ORDIN nr. 1.144 din 9 decembrie 2002privind înfiinţarea Registrului poluantilor emisi de activităţile care intra sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii şi modul de raportare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 22 ianuarie 2003  În temeiul prevederilor art. 3 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, precum şi ale art. 2 pct. 2, art. 3 pct. II lit. h) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin are ca scop înfiinţarea Registrului poluantilor emisi de activităţile care intra sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi modul de raportare a acestora, prin care autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului inventariaza şi furnizează date referitoare la emisii şi sursele lor.  +  Articolul 2 (1) Autorităţile locale pentru protecţia mediului raportează Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi, din cadrul Serviciului de control al poluarii industriale, emisiile pentru fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002. (2) Raportul include emisiile în aer şi apa pentru toţi poluantii pentru care valorile de prag specificate în anexa A1 sunt depăşite. (3) Datele de emisie se raportează pentru fiecare titular de activitate şi pentru fiecare instalatie, respectând formatul din anexa A2, conţinând o descriere a tuturor activităţilor, asa cum se specifică în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, împreună cu categoriile de surse şi codul NOSE-P corespunzător, asa cum este specificat în anexa A3. (4) Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi supune aprobării conducerii autorităţii centrale pentru protecţia mediului propunerea de raport. (5) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului înaintează spre avizare Comitetului interministerial raportul privind emisiile, care include totalul naţional al tuturor emisiilor raportate pentru fiecare categorie de sursa cu activitate principala cuprinsă în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi codul NOSE-P corespunzător, asa cum este precizat în anexa A3.  +  Articolul 3 (1) La fiecare 3 ani autoritatea centrala pentru protecţia mediului transmite spre avizare Comitetului interministerial rezultatele inventarului emisiilor şi surselor responsabile. (2) Primul raport al Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi se supune aprobării conducerii autorităţii centrale pentru protecţia mediului în iunie 2003 şi care cuprinde date de emisie din 2001 (sau optional 2000 ori 2002, dacă datele din 2001 nu sunt disponibile). (3) Până la data de 31 august 2003 titularii de activitate transmit autorităţii locale pentru protecţia mediului informaţiile şi datele pentru anul 2002. a) Autoritatea locală pentru protecţia mediului furnizează către autoritatea centrala pentru protecţia mediului raportul emisiilor nu mai târziu de 31 octombrie 2003. b) Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi prelucreaza informaţiile şi datele până la 30 noiembrie 2003. c) Comitetul interministerial avizează raportul elaborat conform art. 2 alin. (5) până în luna decembrie 2003. d) După avizare datele cuprinse în Registrul poluantilor emisi se aduc la cunoştinţa publicului prin afişarea pe Internet, prin grija autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în luna decembrie 2003. (4) Cel de-al doilea raport al Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi se transmite către Comitetul interministerial până în luna iunie 2005, cuprinzând date din anul 2004. (5) Începând din anul 2008 Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi transmite anual raportul către Comitetul interministerial care avizează rezultatele Registrului poluantilor emisi, în luna decembrie a anului, şi care prevede date din anul anterior.  +  Articolul 4 (1) Realizarea Ghidului naţional de implementare a Registrului poluantilor emisi se face de către Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi, cu implicarea reprezentanţilor operatorilor industriali şi cu consultarea Comitetului interministerial, nu mai târziu de 1 martie 2003. (2) Ghidul naţional pentru implementarea Registrului poluantilor emisi se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi conţine formatul şi particularităţile de raportare, interpretare şi definiţii, calitatea datelor şi managementul acestora, metodele de estimare a emisiilor şi liste cu poluanti specifici pentru fiecare sector şi categorii de surse, asa cum este specificat în anexa A3.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul tehnic, după avizarea de către Comitetul interministerial, afişează conţinutul Registrului poluantilor emisi pe Internet, în vederea accesului publicului la rezultatele inventarului emisiilor şi surselor acestora. (2) Secretariatul tehnic transmite datele cuprinse în Registrul poluantilor emisi către Agenţia Europeană pentru Protecţia Mediului.  +  Articolul 6Definiţiile utilizate în sistemul de raportare a emisiilor sunt cuprinse în anexa A4.  +  Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cadrul Serviciului de control al poluarii industriale din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului se înfiinţează Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi.  +  Articolul 8Anexa A1 completează prevederile Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele A1-A4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 15 martie 2003.Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuBucureşti, 9 decembrie 2002.Nr. 1.144.  +  Anexa A1              Lista poluantilor care vor fi raportati dacă                   este depăşită valoarea de prag
                 
    Poluanţi/substanţeIdentificareAerApăPraguri pt. aer în kg/anPraguri pt. apă în kg/an
    1.Termenii de mediu(13)(11)(2)    
    Metan (CH4)   x   100000  
    Monoxid de carbon (CO)   x   500000  
    Dioxid de carbon (CO2)   x   100000000  
    Hidrofluorocarburi (HFCs)   x   100  
    Dioxidul de azot (N2O)   x   10000  
    Amoniac (NH3)   x   10000  
    Compuşi organici volatili non-metanici (NMVOC)   x   100000  
    Oxizi de azot (NOx)ca NO2x   100000  
    Perfluorocarburi (PFCs)   x   100  
    Hexafluorură de sulf (SF6)   x   50  
    Oxizi de sulf (SOx)CaSO2x   150000  
    Azot totalca N   x   50000
    Fosfor totalca P   x   5000
    2.Metale şi componente(8)(8)(8)    
    Arsen şi compuşiitotal, ca Asxx205
    Cadmiu şi compuşitotal, ca Cdxx105
    Crom şi compuşitotal, ca Crxx10050
    Cupru şi compuşitotal, ca Cuxx10050
    Mercur şi compuşitotal, ca Hgxx101
    Nichel şi compuşitotal, ca Nixx5020
    Plumb şi compuşitotal, ca Pbxx20020
    Zinc şi compuşitotal, ca Znxx200100
    3.Substanţe organice clorurate(15)(12)(7)    
    Dicloretan 1.2 (DCE)   xx100010
    Diclormeten (DCM)   xx100010
    Clor alcani (C 10-13)     x   1
    Hexaclorbenzen (HCB)   xx101
    Hexaclorbutadiena (HCBD)     x   1
    Hexaclorciclohexan (HCH)     x101
    Compuşi organici halogenaţica AOX   x   1000
    Dioxine + furani (PCDD + PCDF)Teq - total echivalenţi internaţionali de toxicitate     0.001  
    Pentaclorfenol (PCP)       10  
    Tetracloretilena (PER)       2000  
    Tetraclormetan (TCM)       100  
    Triclorbenzeni (TCB)       10  
    Tricloretan - 1,1,1 (TCE)       100  
    Tricloretilena (TRI)       2000  
    Triclormetan       500  
    4.Alţi compuşi organici(7)(2)(6)    
    Benzen       1000  
    Benzen, toluen, etilbenzen, xilenica BTEX   x   200
    Bromaţi de difenileter     x   1
    Compuşi organici ai staniuluica total Sn   x   50
    Hidrocarburi policiclice aromatice     x505
    Fenolica total C   x   20
    Corbon organic total (TOC)Ca total C sau COD/3   x   50000
    5.Alte componente(7)(4)(3)    
    Clorurica total Cl   x   2000000
    Clor şi compuşi anorganicica HClx   10000  
    Cianurica total CN   x   50
    Florurica total F   x   2000
    Flor şi compuşi anorganicica HFx   5000  
    Acid cianhidric (HCN)   x   200  
    PM 10   x   50000  
    Număr poluanţi503726    
   +  Anexa A2            Formular pentru raportarea emisiilor de către autorităţile                    cu competente pentru protecţia mediului
           
    Identificarea dispozitivului  
    Numele companiei titulare  
    Numele instalaţiei  
    Adresa instalaţiei  
    Cod poştal/Cod ţară  
    Coordonate geografice de amplasament  
    CAEN cod  
    Activitate principală  
    Volumul producţiei  
    Autorităţi de reglementare  
    Numărul instalaţiilor  
    Numărul orelor de funcţionare pe an  
    Numărul angajaţilor  
    Toate activităţile/procesele conform Anexei 1 din OUG34/2002, în forma prezentată în Anexa 3 a prezentului act normativ.Codul activităţii NOSE-P, în concordanţă cu Anexa nr. 3 la prezentul ordin
    Activitatea 1 (cea mai importantă activitate Anexa 1)Cod 1 (NOSE-P)
    Activitatea 2 (cea mai importantă activitate Anexa 1)Cod N (NOSE-P)
    Activitatea N  
    Date privind emisiile în aer petru fiecare poluant care depăşeşte valoarea de prag (conform cu Anexa 1 a prezentului ordin)Emisii în aer
    Poluant 1M = măsuratîn kg/an
    C = calculat  
    Poluant NE = estimat  
    Date privind emisiile în apă (direct sau indirect) pentru fiecare activitate şi pentru fiecare poluant care depăşeşte valoarea de prag (în conf. cu Anexa 1 a prezentului ordin)Evacuat direct în surse de suprafaţăEvacuat indirect prin transfer (canalizare) la o staţie de epurare ape uzate
    Poluant 1M = măsuratîn kg/anîn kg/an
    Poluant NC = calculat    
    E = estimat    
    Data transmiterii la Comisia de decizie a autorităţii centrale cu competenţă pentru protecţia mediului  
    Persoana de contact în cadrul Comisiei de decizie al autorităţii centrale cu competenţă pentru protecţia mediului  
    Telefon nr.: ......  
