NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2002privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2002
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 16 ianuarie 2003    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, sa întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale care se compun din bilanţ, cont de execuţie şi anexe.Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli.In baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, şi în urma verificării şi analizării acestora Ministerul Finanţelor Publice elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat si, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie ale bugetelor fondurilor speciale pe care le prezintă Guvernului.Potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului o data cu contul general de execuţie a bugetului de stat.Având în vedere importanta lucrărilor ce se elaborează de Ministerul Finanţelor Publice în baza situaţiilor financiare întocmite de ministere, de celelelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice şi de instituţii publice autonome, ordonatorii de credite şi conducătorii compartimentelor financiar-contabile au obligaţia încheierii execuţiei bugetare în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.623/2002, precum şi cu prevederile prezentelor norme metodologice.Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în anul 2002, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare.1. Întocmirea bilanţului contabilLa întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele:1.1. Bilanţul contabil se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2002, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică şi sistematica a operaţiunilor consemnate în documente justificative, aprobate de conducătorul instituţiei şi vizate în prealabil de persoanele care, potrivit legii, exercita controlul financiar preventiv propriu. Pentru operaţiunile supuse controlului financiar preventiv delegat documentele de angajare şi plata a cheltuielilor vor purta şi viza controlorilor delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.Se vor efectua în prealabil:- analiza soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea sa reflecte operaţiuni patrimoniale ale instituţiei publice şi sa corespundă funcţiunii stabilite în planurile de conturi în vigoare;- clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile 220 "Debitori", 225 "Clienţi", 231 "Creditori", 234 "Furnizori" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valuta, după caz;- analiza sumelor de la debitori sau clienţi din anii precedenti, care, potrivit legii, se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, subcapitolul 22.01.05, respectiv 22.02.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenti".1.2. In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicată, întocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie sa fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune şi administrare, potrivit Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995.In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 82/1991, republicată, şi ale pct. 8 din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, instituţiile publice au obligaţia ca pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi în procesele-verbale de inventariere a elementelor patrimoniale sa întocmească "Registrul-inventar" (cod 14-1-2), document contabil obligatoriu.Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publica aflate în administrarea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi a instituţiilor publice subordonate acestora se inventariaza anual pe liste de inventariere distincte.Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosinţa gratuita bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale au obligaţia de a inventaria anual bunurile respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit şi titularului dreptului de administrare.1.3. Obligaţiile către furnizori şi creditori rezultate din executarea contractelor sau în baza unor acte normative, dar neachitate pana la încheierea exerciţiului financiar, se evidenţiază în contabilitate pe baza documentelor justificative în creditul contului 234 "Furnizori", respectiv 231 "Creditori".Potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 72/1996, instituţiile publice nu pot angaja cheltuieli decât în limita creditelor bugetare aprobate.Încălcarea disciplinei financiare ca urmare a angajării de cheltuieli peste creditele bugetare aprobate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atrage răspunderea ordonatorului de credite.1.4. Disponibilităţile în valuta rămase în conturile instituţiilor publice, potrivit Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2002, se evidenţiază în contabilitatea instituţiilor publice la cursul valutar publicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru data de 31 decembrie 2002, iar diferenţele de curs favorabile şi nefavorabile se înregistrează în contul 412 "Diferenţe de curs valutar" care se închide potrivit precizărilor pct. 1.11.1.5. Cheltuielile pentru investiţii înregistrate distinct în evidenta analitica a conturilor 410, 420, 421, 427, 491, 492, 493 etc., după caz, aferente lucrărilor de investiţii neterminate (în continuare), se transfera la 31 decembrie 2002 în debitul contului 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare".Fişele analitice ale contului 415 rămân cu sold pana la sfârşitul anului în care lucrările de investiţii s-au terminat, iar obiectivul a fost receptionat, pus în funcţiune şi înregistrat la mijloace fixe.Contul 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare" (analitice corespunzătoare) se închide prin debitul conturilor 702.02 "Finanţare de la buget privind anii precedenti aferentă investiţiilor în continuare", 528.02 "Venituri din anii precedenti aferente investiţiilor în continuare", 337 "Fonduri cu destinaţie specială", 347 "Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic", 348 "Fondul special al drumurilor publice", 379 "Fondul de asigurări sociale de sănătate" etc., după caz, cu valoarea lucrărilor de investiţii finanţate din alocaţii de la buget, venituri extrabugetare, fonduri cu destinaţie specială sau fonduri speciale, terminate, recepţionate, puse în funcţiune şi înregistrate la mijloace fixe în cursul anului.1.6. In contabilitatea Ministerului de Interne şi a unităţilor din subordinea acestuia operaţiunile de compensare a obligaţiilor datorate sucursalelor Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., prin compensarea cu sumele datorate de acestea la bugetul de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 150/2002 pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligaţii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare, se reflecta în creditul contului 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic 701.05 "Finanţarea în baza prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001".In creditul acestui cont Ministerul de Interne şi unităţile din subordinea acestuia înregistrează sumele datorate şi neachitate Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. (sucursalelor acesteia), care au intrat în acţiunea de compensare a unor obligaţii bugetare, conform prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare: 234 "Furnizori"/analitic distinct = 701 "Finanţarea în baza unor acte                                           normative speciale" - analitic                                      701.05 "Finanţarea în baza                                           prevederilor art. 16 alin. (6)                                           din Legea bugetului de stat pe                                           anul 2002 nr. 743/2001"Contul 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" se debitează prin creditul contului 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" sau 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenti şi alte surse", după caz:  701 "Finanţarea în baza unor acte = %       normative speciale" - analitic 410 "Cheltuielile instituţiei  701.05 "Finanţarea în baza publice finanţate de la buget"         prevederilor art. 16 702 "Finanţarea de la buget         alin. (6) din Legea bugetului privind anii precedenti         de stat pe anul 2002 şi alte surse"         nr. 743/2001"Soldul contului reprezintă contravaloarea materialelor neconsumate din finanţarea în baza prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare.In contabilitatea Serviciului de Protecţie şi Paza operaţiunile de compensare datorate Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. şi sucursalelor sale, prin compensare cu sumele datorate de acestea la bugetul de stat potrivit prevederilor Legii nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.151/2002 pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligaţii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, se reflecta în creditul contului 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic 701.06 "Finanţarea în baza prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002".In creditul acestui cont Serviciul de Protecţie şi Paza înregistrează sumele datorate şi neachitate Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. şi sucursalelor sale, care au intrat în acţiunea de compensare a unor obligaţii bugetare, conform prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002:  234 "Furnizori" /analitic distinct = 701 "Finanţarea în baza unor acte                                              normative speciale" - analitic                                       701.06 "Finanţarea în baza prevederilor                                              art. 16 alin. (6) din Legea                                              bugetului de stat pe anul 2002                                              nr. 743/2001, modificate prin                                              art. 8 din Ordonanţa Guvernului                                              nr. 42/2002 cu privire la                                              rectificarea bugetului de stat pe                                              anul 2002"Contul 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" se debitează prin creditul contului 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" sau 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenti şi alte surse", după caz:  701 "Finanţarea în baza unor acte = %       normative speciale" - analitic 410 "Cheltuielile instituţiei701.06 "Finanţarea în baza prevederilor publice finanţate de la buget"       art. 16 alin. (6) din Legea 702 "Finanţarea de la buget privind       bugetului de stat pe anul 2002 anii precedenti şi alte surse"       nr. 743/2001, modificate       prin art. 8 din Ordonanţa       Guvernului nr. 42/2002 cu privire       la rectificarea bugetului de stat       pe anul 2002"Soldul contului reprezintă contravaloarea materialelor neconsumate din finanţarea în baza prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 743/2001, modificate prin art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002.Sumele compensate nu se cuprind în "Contul de execuţie al bugetului instituţiei publice" (anexa nr. 10) şi în "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la situaţiile financiare pentru instituţiile publice, cuprinse în Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare.1.7. In vederea reflectării în contabilitate a existenţei şi miscarii activelor necorporale, astfel cum au fost definite de Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea ministerelor şi a celorlalte autorităţi publice centrale şi locale, a instituţiilor publice subordonate, precum şi evidenţierii fondului imobilizarilor necorporale în Planul de conturi pentru instituţiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc următoarele conturi:- contul 02 "Imobilizari necorporale";- contul 312 "Fondul imobilizarilor necorporale".Contul 02 "Imobilizari necorporale" este un cont de activ. In debitul contului se înregistrează valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, know-how-urilor, programelor informatice, a altor drepturi şi valori similare achiziţionate de la terţi, realizate pe cont propriu, primite cu titlu gratuit etc., iar în credit, activele necorporale scăzute din evidenta.