DECRET Nr. 93 din 16 aprilie 1976privind normele pentru calcularea recompenselor băneşti cuvenite autorilor inventiilor aplicate în economia naţionala
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 38 din 27 aprilie 1976   +  Articolul 1Recompensele băneşti pentru invenţii, prevăzute la art. 37 şi 38 din Legea nr. 62/1974 privind inventiile şi inovatiile, se stabilesc anual, în funcţie de avantajele economice şi sociale postcalculate ce rezultă din aplicarea inventiilor, iar cuantumul maxim anual poate fi pînă la de trei ori nivelul retributiei tarifare lunare a funcţiei de cercetator ştiinţific principal din ramura în care se aplică inventia. Plata recompensei se face pentru întreaga perioadă efectivă de aplicare a inventiei, fără a putea depăşi 5 ani.  +  Articolul 2Se considera avantaje economice economiile efective care se calculează de către unitatea socialistă titulara de brevet, pe răspunderea colectivului de conducere operativă a acesteia, prin compararea preţului de cost - materii prime, materiale, manopera, cheltuieli indirecte - , realizat înainte de aplicarea inventiei, cu preţul de cost realizat în fiecare an de aplicare a inventiei. Economiile se calculează anual, pe baza datelor rezultate din evidentele unităţii, la elementele preţului de cost influentate de aplicarea inventiei; în anii II-V de aplicare a inventiei, calculul economiilor se face tot faţă de preţul de cost realizat înainte de aplicarea inventiei.În caz de fluctuatii, se ia în calcul preţul de cost mediu pe ultimele 6 luni înainte de aplicarea inventiei, excepţind perioada de experimentare.La calculul avantajelor economice se au în vedere şi economia de fonduri de invenţii, precum şi economia obţinută prin înlocuirea importurilor cu produse fabricate în ţara, ca urmare a aplicării inventiilor.Dacă în timpul aplicării invenţie intervin reduceri sau majorări de costuri, determinate de reducerea sau majorarea preţurilor materiilor prime sau materialelor, majorarea retributiilor, personalului, modificarea normelor de producţie, influenţa altor invenţii şi inovaţii, îmbunătăţiri aduse prin aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice, acestea nu se iau în considerare în calculul avantajelor economice.Economiile postcalculate potrivit alineatelor precedente, care depăşesc suma de 1.000.000 lei anual, se certifica pentru exactitate de către organul ierarhic superior unităţii socialiste titulare de brevet.  +  Articolul 3Calculul recompensei băneşti se face după fiecare an de aplicare, fără a depăşi 5 ani, pe baza economiilor efective obţinute în anul respectiv, calculate în condiţiile prevederilor art. 2.Prin an de aplicare se înţelege perioada de cîte 12 luni, care începe să curgă de la data introducerii în producţia curenta a inventiei. În cazul în care inventia a fost aplicată în producţia curenta o perioadă mai mica de 12 luni, recompensa se calculează în funcţie de economiile efectiv obţinute în lunile de aplicare.  +  Articolul 4Mărimea recompensei ce se poate plati anual, fără a se depăşi nivelul maxim prevăzut la art. 1, se determina proporţional cu avantajele economice postcalculate pentru fiecare categorie, pe baza criteriilor din tabelul de mai jos:
    categoriaAvantaje economice in lei realizate intr-un an de la aplicarea inventieiRecompensa
    IPana la 100.000 lei2%
    IIDe la 100.001 pana la 500.0002.000 lei + 1 % la suma ce depaseste 100.000 lei
    IIIDe la 500.001 pana la 1.000.000 lei6.000 lei + 0,5 % la suma ce depaseste 500.000 lei
    IVDe la 1.000.001 lei pana la 2.000.0008.500 lei +0,25 % la suma ce depaseste 1.000.000 lei
    VPeste 2.000.000 lei11.000 lei +0,15 % la suma ce depaseste 2.000.000 lei
   +  Articolul 5Mărimea recompensei pentru fiecare invenţie se aproba de Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie şi Ministerul Finanţelor, la propunerea unităţii socialiste titulare de brevet, cu avizul institutului central de cercetare sau academiei de ştiinţe din ramura în care se aplică inventia. În cazul inventiilor al căror obiect nu face parte din domeniul de activitate al unor institute centrale de cercetare sau academii de ştiinţe, avizul se da de către ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale comisiilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti în subordinea cărora se afla unităţile socialiste titulare de brevete.Aprobarea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie şi Ministerului Finanţelor se da o singură dată pentru întreaga perioadă de aplicare a unei invenţii, cu excepţia cazurilor cînd apar elemente noi care determina acordarea unei recompense anuale superioare celei aprobate iniţial.  +  Articolul 6Recompensa bănească se plăteşte, după obţinerea aprobării prevăzute la art. 5, de către unitatea socialistă care a aplicat inventia, în termen de cel mult 5 luni de la expirarea fiecărui an de aplicare pentru care se face calculul recompensei.În situaţia în care inventia a fost aplicată şi de către alte unităţi socialiste, unitatea socialistă titulara de brevet va cere unităţilor respective sa determine şi sa comunice economiile obţinute, în vederea stabilirii avantajului economic total.Pe baza datelor primite, unitatea socialistă titulara de brevet va stabili recompensa ce se plăteşte de fiecare unitate, proporţional cu economiile efectiv obţinute, plata în proportiile astfel stabilite urmînd să se facă de către unităţile care au aplicat inventia.În toate cazurile, economiile obţinute se determina potrivit prevederilor prezentului decret, pe răspunderea colectivelor de conducere operativă ale unităţilor care aplica inventia.  +  Articolul 7Pentru inventiile cu efecte sociale, a căror eficienta economică nu se poate calcula direct, cît şi pentru inventiile a căror aplicare a condus la realizarea de produse noi, în cazul în care calculul economiilor nu se poate face în condiţiile art. 2, mărimea recompensei se stabileşte prin aprecierea avantajului social, respectiv prin comparatie cu produsele similare.  +  Articolul 8Recompensele băneşti pentru inventiile cu eficienta economică se plătesc din economiile realizate prin aplicarea inventiilor, calculate potrivit prevederilor prezentului decret.Pentru inventiile cu efecte sociale, recompensele băneşti se plătesc de către unităţile care le aplica, din cheltuielile de producţie sau de circulaţie, la unităţile economice, şi din planurile de cheltuieli, la instituţiile de stat.Recompensele prevăzute la alineatele precedente se cuprind în fondul de retribuire planificat pe activităţi şi acţiuni, fără desfăşurare pe trimestre, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.Pentru anul 1976 fondul de retribuire necesar plăţii recompenselor se asigura prin virari în cadrul fondului total de retribuire planificat titularilor de plan.---------------------