ORDIN nr. 1.032 din 20 decembrie 2002pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 13 ianuarie 2003  Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, ale Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 76-78 din Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 14.062/2002,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă completarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18 ianuarie 2002.  +  Articolul 2Supravegherea medicală a expusilor profesional la radiatii se va face pe baza fisei de solicitare (anexa nr. 1), a fisei de monitorizare personală la riscuri profesionale - pentru expusii profesional la radiatii ionizante (anexa nr. 2), a dosarului medical special - pentru expusii profesional la radiatii ionizante (anexa nr. 3) şi a fisei de aptitudine (anexa nr. 4). Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Aceste documente se păstrează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001.  +  Articolul 3Abilitarea medicilor responsabili de supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante se va face printr-o comisie ce se constituie la nivelul Centrului-Pilot de Radiopatologie Clinica Bucureşti. Comisia va fi alcătuită din: coordonatorul centrului-pilot, şeful compartimentului clinic al centrului-pilot, şeful laboratorului de igiena radiatiilor din Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, un reprezentant desemnat de colegiul medicilor şi un secretar.  +  Articolul 4Structurile medicale de medicina muncii care au în evidenta persoane expuse profesional la radiatii ionizante trebuie să fie coordonate pentru activitatea de supraveghere a stării de sănătate a expusilor profesional la radiatii ionizante de către un medic specialist sau primar medicina muncii abilitat de comisia de abilitare.  +  Articolul 5Condiţiile minime de abilitare a medicilor specialişti sau primari medicina muncii care asigura supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante sunt:- vechime de 5 ani în specialitate;- cursuri de pregătire postuniversitară în domeniul expunerii profesionale la radiatii ionizante, cu durata minima de 4 săptămâni.  +  Articolul 6Medicii specialişti sau primari medicina muncii abilitaţi şi coordonatorii activităţilor de supraveghere medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante din structurile medicale de medicina muncii recunoscute de Ministerul Sănătăţii şi Familiei au obligaţia sa participe la un curs de perfecţionare în domeniul expunerii profesionale la radiatii ionizante, cu durata minima de 5 zile, la interval de 3 ani.  +  Articolul 7Direcţia generală de sănătate publică şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statBucureşti, 20 decembrie 2002.Nr. 1.032.  +  Anexa 1                            SOLICITARE PENTRU          Examen medical la angajare [] Control medical periodic           [] Adaptare [] Reluarea muncii [] Expunere specială []    Subsemnatul (Nume şi prenume) ....................................    angajator la întreprinderea/societatea comercială/unitatea) .......    ...................................................................    adresa ............................................................    ...................................................................                        SOLICIT:    Examen medical la angajare [] Control medical periodic [] Adaptare []    Reluarea muncii [] Expunere specială [], conform legislaţiei de    sănătate şi securitate în munca în vigoare, a:    Domnului/Doamnei .................................................    născut la: .................... CNP: .............................    care urmează a efectua/efectuează profesiunea (meseria) de: .......    la postul de muncă: ..............................................    ..................................................................    din secţia (atelier, compartiment etc.) ..........................    ...................................................................    Persoana examinata urmează să efectueze/efectuează activitatea    profesională la un loc/post de muncă ce prezintă riscurile    profesionale detaliate în Fişa de monitorizare personală la riscuri    profesionale, anexată prezentei cereri.        Data ......... Semnatura şi ştampila ............
   +  Anexa 2
      Unitatea: ................. Subunitatea: ............
      Adresa: ................... Adresa: .................
      ........................... .........................
      Telefon: .................. Telefon: ................
              FIŞA DE MONITORIZARE PERSONALĂ LA RISCURI PROFESIONALE
               (pentru expunerea profesională la radiatii ionizante)
      NUME .......... PRENUME ...........
      SEX: Masc: [] Fem: []
      Data naşterii: Z Z L L A A A A
                        [][][][][][][][]
      Denumirea postului: .........................................
