LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 23 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Drepturile prevăzute la alin. (1) se pot acorda în cursul anului 2003 prescolarilor, precum şi altor categorii de elevi din învăţământul de stat, pe măsura asigurării resurselor financiare necesare."2. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Regulamentul pentru desfăşurarea licitaţiei electronice, cantitatea, calitatea, lista sortimentelor de produse lactate şi de panificatie, modul de prezentare, precum şi condiţiile de eligibilitate ale ofertanţilor se vor aproba prin hotărâre a Guvernului."3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale ale consiliilor judeţene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 16.──────────────