    Fax nr.: ...........  
    Adresă E-mail:
   +  Anexa A3             Categorii de surse şi codul NOSE -P corespunzător
             
    OUG34/2002Categorii de surse conform Anexei ICod NOSE-PProcese NOSE-P alocate pe grupe NOSE-PCod SNAP 2
    1.Industria energetică      
    1.1.Instalaţii de combustie > 50 MW101.01Procese de combustie > 300 MW pentru întregul grup01-0301
    101.02Procese de combustie > 50 MW şi < 300 MW pentru întregul grup01-0301
    101.04Combustie în turbine cu gaz (întregul grup)01-0301
    101.05Combustie în motoare staţionare (întregul grup)01-0301
    1.2.Rafinarea gazului şi a uleiurilor minerale105.08Procesarea produselor petroliere (producţia de combustibili)0401
    1.3.Cuptoare de cocs104.08Furnale pentru coacerea cocsului (producerea cocsului, producţia de petrol şi combustibili nucleari)0104
    1.4.Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a cărbunilor104.08Alte procese de transformare a combustibililor solizi (procesarea cocsului, procesarea petrolului şi a combustibililor nucleari)0104
    2.Producţia şi procesarea metalelor      
    2.1./2.2./ 2.3./2.4./ 2.5./2.6.Industria metalurgică şi prăjirea minereurilor feroase sau instalaţii de sinterizare; instalaţii pentru Producerea metalelor feroase şi neferoase104.12producerea primară şi secundară a metalelor sau Instalaţii de sinterizare0303
    105.12Procese caracteristice în prelucrarea metalelor şi producţia metalelor (industria metalurgică)0403
    105.01Tratamente de suprafaţă a metalelor şi materialelor plastice (procese generale de prelucrare)  
    3.Industria de procesare a minereurilor      
    3.1./3.3./ 3.4./3.5.Instalaţii pentru Producţia cimentului şi clincherizare (> 500 t/zi), calcar (> 50 t/zi), sticla (> 20 t/zi), substanţe minerale (>20 t/zi) producţia de ceramică (> 75 t/zi)104.11producţia de materiale plastice, asfaltului, betonului, cimentului, sticlei, fibrelor, cărămizilor, plăci de gresie sau produse ceramice (industria de procesare a mineralelor care implică arderea de combustibili)0303
    3.2.Instalaţii pentru producerea azbestului sau a produselor pe bază de azbest105.11Procesarea azbestului şi a produselor pe bază de azbest (industria de procesare a mineralelor)0406
    4.Industria chimică şi instalaţii chimice pentru producerea:      
    4.1.Compuşi chimici organici de bază105.09Procesarea compuşilor chimici organici (industria chimică)0405
    107.03Producţia de solvenţi bazaţi pe produşi organici (utilizarea solvenţilor)0603
    4.2./4.3.Compuşi chimici anorganici de bază şi îngrăşăminte105.09Procesarea compuşilor chimici anorganici sau a îngrăşămintelor NPK (azot-fosfor- potasiu) - (industria chimică)0404
    4.4./4.6.Biocide şi explozivi105.09Producţia de pesticide sau explozivi (industria chimică)0405
    4.5.Produse farmaceutice107.03Producţia de produse farmaceutice (utilizarea solvenţilor)0603
    5.Managementul deşeurilor      
    5.1./5.2.Instalaţii pentru depozitarea sau recuperarea deşeurilor periculoase (> 10 t/zi) sau de deşeuri municipale (3 t/oră)109.03Incinerarea deşeurilor periculoase şi municipale (incinerare de deşeuri şi piroliză)0902
    109.06Depozite de deşeuri (depozitarea de deşeuri solide pe sol)0904
    109.07Tratament fizico-chimic şi biologic al deşeurilor0910
    105.14Regenerarea/recuperarea deşeurilor de materiale (industria de reciclare)0910
    5.3./5.4Instalaţii de prelucrare a deşeurilor nepericuloase (> 50 t/zi) şi Depozite de deşeuri (> 10 t/zi)109.06depozite de deşeuri (depozitarea deşeurilor solide pe sol)0904