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, a altor drepturi şi valori asimilate existente la un moment dat.Contul 02 "Imobilizari necorporale" se debitează prin creditul contului:312 "Fondul imobilizarilor necorporale"- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, know-how-urilor, programelor informatice, a altor drepturi şi valori similare achiziţionate de la terţi, realizate pe cont propriu, primite gratuit etc.Contul 02 "Imobilizari necorporale" se creditează prin debitul contului:312 "Fondul imobilizarilor necorporale"- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, know-how-urilor, programelor informatice, a altor drepturi şi valori similare scăzute din evidenta.Contul 02 "Imobilizari necorporale" se înscrie în formularele de bilanţ contabil pentru "INSTITUŢII PUBLICE" şi "UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE" în subsolul paginii 3 cu codul 105, iar soldul contului se aduna la codul 100.Contul 312 - "Fondul imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv. In creditul contului se înregistrează sursele de provenienta a imobilizarilor necorporale aflate în administrarea instituţiei publice, iar în debit, diminuarea surselor de provenienta a imobilizarilor necorporale ieşite din patrimoniu.Soldul creditor al contului reprezintă sursele de provenienta a imobilizarilor necorporale existente la un moment dat.Contul 312 "Fondul imobilizarilor necorporale" se creditează prin debitul contului:02 "Imobilizari necorporale"- cu valoarea concesiunilor, licenţelor, know-how-urilor, programelor informatice, a altor drepturi şi valori similare achiziţionate de la terţi, realizate pe cont propriu, primite gratuit etc.Contul 312 "Fondul imobilizarilor necorporale" se debitează prin creditul contului:02 "Imobilizari necorporale"- cu valoarea concesiunilor, licenţelor, know-how-urilor, programelor informatice, a altor drepturi şi valori similare scăzute din evidenta.Contul 312 "Fondul imobilizarilor necorporale" se înscrie în formularele de bilanţ contabil pentru "INSTITUŢII PUBLICE" şi "UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE" în subsolul paginii 6, respectiv 5, cu codul 308, iar soldul contului se aduna la codul 300.Instituţiile publice care au înregistrat programele informatice sau alte elemente patrimoniale de natura imobilizarilor necorporale în conturile 013 "Mijloace fixe" şi 310 "Fondul mijloacelor fixe" transfera valoarea de inventar a acestora în conturile precizate mai sus.Instituţiile publice pot achiziţiona imobilizari necorporale din alocaţiile bugetare aprobate la titlul VII "Cheltuieli de capital".1.8. In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, instituţiile publice pot încheia contracte de leasing în calitate de locatar.Valoarea imobilizarilor corporale primite în cazul tranzacţiilor de leasing conform prevederilor din contractele încheiate între părţi se înregistrează în debitul contului în afară bilanţului 972 "Alte operaţiuni în afară bilanţului", analitic distinct.Valoarea înscrisă în debitul contului 972 "Alte operaţiuni în afară bilanţului", analitic distinct, se compune din:- valoarea iniţială a bunului, reprezentând costul de achiziţie la societăţile de leasing;- beneficiul, respectiv marja de profit stabilită între părţi sau dobânda de leasing.Acest cont se creditează pe măsura plăţii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel încât soldul sa reflecte valoarea ratelor rămase de rambursat.Cheltuielile cu achiziţionarea de mijloace fixe în regim de leasing financiar sunt asimilate cheltuielilor de investiţii, cu condiţia sa fie prevăzute în buget la titlul de la care acestea se suporta. Ratele de leasing financiar se suporta de la titlul VII "Cheltuieli de capital", iar sumele reprezentând dobânzile de leasing financiar se suporta de la titlul IX "Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite", articolul 88.02 "Plati de dobânzi şi comisioane", cu excepţia instituţiilor pentru care în Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 s-a prevăzut plata dobânzilor de la titlul II "Cheltuieli materiale şi servicii". Ratele de leasing operaţional se suporta de la titlul II "Cheltuieli materiale şi servicii".1.8.1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing financiar a) Înregistrarea imobilizarilor corporale primite conform contractului încheiat, la valoarea de intrare:  013 "Mijloace fixe" = 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul                                   public al statului"                               307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul                                   privat al statului"                               308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul                                   public al unităţii administrativ-teritoriale"                               309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul                                   privat al unităţii administrativ-teritoriale" b) Evidenţierea datoriei, inclusiv a dobânzilor aferente (în limita prevederilor bugetului aprobat):           % = 231 "Creditori" - cu rata reprezentând cota-parte 410 "Cheltuielile din valoarea de intrare a     instituţiei publice bunului + dobânda de leasing     finanţate de la buget"     - analitic: articolul - cota parte din valoarea de       72 "Investiţii ale intrare a bunurilor       instituţiilor       publice"     - analitic: - cu dobânda de leasing       articolul 88.02       "Plati de dobânzi       şi comisioane" 420 "Cheltuielile     instituţiei publice     finanţate din     venituri extrabugetare"     - analitic: articolul - cota-parte din valoarea       74 "Investiţii ale de intrare a bunurilor       instituţiilor publice       şi activităţilor       autofinantate"     - analitic: articolul - cu dobânda de leasing       88.02 "Plati de       dobânzi şi comisioane"Valoarea imobilizarilor corporale şi dobânda de leasing conform contractului se înregistrează în debitul contului în afară bilanţului 972 "Alte operaţiuni în afară bilanţului". c) Înregistrarea obligaţiei de plata a ratelor lunare pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor:           % = 234.02 "Furnizori şi antreprenori pentru 231 "Creditori" investiţii"- cu valoarea totală a     - analitic: persoane fizice ratei de leasing       şi juridice232.31 "T.V.A. deductibilă"    d) Înregistrarea plăţii ratelor de leasing:234.02 "Furnizori şi = %       antreprenori pentru       investiţii"                                    700 "Finanţare de la buget privind anul                                         curent"                                    120 "Disponibil al instituţiei publice                                        finanţate din venituri extrabugetare"Concomitent: credit cont 972 "Alte operaţiuni în afară bilanţului".1.8.2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing operaţional a) Înregistrarea obligaţiei de plata a ratelor lunare pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor:           % = 234 "Furnizori" - cu valoarea totală a ratei                                       de leasing 410 "Cheltuielile instituţiei     publice finanţate de la     buget"     - analitic: articolul       30.07 "Alte cheltuieli       autorizate prin       dispoziţii legale" 420 "Cheltuielile instituţiei     publice finanţate din     venituri extrabugetare"     - analitic: articolul       30.07 "Alte cheltuieli       autorizate prin       dispoziţii legale"232.31 "T.V.A. deductibilă"    b) Înregistrarea plăţii ratelor de leasing:234 "Furnizori" = %                                       700 "Finanţare de la buget privind                                           anul curent"                                       120 "Disponibil al instituţiei publice                                           finanţate din venituri                                           extrabugetare" c) Înregistrarea intrării mijlocului fix la valoarea reziduala plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsă în ratele de leasing:   013 "Mijloace fixe" = %                                        306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc                                            domeniul public al statului"                                        307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc                                            domeniul privat al statului"                                        308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc                                            domeniul public al unităţii                                            administrativ-teritoriale"                                        309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc                                            domeniul privat al unităţii                                            administrativ-teritoriale"1.9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind dobânzile şi comisioanele aferente disponibilităţilor în valuta provenite din programe PHARE şi din sponsorizări a) Încasarea dobânzilor aferente disponibilităţilor în valuta provenite din programe PHARE, precum şi a dobânzilor aferente sumelor reprezentând sponsorizări în valuta: 118 "Disponibil din contravaloarea = 337 "Fonduri cu destinaţie specială"      în lei a sumelor încasate în analitic: 337.10 "Sume primite      valuta" ca donaţii şi sponsorizări" b) Plata comisioanelor în valuta, efectuată din contul de disponibil: 421 "Cheltuieli din fonduri cu = 118 "Disponibil din contravaloarea     destinaţie specială" în lei a sumelor încasate in                                             valuta" c) La finele anului, închiderea contului de cheltuieli:  337 "Fonduri cu destinaţie specială" = 421 "Cheltuieli din fonduri cu                                             destinaţie specială" d) In situaţia în care la finele programului dobânda rămasă neutilizata urmează a se vira finanţatorului în condiţiile acordului de împrumut (diferenţa dintre dobânzile încasate şi comisioanele plătite): - constituirea obligaţiei de plata: 337 "Fonduri cu destinaţie specială" = 231 "Creditori" - virarea dobânzii rămase neutilizate: 231 "Creditori" = 118 "Disponibil din contravaloarea                                                în lei a sumelor încasate in                                                valuta"NOTA:Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 875/2000 privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind primirea şi utilizarea fondurilor din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora s-au introdus în Planul de conturi pentru instituţiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984, cu modificările şi completările ulterioare, conturile 112 "Disponibil din contribuţia financiară nerambursabila", 423 "Cheltuieli cu comisioanele şi spezele bancare", 522 "Venituri din dobânzi bancare" şi 705 "Finanţarea din contribuţia financiară nerambursabila" numai pentru Programul naţional PHARE 1998, în vederea utilizării lor de Ministerul Finanţelor Publice (Fondul Naţional şi Oficiul pentru Plati şi Contractare PHARE) şi de Agenţia Naţionala de Dezvoltare Regionala.1.10. Pentru reflectarea corecta în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale a operaţiunilor efectuate la încheierea execuţiei bugetelor locale prin unităţile Trezoreriei statului (pct. 4.9.1 şi 4.9.2 din Normele metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2002) se efectuează următoarele înregistrări contabile:A. Stabilirea rezultatului execuţiei curente a bugetului local, pe baza veniturilor şi cheltuielilor curente (pct. 4.9.1)1. In situaţia în care veniturile curente sunt mai mari decât cheltuielile curente (pct. 4.9.1.1): a) reîntregirea fondului de rulment propriu:339.03 = 339339.01 = 339 b) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli curente, pe structura clasificaţiei bugetare:500 = 57.0157.01 = 400 c) utilizarea cu prioritate a excedentului pentru rambursarea împrumuturilor restante, a dobânzilor şi comisioanelor aferente:57.01 = 103 d) constituirea fondului de rulment propriu:57.01 = 339si103.01 = 1032. In situaţia în care veniturile curente sunt mai mici decât cheltuielile curente (pct. 4.9.1.2): a) închiderea contului de venituri şi de cheltuieli curente, pe structura clasificaţiei bugetare:500 = 57.01si57.01 = 400 b) diminuarea deficitului curent cu sumele repartizate din fondul de rulment destinat finanţării unor investiţii sau pentru dezvoltarea serviciilor publice:339.03 = 57.01si103 = 103.01 c) acoperirea definitiva a deficitelor bugetului local din fondul de rulment propriu:- suma utilizata temporar din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa înregistrate în anul 2002:339.01 = 57.01si103 = 103.01- deficitul curent rămas neacoperit:339 = 57.01si103 = 103.01NOTA:După efectuarea înregistrărilor contabile prezentate mai sus conturile 339.01, 339.03 şi 57.01 nu prezintă sold, iar soldurile conturilor 339, respectiv 103.01, trebuie sa fie identice cu soldul contului 84.98.02.04, deschis la Trezoreria statului.B. Stabilirea rezultatului execuţiei veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie specială (pct. 4.9.2)1. In situaţia în care veniturile cu destinaţie specială sunt mai mari decât cheltuielile cu destinaţie specială (pct. 4.9.2.1): a) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială, pe structura clasificaţiei bugetare:502 = 57.02si57.02 = 402 b) constituirea excedentului fondurilor cu destinaţie specială, pe structura clasificaţiei bugetare:57.02 = 338si104 = 1032. In situaţia în care veniturile cu destinaţie specială sunt mai mici decât cheltuielile cu destinaţie specială (pct. 4.9.2.2): a) închiderea contului de venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială, pe