      Descrierea activităţii: ● În echipa: da [] nu [] / ● Gesturi
                                                           profesionale:
      Nr. ore/zi [] Nr. schimburi de lucru [] Pauze organizate [] sau
      nu [] / Banda rulanta [] / Manipulare greutăţi []
      ● Risc de: infectare [] / electrocutare [] / inecare [] /
      asfixiere [] / blocare [] / microtraumatisme repetate [] / lovire []
      muscatura [] / zgariere [] / strivire [] / tăiere [] / intepare [] /
      impuscare [] / ardere [] / oparire [] / degerare [] / miscari
      repetitive []
      ● Alte riscuri: ..................................................
      Descrierea spaţiului de lucru:
      ● Dimensiuni încăpere: L ........... l ......... H ............ m
      ● Suprafaţa de lucru: verticala [] orizontala [] oblica []
      ● Munca: în spaţii închise [] / izolate [] / la înălţime []
      la altitudine [] / în mişcare [] / pe sol [] / în aer [] /
      în spaţiu [] / pe apa [] / sub apa [] / nisa [] / cabina etansa [] /
      aer liber []
      ● Alte caracteristici:
      o Poziţie preponderent: ortostatica [] sezand [] aplecata [] mixtă []
        / Poziţii forţate: da [] nu []
      o Suprasolicitari: vizuale [] auditive [] stres neuropsihic []
      o Suprasolicitari osteo-musculo-articulare: da [] nu []/Efort fizic:
        uşor [] mediu [] greu []
      Dacă "da", ce articulatii: ................................../
      NAVETA: da [] câte ore/zi? [] nu []
   
  ┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────┬───┬───┐ │ Agenţi chimici: (enumerati mai jos şi │ L.A. │ Fp │ C │ P │ │ bifati caracteristicile lor)*) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┼───┼───┤ │ ......................................... │ ..... │ ..... │ ...│...│...│ │ ......................................... │ ..... │ ..... │ ...│...│...│ │ ......................................... │ ..... │ ..... │ ...│...│...│ │ ......................................... │ ..... │ ..... │ ...│...│...│ │ ......................................... │ ..... │ ..... │ ...│...│...│ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────┴───┴───┘    Agenţi biologici: ...........................................    Pulberi profesionale:    < LA. > LA. < LA. > LA.    []..............[] [].............[]--------    *) Legenda: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos /                C = Cancerigen / P - Pătrunde prin piele (Puteti ataşa                fisei un tabel separat!)    []..............[] [].............[]    Zgomot profesional: < L. A. [] / > L. A. [] / Zgomote impulsive    da [] / nu [] Vibratii mecanice: < L. A. [] / > L. A. []    Microclimat    TEMPERATURA AERULUI: < L.A. [] / > L.A. []    ● PRESIUNEA AERULUI: < L.A. [] / > L.A. []    ● VARIATII REPETATE DE TEMPERATURA: da [] nu []    Radiatii: da [] nu [] Dacă "da": .......    Radiatii Ionizante < L.A. [] > L.A. []    Data intrării în mediu cu expunere profesională la radiatii    ionizante: Z Z L L A A A A               [][][][][][][][]              Clasificare actuala în grupa A [] sau B [] şi                         condiţii de expunere:    Aparatura folosită: ..............................................    ..................................................................    Proces tehnologic: ...............................................    ..................................................................    Operaţiuni îndeplinite: ..........................................    ..................................................................    Surse folosite: închise [] deschise []    Tip expunere: X externa []; gamma externa []; interna [];    externa şi interna [].    Măsuri de protecţie individuală folosite .........................    Expunere anterioară    Perioada: .................... Nr.ani: [][]    Doza cumulată prin expunere externa (mSv): [][][][]    Doza cumulată prin expunere interna: [][][][]    Doza totală: [][][][]    Supraexpuneri anterioare         - excepţionale    - Tip expunere: X externa []; gamma externa []; interna [];      externa şi interna [].    - data:    - doza (mSv):    - concluzii:         - accidentale    - Tip expunere: X externa []; gamma externa []; interna []:      externa şi interna [].    - data:    - doza (mSv):    - concluzii:    Radiatii Neionizante < L.A. [] > L.A. [] Tipul: ...............    Iluminat: suficient [] insuficient [] / natural [] artificial []              mixt []    Mijloace de protecţie ventilaţie [] aer condiţionat [] ecrane de       colectivă: protecţie []                           paravane [] perdele de apa [] altele: ....    Alte mijloace de protecţie individuală ............................   (echipament şi materiale de protecţie, ............................         echipament de lucru): ........................................   ....................................................................   ....................................................................    Anexe igienico-sanitare: vestiar [] chiuveta [] WC [] dus [] sala de                             mese [] spaţiu de recreere []    Altele: .......................................................          Observaţii: Data completării: ..............                                         Angajator: .................
