ORDIN nr. 222 din 2 decembrie 2002privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI - COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 9 ianuarie 2003    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 86/2002, precum şi ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia securitate nucleara, Direcţia asigurarea calităţii şi autorizare operatori, Direcţia aplicaţii surse cu radiatii ionizante, Direcţia supraveghere CNE Cernavoda, Direcţia dezvoltare şi resurse şi celelalte servicii independente din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.PreşedinteleComisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare,Lucian Biro,secretar de statBucureşti, 2 decembrie 2002.Nr. 222.  +  Anexa 1 NORMEpentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare  +  Capitolul 1 Scop şi definiţii  +  Articolul 1Prezentele norme sunt emise în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au ca obiect procedurile de autorizare pentru activităţile şi practicile din domeniul transportului şi tranzitului de materiale radioactive.  +  Articolul 2În scopul aplicării prezentelor norme, pe lângă termenii şi expresiile definite în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele fundamentale pentru transportul în siguranţa al materialelor radioactive, mai sunt utilizate următoarele abrevieri şi definiţii: a) ADN: Acordul european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare; b) ADR: Acordul european cu privire la transportul internaţional rutier de mărfuri periculoase; c) CNCAN: Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare; d) ICAO-TI: Regulamentul internaţional privind transportul pe calea aerului a mărfurilor periculoase; e) IMDG: Codul maritim internaţional pentru transportul mărfurilor periculoase; f) NEIDRTR: Norme pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României, în vigoare; g) NEIMRTR: Norme pentru expedieri internaţionale de materiale radioactive implicând teritoriul României, în vigoare; h) NFTSMR: Norme fundamentale pentru transportul în siguranţa al materialelor radioactive, în vigoare; i) NFSR: Norme fundamentale de securitate radiologica, în vigoare; j) NPFDN: Norme de protecţie fizica în domeniul nuclear, în vigoare; k) NSR-PA: Norme de securitate radiologica - proceduri de autorizare, în vigoare; l) RID: Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase; m) autorizaţie: document emis de CNCAN titularului de autorizaţie, care permite acestuia sa desfăşoare activităţi sau practici în limitele şi în condiţiile menţionate în document; n) aprobare de model: certificat emis de CNCAN titularului de autorizaţie pentru un produs care atesta ca acesta întruneşte cerinţele aplicabile pentru modelul respectiv; o) colet exceptat: colet care întruneşte cerinţele de exceptare conform NFTSMR în vigoare; p) depozitarea în timpul expedierii: depozitarea coletelor şi a materialelor radioactive pe durata expedierii, cu sau fără descărcarea din mijlocul de transport; q) manipulare: pregătirea, încărcarea, depozitarea în timpul expedierii, transbordarea, descărcarea, receptionarea coletelor şi a materialelor radioactive; r) mijloc de containerizare: container de transport, container intermediar de transport, cisterna; s) mijloc de transportare special amenajat: mijloc de transport având amenajări speciale pentru transportul materialelor radioactive; t) operator de transportare: persoana legal constituită, titular de autorizaţie emisă de CNCAN, care exploatează mijlocul de transportare; u) persoana legal constituită: entitate cu personalitate juridică sau fără personalitate juridică dar care este constituită în baza unei legi, ordonanţe sau hotărâri a Guvernului; v) reglementări modale: oricare dintre ADN, ADR, ICAO-TI, IMDG, RID; w) transport: proiectarea, fabricarea, întreţinerea şi repararea ambalajelor, manipularea, expedierea, transportarea, depozitarea în timpul expedierii coletelor şi a materialelor radioactive la destinaţia finala; x) transportare: activitatea de carausie a materialelor radioactive dintr-un loc în altul, în afară incintei aflate sub jurisdicţia persoanei legal constituite; y) transportare multimodala: transportare efectuată cu doua sau mai multe mijloace de transportare; z) tranzit: activitatea de traversare a teritoriului tarii, în cursul transportării între doua puncte aflate în afară graniţelor tarii, într-un timp rezonabil, în funcţie de mijlocul de transport folosit; escala tehnica a aeronavelor nu este considerată tranzit.  +  Capitolul 2 Domeniul de aplicabilitate  +  Articolul 3Prezentele norme se aplică practicilor şi activităţilor care implica sau care sunt asociate cu miscarea materialelor radioactive, şi anume: a) transportarea de materiale radioactive; b) tranzitul de materiale radioactive pe teritoriul României; c) proiectarea, producerea, importul, exportul, furnizarea şi utilizarea de colete de transport, mijloace de containerizare, materiale radioactive sub forma specială, materiale radioactive cu dispersabilitate redusă şi mijloace de transportare special amenajate.  +  Articolul 4Prezentele norme nu se aplică pentru transportarea dispozitivelor generatoare de radiatii care nu conţin surse radioactive.  +  Capitolul 3 Regimul de autorizare  +  Articolul 5 (1) Activităţile şi practicile prevăzute la art. 3 necesita eliberarea unei autorizaţii de către CNCAN, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) şi d), art. 8, 23 şi 24 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Limitele de exceptare de la autorizare sunt prezentate în cap. IV.  +  Capitolul 4 Tipuri de autorizaţii şi limite de exceptare  +  Articolul 6 (1) CNCAN emite următoarele categorii de autorizaţii/aprobări pentru activitatea de transportare prevăzută la art. 3 lit. a): a) autorizaţie de transportare cu utilizarea de mijloace de transportare rutiere, feroviare, navale, aeriene; b) autorizaţie de expediere; c) autorizaţie de expediere în aranjament special; d) aprobarea programului de radioprotectie pentru nave cu utilizare specială; e) aprobarea calculului valorilor activităţilor pentru radionuclizii care nu sunt listati în tabelul I din NFTSMR. (2) CNCAN emite autorizaţie de tranzit pentru activitatea de tranzit prevăzută la art. 3 lit. b). (3) CNCAN emite aprobări de model şi/sau validari de aprobare de model în vederea importului, producerii şi furnizarii pentru următoarele produse prevăzute la art. 3 lit. c): a) colete de transport; b) mijloace de containerizare; c) materiale radioactive sub forma specială; d) materiale radioactive cu dispersabilitate redusă.  +  Articolul 7 (1) Proiectarea, producerea, întreţinerea şi repararea produselor prevăzute la art. 6 alin. (3), precum şi a mijloacelor de transport special amenajate necesita existenta unui sistem de asigurare a calităţii în condiţiile prevăzute de Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cerinţele alin. (1) se aplică şi la producerea de ambalaje destinate coletelor.  +  Articolul 8Producerea, importul, exportul, furnizarea şi manipularea produselor prevăzute la art. 6 alin. (3) necesita autorizare din partea CNCAN în condiţiile prevăzute de normele specifice de autorizare.Autorizaţia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare  +  Articolul 9 (1) Autorizaţia de transportare prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) se solicita de către operatorul de transportare. (2) Autorizaţia de transportare poate fi de doua feluri: a) autorizaţie cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat, caz în care mijlocul de transportare special amenajat este nominalizat în autorizaţia de transportare; b) autorizaţie cu utilizarea mijlocului de transportare fără amenajări speciale, caz în care mijlocul de transportare nu este nominalizat în autorizaţia de transportare.  +  Articolul 10Sunt exceptate de la autorizare activităţile de transportare a materialelor radioactive cu valori ale activităţii totale sau specifice mai mici decât valorile prevăzute în coloanele 4 şi, respectiv, 5 ale tabelului I din NFTSMR.  +  Articolul 11Autorizaţia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare se solicita de către operatorul de transportare şi permite acestuia să efectueze expedieri naţionale în limitele prevăzute de autorizaţie, fără o autorizare specifică a expedierilor.Autorizaţia de expediere  +  Articolul 12 (1) Orice expediere naţionala efectuată de un operator de transportare cu depăşirea limitelor şi condiţiilor prevăzute în autorizaţia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat sau neamenajat special necesita autorizaţie de expediere. (2) Orice expediere naţionala care nu întruneşte toate condiţiile aplicabile prevăzute în NFTSMR necesita autorizaţie pentru expediere în aranjament special, emisă de CNCAN. (3) Autorizaţia de expediere se solicita, după caz, de expeditor sau de către operatorul de transport.  +  Articolul 13 (1) Expedierile internaţionale cu implicarea teritoriului României necesita autorizaţie de expediere. (2) Autorizaţia de expediere se solicita, după caz, de expeditor sau de către operatorul de transport. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul transportului aerian cu survolarea fără escala pe teritoriul României, nu este necesară autorizaţia de expediere. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), expedierile internaţionale, cu implicarea teritoriului României, de colete exceptate nu necesita autorizaţie de expediere.  +  Articolul 14 (1) Autorizarea survolului fără escala al teritoriului României de către aeronavele cu colete tip B(U), B(M), C sau cu colete cu materiale radioactive fisile neexceptate necesita acordul scris al CNCAN. (2) Acordul CNCAN prevăzut la alin. (1) se acordă expeditorului după analizarea tuturor documentelor referitoare la transportul respectiv: aprobări de model, autorizaţii de transport emise de ţara de expediţie, documente suplimentare solicitate de CNCAN pentru evaluarea securităţii transportului şi numai după achitarea taxei şi a tarifului pentru expertizarea documentaţiei şi eliberarea acordului. (3) Acordul prevăzut la alin. (1), obţinut de către expeditor, va fi prezentat operatorului aerian o dată cu documentele aferente, la acceptarea materialelor radioactive; acest acord va face parte din documentele strict necesare pentru autorizarea survolului fără escala pe teritoriul României de către autoritatea aeronautica competenţa.  +  Articolul 15În cazul transportării multimodale CNCAN eliberează autorizaţie de expediere fiecărui operator de transportare implicat.  +  Articolul 16Orice expediere de colete conţinând materiale fisile sau colete tip B(M) necesita autorizaţie de expediere.Autorizaţia de expediere în aranjament special  +  Articolul 17Expedierile internaţionale cu implicarea teritoriului României, care nu întrunesc toate condiţiile aplicabile prevăzute în NFTSMR, necesita autorizaţie de expediere în aranjament special emisă de CNCAN.  +  Articolul 18Autorizarea expedierii în aranjament special se face numai dacă prevederile speciale pentru expedierea respectiva garantează un nivel general de securitate nucleara şi radiologica cel puţin echivalent celui asigurat în cazul respectării tuturor condiţiilor aplicabile prevăzute de NFTSMR.Aprobarea programului de radioprotectie pentru nave cu utilizare specială  +  Articolul 19 (1) Expedierile cu o nava cu utilizare specială pot fi efectuate numai dacă nava respectiva are un program de radioprotectie aprobat de CNCAN. (2) Aprobarea programului de radioprotectie pentru o nava cu utilizare specială se face numai dacă este asigurata protecţia la radiatii corespunzătoare pentru transportul cu nava respectiva.Aprobarea calculului valorilor activităţilor pentru radionuclizii care nu sunt listati în tabelul I din NFTSMR  +  Articolul 20 (1) Expedierile de materiale radioactive pentru radionuclizii care nu sunt listati în tabelul I din NFTSMR se pot efectua numai dacă valorile activităţilor radionuclizilor sunt aprobate de CNCAN. (2) Metodele de determinare a valorilor activităţii pentru radionuclizii care nu sunt listati în tabelul I din NFTSMR trebuie să corespundă recomandărilor internaţionale în vigoare.Autorizaţia de tranzit  +  Articolul 21 (1) Autorizaţia de tranzit este documentul emis de CNCAN care permite titularului de autorizaţie sa desfăşoare activitatea de tranzit. (2) Autorizaţia de tranzit se eliberează, de regula, împreună cu autorizaţia de expediere. (3) Excepţiile de la alin. (2) se stabilesc în autorizaţia de expediere.  +  Articolul 22Limitele de exceptare de la regimul de autorizare pentru tranzitul de materiale radioactive sunt limitele de excludere prevăzute în anexa nr. 2 din NFSR.Aprobarea de model  +  Articolul 23Aprobarea de model prevăzută la art. 6 alin. (3) se solicita de către producătorul, furnizorul sau importatorul modelului de colet de transport, de mijloc de containerizare, de material sub forma specială şi de material cu dispersabilitate redusă şi permite acestora desfăşurarea activităţilor de producere, furnizare sau import, după caz.  +  Articolul 24 (1) În cazul expedierilor internaţionale cu implicarea teritoriului României, aprobarea de model menţionată la art. 6 alin. (3) pentru coletele de transport, mijloacele de containerizare, materialele radioactive sub forma specială şi materialele radioactive cu dispersabilitate redusă cu aprobare de model în ţara de origine se eliberează de către CNCAN sub forma de validare a aprobării de model. (2) Validarea aprobării de model menţionate la alin. (1) se face prin eliberarea unui certificat nou de către CNCAN, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.  +  Articolul 25Solicitarea validării aprobării de model menţionate la art. 24 alin. (1) se face de către expeditor.  +  Articolul 26 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (3), coletele exceptate şi coletele industriale care nu sunt destinate transportului de materiale fisile nu necesita aprobare de model emisă de CNCAN. (2) În cazul expedierii internaţionale cu implicarea teritoriului României, coletul tip A cu aprobare de model emisă de ţara de origine nu necesita validarea aprobării de model emise de CNCAN. (3) În cazul expedierii internaţionale cu implicarea teritoriului României, coletul tip A fără aprobare de model emisă de ţara de origine şi pentru care au fost prezentate la CNCAN evaluarea inginereasca şi rezultatul testelor prin care demonstreaza ca acest colet îndeplineşte cerinţele prevăzute în NFTSMR nu necesita validarea aprobării de model emise de CNCAN.  +  Articolul 27În cazul în care aprobarea de model se referă la un model de colet de transport utilizat anterior în România, aceasta poate fi solicitată de titularul de autorizaţie care asigura repararea, verificarea şi întreţinerea pentru coletul respectiv.  +  Articolul 28Aprobarea de model menţionată la art. 6 alin. (3) se solicita şi se eliberează pentru fiecare tip distinct de colet de transport, mijloc de containerizare, pentru fiecare tip de material radioactiv sub forma specială şi de material radioactiv cu dispersabilitate redusă.  +  Articolul 29Orice expediere de colete tip B(M) sau B(M)F poate fi efectuată numai dacă sunt prevăzute măsuri suplimentare care garantează ca nivelul de securitate nucleara şi radiologica este cel puţin echivalent celui asigurat în cazul utilizării coletelor tip B(U), respectiv B(U)F.  +  Articolul 30În cazul transportului aerian internaţional cu survolarea fără escala a teritoriului României, coletele de transport nu necesita validarea aprobării de model din partea CNCAN.  +  Capitolul 5 Solicitarea autorizaţiilor, aprobărilor de model, validării aprobărilor de model, aprobării programului de radioprotectie pentru navele cu utilizare specială, aprobării calculului valorilor activităţii radionuclizilor care nu sunt listati în tabelul I din NFTSMR  +  Articolul 31 (1) Autorizaţiile prevăzute la art. 6 sunt valabile numai pentru titularul şi numai pentru activităţile nucleare sau practicile pentru care au fost eliberate. (2) Respectarea limitelor, condiţiilor şi termenelor înscrise în autorizaţie sau în anexele care o însoţesc este obligatorie. (3) Documentaţia tehnica pe baza căreia s-a eliberat autorizaţia face parte integrantă din autorizaţie. Modificarea unilaterala a acesteia de către solicitant este interzisă şi duce la anularea autorizaţiei. (4) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sunt obligatorii înainte de începerea activităţii din domeniul nuclear.  +  Articolul 32 (1) Aprobările de model/validarile aprobării de model prevăzute la art. 6 alin. (3) sunt valabile numai pentru modelul de produs pentru care au fost eliberate. (2) Respectarea limitelor, condiţiilor şi termenelor înscrise în aprobarea de model/validarea aprobării de model sau în anexele care o însoţesc este obligatorie. (3) Documentaţia tehnica pe baza căreia s-a eliberat aprobarea de model/validarea aprobării de model face parte integrantă din aprobarea de model/validarea aprobării de model. Modificarea unilaterala a acestora de către solicitant este interzisă şi duce la anularea aprobării de model/validarea aprobării de model. (4) Producerea, furnizarea, importul sau utilizarea produselor pentru care este obligatorie aprobarea de model este interzisă înainte de obţinerea aprobării de model din partea CNCAN.  +  Articolul 33Solicitarea autorizării/aprobării se face prin depunerea sau trimiterea la CNCAN a unui dosar de autorizare compus din: a) cerere adresată preşedintelui CNCAN şi semnată de împuternicitul legal al solicitantului; b) dovada achitării tarifelor de evaluare în vederea autorizării; c) copii ale actelor care dovedesc ca solicitantul este persoana legal constituită; d) documentaţie tehnica de autorizare; e) copii ale autorizaţiilor, aprobărilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii; f) alte informaţii considerate necesare de solicitant în susţinerea cererii.Dosarul de autorizare/aprobare  +  Articolul 34 (1) Dosarul de autorizare va avea filele numerotate şi va include un cuprins. (2) Toate documentele din dosarul de autorizare trebuie să fie lizibile, tipărite - dactilografiate sau la imprimanta. Nu se admit, de regula, documente transmise prin fax. (3) În cazul în care sunt necesare copii de pe actele doveditoare, acestea vor fi copii xerox sau copii dactilografiate şi autentificate ori confirmate sub semnatura de către solicitant. Nu se admit, de regula, copii făcute sau transmise prin fax. (4) Documentele de autorizare vor fi prezentate într-un dosar de incopciat.  +  Articolul 35Informaţiile conţinute în dosarul de autorizare/aprobare sunt confidenţiale. Salariaţii CNCAN sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea acestora sau caracterul secret al unor informaţii, dacă acestea au fost declarate ca atare de către solicitant, sub sancţiunea legilor în vigoare.  +  Articolul 36 (1) Dosarele incomplete, în sensul art. 33 şi 34, nu intră în procesul de evaluare. (2) CNCAN va notifica în termen de maximum 30 de zile, printr-o adresa, completările necesare. Dacă aceste completări nu se primesc în termen de cel mult o luna de la data notificării, dosarul este respins fără nici o alta avertizare şi solicitantul nu mai poate să facă referiri ulterioare la acesta sau sa pretindă utilizarea unor părţi din el ori sa revendice taxele şi tarifele achitate.  +  Articolul 37 (1) Dosarele complete, în sensul art. 33 şi 34, intră în procesul de evaluare în cursul căruia CNCAN poate solicita clarificări, dovezi în susţinerea afirmaţiilor, expertize, refacerea unor părţi din dosar, participarea directa a persoanei calificate care reprezintă solicitantul, poate să efectueze controale şi sa dea termene pentru realizarea completărilor solicitate. Nerespectarea acestor termene, fără acordul prealabil al CNCAN, duce la respingerea cererii de autorizare. (2) Dosarele respinse sau părţi din ele nu pot fi utilizate ulterior la alte cereri de autorizare, în sensul că ar fi deja depuse la CNCAN.  +  Articolul 38 (1) Procesul de evaluare durează cel mult două luni de la data trimiterii ultimului document solicitat de CNCAN conform prevederilor art. 37 alin. (1) şi se finalizează cu emiterea autorizaţiei sau cu o adresa de notificare a respingerii motivate a autorizării, justificată corespunzător, în cazul neîndeplinirii condiţiilor de autorizare. (2) Data solicitării se dovedeşte cu data confirmării de primire a trimiterii la posta sau cu data de înregistrare în registrul de intrare CNCAN. (3) Autorizaţia se eliberează numai după prezentarea dovezii achitării taxei de autorizare.  +  Articolul 39 (1) Dosarele incomplete sau respinse nu se restituie. (2) Solicitantul de autorizaţie/aprobare poate contesta, prin argumente documentate corespunzător, printr-un memoriu adresat preşedintelui CNCAN, în termen de doua luni de la data primirii adresei de notificare a respingerii autorizării/aprobării.Cererea  +  Articolul 40Cererea de autorizare/aprobare va conţine cel puţin următoarele informaţii: a) datele de identificare şi sediul social ale solicitantului şi ale subunitatii, cum ar fi: filiala, sucursala, diviziune administrativă, prin care se desfăşoară activităţile nucleare; b) activitatea nucleara care se intenţionează să fie autorizata sau tipurile de colete ori materiale radioactive sub forma specială, materiale radioactive cu dispersabilitate redusă sau mijloc de containerizare pentru care se solicita aprobare de model, ori programul de radioprotectie pentru nave cu utilizare specială, sau calculul valorilor radionuclizilor care nu sunt listati în Tabelul 1 din NFTSMR pentru care se solicita aprobarea; c) identificarea persoanei care poate angaja legal răspunderea solicitantului, cu menţionarea funcţiei şi a mijloacelor prin care poate fi contactat - telefon, fax, e-mail - şi, dacă este cazul, numele persoanei împuternicite sa reprezinte solicitantul în relaţia cu CNCAN; d) menţionarea adresei poştale la care poate fi trimisa corespondenta; e) identificarea persoanei responsabile; f) identificarea unei persoane de contact pentru eventualele probleme tehnice specifice care pot aparea în procesul de autorizare şi mijlocul prin care poate fi contactata; g) informaţiile prevăzute în legile în vigoare pentru a-i conferi caracter legal în relaţiile cu terţi şi a antrena răspunderea persoanei legal constituite (inclusiv semnatura persoanei împuternicite sa o reprezinte şi ştampila).Documentaţia tehnicaDocumentaţia tehnica pentru autorizarea activităţii de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat/fără amenajări speciale  +  Articolul 41Documentaţia tehnica pentru autorizarea activităţii de transportare cu utilizarea mijlocului de transport special amenajat/fără amenajări speciale trebuie să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: a) mijlocul de transportare utilizat; b) tipul coletelor ce urmează a fi transportate; c) radionuclizii şi activităţile conţinutului radioactiv maxime ce vor fi transportate; d) forma