LEGE nr. 671 din 19 decembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 24 august 2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind certificarea sau omologarea echipamentelor,pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizatela vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializareşi utilizare a acestora"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare produse în ţara sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere, pot fi comercializate numai dacă respecta condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare produse în ţara sau importate, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienta energetica şi protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi comercializate numai dacă sunt certificate sau omologate din punct de vedere tehnic. Certificarea/omologarea este aplicabilă numai produselor noi. Lista acestor produse se stabileşte de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în calitate de autoritate competentă. (3) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către Regia Autonomă lt; lt;Registrul Auto Roman gt; gt;, organism tehnic de specialitate al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, denumit în continuare R.A.R. (4) Certificarea produselor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către R.A.R. sau de către alte organisme desemnate, în condiţiile legii, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în calitate de autoritate competentă, pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de laboratoare acreditate/evaluate de autoritatea competentă. (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) următoarele categorii de produse: a) echipamentele şi piesele de schimb omologate de autorităţile competente din străinătate, în baza Acordului de la Geneva din 1958 privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976; b) echipamentele şi piesele de schimb omologate de autorităţile competente din străinătate, în baza Acordului de la Geneva din 1998 privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002; c) echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare omologate de autorităţile competente din străinătate, conform acelor directive ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE -, preluate prin reglementările Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; d) echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare de origine, altele decât cele reglementate prin regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi/sau directivele CEE. Prin echipamente, piese de schimb auto şi materiale de exploatare de origine se înţelege toate componentele fabricate de către producătorul final al unui vehicul rutier şi comercializate sub controlul acestuia sau fabricate de către un producător abilitat ca producător şi furnizor de componente auto de origine şi comercializate sub controlul acestuia. (6) Producătorul final al unui vehicul rutier poate abilita producători terţi pentru fabricarea în vederea comercializării a echipamentelor şi pieselor de schimb auto destinate vehiculelor pe care le fabrica sau pe care le-a avut în fabricaţie. Producătorul final al unui vehicul este obligat sa comunice R.A.R. situaţia abilitarilor acordate sau retrase, în termen de 7 zile de la data acordării, respectiv a retragerii acestora. (7) Pentru comercializarea echipamentelor, pieselor de schimb sau materialelor de exploatare produse în ţara sau importate, din categoria celor care nu sunt prevăzute în lista menţionată la art. 1 alin. (2), se aplică prevederile art. 4."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare produse în ţara sau importate se solicita de către producători, importatori sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, persoane juridice. (2) Agenţii economici care nu dispun de împuterniciri de reprezentare cu drepturi depline din partea producătorilor pentru comercializare pot obţine dreptul de comercializare numai cu certificarea loturilor de produse respective. (3) În cazul în care un material de exploatare în vrac, prevăzut în lista menţionată la art. 1 alin. (2), este partitionat şi/sau ambalat de către agenţi economici, alţii decât producătorul, este obligatoriu ca serviciul de partitionare şi ambalare al acestora să fie autorizat de către R.A.R."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare comercializate în condiţiile art. 1 şi 2 vor fi inscriptionate cu toate informaţiile stabilite de reglementările în vigoare. În cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscriptionarea direct pe produs, informaţiile se înscriu pe ambalajul individual; pentru materialele de exploatare livrate în vrac informaţiile se înscriu în certificatul de garanţie. (2) Echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare produse în ţara vor fi inscriptionate obligatoriu cu textul: lt; lt;Fabricat în România gt; gt;. Excepţia de la aceasta regula o constituie materialele de exploatare livrate în vrac, la care inscriptionarea se face pe factura de livrare. (3) Pentru comercializare produsele omologate sau certificate de către autoritatea competentă română vor avea aplicate, după caz, mărci de certificare a conformitatii, mărci de omologare sau numărul certificatului de conformitate, cu precizarea organismului care a efectuat certificarea. (4) Obligaţia aplicării marcilor sau a numărului certificatului de conformitate revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate/omologare. (5) Echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare comercializate, cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (2), cu excepţia produselor menţionate la art. 1 alin. (5) şi a materialelor de exploatare livrate în vrac, vor purta suplimentar un marcaj special de securizare, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) marcajul special de securizare atesta ca produsul este aprobat pentru comercializare. Marcajul trebuie să conţină cel puţin un element de siguranţă şi de protecţie împotriva falsificării acestuia; b) macheta marcajului special de securizare este unica pentru toate echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare certificate sau omologate şi este aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. În cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit aplicarea directa, marcajul special de securizare se aplică pe ambalajul individual sau colectiv; c) producţia şi distribuţia marcajului special de securizare se desfăşoară sub autoritatea şi controlul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; d) obligaţia aplicării marcajului special de securizare pentru toate produsele certificate/omologate de către autoritatea competentă română, în condiţiile prezentei ordonanţe, revine exclusiv titularului de certificat de conformitate/omologare; e) aplicarea marcajului special de securizare este facultativă pentru echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare omologate/certificate, altele decât cele prevăzute în lista menţionată la art. 1 alin. (2)."