   +  Anexa 3                    DOSAR MEDICAL SPECIAL*) Nr. ....        (* - pentru expusii profesional la radiatii ionizante)    NUME ............... PRENUME ................................    Nume purtat anterior: .......................................    SEX: Masc: [] Fem: []    Data naşterii: Z Z L L A A A A                   [][][][][][][][]    Localitatea ........... judeţul ............................    Situaţie familială: Căsătorit/a: Da: [], Necasatorit/a: [];                        Divorţat/a []; Vaduv/a []; Nr. Copii [][]    Domicilii anterioare (localitatea): .............................    .................................................................    .................................................................    Adresa actuala: .................................................    ...................................... Tel:. ....................    Cod numeric personal: [][][][][][][][][][][][][]    Formare şcolară şi profesională (nr.ani şcolarizare): ...........    Profesie: ....................... Ocupaţia actuala: .............    Loc de muncă: ...................................................    Adresa ..........................................................    Tel: ....................................................    Vechime profesională totală: ....................................    Ruta profesională: ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────┬───────────┬──────┬────────┐ │ Data │ Instituţia │Secţia│Profesiunea│ Noxe │ Tip │ ├──────────┬───────────────┤Întreprinderea│ │ (funcţia) │profe-│contract│ │angajare │plecare │ │ │ │siona-│ │ │ │ │ │ │ │ le │ │ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴──────┴────────┘           ISTORICUL EXPUNERII PROFESIONALE LA RADIATII IONIZANTE    Data intrării în mediu cu expunere profesională la radiatii    ionizante: Z Z L L A A A A               [][][][][][][][]    Clasificare actuala în grupa A [] sau B [] şi condiţii de expunere:    Aparatura folosită: ...............................................    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    Proces tehnologic: ................................................    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    Operaţiuni îndeplinite: ...........................................    ...................................................................    ...................................................................    Surse folosite: închise [] deschise []    Tip expunere: X externa []; gamma externa []; interna [];                    externa şi interna [].    Măsuri de protecţie individuală folosite .........................    Expunere anterioară    Perioada: .................. Nr.ani: [][]    Doza cumulată prin expunere externa (mSv): [][][][]    Doza cumulată prin expunere interna: [][][][]    Doza totală: [][][][]    Supraexpuneri anterioare            - excepţionale    - Tip expunere: X externa []; gamma externa []; interna [];                      externa şi interna [].    - data:    - doza (mSv):    - concluzii şi recomandări medicale:            - accidentale    - Tip expunere: X externa []; gamma externa []; interna [];                      externa şi interna [].    - data:    - doza (mSv):    - concluzii şi recomandări medicale:    Expuneri anterioare la agenţi carcinogeni recunoscuţi: ............    ...................................................................    ...................................................................                        ANAMNEZA NEPROFESIONALA ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Antecedente familiale şi heredocolaterale │ │ Tata: .............. Mama: .................. │ │ Fraţi (Surori) ................. Soţul (sotia) .................... │ │ Copii: ..................................................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Antecedente fiziologice: │ │ Menarha: ................ Caracteristica menstruatiei ................... │ │ Ultima menstruatie ............... Nr. sarcini: [] │ │ Număr naşteri normale: [][] ; anormale: [][] ; Avorturi spontane: [][]; │ │ Feti morţi: [][]; Feti malformati: [][] │ │ Antecedente patologice: ................................................ │ │ ........................................................................ │ │ ........................................................................ │ │ ........................................................................ │ │ ........................................................................ │ │ Tipul şi numărul expunerilor medicale: Rx-diagnostic ................... │ │ Radioterapie ................. │ │ Medicina nucleara ............ Radiologie interventionala .............. │ │ Tratamente urmate: ..................................................... │ │ Obiceiuri (stil de viaţa): │ │ Fumator: da [] nu []; de la ce vârsta: ......................... câte │ │ tigari pe zi ........................ câţi ani ......................... │ │ Fost fumator: da [] nu []; câte tigari pe zi ........ câţi ani ......... │ │ de când nu mai fumeaza ................................................. │ │ Alcool: da [] nu []; ..... cantitate(ml)/sapt. ............ │ │ Fost consumator de alcool: da [] nu []; de când nu mai consuma ......... │ │ Consum de droguri: da [] nu []; tipul ................................. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Vaccinari: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Vaccinul │ Nr. doze administrate │ Data administrării │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ BCG │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Hepatitic B │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Antigripal │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Altele │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ │Data declarării: │ Diagnostic │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Boala profesională │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Accident de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    Medicul de familie: Nume: .............. Prenume: ................    Adresa: ......................... Tel. .........................    Dosarul se păstrează până la data de: ...........................    Data înregistrării: .............................    Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidenta cu epilepsie,    boli psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli    neuropsihice, diabet.                                  Semnatura persoanei examinate                       EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE    Simptomatologie:    Precizarea stării fiziologice a femeii : sarcina [], lauzie [],    alaptare    Înălţime (cm) ..... Greutate (kg) ............... IMC*) valori    normale: da [] nu [];    1. Tegumente şi mucoase .......................................       ............................................................    2. Tesut celular subcutanat ...................................    3. Sistem ganglionar ..........................................    4. Aparat locomotor ...........................................    5. Aparat respirator ..........................................       ............................................................    6. Aparat cardiovascular ......................................       ............................................................         Puls ........ /min; TA ................. mmHg    7. Aparat digestiv ............................................       ............................................................    8. Aparat urogenital ..........................................       ............................................................    9. Sistem nervos ..............................................    10. Sistem endocrin ...........................................    11. Analizatorul vizual: Vedere binoculara ....................                         Vedere cromatica ... Vedere în relief ....                               ┌─────────────┬─────────────┐                    Acuitate │De departe │De aproape │                    vizuala ├──────┬──────┼──────┬──────┤                               │ O.D. │ O.S. │ O.D. │ O.S. │                ┌──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                │fără corectie │ │ │ │ │                ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                │cu corectie │ │ │ │ │                └──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    12. Analizatorul auditiv    Acuitate auditiva clinic: voce tare: ........ voce soptita .........    13. Examene suplimentare solicitate în funcţie de factorul nociv        profesional:        - Examen radiologie: .......................................--------                                          Greutate    *) IMC = indice de masa corporală = ( --------- ).                                          Înălţime    Valori normale:    - 19-24 ani: 19-24;    - 25-34 ani: 20-25;    - 35-44 ani: 21-26;    - 45-54 ani: 22-27;    - 55-65 ani: 23-28.        - VDRL .......................................        - ............................................        - ............................................        - ............................................    Examene de specialitate-conform fişelor cu privire la factorii    nocivi profesionali:    (se vor înscrie tipul examenului, locul de execuţie şi rezultatul    acestuia)    1. .......................................................    2. .......................................................    3. .......................................................    4. .......................................................    5. .......................................................    6. .......................................................    7. .......................................................    Concluzii:    ----------                               Recomandări (unde este cazul):    APT: [] ..............................    APT CONDIŢIONAT: [] ...............................                         []    INAPT TEMPORAR [] ...............................    INAPT [] ...............................                 