LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2003privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 23 ianuarie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 67 din 29 august 2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(2) Camera stabilește normele pentru desfășurarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit financiar.2. La articolul I punctul 8, după alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregătire practica prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societăți de profil, cu forme legale de încadrare sau fără remunerație, potrivit normelor elaborate de Camera, pentru care entitatile menționate mai sus vor elibera adeverinta de efectuare a stagiului.3. La articolul I punctul 9, litera b) a punctului A al articolului 9 va avea următorul cuprins:b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) și b);4. La articolul I punctul 10, partea introductivă a articolului 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea și sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar și persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții:5. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu următorul cuprins:10^1. La articolul 10, după litera B se introduce litera C cu următorul cuprins:C. Atribuirea calității de membru al Camerei și acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.6. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIResponsabilii pentru organizarea activității de audit intern care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini în continuare aceste atribuții, timp de cel mult 4 ani, perioada în care pot obține calitatea de auditor financiar, în condițiile legii.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  București, 9 ianuarie 2003.Nr. 12.--------