fizica şi chimica a conţinutului radioactiv; e) indicele maxim de transport şi indicele de securitate la criticitate pentru materialele fisile; f) căldură maxim degajata de coletele transportate şi măsurile de disipare a caldurii; g) descrierea amenajărilor şi a utilajelor pentru încărcarea, descărcarea, manipularea coletelor transportate; h) modul de realizare a arimarii, a stocării în tranzit; i) modul de realizare a decontaminarii mijlocului de transport şi tratarii deşeurilor radioactive rezultate; j) programul de radioprotectie care să cuprindă şi modul de realizare a înregistrărilor expedierilor, ale masurarilor de doze etc.; k) modul de realizare a intervenţiei în caz de urgenta radiologica; l) modul de realizare a protecţiei fizice, inclusiv amenajările speciale pentru asigurarea acesteia; realizarea protecţiei fizice în cazul materialelor protejate trebuie să respecte prevederile NPFDN; m) personalul cu responsabilităţi; n) dovada ca a consultat un consilier de siguranţă pentru cazul transportului rutier, feroviar şi pe căile navigabile interne şi externe; o) suplimentar, pentru transportul rutier, solicitantul autorizaţiei trebuie să dovedească faptul ca foloseşte pentru transport conducatori auto pregatiti corespunzător pentru transportul materialelor radioactive, deţinători de permis de exercitare corespunzător; p) programul de asigurare a calităţii aplicabil la activitatea de transport pentru mijloace de transportare special amenajate; q) copia documentului eliberat de autoritatea competentă din domeniul transportului pe căile publice din ţara de înmatriculare a mijlocului de transportare pentru fiecare mijloc de transportare special amenajat, prin care se dovedeşte ca mijlocul de transportare este apt sa transporte mărfuri periculoase; r) programul de revizii şi întreţinere cerute de autoritatea competentă din domeniul transportului; s) descrierea amenajărilor speciale pentru transportul materialelor radioactive însoţite de desene, pentru fiecare mijloc de transport utilizat; t) breviar de calcul pentru ecranele de protecţie; u) modul de îndeplinire a prevederilor aplicabile din reglementările modale; v) alte documente solicitate de CNCAN.Documentaţia tehnica pentru autorizarea expedierilor  +  Articolul 42Documentaţia tehnica pentru autorizarea expedierilor trebuie să cuprindă, după caz, următoarele informaţii: a) tipul şi numărul de colete care sunt transportate; b) numărul de identificare a coletelor; c) indicele de transport al expeditiei şi indicele de securitate la criticitate pentru materiale fisile; d) categoria coletelor; e) radionuclizii şi activităţile conţinutului radioactiv; f) forma fizica şi chimica a conţinutului radioactiv; g) căldură maxima degajata şi măsurile suplimentare necesare pentru disiparea caldurii; h) debitul de doza la perete şi la 1 m de orice punct de pe suprafaţa exterioară a coletului; i) perioada în care se estimeaza ca are loc transportul; j) conţinutul radioactiv real, modurile de transport prevăzute, tipul mijlocului de transport, ruta probabila sau propusă; k) amenajările speciale care dovedesc ca sunt întrunite cerinţele aplicabile din NFTSMR; l) programul de radioprotectie aplicabil; m) modul de asigurare a protecţiei fizice a expeditiei, inclusiv amenajările speciale pentru asigurarea acesteia; realizarea protecţiei fizice în cazul materialelor protejate trebuie să respecte prevederile NPFDN; n) planul de intervenţie în caz de urgenta; o) copia documentului eliberat de autoritatea competentă din domeniul transportului pe căile publice din ţara de înmatriculare a mijlocului de transportare prin care se dovedeşte ca mijlocul de transport este apt sa transporte mărfuri periculoase; p) punctul de încărcare şi destinaţia finala; q) persoana responsabilă pentru expediere; r) lista conducătorilor auto, în cazul expedierilor internaţionale; s) o expunere detaliată privind măsurile de precautie şi de control administrativ sau operational prevăzute în aprobarea de model; t) copie de pe aprobarea de model emisă din ţara de origine; u) declaraţia destinatarului de materiale radioactive şi deşeuri radioactive prin care se precizează ca toate cerinţele de stocare, utilizare şi depozitare finala specifice legislaţiei în vigoare în ţara de destinaţie sunt îndeplinite; v) documentul standard prevăzut de NEIMRTR pentru materiale radioactive, respectiv pentru deşeuri radioactive, documentul standard prevăzut în NEIDRTR, semnat de autorităţile competente ale tuturor ţărilor implicate; w) modul de realizare a depozitarii în tranzit; x) modul de asigurare a decontaminarii şi gestionarea deşeurilor radioactive rezultate; y) modul de îndeplinire a prevederilor aplicabile din reglementările modale; z) alte documente solicitate de CNCAN.Documentaţia tehnica pentru autorizarea expedierilor în aranjament special  +  Articolul 43Documentaţia tehnica pentru autorizarea expedierii în aranjament special trebuie să includă toate informaţiile necesare pentru a convinge CNCAN ca securitatea în timpul transportului este cel puţin echivalenta cu securitatea obţinută în cazul în care s-ar fi respectat toate cerinţele aplicabile ale prezentelor norme. Documentaţia tehnica trebuie să cuprindă suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la art. 42 şi: a) o enumerare a abaterilor de la cerinţele aplicabile cu prezentarea cauzelor datorită cărora expediţia nu se conformează în întregime cerinţelor aplicabile din prezentele norme; b) o enumerare a măsurilor speciale de precautie şi de control administrativ sau operational, prevăzute să fie luate în timpul transportului, pentru a compensa neconformitatea cu cerinţele aplicabile din prezentele norme.Documentaţia tehnica pentru aprobarea programului de radioprotectie pentru navele special amenajate  +  Articolul 44Aprobarea programului de radioprotectie pentru navele special amenajate se solicita de către operatorul de transport.  +  Articolul 45Documentaţia tehnica trebuie să cuprindă cel puţin: a) numărul şi natura coletelor transportate; b) aranjamentele de arimare; c) intensitatea maxima a radiatiilor în diferite zone (cu schite insotitoare); d) factorii de ocupare ai diferitelor zone în câmpul de radiatii; e) programul de monitorizare a câmpului de radiatii; f) aparatura dozimetrica utilizata; g) calificarea personalului cu sarcini în domeniul securităţii radiologice şi/sau securităţii nucleare pentru cazul transportului de materiale fisile; h) pentru transportul materialelor fisile, măsurile suplimentare de securitate nucleara pentru asigurarea subcriticitatii; i) asigurarea radioprotectiei în intervenţii; j) alte documente solicitate de CNCAN.Documentaţia tehnica pentru aprobarea valorilor A1 şi A2  +  Articolul 46Documentaţia tehnica pentru aprobarea valorilor A1 şi A2 pentru radionuclizii care nu sunt listati în Tabelul 1 din NFTSMR trebuie să cuprindă: a) metoda de calcul cu indicarea referinţei care poate fi: standard, lucrări de cercetare etc.; b) breviarul de calcul; c) referiri la aprobări similare acordate de autorităţile competente din alte state.Documentaţia tehnica pentru autorizarea activităţii de tranzit  +  Articolul 47Documentaţia tehnica pentru solicitarea autorizaţiei de tranzit trebuie să cuprindă: a) radionuclizii şi activitatea conţinutului radioactiv; b) tipul de materiale radioactive sub forma specială sau materiale radioactive cu dispersabilitate redusă; c) indicele maxim de transport şi indicele de securitate la criticitate pentru materialele fisile; d) tipul coletelor ce urmează a fi transportate; e) dovada ca expedierea este facuta de un operator de transportare autorizat de CNCAN; f) punctele de intrare şi ieşire şi rutele probabile de pe teritoriul României; g) personalul cu responsabilităţi; h) data probabila a realizării tranzitului; i) dovada acceptării expeditiei pe teritoriul urmatorului stat după părăsirea teritoriului României; j) angajamentul privind notificarea CNCAN cu cel puţin 24 ore înaintea intrării pe teritoriul României şi cel mult 24 ore după ieşirea de pe teritoriul României.Documentaţia tehnica pentru aprobarea de model / validarea aprobării de model de colet, aprobarea / validarea aprobării de model de colet tip B(M), aprobarea modelelor pentru material radioactiv sub forma specială şi pentru material radioactiv cu dispersabilitate redusă  +  Articolul 48Documentaţia tehnica pentru solicitarea aprobării de model/validării de model de colet trebuie să includă, după caz: a) o descriere detaliată a conţinutului radioactiv prevăzut, cu referire la forma sa fizica şi chimica şi natura radiatiei emise; b) indicele maxim de transport; c) indicele de securitate la criticitate maxim pentru cazul materialelor fisile; d) estimarea caldurii degajate şi măsurile suplimentare necesare pentru disiparea caldurii; e) o descriere detaliată a modelului, conţinând o documentaţie tehnica completa care să includă desene relevante, liste de materiale şi procedee de fabricare din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor aplicabile din NFTSMR; când conţinutul este material fisil neexceptat, documentaţia tehnica trebuie să ia forma unei analize de securitate nucleara, care să includă şi definirea accidentelor posibile şi analiza consecinţelor lor; f) documentul care atesta ca au fost efectuate încercările pentru modelul de colet, rezultatele obţinute; alternativ se poate prezenta proba bazată pe un model de calcul prin care se dovedeşte ca modelul întruneşte cerinţele aplicabile; g) instrucţiunile de operare şi întreţinere a ambalajului; h) în cazul în care coletul este proiectat pentru o presiune de operare normală maxima superioară presiunii manometrice de 100kPa, trebuie specificate materialele de fabricare a anvelopei de izolare, esantioanele care trebuie prelevate şi încercările la care trebuie să fie supuse; i) dacă conţinutul radioactiv este combustibil iradiat, solicitantul trebuie să indice şi să justifice orice ipoteza facuta referitoare la caracteristicile combustibilului, folosită în analiza de securitate nucleara, şi sa descrie orice masurari care trebuie luate anterior expedierii; j) toate condiţiile speciale în ceea ce priveşte arimarea, necesare pentru asigurarea disiparii corespunzătoare a caldurii, considerând diferitele moduri de transport care vor fi utilizate, precum şi tipul vehiculului şi al containerului de transport; k) o imagine reproductibila a coletului în ansamblu, cu dimensiuni nu mai mari de 21x30 cm; l) descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil în proiectare şi fabricaţie; m) copie de pe autorizaţia sau aprobarea de model emisă de ţara de origine; n) alte documente solicitate de CNCAN.  +  Articolul 49Documentaţia tehnica pentru solicitarea aprobării de model/validării de model de colet tip B(M) trebuie să includă suplimentar informaţiilor cerute la art. 48 aplicabile la coletul de tip B(U) şi următoarele: a) lista acelor cerinţe aplicabile cărora coletul nu le corespunde; b) informaţii despre orice măsuri suplimentare de control operational propuse a fi luate pe timpul transportului, care sunt totuşi necesare pentru securitatea coletului sau pentru compensarea neconformitatii menţionate la lit. a); c) o declaraţie privind restricţiile pentru modul de transport şi privind orice procedura specială pentru încărcare, transport, descărcare sau manipulare; d) specificarea domeniului de variatie a parametrilor de mediu (temperatura, radiaţie solara) în timpul transportului consideraţi la proiectare; e) copie de pe autorizaţia sau aprobarea de model emisă de ţara de origine; f) alte documente solicitate de CNCAN.  +  Articolul 50Documentaţia tehnica pentru solicitarea aprobării de model pentru materiale radioactive sub forma specială şi pentru materialele radioactive cu dispersabilitate redusă trebuie să includă: a) o descriere detaliată a materialului radioactiv sau, dacă este o capsula, a conţinutului; în mod special se va face o referire la forma fizica şi chimica; b) o descriere detaliată a modelului oricărei capsule ce va fi utilizata; c) un document privind încercările care au fost făcute şi rezultatele lor sau proba bazată pe calcul, care să arate ca materialul radioactiv este capabil sa întrunească standardele de performanţă, ori alta proba ca materialul radioactiv sub forma specială sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă întruneşte cerinţele aplicabile din prezentele norme; d) o descriere detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil; e) o descriere a oricăror măsuri anterioare expedierii privind expediţia de materiale radioactive sub forma specială sau de materiale radioactive cu dispersabilitate redusă; f) copie de pe autorizaţia sau aprobarea de model emisă de ţara de origine; g) alte documente solicitate de CNCAN.  +  Articolul 51 (1) Documentaţia tehnica pentru solicitarea validării aprobării de model trebuie să includă suplimentar informaţiile prevăzute la art. 48, 49, respectiv la art. 50, şi copie de pe autorizaţia sau aprobarea de model emisă de ţara de origine. (2) Gradul de detaliere a documentaţiei tehnice necesare pentru solicitarea validării aprobării de model poate fi redus, după caz, faţă de cel solicitat în cazul aprobării de model prevăzut la art. 48, 49, respectiv la art. 50, în cazul validării respective.Durata de valabilitate a autorizaţiei / aprobării de model  +  Articolul 52 (1) Autorizaţia şi aprobarea de model se eliberează pe o durată limitată care de regula este de 5 ani. (2) CNCAN poate stabili, de la caz la caz, orice durată de valabilitate, mai mica de 5 ani, pentru unele autorizaţii. (3) Validarea de model nu poate fi eliberata pentru o perioadă mai mare decât perioada de valabilitate a aprobării de model eliberata de ţara de origine. (4) Aprobarea programului de radioprotectie pentru navele cu utilizare specială se eliberează pentru o perioadă determinata, echivalenta cu durata expedierii. (5) Aprobarea valorii activităţii radionuclizilor care nu sunt listati în Tabelul 1 din NFTSMR se eliberează pentru cazul pentru care a fost solicitată.  +  Articolul 53Autorizaţia de expediere şi autorizaţia de expediere în aranjament special se solicita şi se eliberează pentru o singura expediere sau pentru un număr limitat, efectuate în aceleaşi condiţii, durata de valabilitate fiind echivalenta cu durata estimată a expedierii, dar nu mai mult de un an.  +  Articolul 54Autorizaţia de tranzit se eliberează pentru o singura intrare şi ieşire pe teritoriul României, durata de valabilitate fiind stabilită în funcţie de durata estimată a tranzitului.Reautorizarea sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/aprobării  +  Articolul 55Reautorizarea este necesară dacă: a) nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau aprobării de model înainte de expirarea acesteia; b) se intenţionează introducerea de elemente noi care schimba forma şi caracteristicile modelului; c) se intenţionează modificarea limitelor din autorizaţie/aprobarea de model; d) autorizaţia/aprobarea de model a fost retrasă de către emitent, cu drept de reautorizare.  +  Articolul 56Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/aprobării de model se solicita într-un interval de timp de 45 de zile, înainte de termenul de expirare a autorizaţiei/aprobării de model. Se considera respectat acest termen dacă dosarul de reautorizare a intrat în procesul de evaluare, asa cum prevede art. 37, înainte de expirarea autorizaţiei/aprobării de model.  +  Articolul 57Valabilitatea autorizaţiei/aprobării de model pentru care se solicita prelungirea perioadei de valabilitate se prelungeşte automat pe durata procesului de evaluare, dar nu mai mult de doua luni calendaristice, dacă sunt respectate prevederile art. 33 şi 56. După acest interval de timp, dacă nu a fost emisă o noua autorizaţie/aprobare de model, titularul de autorizaţie este obligat să-şi înceteze activitatea.  +  Articolul 58În cazul în care titularul de autorizaţie considera ca neeliberarea autorizaţiei/aprobării de model în termenul prevăzut la art. 47 este imputabilă CNCAN şi este de natura să-i producă daune, poate cere aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.  +  Articolul 59 (1) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/aprobării de model se solicita prin trimiterea la CNCAN a unui dosar, care va avea filele numerotate şi care va conţine un cuprins. (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) este compus din: a) cerere conformă cu art. 40; b) documentaţia tehnica; c) dovada achitării taxei şi tarifului de autorizare.  +  Articolul 60Documentaţia tehnica pentru reautorizare sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/aprobării de model va conţine cel puţin următoarele informaţii: a) modul de îndeplinire a condiţiilor impuse prin autorizare sau a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de control; b) îmbunătăţirile privind radioprotectia şi securitatea radiologica; c) semnalarea unor evenimente care merita a fi analizate din punct de vedere al securităţii radiologice.Modificarea autorizaţiei  +  Articolul 61Modificarea autorizaţiei/aprobării de model poate fi facuta: a) de către CNCAN, din proprie iniţiativă, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) la cererea titularului de autorizaţie.  +  Articolul 62Titularul de autorizaţie este obligat să solicite modificarea autorizaţiei/aprobării de model în următoarele situaţii: a) schimbarea denumirii, schimbarea sediului social al firmei sau alte modificări în actul constitutiv al firmei, care altereaza informaţiile pe care s-a bazat eliberarea autorizaţiei; b) schimbarea personalului cu responsabilităţi în domeniul transportului; c) modificări ale limitelor şi condiţiilor specificate în autorizaţie; d) alte modificări care ar putea afecta securitatea coletelor, materialelor radioactive sub forma specială, materialelor radioactive cu dispersabilitate redusă ori radioprotectia personalului expus, a populaţiei sau a mediului înconjurător; e) neefectuarea unei expedieri în termenul de valabilitate al autorizaţiei de expediere sau expediere în aranjament special, fără modificarea limitelor şi condiţiilor; f) neefectuarea unui tranzit în termenul de valabilitate al autorizaţiei, fără modificarea limitelor şi condiţiilor.  +  Articolul 63Solicitarea modificărilor menţionate la art. 57 se face prin trimiterea la CNCAN a unui dosar de modificare, cu filele numerotate şi care va conţine: a) cerere conformă cu dispoziţiile art. 40; b) o documentaţie care să susţină necesitatea modificărilor solicitate; c) dovada achitării taxelor şi tarifelor.  +  Articolul 64Modificarea autorizaţiei/aprobării de model nu schimba termenul de valabilitate al acesteia. Dacă CNCAN constata ca modificările operate sau propuse nu satisfac cerinţele de securitate radiologica şi nucleara, va proceda la retragerea autorizaţiei sau va interzice efectuarea modificărilor.  +  Capitolul 6 Regimul de sancţionarePierderea valabilităţii autorizaţiei sau aprobării de model  +  Articolul 65Autorizaţia sau aprobarea de model îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri: a) s-a depăşit perioada de valabilitate menţionată pe autorizaţie sau în aprobarea de model, cu excepţiile prevăzute la art. 52, 53 sau 54; b) titularul de autorizaţie a pierdut calitatea de persoana legal constituită; c) titularul renunţa la autorizaţie, cu îndeplinirea condiţiilor de încetare a activităţii; d) activitatea sau practica autorizata a fost abandonată sau instrainata; e) autorizaţia sau aprobarea de model a fost retrasă, anulată sau suspendată.  +  Articolul 66Autorizaţiile şi aprobările de model se suspenda sau se retrag de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice sau juridice, în toate cazurile în care CNCAN constata ca sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 11 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.  +  Articolul 67Măsura suspendării sau retragerii autorizaţiilor sau aprobărilor/validarilor de model se notifica titularului de autorizaţie printr-o adresa semnată de preşedintele CNCAN, precizându-se baza legală şi motivele care au dus la luarea acestor măsuri. Se va preciza, în cazul suspendării, intervalul de suspendare.  +  Articolul 68Suspendarea autorizaţiilor are ca efect imediat: a) încetarea activităţilor de transportare, expediere sau tranzit de materiale radioactive, după caz; b) obligaţia titularului de a lua măsuri pentru asigurarea securităţii fizice şi radiologice a materialelor radioactive; c) titularul de autorizaţie se obliga să prezinte în termen de maximum 5 zile lucrătoare un plan de măsuri, cu termene de realizare şi persoane responsabile, pentru rezolvarea problemelor care au provocat măsura suspendării.  +  Articolul 69Ridicarea suspendării se realizează prin notificarea titularului în baza unui proces-verbal de control în care s-a constatat ca toate motivele care au stat la baza luării măsurii de suspendare au fost indepartate.  +  Articolul 70Ridicarea suspendării devine efectivă din momentul notificării semnate de preşedintele CNCAN şi cel al primirii originalului autorizaţiilor/aprobărilor(validarilor) de model.  +  Articolul 71Retragerea autorizaţiilor/aprobărilor are ca efect imediat: a) încetarea activităţilor de transportare a materialelor radioactive; b) obligaţia titularului de autorizaţie de a lua măsuri pentru asigurarea securităţii fizice şi radiologice a materialelor radioactive; c) obligaţia titularului de autorizaţie de a înapoia de urgenta la CNCAN originalul autorizaţiei/aprobării de model.Pierderea, furtul sau deteriorarea autorizaţiei sau aprobării de model  +  Articolul 72În cazul pierderii, furtului sau deteriorării autorizaţiei sau aprobării de model, titularul de autorizaţie trebuie să solicite un duplicat care se eliberează în următoarele condiţii: a) o cerere în care se explica împrejurările în care s-a produs evenimentul; b) dovada publicării unui anunţ de anulare a autorizaţiei sau aprobării de model; c) dovada achitării tarifului prevăzut pentru modificarea autorizaţiei.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 73Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 74Autorizaţiile şi aprobările de model/validarile aprobărilor de model emise înaintea intrării în vigoare a prezentelor norme îşi păstrează valabilitatea până la data expirării acestora.  +  Articolul 75În cazul transportării de materiale fisile, inclusiv de combustibil nuclear ars, la cererea de autorizare a expedierii se vor anexa, suplimentar faţă de documentele cerute la art. 42, şi documentele de asigurare de răspundere civilă prevăzute de Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.  +  Articolul 76Prezentele norme nu exclud respectarea tuturor reglementărilor interne şi tratatelor/acordurilor internaţionale la care România este parte pentru fiecare din modurile de transportare.  +  Articolul 77Prezentele norme nu exclud obţinerea altor autorizaţii prevăzute de reglementările în vigoare.-------------