MEDIC MEDICINA MUNCII (semnatura şi parafa):                 Data efectuării ............................    Data şi tipul urmatorului examen medical .........................    ..................................................................                         EXAMEN MEDICAL     (Control medical periodic [] Adaptare [] Reluarea muncii []                       Expunere specială [])    Reactualizarea anamnezei profesionale:    Reactualizarea anamnezei neprofesionale:    Expuneri medicale în ultimul an:    Precizarea stării fiziologice a femeii : sarcina [], lauzie [], alaptare    Înălţime (cm) ..... Greutate (kg) ............... IMC*) valori    normale: da [] nu [];    1. Tegumente şi mucoase .......................................       ............................................................    2. Tesut celular subcutanat ...................................    3. Sistem ganglionar ..........................................    4. Aparat locomotor ...........................................    5. Aparat respirator ..........................................       ............................................................    6. Aparat cardiovascular ......................................       ............................................................         Puls ........ /min; TA ................. mmHg    7. Aparat digestiv ............................................       ............................................................    8. Aparat urogenital ..........................................       ............................................................    9. Sistem nervos ..............................................    10. Sistem endocrin ...........................................    11. Analizatorul vizual: Vedere binoculara ....................                         Vedere cromatica ... Vedere în relief ....                               ┌─────────────┬─────────────┐                    Acuitate │De departe │De aproape │                    vizuala ├──────┬──────┼──────┬──────┤                               │ O.D. │ O.S. │ O.D. │ O.S. │                ┌──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                │fără corectie │ │ │ │ │                ├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                │cu corectie │ │ │ │ │                └──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    12. Analizatorul auditiv    Acuitate auditiva clinic: voce tare: ........ voce soptita .........    13. Examene suplimentare solicitate în funcţie de factorul nociv        profesional:        - Examen radiologie: .......................................        - VDRL .....................................................--------                                          Greutate    *) IMC = indice de masa corporală = ( --------- ).                                          Înălţime    Valori normale:    - 19-24 ani: 19-24;    - 25-34 ani: 20-25;    - 35-44 ani: 21-26;    - 45-54 ani: 22-27;    - 55-65 ani: 23-28.    Examene de specialitate-conform fişelor cu privire la factorii   nocivi profesionali şi a ordinului ministrului sănătăţii nr. 944/2001:    (se vor înscrie tipul examenului, locul de execuţie şi rezultatul    acestuia)    1. .......................................................    2. .......................................................    3. .......................................................    4. .......................................................    5. .......................................................    6. .......................................................    7. .......................................................    Concluzii:    ----------                               Recomandări (unde este cazul):    APT: [] ..............................    APT CONDIŢIONAT: [] ...............................    INAPT TEMPORAR [] ...............................    INAPT [] ...............................                 MEDIC MEDICINA MUNCII (semnatura şi parafa):                 Data efectuării ............................    Data şi tipul urmatorului examen medical .........................    ..................................................................  +  Anexa 4    Unitatea medicală: ........ Adresa: ...... Tel: ..... Fax: .......    Angajare [] Control medical periodic [] Adaptare [] Reluarea    muncii [] Supraveghere specială [] Alte []                MEDICINA MUNCII - FIŞA DE APTITUDINE NR. .......    (Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmânează angajatului)    Societate, unitate etc. ........................................    Adresa: ......................... Tel.: ........ Fax: ..........
  NUME ............. PRENUME .......................
      CNP: [][][][][][][][][][][][][]
  Profesiune ....... Locul/postul de muncă ..................
      AVIZ MEDICAL: Recomandari (unde este cazul):    APT: [] .............................    APT CONDIŢIONAT: [] .............................    INAPT TEMPORAR [] .............................    INAPT [] .............................            Data Medic de medicina muncii (semnatura, parafa)----------