing, închiriere, locatie de gestiune.6. Planul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, mijloacelor de producţie, elementelor de plan general, precum şi al investiţiilor/construcţiilor nefinalizate trebuie să conţină date privind:● destinaţia;● suprafaţa construcţiei, din care cea conservată - securizata;● mijloacele fixe care se vor conserva (denumire, an de fabricaţie, produsele pentru care sunt destinate, numărul utilajelor de acelaşi tip, cine executa, controlează şi răspunde de operaţiunile de conservare-securizare, cine răspunde în perioada de conservare, periodicitatea controlului mijloacelor fixe conservate-securizate);● căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;● instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipata;● modalităţi de intervenţie în caz de incendiu sau calamitati naturale.DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMIC  +  Anexa 4    MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR    AGENTUL ECONOMIC.............................                                                               APROB                                                          SECRETAR DE STAT                AVIZAT    M.I.R. - Direcţia coordonatoare                              DECONT JUSTIFICATIV                pentru stabilirea fondului lunar potrivit art.10                      din Ordonanţa de urgenta nr.95/2002                        pe luna .......................
                   
    Nr. mediu maxim de personal75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de I.N.S. pentru luna .... *Fond calculat (col. 1 x col. 2)Obligaţii angajator aferente fondului calculat, din care:Fond TOTAL (col. 3 + col. 4)
    TOTAL (col. 5 + col. 6 + col. 7)CASAsigurări de sănătateFond şomaj
    12345678
                   
          DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC                                    CFP                                              * Se va specifică ultima luna                                              pentru care Institutul Naţional                                                  de Statistica a comunicat                                                  valoarea salariului mediu                                                      brut pe economie
   +  Anexa 4a
      MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
      AGENTUL ECONOMIC ...................
                                                                 APROB
                                                            SECRETAR DE STAT
              AVIZAT
    M.I.R. - Direcţia coordonatoare
                                DECONT JUSTIFICATIV
                pentru stabilirea fondului lunar pentru regularizare
               potrivit prevederilor art.15 din normele metodologice
                   de aplicare a Ordonanţei de urgenta nr. 95/2002
                           pe luna.......................
                                                               UM: lei
  Nr. Fond 75% din Fond Obliga- Obligaţii angajator Fond
  mediu calcu-salariulrecalcutii aferente fondului pentru
  maxim lat mediu lat angaja- recalculat, din care: regulari-
  de brut pe tor zare
  per- economie(col. 1aferen-TOTAL Asigu- Fond [(col. 4-
  sonal din luna x te rari de şomaj col. 2)+
  aprobatanterioacol. 3)fondu- (col.7+CASsănătă-(col. 6-
  ra comu-lui col.8+ te col.5)]
  nicat delunar col.9)
  I.N.S. calcu-
  lat
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
                                      CFP
                                      NOTĂ:
                                      Col. 1 din Anexa 4a = col. 1 din Anexa 4
                                      Col. 2 din Anexa 4a = col. 3 din Anexa 4
                                      Col. 5 din Anexa 4a = col. 4 din Anexa 4
  ------------