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare produse în ţara sau importate, destinate comercializării, trebuie să aibă marca fabricantului aplicată pe produs sau pe ambalaj, după caz, şi vor fi însoţite de un certificat de garanţie şi de o declaraţie de conformitate, întocmite de producători, importatori sau de către reprezentanţii autorizaţi ai acestora, potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Declaraţia de conformitate reprezintă asumarea răspunderii de către fabricant, importator sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora privind conformitatea, calitatea şi interschimbabilitatea produselor comercializate. Forma şi conţinutul declaraţiei de conformitate trebuie să corespundă cu modelul declaraţiei de conformitate aprobat prin standardul naţional aplicabil. (3) Dreptul de comercializare încetează în următoarele cazuri: a) agentul economic care a emis declaraţia de conformitate nu face dovada ca a trimis documentaţia tehnica a produsului în termen de 30 de zile de la solicitarea R.A.R.; b) R.A.R. constata ca declaraţia de conformitate nu corespunde cu documentaţia tehnica de referinţa a produsului; c) documentaţia tehnica de referinţa precizată în declaraţia de conformitate nu cuprinde caracteristicile tehnice ale produsului, care să asigure interschimbabilitatea echipamentului, piesei de schimb sau a materialului de exploatare utilizat de producătorul final al vehiculului rutier; d) produsul este neconform cu documentaţia tehnica de referinţa, caz în care agentul economic sau reprezentanţii legali ai acestuia, care au emis declaraţia de conformitate, suporta cheltuielile aferente verificărilor. (4) Documentele prevăzute la alin. (1), autentificate prin stampilare, trebuie să conţină toate datele cerute de legislaţia în vigoare, înscrise lizibil, explicit şi fără ambiguităţi, şi vor fi semnate de emitent. (5) Lista produselor neconforme, a căror comercializare a fost oprită conform alin. (3), va fi facuta publică de către R.A.R. printr-o modalitate stabilită de către acesta, cu suportarea costurilor de către producător. Producătorul va suporta şi cheltuielile privind remedierea sau înlocuirea produselor respective."6. Articolul 5 se abroga.7. După articolul 5 se introduc articolele 5^1 şi 5^2 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Producătorii finali de vehicule rutiere sau, după caz, reprezentanţii autorizaţi ai acestora au obligaţia de a asigura echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare aferente, precum şi service-ul necesar, atât pe durata comercializării vehiculelor noi, cat şi după încetarea acesteia, pentru o perioadă de cel puţin 8 ani, calculată de la data vânzării ultimului lot de vehicule, direct sau prin terţi abilitaţi.Art. 5^2. - Conform reglementărilor prezentei ordonanţe se interzic comercializarea şi/sau utilizarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare produse în ţara sau importate, în următoarele cazuri: a) produse necertificate/neomologate; b) produse nemarcate corespunzător, după caz, cu marca fabricantului, marca de certificare a conformitatii, numărul certificatului de conformitate, marca lt; lt;Fabricat în România gt; gt; sau marcajul special de securizare; c) produse pe care au fost aplicate inscriptionari şi/sau marcaje falsificate ori neautorizate; d) produse neinscriptionate cu informaţiile stabilite prin reglementări; e) produse neinsotite de declaraţia de conformitate şi certificatul de garanţie; f) produse având marcaje şi inscriptionari cu denumiri care pot crea confuzii."8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2), ale art. 2 alin. (3), ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 5^2 lit. a), d) şi e), cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; b) încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1)-(4) şi alin. (5) lit. d), ale art. 4 alin. (1) şi (4) şi ale art. 5^2 lit. b) şi f), cu amendă contravenţională de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei; c) încălcarea dispoziţiilor art. 5^2 lit. c), cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; d) încălcarea dispoziţiilor art. 5^1, cu amendă contravenţională de la 250.000.000 lei la 1.000.000.000 lei. (2) Personalul împuternicit de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei să constate abaterile şi să aplice sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă poate dispune, în funcţie de gravitatea faptei, oprirea definitivă sau temporară a fabricării, importului ori comercializării de produse necertificate sau neomologate, a celor neinscriptionate ori nemarcate corespunzător, a celor neinsotite de certificate de garanţie şi declaraţie de conformitate, precum şi a celor care se dovedesc neconforme, în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei."9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va actualiza Reglementările şi normele tehnice privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1), astfel cum au fost modificate şi completate, se vor actualiza de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (3) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (2) se vor reactualiza periodic de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în funcţie de evoluţia legislaţiei în domeniu. (4) La actualizarea reglementărilor şi normelor tehnice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va solicita şi punctul de vedere al asociaţiilor profesionale din domeniu, constituite în conformitate cu prevederile legale."  +  Articolul 2Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 671.-------------