DECRET nr. 68 din 17 martie 1976privind schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşe declarate, potrivit legii, oraşe mari
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 24 din 20 martie 1976     +  Articolul 1Schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşe declarate, potrivit legii, oraşe mari, se poate face în interes de serviciu sau în interes familial, în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 2Numărul de persoane, avînd domiciliul în alte localităţi pot fi încadrate în munca la unităţile din oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, cu schimbarea domiciliului în aceste oraşe, se aproba anual prin decret prezidential, la propunerea Consiliului de Miniştri.În acest scop, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu avizul ministerelor şi celorlalte organe centrale interesate, vor inainta Consiliului de Miniştri propuneri corespunzătoare.Unităţile, cu acordul direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, vor comunică comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti numărul de persoane necesar a fi încadrat în munca din alte localităţi în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari.  +  Articolul 3În numărul de persoane prevăzut la art. 2 se includ şi cei încadraţi în munca prin concurs, potrivit legii, precum şi absolvenţii liceelor de specialitate, şcolilor postliceale, şcolilor profesionale şi ai cursurilor de calificare, repartizaţi la unităţile socialiste din oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, sau şcolarizaţi pentru aceste unităţi.Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior de la învăţămîntul de zi îşi pot schimba domiciliul din alte localităţi în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, în conformitate cu dispoziţiile Decretului Consiliului de Stat nr. 54/1975 cu privire la repartizarea în producţie a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de la învăţămîntul de zi, devenit Legea nr. 22/1975.  +  Articolul 4Propunerile privind încadrarea în munca, cu schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, se fac numai dacă necesarul de forta de muncă nu poate fi asigurat din oraşele respective sau din localităţile situate la o distanta de pînă la 30 km de acestea, cu posibilităţi pentru cei încadraţi în munca să efectueze zilnic naveta.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi ale municipiului Bucureşti împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor stabili localităţile de la care se poate efectua naveta fără schimbarea domiciliului în oraşele mari şi vor lua măsuri pentru organizarea transportului în comun, astfel încît persoanele domiciliate în aceste localităţi să se poată deplasa zilnic la locul de muncă.  +  Articolul 5În limita numărului stabilit potrivit art. 2, aprobarea nominală de schimbare a domiciliului unor persoane din alte localităţi în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, în vederea încadrării în munca, se da de preşedintele comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei ce se constituie în acest scop pe lîngă comitetul executiv.Comisia prevăzută la alineatul precedent se compune din: un vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular judeţean ca preşedinte, primul vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular al oraşului declarat, potrivit legii, oraş mare, directorul direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, consiliul judeţean al sindicatelor, un secretar al comitetului judeţean al Uniunii Tineretului Comunist, secretara consiliului judeţean al femeilor şi şeful militiei judeţene, în calitate de membri.La municipiul Bucureşti comisia se organizează în mod corespunzător, avînd ca preşedinte pe primul vicepreşedinte al comitetului executiv.Componenta comisiei se stabileşte prin decizie de către comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiul Bucureşti.Comisia analizează şi supune aprobării propunerile nominale făcute de organele colective de conducere ale unităţilor privind persoanele care urmează a fi încadrate în munca, cu schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari.Unităţile prezintă comisiei propunerile nominale prevăzute la alineatul precedent numai dacă pot asigura persoanelor în cauza membrilor lor de familie condiţii de locuit potrivit dispoziţiilor legale, dacă aceste persoane îşi pot asigura spaţiu de locuit sau dacă au posibilitatea sa încheie contract pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe proprietate personală.Persoanele care urmează a fi încadrate în munca pot încheia contracte pentru construirea sau cumpărarea de locuinta proprietate personală, pe baza aprobării nominale de încadrare în munca cu schimbarea domiciliului în oraşul declarat, potrivit legii, oraş mare, a actului de repartizare în producţie sau a dovezii ca au reuşit la un concurs.  +  Articolul 6Pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale şi al Ministerului de Interne, aprobarea schimbării domiciliului în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, se da, după caz, de către ministrul apărării naţionale sau ministrului de interne.  +  Articolul 7Au dreptul să-şi schimbe domiciliul din alte localităţi în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, în suprafaţa locativă a persoanelor la care se muta, dacă aceste persoane au domiciliul în oraşul respectiv: a) soţul care se muta la celălalt soţ; b) minorii care se muta la părinţi, la persoanele obligate să le acorde întreţinere, la tutore ori la alte persoane sau familii la care au fost încredinţaţi spre creştere, educare şi întreţinere.Persoanele care au locuinta proprietate personală în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari şi care, ulterior dobîndirii proprietăţii, şi-au schimbat domiciliul în alte localităţi, ca urmare a schimbării locului de muncă, au dreptul sa revină în oraşul mare după încetarea raporturilor de muncă, dacă au asigurata cazarea în locuinta proprie.De asemenea, au dreptul să-şi schimbe domiciliul din alte localităţi în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii, în termen de un an de la data trecerii în rezerva, pentru motive ce nu le sînt imputabile, dacă au domiciliat în aceste oraşe şi au fost mutati în alte localităţi în interesul serviciului.  +  Articolul 8Pot să-şi schimbe domiciliul din alte localităţi în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, cu aprobarea preşedinţilor comitetelor executive ale consiliilor populare ale acestor oraşe sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti: a) părinţii care se muta la copii, dacă vîrsta sau starea sănătăţii impune îngrijire din partea copiilor la care se muta; b) copii majori care se muta la părinţi, fiind în întreţinerea acestora, pentru continuarea studiilor sau care sînt inapti de muncă.În mod excepţional, preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, cu acordul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare şi al Ministerului de Interne, pot aproba schimbarea domiciliului în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, şi altor persoane decît cele prevăzute la lit. a) şi b), dacă aceste persoane au locuinta asigurata şi, datorită virstei ori incapacităţii de muncă, au nevoie de întreţinere.  +  Articolul 9Pentru examinarea temeiniciei cererilor persoanelor prevăzute la art. 8, pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie comisii formate din: un vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular ca preşedinte, reprezentantul compartimentului care se ocupa cu problemele de autoritate tutelara, şeful oficiului sau al biroului pentru problemele de forta de muncă, un reprezentant al organelor sindicale, un secretar al organelor locale ale U.T.C., reprezentanta organizaţiei de femei şi şeful organului local al militiei, ca membri.Componenta comisiei prevăzută la alineatul precedent se stabileşte prin decizie de comitetul executiv al consiliului popular municipal sau al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10Comitetul executiv al consiliului popular al oraşului declarat, potrivit legii, oraş mare sau al sectorului municipiului Bucureşti poate dispune, prin decizie, anularea menţiunii de schimbare a domiciliului din alte localităţi în aceste oraşe, în cazurile cînd: a) persoanelor încadrate în munca în condiţiile art. 5 li s-a desfăcut contractul de muncă, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea a 5 ani de la data încadrării; b) prin hotărîre judecătorească definitivă se constată că încheierea căsătoriei s-a făcut în scopul schimbării domiciliului în oraşul declarat, potrivit legii, oraş mare sau ca schimbarea domiciliului s-a obţinut prin manopere frauduloase ori prin săvîrşirea unei infracţiuni. Instanţa judecătorească este obligată sa comunice hotărîrea, rămasă definitivă, comitetului executiv al consiliului popular.Împotriva deciziei de anulare a schimbării domiciliului se poate face contestaţie în termen de 15 zile de la primirea comunicării. Contestaţia se rezolva în termen de cel mult 30 de zile de comitetul executiv al consiliului popular judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.Decizia de anulare a schimbării domiciliului, rămasă definitivă, se comunică organului militiei, pentru a face menţiunea corespunzătoare în actul de identitate.  +  Articolul 11Persoanele cărora li s-a anulat menţiunea de stabilire a domiciliului în baza art. 10 lit. a) pierd dreptul de folosinţă a suprafeţei locative închiriate, contractul fiind considerat anulat de drept.În toate cazurile prevăzute la art. 10 persoanele respective sînt obligate ca, în termen de 90 de zile de la efectuarea în actul de identitate a menţiunii de anulare a stabilirii domiciliului, sa părăsească localitatea, comitetul executiv al consiliului popular care a emis decizia de anulare a schimbării domiciliului este obligat sa ia măsuri în vederea asigurării spaţiului de locuit şi a unui loc de muncă în localitatea în care persoana a avut domiciliul înainte de a se stabili în oraşul declarat, potrivit legii, oraş mare.În cazul neîndeplinirii în termen a obligaţiei de a părăsi localitatea, persoana în cauza va fi evacuata de către organele militiei, pe baza deciziei de evacuare a comitetului executiv al consiliului popular, cheltuielile efectuate urmînd a fi recuperate de la persoana evacuata.  +  Articolul 12Persoanelor care au domiciliul în oraşele declarate, potrivit legii oraşe mari, dar sînt încadrate în munca la unităţi din alte localităţi, unde li s-au repartizat locuinţe în condiţiile legii ori au locuinţe proprietate personală în care locuiesc efectiv împreună cu familia, organele militiei vor efectua din oficiu schimbarea domiciliului din oraşul mare în acea localitate.  +  Articolul 13Preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare ale oraşelor declarate, potrivit legii, oraşe mari şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot aproba, în afară numărului stabilit anual potrivit art. 2, schimbarea domiciliului persoanelor care au fost încadrate în munca cu contract pe durata nedeterminată, înainte de 1 ianuarie 1975, la unităţi din aceste localităţi. Aprobările se dau pe baza propunerilor făcute de comisiile prevăzute la art. 9 dacă persoanele în cauza au domiciliul în localităţi de unde nu au posibilitatea să facă naveta şi numai dacă unităţile la care sînt încadrate le asigura condiţii de locuit corespunzătoare ori aceste persoane au locuinta asigurata sau încheie contract pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.  +  Articolul 14Cererile de stabilire a domiciliului în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, aflate în curs de dezvoltare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor prezentului decret.  +  Articolul 15Decretul nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari, devenit Legea nr. 66/1971, se abroga.---------------------