structura clasificaţiei bugetare:502 = 57.02si57.02 = 402 b) excedentul veniturilor cu destinaţie specială utilizat în acoperirea deficitului curent:338 = 57.02si103 = 104NOTA:După efectuarea înregistrărilor contabile prezentate mai sus contul 57.02 nu prezintă sold, iar soldurile conturilor 338, respectiv 104, trebuie sa fie identice cu soldul contului 83.98.02, deschis la Trezoreria statului, pe structura clasificaţiei bugetare.1.11. Potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, la instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din care au fost efectuate.In aplicarea prevederilor de mai sus, precum şi a unor prevederi ale Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2002, în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2002 următoarele conturi nu pot prezenta sold:A. La instituţiile publice finanţate de la buget:    - contul 105 "Disponibil al instituţiei" (din mijloace bugetare);    - contul 105.01 "Disponibil din procurarea valutei la instituţiile                      publice" (din mijloace bugetare);    - contul 118 "Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate                      în valuta" (din mijloace bugetare);    - contul 13 "Casa";    - contul 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget"                      (se închide prin debitul contului 700 "Finanţare de la                      buget privind anul curent");    - contul 412 "Diferenţe de curs valutar" se închide astfel:                     - soldul creditor al contului 412 se închide prin creditul                       contului 702 "Finanţare de la bugetul privind anii                       precedenti şi alte surse";                     - soldul debitor al contului 412 se închide prin debitul                       contului 702 "Finanţare de la buget privind anii                       precedenti şi alte surse";    - contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială" (se                      închide prin debitul contului 337 "Fonduri cu destinaţie                      specială", distinct pentru fiecare fond constituit                      potrivit reglementărilor legale în vigoare);    - contul 443 "Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii                      nr. 112/1995" (se închide prin debitul contului 343                      "Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995");    - contul 447 "Cheltuieli din Fondul special pentru dezvoltarea                      sistemului energetic" (se închide prin debitul                      contului 347 "Fondul special pentru dezvoltarea                      sistemului energetic");    - contul 448 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice"                      (se închide prin debitul contului 348 "Fondul special                      al drumurilor publice");    - contul 449 "Cheltuieli din Fondul special pentru protejarea                      asiguraţilor" (se închide prin debitul contului                      349 "Fondul special pentru protejarea asiguraţilor");    - contul 470 "Cheltuieli din Fondul special pentru dezvoltarea                      agriculturii româneşti" (se închide prin debitul                      contului 370 "Fondul special pentru dezvoltarea                      agriculturii româneşti");    - contul 477 "Cheltuieli din fondul pentru finanţarea cheltuielilor                      aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si                      a celor pentru creşterea animalelor, în perioada                      1998-2000, conform Legii nr. 165/1998" (se închide                      prin debitul contului 377 "Fond pentru finanţarea                      cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul                      vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, in                      perioada 1998-2000, conform Legii nr. 165/1998");    - contul 479 "Cheltuieli din Fondul de asigurări sociale de sănătate"                      (se închide prin debitul contului 379 "Fondul de                      asigurări sociale de sănătate");    - contul 484 "Cheltuieli din venituri conform Hotărârii Guvernului                      nr. 97/2000" (se închide prin debitul contului                      corespunzător 384 "Venituri încasate conform Hotărârii                      Guvernului nr. 97/2000");    - contul 700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" (se închide                       prin creditul contului 410 "Cheltuielile instituţiei                       publice finanţate de la buget", respectiv 702                       "Finanţarea de la buget privind anii precedenti şi alte                       surse").Fac excepţie: a) cheltuielile din creditele externe, cheltuielile efectuate din contribuţia financiară nerambursabila a Comunităţii Europene, precum şi cheltuielile cu comisioanele şi spezele bancare, care se inchid pe măsura achitării ratelor scadente, respectiv la sfârşitul programelor de finanţare, astfel:               % = 411 "Cheltuieli din credite externe"  706 "Finanţare din credite       externe guvernamentale"  707 "Finanţare din credite       externe cu garanţia       statului"705.01 "Finanţarea din       contribuţia financiară = 422.01 "Cheltuieli din contribuţia       a Comunităţii Europene financiară a Comunităţii Europene       la dispoziţia Fondului la dispoziţia Fondului       Naţional" Naţional"  522 "Venituri din dobânzi = 423 "Cheltuieli cu comisioane si       bancare" speze bancare" b) diferenţele de curs valutar aferente creditelor externe şi contribuţiei financiare nerambursabile a Comunităţii Europene, care se inchid pe măsura achitării ratelor scadente, respectiv la sfârşitul programelor de finanţare, astfel:- în situaţia în care contul 412 "Diferenţe de curs valutar" prezintă sold debitor:              % = 412 "Diferenţe de curs valutar"706 "Finanţare din credite externe       guvernamentale"707 "Finanţare din credite externe cu       garanţia statului"705.01 "Finanţarea din contribuţia financiară       a Comunităţii Europene la dispoziţia       Fondului Naţional"- în situaţia în care contul 412 "Diferenţe de curs valutar" prezintă sold creditor:412 "Diferenţe de curs valutar" = %                                     706 "Finanţare din credite externe                                            guvernamentale"                                     707 "Finanţare din credite externe cu                                            garanţia statului"                                     705.01 "Finanţarea din contribuţia                                            financiară a Comunităţii Europene                                            la dispoziţia Fondului Naţional"B. La instituţiile publice finanţate din venituri extrabugetare:    - contul 13 "Casa";    - contul 412 "Diferenţe de curs valutar" se închide în funcţie de                     natura diferenţelor de curs valutar favorabile sau                     nefavorabile, astfel:                     - soldul creditor al contului 412 se închide prin creditul                       contului 528 "Venituri din anii precedenti şi alte                       surse";                     - soldul debitor al contului 412 se închide prin debitul                       contului 528 "Venituri din anii precedenti şi alte                       surse";    - contul 420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri                     extrabugetare" (se închide prin debitul contului 520                     "Veniturile extrabugetare ale instituţiei publice"). Fac                     excepţie cheltuielile aferente producţiei neterminate                     aflate în stoc la 31 decembrie 2002;    - contul 425 "Cheltuielile instituţiilor de învăţământ conform Legii                     nr. 84/1995" (se închide prin debitul contului 525                     "Veniturile instituţiilor de învăţământ conform Legii                     nr. 84/1995");    - contul 427 "Cheltuielile activităţilor sanitare conform Legii                     nr. 145/1997" (se închide prin debitul contului                     527 "Venituri din activitatea sanitară");    - contul 491 "Cheltuieli din venituri pentru finanţarea de baza a                     instituţiilor de învăţământ superior" (se închide prin                     debitul contului 591 "Venituri pentru finanţarea de baza                     a instituţiilor de învăţământ superior");    - contul 492 "Cheltuieli din alocaţii bugetare cu destinaţie specială"                     (se închide prin debitul contului 592 "Venituri din                     alocaţii bugetare cu destinaţie specială").Soldurile debitoare ale conturilor 420, 425, 427, 491 şi 492, rămase neinchise, în cazul în care veniturile încasate au fost mai mici decât cheltuielile efectuate în limita bugetului aprobat, se inchid la finele anului 2002 prin debitul contului 528 "Venituri din anii precedenti şi alte surse".Soldurile creditoare ale conturilor 520, 525, 527, 591 şi 592, rămase după operaţiunea de închidere a conturilor 420, 425, 427, 491 şi 492, se preiau în creditul contului 528, după depunerea situaţiilor financiare anuale.C. La consiliile locale:- contul 103 "Disponibil al bugetului local la Trezoreria statului";- contul 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                echilibrarea bugetelor locale";- contul 107 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei";- contul 13 "Casa";- contul 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                bugetelor locale";- contul 400*) "Cheltuieli curente ale bugetului local";- contul 402*) "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local";- contul 434 "Cheltuieli din fondul de tezaur" (se închide prin debitul                contului 334 "Fondul de tezaur" - la consiliul judeţean);- contul 500**) "Venituri curente ale bugetului local";- contul 502**) "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local";- contul 507 "Venituri încasate pentru bugetul Capitalei";- contul 57 "Rezultatul execuţiei bugetare".----------- Notă *) Se închide prin debitul contului 57 "Rezultatul execuţiei bugetare".** ) Se închide prin creditul contului 57 "Rezultatul execuţiei bugetare".NOTA:In situaţia în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante, dobânzile şi comisioanele aferente, conturile 103.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" şi 339 "Fondul de rulment" nu prezintă sold.D. La instituţiile de asigurări sociale de stat:- contul 103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";- contul 13 "Casa";- contul 408 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" (se                 închide prin debitul contului 57 "Rezultatul execuţiei                 ugetare");- contul 436 "Cheltuieli din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj" (se                 închide prin debitul contului 336 "Fondul pentru plata                 ajutorului de şomaj");- contul 504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat";- contul 506 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat"                 (se închide prin creditul contului 57 "Rezultatul execuţiei                 bugetare").Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se întocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în condiţiile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001, cu modificările ulterioare.1.12. In baza prevederilor unor acte normative prin care unii agenţi economici s-au transformat în instituţii publice finanţate de la buget sau din venituri extrabugetare, pana la apariţia unor precizări metodologice referitoare la transpunerea soldurilor conturilor contabile din bilanţul contabil de închidere a activităţii desfăşurate ca agent economic în conturi contabile aferente instituţiei publice finanţate de la buget sau din venituri extrabugetare trebuie avute în vedere următoarele:- asigurarea transferării valorii contabile a mijloacelor fixe şi terenurilor care aparţin domeniului public al statului şi care au fost evidenţiate în contabilitatea regiilor autonome în contul 1015.02 "Patrimoniul public" în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.031/1999, în debitul conturilor 011 "Terenuri" şi 013 "Mijloace fixe", respectiv contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" sau 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale";- asigurarea transferării valorii contabile a terenurilor şi mijloacelor fixe din patrimoniul regiei autonome sau societăţii comerciale în conturile 011 "Terenuri" şi 013 "Mijloace fixe", respectiv contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" sau 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale";- transpunerea soldurilor conturilor de creanţe şi datorii în conturile corespunzătoare;- transpunerea soldului contului 261 "Titluri de participare" în debitul contului 013 "Participatii la capitalul social", respectiv în contul 313 "Fondul participatiilor la capitalul social";- transpunerea cheltuielilor aferente investiţiilor în continuare din soldul contului 230 "Imobilizari corporale în curs" în contul 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare";- transpunerea soldurilor conturilor 201 "Cheltuieli de constituire", 203 "Cheltuieli de dezvoltare", 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare", 207 "Fondul comercial" şi 208 "Alte imobilizari necorporale" etc. în conturile 02 "Imobilizari necorporale" şi 312 "Fondul imobilizarilor necorporale";- evidenţierea ajutoarelor materiale datorate personalului din soldul contului 423 "Personal ajutoare materiale datorate" în contul 233 "Decontări privind asigurările sociale";- evidenţierea participării personalului la profit din soldul contului 424 "Participarea salariaţilor la profit" în contul 231 "Creditori";- închiderea conturilor de provizioane deoarece instituţiile publice nu constituie provizioane;- trecerea soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor care nu pot fi transpuse în conturi corespunzătoare din Planul de conturi pentru instituţiile publice, în debitul sau în creditul contului 528 "Venituri din anii precedenti şi alte surse" sau 702 "Finanţarea bugetară din anii precedenti şi alte surse", după caz.1.13. Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local fac parte integrantă din domeniul public al judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor şi se afla în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. In baza protocoalelor de predare-primire a bunurilor care fac obiectul ordonanţei sus-menţionate se efectuează înregistrările:- la unităţile administrativ-teritoriale, intrarea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale:             % = 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul011 "Terenuri" public al unităţilor administrativ-    analitic: 011.03 teritoriale"    "Terenuri care analitic: 308.01 "Fondul bunurilor care    alcătuiesc domeniul alcătuiesc domeniul public al judeţului"    public al unităţilor analitic: 308.02 "Fondul bunurilor care    administrativ- alcătuiesc domeniul public de interes    teritoriale" local"012 "Amenajări de terenuri"    analitic: 012.03    "Amenajări de terenuri    care alcătuiesc domeniul    public al unităţilor    administrativ-teritoriale"013 "Mijloace fixe"    analitic: 013.03 "Mijloace    fixe care alcătuiesc    domeniul public al    unităţilor administrativ-    teritoriale"- la unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local, scăderea din evidenta a terenurilor şi clădirilor din domeniul privat al statului:307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc = %    domeniul privat al statului" 011 "Terenuri"                                                   analitic: 011.02 "Terenuri                                                   care alcătuiesc domeniul                                                   privat al statului"                                             012 "Amenajări de terenuri"                                                   analitic: 012.02 "Amenajări                                                   de terenuri care alcătuiesc                                                   domeniul privat al statului"                                             013 "Mijloace fixe"                                                   analitic: 013.02 "Mijloace                                                   fixe care alcătuiesc                                                   domeniul privat al statului"1.14. In vederea gestionării în bune condiţii a fondurilor puse la dispoziţie consiliilor locale pentru finanţarea proiectelor aferente Programului SAPARD - Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" se procedează astfel:- Sumele virate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei unităţilor administrativ-teritoriale pentru finanţarea cheltuielilor de proiectare privind întocmirea studiilor de fezabilitate necesare elaborării documentelor aferente programelor SAPARD, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", aprobată prin Legea nr. 552/2002, se înregistrează astfel:410 "Cheltuielile instituţiei publice = 700.02 "Finanţarea din bugetul local"    finanţate de la buget", capitolul    63.01 "Servicii şi dezvoltare    publica şi locuinţe", titlul    39.28 "Transferuri de la bugetul    de stat către bugetele locale    pentru finanţarea proiectării    studiilor de fezabilitate"- Sumele încasate de unităţile administrativ-teritoriale de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se înregistrează astfel:103 "Disponibil al bugetului local = 500 "Venituri curente ale bugetului     la Trezoreria statului" local", capitolul 37.02 "Subvenţii                                       primite din bugetul de stat",                                       subcapitolul 37.02.05 "Subvenţii                                       primite de bugetele locale pentru                                       finanţarea studiilor de fezabilitate                                       aferente proiectelor SAPARD"- Sumele reprezentând finanţarea SAPARD care urmează a fi primite de unităţile administrativ-teritoriale în calitate de beneficiari ai proiectelor acceptate de Agenţia SAPARD se înregistrează în contul de venituri cu destinaţie specială al bugetelor locale 31.02.08 "Donaţii şi sponsorizări".In contabilitatea bugetelor locale sumele primite de la Agenţia SAPARD se înregistrează astfel:103 "Disponibil al bugetului local la = 502 "Venituri cu destinaţie specială     Trezoreria statului" ale bugetului local", capitolul                                              31.02.08 "Donaţii si                                              sponsorizări"- Creditele bugetare deschise şi plăţile efectuate din bugetul local pentru proiectele cu finanţare SAPARD de la capitolul de cheltuieli 68.02 "Transporturi şi comunicaţii" sau 63.02 "Servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe", după caz, vor fi transferate, după primirea fondurilor de la Agenţia SAPARD şi numai în limita acestora, la capitolul de cheltuieli cu destinaţie specială 96.02 "Cheltuieli cu destinaţie specială", subcapitolul 07 "Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări".In acest scop, după primirea fondurilor de la Agenţia SAPARD unităţile administrativ-teritoriale vor efectua următoarele operaţiuni:- la nivelul fondurilor primite înregistrate la subcapitolul de venituri 31.02.08 "Donaţii şi sponsorizări", după majorarea corespunzătoare a bugetului local potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, se deschid credite bugetare de la capitolul 96.02 "Cheltuieli cu destinaţie specială", subcapitolul 07 "Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări";- în limita creditelor bugetare deschise se reconstituie plăţile de casa efectuate de la capitolul de cheltuieli 68.02 "Transporturi şi comunicaţii" sau 63.02 "Servicii şi dezvoltare publica şi locuinţe", după caz, prin virarea sumelor aferente proiectelor cu finanţare SAPARD din contul de cheltuieli cu destinaţie specială al bugetului local 96.02.07 "Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări".In contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează operaţiunea:700.02 "Finanţarea din bugetul local", = 700.02 "Finanţarea din bugetul       capitolul 63.02 "Servicii şi local", capitolul 96.02       dezvoltare publica şi "Cheltuieli cu destinaţie       locuinţe", capitolul 68.02 specială", subcapitolul 07       "Transporturi şi comunicaţii" "Cheltuieli din donaţii                                                  şi sponsorizări"In contabilitatea execuţiei bugetelor locale: 400 "Cheltuieli curente ale bugetului = 400 "Cheltuieli curente ale bugetului     local", capitolul 96.02 local", capitolul 63.02 "Servicii     "Cheltuieli cu destinaţie şi dezvoltare publica si     specială", subcapitolul 07 locuinţe"     "Cheltuieli din donaţii si     sponsorizări"1.15. Începând cu 1 ianuarie 2003 se anulează înregistrările contabile, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 460/2000 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale şi a instituţiilor publice de interes local a unor operaţiuni, referitoare la rambursarea împrumuturilor pentru investiţii şi împrumuturilor temporare din Trezoreria statului rambursate în anul în care au fost contractate:500 "Venituri curente ale bugetului local" = 103 "Disponibil al bugetului                                                 local la Trezoreria statului"Înregistrarea corecta a rambursarii împrumuturilor contractate în anul curent sau în anii precedenti:400 "Cheltuieli curente ale bugetului = 103 "Disponibil al bugetului    local" local la Trezoreria statului"1.16. Potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, care intra în vigoare de la 1 ianuarie 2003, "Veniturile şi cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi ale Fondului special al drumurilor publice se introduc în bugetul de stat ca venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială, urmând regulile şi principiile acestui buget".In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, disponibilităţile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi ale Fondului special al drumurilor publice, existente la data de 31 decembrie 2002 în soldul conturilor 30.13 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic" si, respectiv, 30.18 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", se virează de ordonatorii principali de credite care gestionează aceste fonduri în contul de deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat 81.99.04 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", deschis pe seama Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale la Direcţia trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, pana la data de 25 ianuarie 2003.In contabilitatea Ministerului Industriei şi Resurselor se efectuează următoarea înregistrare:347 "Fondul special pentru = 147 "Disponibil din Fondul special    dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea sistemului                                            energetic"In contabilitatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se efectuează următoarea înregistrare:348 "Fondul special al drumurilor = 148 "Disponibil din Fondul special al    publice" drumurilor publice"După efectuarea operaţiunilor de mai sus următoarele conturi nu mai prezintă sold şi se elimina din Planul de conturi pentru instituţiile publice:147 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic";148 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice";347 "Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic";348 "Fondul special al drumurilor publice";447 "Cheltuieli din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic";448 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice".In situaţia în care din fondurile respective au fost efectuate cheltuieli de capital evidenţiate în contul 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare", conturile 347 şi 348 prezintă sold pana la finele anului în care obiectivele de investiţii au fost recepţionate, puse în funcţiune şi înregistrate ca mijloace fixe, când are loc închiderea contului 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare".1.17. Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, care au gestionat venituri în regim extrabugetar şi care, în conformitate cu prevederile pct. 2.17 alin. (1) din Normele metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2002, au virat sumele aflate în soldul conturilor de disponibil, vor avea în vedere următoarele înregistrări contabile: a) crearea obligaţiei de virare la buget a disponibilităţilor aflate în cont:                % = 232 "Decontări cu bugetul statului"520 "Veniturile extrabugetare ale     instituţiei publice"528 "Venituri din anii precedenti     şi alte surse" b) pe baza extrasului de cont, virarea disponibilităţilor la bugetul statului:232 "Decontări cu bugetul statului" = 120 "Disponibil al instituţiei publice                                          finanţate din venituri extrabugetare" c) în situaţia în care exista sume aflate în conturile de creanţe şi obligaţii, materiale şi alte valori etc. din activităţile extrabugetare care se desfiinţează, în condiţiile legii, soldul contului 528 "Venituri din anii precedenti şi alte surse" se transfera în contul 702 "Finanţare de la buget privind anii precedenti şi alte surse"; d) în situaţia în care veniturile extrabugetare au fost gestionate de ordonatorul principal de credite şi transmise spre utilizare serviciilor descentralizate ale acestuia prin contul 213 "Alte decontări" se vor efectua următoarele înregistrări contabile:d1) la instituţiile publice subordonate care au primit sume din venituri extrabugetare:- crearea obligaţiei de virare la buget a disponibilităţilor aflate în cont:213 "Alte decontări" = 232 "Decontări cu bugetul statului"- pe baza extrasului de cont, virarea disponibilităţilor la bugetul statului:232 "Decontări cu bugetul statului" = 120 "Disponibil al instituţiei                                                  publice finanţate din                                                  venituri extrabugetare"d2) la instituţiile publice care au acordat sume din venituri extrabugetare:- pe baza datelor comunicate de instituţiile publice subordonate, sumele virate la bugetul statului reprezentând disponibilităţile aflate în cont la finele anului:                 % = 213 "Alte decontări"520 "Veniturile extrabugetare - sume provenite din veniturile     ale instituţiei publice" anului curent;528 "Venituri din anii - sume provenite din veniturile     precedenti şi alte surse" anilor precedenti2. Întocmirea conturilor de execuţie bugetară şi a anexelorPotrivit prevederilor art. 42 alin. (2) şi ale 43 din Legea nr. 72/1996, respectiv ale art. 30 şi 31 din Legea nr. 189/1998, întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate în baza prevederilor Legii nr. 743/2001, Legii nr. 744/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârilor consiliilor locale şi judeţene din anul 2002, cu respectarea precizărilor din subsolul formularelor privind "raportarea anuala".Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi alte autorităţi publice care au aprobate prin Legea nr. 743/2001, cu modificările ulterioare, "bugete pe programe" vor avea în vedere şi prevederile Circularei Ministerului Finanţelor Publice nr. 21.051/2002.2.1. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice" (anexa nr. 10, cuprinsă în situaţiile financiare aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare) se întocmeşte de instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finanţare, cu date referitoare la denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din bugetul aprobat (buget de stat, bugete locale, buget de asigurări sociale de stat, fonduri speciale, credite externe, fonduri externe nerambursabile şi venituri extrabugetare, pe structura clasificaţiei bugetare).Instituţiile publice care, potrivit legii, îşi finanţează cheltuielile din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, detaliază alocaţiile primite la codul 38.03.01 "Alocaţii de la bugetul de stat pentru instituţii publice" sau 38.03.02 "Alocaţii de la bugetul local pentru instituţii publice", astfel:- din alocaţii de la buget pentru instituţiile publice - titlul 34 "Subvenţii", articolul 35.01;- din transferuri - titlul 38 "Transferuri".2.2. Formularul "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14, cuprinsă în situaţiile financiare aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare) se completează pe articole şi alineate în cadrul fiecărui capitol de cheltuieli, respectiv mijloc extrabugetar şi domeniu de activitate. Fac excepţie instituţiile publice care raportează plati la capitolul 57 "Învăţământ", care vor detalia pe subcapitole, articole şi alineate.In anexa nr. 14 la situaţiile financiare aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare, ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice, coloana "Plati efectuate" se completează pe articole şi alineate la nivel de capitole, respectiv domeniu de activitate, iar coloana "Cheltuieli efective" nu se completează.2.3. Anexa nr. 15 "Disponibil de mijloace cu destinaţie specială" la situaţiile financiare aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare, se completează de instituţiile publice care deţin disponibilităţi din mijloace cu destinaţie specială, potrivit legii, cu respectarea precizărilor din subsolul formularului.Instituţiile care au raportat plati din fonduri externe nerambursabile (de la Uniunea Europeană şi alte instituţii) vor detalia aceste plati conform modelului prezentat în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.2.4. Ordonatorii de credite care gestionează fonduri speciale, potrivit legii, răspund de exactitatea încheierii execuţiei fondurilor speciale la finele anului 2002.Execuţia bugetelor fondurilor speciale de mai jos se raportează în formularul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, care înlocuieşte anexa nr. 15b) la situaţiile financiare aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare, pe structura indicatorilor privind veniturile şi cheltuielile fiecărui fond special aprobat prin legea bugetară anuala, cu desfăşurarea pe subdiviziunile clasificaţiei functionale şi economice:- Fondul de asigurări sociale de sănătate;- Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic;- Fondul special al drumurilor publice;- Fondul special pentru protejarea asiguraţilor.Disponibilul raportat la pct. V din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice trebuie sa corespundă cu disponibilităţile aflate în conturile corespunzătoare deschise la trezoreriile statului.2.5. Instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, precum şi cele care au participatii la capitalul social al unor societăţi comerciale, în condiţiile legii, întocmesc "Situaţia activelor imobilizate" conform formularului prezentat în anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.2.6. "Situaţia creanţelor şi datoriilor" (anexa nr. 18 la situaţiile financiare aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare) se întocmeşte de instituţiile publice pentru creanţele şi datoriile existente în sold la finele anului 2002, distinct pe surse de provenienta a creanţelor, respectiv a datoriilor (alocaţii bugetare, venituri extrabugetare, fonduri speciale, împrumuturi externe).Instituţiile publice finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, raportează situaţia creanţelor şi datoriilor la codul 21 (pentru creanţe) şi 24 (pentru datorii).2.7. Anexa nr. 20 ("Plati restante") la situaţiile financiare aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările ulterioare, se completează la 31 decembrie 2002 de instituţiile publice cu sumele reprezentând plăţile restante ale acestora fata de furnizori, bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi alţi creditori.2.8. Formularele "Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2002" [anexa nr. 12a) la prezentele norme metodologice] şi "Situaţia numerică a unităţilor administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2002" [anexa nr. 12b) la prezentele norme metodologice] se întocmesc anual de unităţile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii şi celelalte surse în completare, cheltuielile şi excedentul bugetului local respectiv.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti centralizează indicatorii respectivi pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti şi depun formularul centralizat o data cu situaţiile financiare anuale.2.9. Instituţiile publice finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat, după caz, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 743/2001, cu modificările ulterioare, întocmesc "Contul de execuţie privind veniturile, alocaţiile şi cheltuielile instituţiilor publice la 31 decembrie 2002", prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome care au cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 743/2001, cu modificările ulterioare, prevederi privind veniturile ce se administrează în regim extrabugetar, potrivit legii, întocmesc şi conturi de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor respective, pe structura prevăzută în anexa respectiva.2.10. Instituţiile publice care au contractat credite externe, în condiţiile legii, au obligaţia de a înregistra în contabilitate operaţiunile privind creditele externe, potrivit Precizărilor Ministerului Finanţelor nr. 3.329/1993, modificate şi completate prin Precizările Ministerului Finanţelor nr. 109/1995, respectiv potrivit normelor proprii elaborate de acestea şi avizate de Ministerul Finanţelor.Intrările de credite externe prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2002 se raportează prin "Contul de execuţie privind intrările de credite externe" (anexele nr. 3 şi 4 la prezentele norme metodologice), care se completează în conformitate cu instrucţiunile prevăzute la pct. 2.11 din Precizările metodologice nr. 15.370/2002 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2001.2.11. Situaţiile financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice mai cuprind:- Situaţia soldurilor conturilor de disponibilităţi aflate la trezoreriile statului şi unităţile băncilor comerciale la 31 decembrie 2002 (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice);- Situaţia privind creditele deschise şi plăţile de casa efectuate prin trezoreriile statului la 31 decembrie 2002 (anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice);- Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2002 (anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice);- Situaţia numărului de instituţii de protecţie a copilului aflat în dificultate şi a numărului de copii asistaţi la 31 decembrie 2002 [anexa nr. 7a) la prezentele norme metodologice];- Situaţia numărului de instituţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi a numărului de asistaţi la 31 decembrie 2002 [anexa nr. 7b) la prezentele norme metodologice];- Situaţia realizării investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe la 31 decembrie 2002 [anexa nr. 12c) la prezentele norme metodologice] care se întocmeşte de consiliile locale şi judeţene care realizează investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe.Ministerul de Interne şi Serviciul de Protecţie şi Paza care au intrat în acţiuni de compensare a obligaţiilor fata de Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A., potrivit legii, întocmesc "Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare la 31 decembrie 2002" potrivit modelului prezentat în anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.3. Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare3.1. Situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe ce se întocmesc de instituţiile publice se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa îndeplinească aceasta funcţie.Potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, "Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi conduc contabilitatea, de regula, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau de alta persoana imputernicita sa îndeplinească aceasta funcţie. Aceste persoane trebuie sa aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii [...]".Potrivit art. 11 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, "Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu societăţi comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinaţie".Numirea directorului economic, a contabilului-şef sau a altei persoane împuternicite sa îndeplinească aceasta funcţie în cadrul ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al altor autorităţi publice centrale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se face cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.Directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane împuternicite sa îndeplinească aceasta funcţie în cadrul instituţiilor subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt numiţi cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerului sau organului central respectiv, pe baza propunerii ordonatorului de credite al instituţiei respective.Conducătorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul instituţiilor publice finanţate din bugetele locale sunt numiţi cu avizul conducătorului financiar-contabil al unităţii administrativ-teritoriale respective.Prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, se referă la interdicţia de a mai angaja în funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil persoane fără studii superioare economice începând cu data publicării ordonanţei în Monitorul Oficial al României, Partea I, (31 august 2001), astfel încât persoanele cu studii medii încadrate înainte de apariţia ordonanţei pot fi menţinute în continuare în funcţie.3.2. Instituţiile publice au obligaţia sa prezinte la unităţile de trezorerie şi contabilitate publica la care au deschise conturile bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară pe anul 2002, pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casa şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, care trebuie sa coincidă cu cele din conturile corespunzătoare deschise la unităţile de trezorerie şi contabilitate publica.Având în vedere multiplele deficiente constatate pe linia concordanţei între plăţile de casa efectuate din creditele bugetare raportate prin conturile de execuţie şi plăţile efectuate şi înregistrate în conturile corespunzătoare, deschise la unităţile de trezorerie şi contabilitate publica, instituţiile publice au obligaţia sa prezinte situaţiile financiare ordonatorului de credite superior la termenele stabilite de acesta, numai cu viza unităţilor de trezorerie şi contabilitate publica pentru confirmarea exactităţii plăţilor de casa şi a disponibilităţilor din conturi.Bilanţurile contabile care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.Este interzis instituţiilor publice sa centralizeze bilanţurile şi conturile de execuţie ale instituţiilor din subordine