HOTĂRÂRE nr. 1.517 din 18 decembrie 2002privind înfiinţarea Comitetului interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Comitetul interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, denumit în continuare Comitetul interministerial, ca organism fără personalitate juridică pe lângă Departamentul de Comerţ Exterior, în scopul urmăririi modului de aplicare a mecanismelor de sustinere şi promovare a exportului. (2) Componenta Comitetului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Comitetul interministerial are următoarele atribuţii: a) analizează propunerile ministerelor de resort privind strategiile de dezvoltare a exportului de produse industriale şi de produse agroalimentare, în vederea:- creşterii ponderii exportului de produse cu valoare adăugată ridicată şi de produse agroalimentare biologice certificate;- îmbunătăţirii structurii calitative a producţiei pentru export şi a exportului prin promovarea sectoarelor şi produselor cu potenţial competitiv în comerţul internaţional;- extinderii exportului pe pieţe de interes; b) monitorizează modul de realizare şi eficienta programelor de promovare şi sustinere a exportului specifice fiecărui minister de resort cu atribuţii în administrarea acestora; c) evalueaza activitatea desfăşurată în domeniul sustinerii şi promovării exportului şi face propuneri Guvernului pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea instrumentelor de stimulare şi promovare a exportului, în corelare cu reglementările în domeniu; d) analizează propunerile ministerelor de resort, stabilite prin consultări cu patronatele şi asociaţiile profesionale, privind fondurile bugetare care urmează a fi incluse în bugetul de stat anual pentru susţinerea şi promovarea exportului; e) evalueaza necesarul de fonduri bugetare pe termen mediu şi face propuneri de repartizare a acestora pe instrumente de stimulare, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite; f) promovează parteneriatul public-privat în vederea îmbunătăţirii activităţii de aplicare a Sistemului de sustinere şi promovare a exportului.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Comitetului interministerial este asigurata de secretarul de stat coordonator al Departamentului de Comerţ Exterior, în calitate de preşedinte, iar secretariatul, de către Asociaţia Naţionala a Exportatorilor şi Importatorilor din România. (2) În lipsa preşedintelui conducerea Comitetului interministerial este asigurata de către un membru al Comitetului interministerial desemnat de preşedinte. (3) Nominalizarea reprezentanţilor în Comitetul interministerial se va face în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către conducătorii instituţiilor prevăzute în anexa.  +  Articolul 4 (1) Comitetul interministerial îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aproba în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) La lucrările Comitetului interministerial pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale, patronale şi ai Consiliului Concurentei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Departamentul de Comerţ ExteriorEugen Dijmarescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.517.  +  Anexa 1 COMPONENTAComitetului interministerial de monitorizarea Sistemului de sustinere şi promovare a exportuluicu finanţare de la bugetul de stat1. Preşedinte - secretar de stat, coordonatorul Departamentului de Comerţ Exterior2. Membri:- secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice;- secretar de stat la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei;- secretar de stat la Ministerul Industriei şi Resurselor;- secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;- secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie;- secretar de stat la Ministerul Integrării Europene;- preşedintele Băncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);- secretarul general al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România.────────────────