LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, a unui teren în suprafaţa de 250 mp până la 500 mp, din terenuri aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. (2) Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuita pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în care este situat terenul.  +  Articolul 2De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, ţinerii care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii; b) nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicita atribuirea în folosinţă a unui teren, cat şi în alte localităţi; c) părinţii acestora nu deţin sau nu au deţinut în ultimii 10 ani în proprietate un teren în suprafaţa mai mare de 500 mp în mediul urban sau de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.  +  Articolul 3 (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul are domiciliul. (2) Cererea va cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se va anexa o copie de pe certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care va menţiona că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinţe, precum şi o declaraţie a părinţilor solicitantului, pe propria răspundere, că nu deţin sau nu au deţinut în proprietate un teren în suprafaţa mai mare de 500 mp în mediul urban şi 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.  +  Articolul 4Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat sa înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.  +  Articolul 6 (1) Ţinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ţinerii care şi-au construit locuintele proprietate personală în condiţiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către tânăr sau de părinţii acestuia, prin nedeclararea ca deţin sau au deţinut în proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal.  +  Articolul 8Ministerul Administraţiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în termen de 2 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 15.--------