fără viza unităţilor de trezorerie şi contabilitate publica.3.3. In raportul de analiza pe baza de bilanţ se prezintă în mod deosebit situaţia creanţelor pe categorii şi surse de finanţare şi cauzele care le-au determinat, precum şi măsurile stabilite pentru lichidarea acestora.Se vor menţiona şi cauzele care au determinat efectuarea de plati în avans pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, potrivit legii, care nu s-au materializat în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate şi care nu au fost restituite instituţiilor publice pana la finele anului, pentru reconstituirea plăţilor de casa.O atenţie deosebita se va acorda şi obligaţiilor rămase neachitate la finele anului, în special plăţilor restante către agenţii economici, cu efecte negative asupra blocajului economico-financiar.In cazul în care din centralizarea datelor se constata existenta unor facturi neachitate la scadenta pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin compartimentele de audit, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea contractelor respective, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiza pe baza de bilanţ măsurile luate.Instituţiile publice care în anul 2002 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează natura şi valoarea pagubelor respective.In raportul de analiza pe baza de bilanţ se menţionează şi valoarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de utilizare, precum şi a bunurilor materiale declasate sau clasate, după caz (de exemplu: medicamente cu termen de valabilitate expirat).Ordonatorii de credite au obligaţia de a analiza structura stocurilor inventariate şi de a determina materialele aflate în stoc fără mişcare, cu mişcare lenta sau de prisos, cauzele menţinerii acestora, precum şi răspunderea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor în astfel de bunuri.3.4. Situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate sunt însoţite de "Raportul privind certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară" întocmit în condiţiile legii.Constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit legii aprobarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară fără raport de certificare.3.5. In conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţionala - CAEN, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice subordonate au obligaţia de a înscrie în cartusul de pe prima pagina a formularului "Situaţii financiare" codul de activitate CAEN din Clasificarea activităţilor din economia naţionala - editie revizuită -, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002.3.6. Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome au obligaţia sa se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de contabilitate publica, respectiv de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.Nu se mai admite depunerea situaţiilor financiare fără prezentarea pe suport magnetic.3.7. Precizările de mai sus se aplica în mod corespunzător şi de către primăriile comunale.3.8. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta.Situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2002, întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi de instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetului local pe anul 2002, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia contabilităţii publice cel mai târziu pana la data de 14 februarie 2003.Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală de programare bugetară sectoriala şi securitate socială.Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiza şi centralizare a acestora, care sa poată oferi informaţiile necesare în legătura cu situaţiile financiare prezentate.3.9. Prevederile precizărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice privind închiderea conturilor, întocmirea şi centralizarea situaţiilor financiare anterioare exerciţiului curent rămân valabile în măsura în care nu au fost modificate prin prezentele norme metodologice.3.10. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 32/2002 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2002 şi 2003 al Programului de guvernare, Direcţiei contabilităţii publice ii revine sarcina restructurării contabilităţii bugetare prin "Suplimentarea contabilităţii de fluxuri de lichiditati cu contabilitatea de obligaţii", cu termen de realizare decembrie 2002.Obiectivul s-a concretizat prin elaborarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, a Planului de conturi pentru instituţii publice, precum şi a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni, care au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.746/2002.Aceste reglementări vor fi aplicate experimental în semestrul I al anului 2003, în paralel cu reglementările existente, de către instituţiile prevăzute în anexa la ordinul menţionat mai sus.Pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicării acestor reglementări, prevederile acestora vor face obiectul unor eventuale completări.Noile reglementări urmează sa se aplice de toate instituţiile publice începând cu 1 ianuarie 2004.  +  Anexa 1[Anexa nr. 15b) la Ordinul nr. 1.801/1995]    (model)    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)                         CONTUL DE EXECUŢIE                        a fondului special.........                        la 31 decembrie 2002                                                               - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Cod Prevederi Prevederi Realizari 3/2    Denumirea indicator aprobate definitive %  indicatorilor iniţial──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      A B 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. VENITURI-TOTAL *) ................. ................. ................. ................. II. CHELTUIELI- TOTAL *) ................. ................. ................. ................. III. EXCEDENT/ DEFICIT      (I-II) IV. DISPONIBIL LA ÎNCEPUTUL X X     ANULUI V. DISPONIBIL LA FINELE      ANULUI X X    (III + IV)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *) Indicatorii se vor desfăşura potrivit bugetului fondului special       aprobat prin legea bugetară anuala.      CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                            FINANCIAR-CONTABIL,  +  Anexa 2    (model)    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)    Instituţia .............                          CONTUL DE EXECUŢIE           privind veniturile, alocaţiile şi cheltuielile           instituţiilor publice la 31 decembrie 2002 *)                                                          - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  CAPITOL: VENITURI: ALOCAŢII: CHELTUIELI: din care:                                             ──────────────────────────────────                                             Cheltuieli│ Cheltuieli│ Cheltuieli INSTITUŢIA de │ materiale │ de   PUBLICA personal │si servicii│ capital───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL I ...............................................................            II ...............................................................            III ............................................................... din care ...............................................................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAPITOLUL I ...............................................................            II ...............................................................            III ...............................................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTITUŢIA I ............................................................... PUBLICA II ...............................................................            III ...............................................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Etc. I ...............................................................            II ...............................................................            III ...............................................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *)    I = Prevederi aprobate iniţial    II = Prevederi definitive    III = Realizari    Se întocmeşte de ministere şi celelalte organe centrale care au acordat    alocaţii, defalcate pe instituţii subordonate potrivit programelor    aprobate.    Datele din anexa trebuie sa corespundă cu cele din contul de execuţie.     CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                            FINANCIAR-CONTABIL,  +  Anexa 3    (model)    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)                          CONTUL DE EXECUŢIE                privind intrările de credite externe                         la 31 decembrie 2002                                                           - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Intrările de credite externe                   ────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Cheltuieli din credite externe                                                 ────────────────────────────── Denumirea *) Cod Prevederi Prevederi TOTAL din trageri dinindicatorilor iniţiale definitive PLATI an curent disponibi                                                                      din sold───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      A B 1 2 3=4+5 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *) Se înscrie din capitolul, subcapitolul şi titlul de cheltuieli potrivit       programului aprobat.      CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                           FINANCIAR-CONTABIL,  +  Anexa 4    (model)    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)                         CONTUL DE EXECUŢIE                 privind intrările de credite externe                      la 31 decembrie 2002    - detalierea pe articole de cheltuieli                                                           - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     Intrările de credite externe                   ────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Cheltuieli din credite externe                                                 ────────────────────────────── Denumirea Cod Prevederi Prevederi TOTAL din trageri dinindicatorilor iniţiale definitive PLATI an curent disponibi                                                                      din sold───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      A B 1 2 3=4+5 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *) Se înscrie din capitolul, subcapitolul şi titlul de cheltuieli potrivit       programului aprobat.      CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                           FINANCIAR-CONTABIL,  +  Anexa 5    (model)    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)                                SITUAŢIA         soldurilor conturilor de disponibilităţi aflate la trezoreriile                   statului şi unităţile băncilor comerciale                           la 31 decembrie 2002                                                                     -mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Conturile de disponibil Soldul conturilor de disponibilităţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Simbol Denumire Total din care la                                             ──────────────────────────────────                                                 Trezorerii *) Bănci **)                                                                    comerciale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      A B 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *) Se desfăşoară pe trezorerii judeţene    **) Se înscriu băncile comerciale la care instituţiile publice au deschise        conturi de disponibilităţi în baza unor acte normative     CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                            FINANCIAR-CONTABIL,  +  Anexa 6    (model)    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)                                       SITUAŢIA         privind creditele deschise şi plăţile de casa efectuate prin                trezoreriile statului la 31 decembrie 2002───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  DENUMIREA DENUMIREA COD CREDITE DESCHISE PLATI DE CASA  JUDEŢULUI CAPITOLELOR Capitol               DE CHELTUIEI                BUGETARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       0 1 2 3 4───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Învăţământ 57.01 Jud. Alba Jud. Arad .......... .......... ..........             Sănătate 58.01 Jud. Alba Jud. Arad .......... .......... ..........