LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala de Presa ROMPRES se organizează şi funcţionează ca instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, independenta editorial, sub controlul Parlamentului. (2) Agenţia Naţionala de Presa ROMPRES, denumita în continuare ROMPRES, are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2ROMPRES asigura culegerea, redactarea şi difuzarea informaţiilor şi fotografiilor de presa pentru informarea în masa, în ţara şi în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminare şi cu respectarea deplinei obiectivitati, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.  +  Articolul 3 (1) ROMPRES este obligată să prezinte în mod obiectiv şi echidistant realitatile vieţii social-politice, economice, religioase şi cultural-ştiinţifice ale tarii, promovand valorile democratice, civice şi morale. (2) Informaţiile trebuie să fie prezentate şi transmise fidel, fără vreo influenţa din partea autorităţilor publice sau a altor persoane juridice de drept public ori privat. (3) Ştirile şi informaţiile difuzate sub forma de texte sau fotografii trebuie să fie verificate şi să aibă un nivel corespunzător de calitate, să fie obiective şi corecte.  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor pe care le are ROMPRES are datoria să respecte principiile ordinii constituţionale din România, demnitatea, onoarea şi viaţa particulară a persoanelor, precum şi dreptul legitim la propria imagine, fără nici o lezare a acestora şi fără a prejudicia măsurile de protejare a tinerilor şi siguranţa naţionala.  +  Articolul 5Activitatea editoriala a ROMPRES, inclusiv producţia fotografica, se bucura de protecţia proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 6Autonomia ROMPRES şi independenta sa editoriala sunt garantate prin prezenta lege, iar conţinutul şi structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor publice, precum şi de influentele formatiunilor social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune.  +  Articolul 7Personalul de specialitate din cadrul ROMPRES se afla sub protecţia prezentei legi.  +  Articolul 8 (1) Se considera personal de specialitate personalul care colectează şi redactează ştiri, coordonează servicii de ştiri, de documentare, grafice, fotografice şi multimedia sau realizează publicaţii ori participa direct la alte activităţi editoriale. (2) Personalul de specialitate are drepturile şi obligaţiile proprii exercitării profesiei de ziarist şi principiilor deontologice ale profesiei.  +  Articolul 9Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizica sau psihică, a oricărei presiuni ori acţiuni de intimidare împotriva personalului de specialitate din cadrul ROMPRES, de natura sa împiedice exercitarea profesiei sau sa aducă atingere prestigiului social şi profesional al acestuia.  +  Articolul 10Caracterul confidenţial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. Dezvaluirea acestor surse, motivată prin existenta unui interes public, poate fi facuta numai în baza unei hotărâri judecătoreşti.  +  Articolul 11Răspunderea pentru conţinutul informaţiilor de presa transmise beneficiarilor revine, după caz, autorului, editorului şi ROMPRES.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 12ROMPRES are următoarele atribuţii: a) culege şi redactează informaţii privind actualitatea românească şi internationala, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulaţie internationala, pe baze contractuale, presei române şi străine, precum şi altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presa pe care le oferă, potrivit aceluiaşi regim, beneficiarilor; b) asigura difuzarea prompta a comunicatelor, a declaraţiilor, a altor documente oficiale şi materiale de presa provenind de la autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de la alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale; c) colectează, depozitează, prelucreaza şi arhiveaza materiale de presa, fotografii şi alte documente realizate sau primite; d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg, sub forma de buletine, cataloage, reviste, albume şi alte asemenea publicaţii, beneficiind de protecţia Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare; e) prestează la cerere, contra cost sau pe bază de reciprocitate ori compensaţie, servicii specifice activităţii de informare în masa, pentru persoane fizice ori juridice, din ţara sau din străinătate; poate difuza gratuit fluxuri de informaţii şi fotografii pentru a susţine în scop promotional proiecte majore ale statului român; f) stabileşte, pe baza prevederilor legale, preţuri şi tarife, în lei sau în valută, pentru producţia editoriala, pentru emisiunile sale de ştiri şi fotografii, precum şi pentru celelalte servicii pe care le realizează; g) participa la activitatea organizaţiilor internaţionale ale agentiilor de presa; h) încheie acorduri de cooperare şi schimb de fluxuri de informaţii şi fotografii, prin reciprocitate sau compensaţie ori contra cost, cu instituţiile de presa naţionale şi internaţionale; i) realizează activităţi publicitare prin fluxurile de ştiri, inclusiv pe Internet, prin buletinele şi publicaţiile proprii, pentru beneficiarii din ţara şi din străinătate, în schimbul unor produse, prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromotional; j) organizează reţele proprii de corespondenti în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 13 (1) În cadrul activităţii de control parlamentar Comisia pentru cultura, culte, arta şi mijloace de informare în masa a Senatului şi Comisia pentru cultura, arta, mijloace de informare în masa a Camerei Deputaţilor vor examina, în şedinţa comuna, raportul anual de activitate şi, cu avizul comisiilor de buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului, contul de execuţie bugetară. Comisiile de specialitate pot solicita, în cazuri deosebite, rapoarte pe probleme specifice. (2) Raportul anual al ROMPRES va cuprinde bilanţul activităţii pentru anul precedent, evaluarea activităţii proprii, precum şi strategiile, proiectele şi măsurile de optimizare a activităţii pentru anul în curs, fiind depus la Parlament până la data de 30 martie a fiecărui an. (3) Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al ROMPRES va fi supus spre dezbatere şi aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronunţa prin vot.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 14 (1) ROMPRES este condusă de un consiliu director, coordonat de un director general cu rang de secretar de stat. (2) Directorul general este propus de primul-ministru şi numit prin votul Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate, în şedinţa comuna a celor două Camere, în cel mult 15 zile de la nominalizare. În cazul unui vot negativ, procedura se reia în cel mult 30 de zile. (3) Durata mandatului directorului general este de 5 ani.  +  Articolul 15Mandatul directorului general încetează în următoarele situaţii: a) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni; b) demisie; c) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni; d) existenta unei situaţii de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 19.  +  Articolul 16 (1) În cazul încetării mandatului directorul general adjunct pe probleme de presa centrala asigura interimatul. (2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni.  +  Articolul 17 (1) Consiliul director al ROMPRES este format din directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii direcţiilor financiară şi tehnica. (2) Directorul general este preşedintele consiliului director. (3) Directorii generali adjuncţi şi directorii sunt numiţi în urma promovării concursului pentru ocuparea funcţiei respective, potrivit legii, prin ordin al directorului general. (4) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe luna sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului general sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor consiliului.  +  Articolul 18Consiliul director are următoarele atribuţii: a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a ROMPRES; b) stabileşte strategia de dezvoltare a ROMPRES; c) stabileşte structura şi componenta compartimentelor ROMPRES; d) propune proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte execuţia acestuia; e) avizează efectuarea de cheltuieli şi de tranzacţii comerciale şi financiare; f) stabileşte şi urmăreşte respectarea principiilor deontologiei profesionale; g) elaborează raportul anual privind activitatea ROMPRES, în vederea prezentării acestuia Parlamentului, precum şi rapoarte pe probleme solicitate de comisiile de cultura ale Parlamentului; h) stabileşte alte reglementări şi instrucţiuni de serviciu.  +  Articolul 19 (1) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot face parte din partide sau formaţiuni politice şi nici nu pot promova partizan ideile, programele şi activităţile acestora. (2) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor instituţii de presa, nu pot cumula funcţii de execuţie în cadrul acestora şi nu pot fi colaboratori ai altor instituţii de media. (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcţie.  +  Articolul 20 (1) Structura organizatorică a ROMPRES poate cuprinde direcţii, servicii, redactii şi birouri. (2) Structura organizatorică, precum şi atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de consiliul director şi aprobat prin ordin al directorului general. (3) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aproba prin ordin al directorului general.  +  Articolul 21 (1) Funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate sunt asimilate funcţiilor prevăzute în cap. II din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Asimilarea funcţiilor de conducere şi de execuţie de specialitate cu cele prevăzute la alin. (1) se va face prin statul de funcţii al ROMPRES, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 22 (1) Directorul general are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) asigura împreună cu consiliul director conducerea curenta a ROMPRES; b) urmăreşte respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a ROMPRES, precum şi a actelor normative, regulamentelor şi instrucţiunilor de serviciu; c) aproba, în condiţiile legii, angajarea şi concedierea personalului ROMPRES; d) aproba, în condiţiile legii, angajarea de specialişti pentru efectuarea de lucrări şi studii de interes pentru ROMPRES; e) aproba trimiterea de delegaţi sau participa personal la reuniuni interne ori internaţionale, intalniri de afaceri sau studii de interes pentru ROMPRES; f) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al ROMPRES; g) exercita atribuţiile care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Directorul general poate delega unele dintre atribuţiile sale directorilor generali adjuncţi.  +  Articolul 23 (1) Directorul general reprezintă ROMPRES în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, române şi străine. (2) În exercitarea conducerii ROMPRES directorul general emite ordine şi decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Activitatea financiară şi patrimoniul  +  Articolul 24ROMPRES administrează bunurile din patrimoniul sau şi dispune de ele, sub control parlamentar.  +  Articolul 25 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de investiţii ale ROMPRES se asigura de la bugetul de stat şi din venituri proprii. (2) ROMPRES va utiliza veniturile proprii provenite din serviciile prestate, din vânzarea de informaţii, fotografii, documentare şi publicaţii proprii, din publicitate sau din donaţii şi sponsorizări, precum şi din exploatarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sau în administrarea sa, pentru finanţarea programului propriu de investiţii, pentru cheltuieli materiale şi pentru crearea unui fond de premii pentru stimularea personalului.  +  Articolul 26Directorul general al ROMPRES este ordonator principal de credite.  +  Articolul 27ROMPRES administrează şi foloseşte, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, spaţii corespunzătoare, echipamente şi instalaţii proprii de receptionare, prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor şi a fotografiilor, de telecomunicaţii, de editare-imprimare.  +  Articolul 28Patrimoniul fostei Agenţii Naţionale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice se transmite către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege.  +  Articolul 29ROMPRES se exceptează de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Naţionala de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice îşi încetează activitatea. (2) Personalul fostei Agenţii Naţionale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice este preluat prin transfer de către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege.  +  Articolul 31 (1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi primul-ministru va propune Parlamentului candidatul pentru postul de director general al ROMPRES. (2) În termen de 45 de zile de la numirea directorului general se constituie Consiliul director al ROMPRES. (3) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului director se va elabora şi se va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a ROMPRES.  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 886/2001 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 19.-------