LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Pe terenurile/spaţiile aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale este interzisă amplasarea construcţiilor de orice fel, cu excepţia celor necesare desfăşurării serviciului propriu-zis şi a reţelelor publice tehnico-edilitare subterane şi/sau supraterane, precum şi funcţionarii instituţiilor publice de interes local."2. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 22 se abroga.3. Alineatul (1) al articolului 25 se abroga.4. Litera c) a articolului 31 se abroga.5. La articolul 34 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) sa propună autorităţilor publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor în funcţie de influentele intervenite în costurile de operare."6. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) sa presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute; b) sa deserveasca toţi utilizatorii din aria de acoperire, în condiţiile prevăzute în regulamentul de serviciu; c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini sau conveniti prin contractele de delegare a gestiunii; d) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare; e) sa pună în aplicare metode performanţe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii."7. Alineatul (5) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(5) Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul local."8. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Aplicarea de către operatori a preţurilor şi tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) este obligatorie."9. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public şi privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienta stabiliţi în contractul de operare, prin: a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate; penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor; b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constata încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale. (3) Sancţiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorităţii naţionale de reglementare. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autorităţile administraţiei publice locale pot solicita autorităţii naţionale de reglementare anularea licenţei de operare."10. La articolul 43 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără contract de delegare a gestiunii, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat fără respectarea procedurilor legale, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei."11. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, precum şi Contractul-cadru şi Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 3.-----------