───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                        FINANCIAR-CONTABIL,  +  Anexa 7(model)Direcţia generală a finanţelor publice şi controluluifinanciar de stat a judeţului .......................SITUAŢIAprivind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor localepe unităţi administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2002*Font 6*┌──────────┬─────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───┬──────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┐│DENUMIREA │VENI-│ VENITURI│ Sume │ Cote │ Sume │ Sume │ Sume │Subven-│ │ │ din care: (pe titluri │ din care: (pe capitole ││UNITĂŢILOR│TURI │ PROPRII │defal- │defal- │defal- │defal- │defal- │tii ptr│Al-│ │ de cheltuieli) │ de cheltuieli) ││ADMINIS- │TOTAL├────┬────┤câte │câte │câte │câte │câte │Inves- │te │ ├─────┬─────┬────┬─────┬────┼─────┬───┬────┬───┬────┬────┤│ TRATIV- │(col.│TO- │din │ din │ din │ din │ din │ din │titii │ve-│CHELTUIELI│Chel-│Chel-│Sub-│Chel-│Alte│Auto-│In-│Cul-│A- │Ser-│Tran││ TERITO- │2+4+ │TAL │care│ TVA │impozi-│impozi-│impozi-│impozi-│finan- │ni-│ TOTALE │tu- │tu- │ven-│tu- │chel│ri- │va-│tu- │sis│vi- │spor││ RIALE │5+6+ │ │Veni│pentru │tul pe │tul pe │tul pe │tul pe │tate │tu │(col. 12+ │ieli │ieli │tii │ieli │tu- │tati │ta-│ra │ten│cii │turi││(în ordine│7+8+ │ │turi│buge- │venit │venit │venit │venit │parţial│ri │13+14+15+ │ de │mate-│ şi │ de │ieli│pu- │ma │ │ta │ şi │ şi ││alfabetică│9+10)│ │cu │tele │ │pentru │pentru │alocate│ din │ │16+17+18+ │per- │ri- │tran│capi-│ │blice│nt │ │so-│dez-│co- ││ │ │ │des-│locale │ │echili-│ener- │de cons│impru- │ │19+20+21+ │sonal│ale │sfe-│tal │ │ │ │ │ci-│vol-│mu- ││ │ │ │ţină│ │ │brare │gia │ jud. │muturi │ │22+23) │ │ şi │ruri│ │ │ │ │ │ala│tare│ni- ││ │ │ │tie │ │ │ │termica│ ptr. │externe│ │ │ │ser- │ │ │ │ │ │ │ │pu- │ca- ││ │ │ │spe-│ │ │ │livr. │echili-│ │ │ │ │vicii│ │ │ │ │ │ │ │bli-│tii ││ │ │ │cia-│ │ │ │popu- │brare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca │ ││ │ │ │la │ │ │ │latiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lo- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │in- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │te │ ││ ├─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ │20.01│ 48.│ 31.│ 33.02 │ 34.02.│34.02. │34.02. │34.02. │ 37.02.│ │ 52.02 │ 02 │ 20 │34+ │ 70 │ │51.30│57.│ 59.│60.│63. │ 68.││ │ │ 02 │ 02 │ │ 01 │ 02 │ 03 │ 04 │ 03 │ │ │ │ │38 │ │ │ │02 │ 02 │02 │02 │ 02 │├──────────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │18 │ 19 │ 20│ 21 │ 22 ││ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ JUDEŢ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(A+B+C+D) │ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│ 0.0│├──┬───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│A │Consil.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │jude- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tean │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│B │ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cipii │ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│ 0.0│├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 1│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 2│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 3│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 4│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 5│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│C.│ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │oraşe │ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│ 0.0│├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 1│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 2│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 3│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 4│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 5│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 6│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 7│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 8│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 9│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│10│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│11│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│12│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│D.│ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comune │ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│0.0│ 0.0│ 0.0│├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 1│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 2│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 3│ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────┤│ 4│etc. │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0.0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴─────┴────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───┴──────────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴───┴────┴───┴────┴────┘  +  Anexa 7a)    (model)                                SITUAŢIA            numărului de instituţii de protecţie a copilului aflat                în dificultate şi a numărului de copii asistaţi                             la 31 decembrie 2002┌────┬──────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii │ Nr. unităţi │ Număr total │ Număr ││crt.│ administrativ-teritoriale │ pentru │copii asistaţi│ asistenţi ││ │ │ protecţia │ │personali ││ │ │ copilului │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ TOTAL JUDEŢ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ din care : │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 1 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 2 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 3 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 4 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 5 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 6 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 7 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 8 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 9 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ 10 │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┘       Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului                                                 financiar-contabil,  +  Anexa 7b)    (model)                                 SITUAŢIA            numărului de instituţii de protecţie specială a                persoanelor cu handicap şi a numărului                   de asistaţi la 31 decembrie 2002┌────┬─────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii │ Nr. unităţi │ Număr total │ Număr ││crt.│ administrativ-teritoriale │ de protecţie │ persoane │ asistenţi ││ │ │ socială a │ asistate │ personali ││ │ │ persoanelor │ │ ││ │ │ cu handicap │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┬──────┼───────┬──────┼──────┬─────┤│ │ │Adulţi │Copii │Adulţi │Copii │Adulţi│Copii│├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ TOTAL JUDEŢ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ din care : │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 4 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 5 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 6 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 7 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 8 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 9 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ 10 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────┘    Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului                                            fmanciar-contabil,  +  Anexa 11    (model)    MINISTERUL (Instituţia)                                 EXECUŢIA                      fondurilor externe nerambursabile                            la 31 decembrie 2002                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────┐│ Denumire indicator │ Cod │Program│Realizari││ │ │ anual │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│I TOTAL VENITURI (cod 002) │ 001 │ │ ││ VENITURI FISCALE (cod 40.30.01+22.30.09+22.30.21+│ │ │ ││ 22.30.22) │ 002 │ │ ││ Donaţii │ 40.30.01│ │ ││ Venituri din dobânzi │ 22.30.09│ │ ││ Diferenţe de curs favorabile │ 22.30.21│ │ ││ Diferenţe de curs nefavorabile (se scad) │ 22.30.22│ │ ││ │ │ │ ││II TOTAL CHELTUIELI (cod 51.30 + 57.30 + .....) │ 50.30 │ │ ││ CHELTUIELI CURENTE (cod 02 + 20 + 34 + 38) │ 01 │ │ ││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 02 │ │ ││ CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 20 │ │ ││ SUBVENŢII │ 34 │ │ ││ TRANSFERURI │ 38 │ │ ││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ │ ││ │ │ │ ││ CAPITOLUL "AUTORITĂŢI PUBLICE" (cod 01+70) │ 51.30 │ │ ││ │ │ │ ││ CHELTUIELI CURENTE (cod 02+20+34+38) │ 01 │ │ ││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 02 │ │ ││ CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 20 │ │ ││ SUBVENŢII │ 34 │ │ ││ TRANSFERURI │ 38 │ │ ││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ │ ││ │ │ │ ││ CAPITOLUL "ÎNVĂŢĂMÂNT" │ 57.30 │ │ ││ etc │ │ │ ││ .... │ │ │ ││ .... │ │ │ ││ III EXCEDENT/DEFICIT (I - II) │ 90 │ │ ││ │ │ │ ││ IV DISPONIBIL LA ÎNCEPUTUL ANULUI │ x │ x │ ││ │ │ │ ││ DISPONIBIL LA FINELE ANULUI (III + IV) │ x │ x │ │└──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┘    NOTA: Nu se completează cap. I TOTAL VENITURI de instituţiile publice care    primesc fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Finanţelor Publice.  +  Anexa 12a)    (model)              VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR                LOCALE PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE                           la 31 decembrie 2002                                                                   - mii lei -┌─────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬────────┐│ DENUMIREA INDICATORILOR │ Nr.│ Prevederi│Realizat││ │rând│ anuale │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│I COMUNE │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Venituri proprii │ 1 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe salarii │ 2 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată │ │ │ ││pentru bugetele locale │ 3 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe venit │ 4 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 5 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei │ 6 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume alocate de consiliul judeţean pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 7 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite din bugetul de stat │ 8 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite de la alte bugete │ 9 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate │ 10 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi pentru investiţii │ 11 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi temporare │ 12 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cheltuieli │ 13 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Excedent, din care pentru: │ 14 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - fond de rulment propriu al unităţii │ │ │ ││ administrativ-teritoriale │ 15 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - rambursarea din excedentele bugetelor locale a │ │ │ ││ împrumuturilor contractate în anii precedenti │ 16 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - disponibil din venituri cu destinaţie specială │ 17 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Deficit, din care pentru: │ 18 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din fondul de rulment propriu │ │ │ ││ al unităţii administrativ-teritoriale │ 19 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din venituri cu destinaţie │ │ │ ││ specială rămase disponibile din anii precedenti │ 20 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│II. ORAŞE │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Venituri proprii │ 21 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe salarii │ 22 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ ││bugetele locale │ 23 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe venit │ 24 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 25 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei │ 26 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume alocate de consiliul judeţean pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 27 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite din bugetul de stat │ 28 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite de la alte bugete │ 29 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate │ 30 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi pentru investiţii │ 31 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi temporare │ 32 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cheltuieli │ 33 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Excedent, din care pentru: │ 34 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - fond de rulment propriu al unităţii │ │ │ ││ administrativ-teritoriale │ 35 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - rambursarea din excedentele bugetelor locale a │ │ │ ││ împrumuturilor contractate în anii precedenti │ 36 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - disponibil din venituri cu destinaţie specială │ 37 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Deficit, din