    6.Alte activităţi - Anexa I      
    6.1.Fabrici de celuloză din cherestea sau alte materiale fibroase şi hârtie sau Producţia de carton (> 20t/zi)105.07producţia de celuloză, hârtie şi produse din hârtie (întreg grupul)0406
    6.2.Fabrici de pretratare a fibrelor sau textilelor (> 10 t/zi)105.04Producţia de textile şi produse textile (întreg grupul)0406
    6.3.Fabrici de tăbăcire a blănurilor şi pieilor (> 12t/zi)105.05Producţia de piele şi produse din piele (întregul grup)0406
    6.4.Abatoare (> 50 t/zi), fabrici de prelucrare a laptelui (> 200 t/zi), alte materii prime animale (> 75 t/zi) sau materii prime vegetale (> 300 t/zi)105.03Producţia de produse alimentare şi băuturi (întregul grup)0406
    6.5.Instalaţii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor animaliere şi a deşeurilor de animale (> 10 t/zi)109.03Incinerarea carcaselor animaliere şi a deşeurilor de animale (incinerarea şi piroliza deşeurilor)0904
    109.06Depozite de deşeuri (depozitarea deşeurilor solide pe sol)0904
    105.14Reciclarea carcaselor de animale/deşeuri (industria de reciclare)0910
    6.6.Instalaţii pentru creşterea păsărilor (> 40.000), porci (> 2000) sau scroafe (> 750)110.04Fermentaţie enlerică (întregul grup)1004
    110.05Managementul dejecţiilor animaliere (întreg grupul)1005
    6.7.Instalaţii pentru tratamentul suprafeţelor sau produselor care utilizează solvenţi organici (> 200 t/an)107.05Aplicarea de vopseluri (utilizarea solvenţilor)0601
    107.02Degresarea, curăţare chimică şi produse electronice (Utilizarea solvenţilor)0602
    107.03Finisarea produselor textile sau tăbăcirea pieilor (utilizarea solvenţilor)0603
    107.04Industria de tipărire şi tipografii (utilizarea solvenţilor)0604
    6.8.Instalaţia de producţie a carbonului şi grafitului105.09Producerea carbonului şi grafitului (industria chimică)0404
   +  Anexa A4        Definiţii utilizate pentru aplicarea Registrului poluantilor emisi
       
    Item Anexa 1, OUG34/2002 aprobată prin Legea nr. 645/2002Definiţie
    OUG 34/2002Ordonanţa de Urgenţă privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
    InstalaţieUnitate tehnică staţionară, unde se desfăşoară una sau mai multe activităţi listate în Anexa I, oricare altă activitate direct asociată acestor activităţi, care au conexiuni tehnice cu activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament şi care au efect asupra emisiilor şi poluării.
    Activităţi conform Anexei IActivităţi listate în Anexa a OU. 34/2002 grupate şi specificate în Anexa 3 a prezentului act normativ.
    REPRegistrul Emisiilor de Poluanţi
    PoluantSubstanţa individuală sau grupe de substanţe listate în Anexa A1.
    SubstanţaOrice element chimic şi compuşii săi, cu excepţia substanţelor radioactive
    EmisieEliberare directă a unui poluant în aer sau apă, precum şi eliberarea indirectă prin transfer către o staţie detratare a apelor uzate situată în afara amplasamentului.
    DispozitivComplex industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi amplasament şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa 1.
    AmplasamentAmplasamentul geografic al dispozitivului
    Ciclu de raportareCiclul procesului total de raportare şi care constă în colectarea, validarea, prezentarea, managementul şi diseminarea datelor raportate.
    Cod CAENStandard de nomenclatură a activităţilor economice
    Cod NOSE-PStandardul de nomenclatură a surselor de emisie
    Cod SNAP 2Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisie
  -----------