care pentru: │ 38 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din fondul de rulment propriu │ │ │ ││ al unităţii administrativ-teritoriale │ 39 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din venituri cu destinaţie │ │ │ ││ specială rămase disponibile din anii precedenti │ 40 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│III. MUNICIPII │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Venituri proprii │ 41 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe salarii │ 42 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ ││bugetele locale │ 43 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe venit │ 44 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 45 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei │ 46 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume alocate de consiliul judeţean pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 47 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite din bugetul de stat │ 48 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite de la alte bugete │ 49 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate │ 50 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi pentru investiţii │ 51 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi temporare │ 52 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cheltuieli │ 53 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Excedent, din care pentru: │ 54 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - fond de rulment propriu al unităţii │ │ │ ││ administrativ-teritoriale │ 55 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - rambursarea din excedentele bugetelor locale │ │ │ ││ a împrumuturilor contractate în anii precedenti │ 56 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - disponibil din venituri cu destinaţie specială │ 57 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Deficit, din care pentru: │ 58 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din fondul de rulment propriu │ │ │ ││ al unităţii administrativ-teritoriale │ 59 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din venituri cu destinaţie │ │ │ ││ specială rămase disponibile din anii precedenti │ 60 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│IV. JUDEŢ (buget propriu) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Venituri proprii │ 61 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe salarii │ 62 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ ││bugetele locale │ 63 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe venit │ 64 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 65 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei │ 66 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume alocate de consiliul judeţean pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 67 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite din bugetul de stat │ 68 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite de la alte bugete │ 69 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate │ 70 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi pentru investiţii │ 71 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi temporare │ 72 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cheltuieli │ 73 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Excedent, din care pentru: │ 74 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - fond de rulment propriu al unităţii │ │ │ ││ administrativ-teritoriale │ 75 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - rambursarea din excedentele bugetelor locale a │ │ │ ││ împrumuturilor contractate în anii precedenti │ 76 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - disponibil din venituri cu destinaţie specială │ 77 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Deficit, din care pentru: │ 78 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din fondul de rulment propriu │ │ │ ││ al unităţii administrativ-teritoriale │ 79 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din venituri cu destinaţie │ │ │ ││ specială rămase disponibile din anii precedenti │ 80 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│V. TOTAL JUDEŢ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Venituri proprii │ 81 │ │ ││(1+21+41+61) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe salarii │ 82 │ │ ││(2+22+42+62) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ ││bugetele locale │ 83 │ │ ││(3+23+43+63) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cote defalcate din impozitul pe venit │ 84 │ │ ││(4+24+44+64) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 85 │ │ ││(5+25+45+65) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │ ││subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei │ 86 │ │ ││(6+26+46+66) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Sume alocate de consiliul judeţean pentru │ │ │ ││echilibrarea bugetelor locale │ 87 │ │ ││(7+27+47+67) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite din bugetul de stat │ 88 │ │ ││(8+28+48+68) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Subvenţii primite de la alte bugete │ 89 │ │ ││(9+29+49+69) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate │ 90 │ │ ││(10+30+50+70) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi pentru investiţii │ 91 │ │ ││(11+31+51+71) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Împrumuturi temporare │ 92 │ │ ││(12+32+52+72) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Cheltuieli │ 93 │ │ ││(13+33+53+73) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Excedent, din care pentru: │ 94 │ │ ││(14+34+54+74) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - fond de rulment propriu al unităţii │ │ │ ││ administrativ-teritoriale │ 95 │ │ ││ (15+35+55+75) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - rambursarea din excedentele bugetelor locale │ │ │ ││ a împrumuturilor contractate în anii precedenti │ 96 │ │ ││ (16+36+56+76) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - disponibil din venituri cu destinaţie specială │ 97 │ │ ││ (17+37+57+77) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│Deficit, din care pentru: │ 98 │ │ ││(18+38+58+78) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din fondul de rulment propriu │ │ │ ││ al unităţii administrativ-teritoriale │ 99 │ │ ││ (19+39+59+79) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼────────┤│ - deficit acoperit din venituri cu destinaţie │ │ │ ││ specială rămase disponibile din anii precedenti │100 │ │ ││ (20+40+60+80) │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴────────┘  +  Anexa 12b)    (model)                                 SITUAŢIA                 numerică a unităţilor administrativ-teritoriale                           la 31 decembrie 2002┌───────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│ DENUMIREA INDICATORILOR │ Nr. │ NUMĂR ││ │ rd. │ UNITĂŢI │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│COMUNE │ 1 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu excedent │ 2 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu sume defalcate │ 3 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu subvenţii │ 4 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ORAŞE │ 5 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu excedent │ 6 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu sume defalcate │ 7 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu subvenţii │ 8 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│MUNICIPII │ 9 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu excedent │ 10 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu sume defalcate │ 11 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu subvenţii │ 12 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│JUDEŢ (buget propriu) │ 13 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu excedent │ 14 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu sume defalcate │ 15 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu subvenţii │ 16 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│TOTAL JUDEŢ │ 17 │ ││(1 + 5 + 9 + 13) │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu excedent │ 18 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu sume defalcate │ 19 │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ - cu subvenţii │ 20 │ │└───────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘       Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului                                       financiar-contabil,  +  Anexa 12c)(model)ConsiliuL judeţean/sauConsiliul localSITUAŢIArealizării investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externela 31 decembrie 2002*Font 6*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                din care cu finantare din: din care cu finantare din: din care cu finantare din:  Denumirea Prevederi ------------------------------------- Prevederi ------------------------------------- Plati -------------------------------------cheltuielilor anuale Imprumut Transferuri Alocatii Surse perioada Imprumut Transferuri Alocatii Surse efectuate Imprumut Transferuri Alocatii Surse                mii lei extern1) buget de buget proprii mii lei extern1) buget de buget proprii mii lei extern1) buget de buget proprii                                    stat2) local regie stat2) local regie stat2) local regie----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cheltuieli de capital(pe total si pecomponente)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                          FINANCIAR-CONTABILNOTA:1. acordat de organismele financiare internaţionale, în baza acordurilor de împrumut încheiate de România (se va preciza cursul valutar utilizat)2. în conformitate cu comunicările transmise de Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii.Se vor prevedea distinct, după caz, şi fondurile nerambursabile, ca sursa de finanţare, în baza acordurilor încheiate.  +  Anexa 17    (model)    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).........    CONSILIUL LOCAL/JUDEŢEAN ............    INSTITUŢIA ..........................                   SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE                        (VALOAREA BRUTA)                      la 31 decembrie 2002                                                           - mii lei -┌────────────────────────────┬────┬─────────┬────────┬──────────────────┬──────┐│ │ Nr.│Sold la │Creşteri│ Reduceri │ ││Elemente de imobilizari │rând│începutul│ ├─────┬────────────┤ Sold ││ │ │anului │ │Total│ Din care: │final ││ │ │ │ │ │ dezmembrări│(col. ││ │ │ │ │ │ şi casări │ 5=1+ ││ │ │ │ │ │ │ 2-3) ││ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│ A │B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │ │ │ ││Terenuri (ct. 011) │ 1 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│Amenajări de terenuri │ 2 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│Construcţii (ct. 013.01) │ 3 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│Echipamente tehnologice │ │ │ │ │ │ ││(ct. 013.02) │ 4 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│Mijloace de transport │ │ │ │ │ │ ││(ct. 013.04) │ 5 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│Alte mijloace fixe │ │ │ │ │ │ ││(ct. 013.03+013.05+013.06) │ 6 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│Imobilizari corporale │ │ │ │ │ │ ││în curs (ct. 415) │ 7 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│TOTAL (rd. 1 la rd. 7) │ 8 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │ │ │ ││(ct. 02) │ 9 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│IMOBILIZARI FINANCIARE │10 │ │ │ │ │ ││Participatii la capitalul │ │ │ │ │ │ ││ social (ct. 03) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────┼────────────┼──────┤│TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ │ │ ││(rd.8+9+10) │11 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────┴────┴─────────┴────────┴─────┴────────────┴──────┘         CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI                                               FINANCIAR-CONTABIL,  +  Anexa 21    (model)    MINISTERUL ..............                               CONTUL DE EXECUŢIE           privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare                              la 31 decembrie 2002                                               - mii lei -┌─────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐│ │ Cod │ ││ Denumirea │ Capitol │ ││ indicatorilor* │ Titlu │ Suma ││ │ Articol │ │├─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤├─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤├─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤└─────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘-----------    *) Se înscrie denumirea capitolelor de cheltuieli bugetare.     Ordonator principal de credite, Conducătorul compartimentului                                            financiar-contabil                  L.S.---------------