ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 12 decembrie 2002privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în anul 2003 funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.  +  Articolul 2 (1) Din fondurile bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali de credite repartizează pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor cu salariile, în vederea realizării atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice. (2) Gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici se realizează de către Ministerul Administraţiei Publice prin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii, cu excepţia autorităţilor prevăzute la art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 2 Elementele sistemului de salarizare  +  Articolul 4 (1) Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, stabilit conform prezentei ordonanţe de urgenţă, are în vedere următoarele: a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcţionarilor publici; b) crearea unei ierarhizari a sistemului de salarizare pe categorii, clase şi grade; c) salarizarea funcţionarilor publici în raport cu activitatea depusa şi cu importanţa acesteia. (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.Salarii de baza  +  Articolul 5 (1) Salariile de baza se stabilesc în mod diferenţiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste şi motivate în sistem de cariera, în raport cu natura competentelor, cu activitatea desfăşurată şi cu importanţa ei, corespunzător cerinţelor categoriei, clasei şi gradului funcţiei publice. (2) În cadrul fiecărei categorii salariile de baza se diferentiaza pe 3 clase, iar în cadrul acestora pe 3 grade, astfel încât să se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienta acesteia în activitate. (3) În cadrul fiecărei clase diferentierea salariilor de baza se face pe un număr de 3 grade, asigurându-se diferentierea salariilor de baza individuale atât în raport cu condiţiile prevăzute de lege pentru avansarea în grad, cat şi cu calităţile personale dovedite în activitate. (4) Pentru funcţiile cu acelaşi nivel de studii, specifice diferitelor domenii de activitate bugetară, salariile de baza se diferentiaza în raport cu răspunderea şi importanţa socială a domeniului de activitate, cu priorităţile de dezvoltare sau de creştere a calităţii serviciilor în anumite domenii, precum şi cu necesităţile de atragere a personalului de specialitate spre anumite activităţi. (5) Salariile de baza se diferentiaza şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau la nivel local. (6) Funcţionarii publici care ocupa funcţii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizaţi prin asimilare cu funcţiile publice prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă. Stabilirea asimilarii salarizarii funcţionarilor publici care ocupa funcţii publice specifice se face în raport cu categoria, clasa şi gradul funcţiei publice respective, prin ordin sau dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 6 (1) Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice din aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului sunt prevăzute în anexa nr. I. (2) Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice din aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt prevăzute în anexa nr. II. (3) Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice din aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, inspectoratelor teritoriale de muncă, caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. III. (4) Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice din aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilor din subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. IV.  +  Articolul 7 (1) Pentru funcţionarii publici care ocupa o funcţie de conducere salariul de baza este cel corespunzător funcţiei de execuţie în care acesta este încadrat, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de baza şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere, cu mărimea compartimentului condus, precum şi cu ponderea activităţii de conducere faţă de cea de execuţie. (2) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la încadrarea în funcţie de către ordonatorul de credite şi este stabilită în procent fix din salariul de baza corespunzător funcţiei de execuţie, cu excepţia funcţiilor publice de conducere prevăzute în anexele nr. I-IV, ale căror salarii de baza cuprind şi indemnizaţia de conducere. (3) Indemnizaţia de conducere se acordă şi funcţionarilor publici care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei, stabilită de ordonatorul de credite, în raport de complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.  +  Articolul 8 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul total al funcţionarilor publici, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii de execuţie în proporţie de două treimi din numărul total stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc în fiecare an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în perioada anterioară. (3) Pot beneficia de salarii de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi disciplinar. Ordonatorii de credite pot stabili, cu avizul consultativ al comisiei paritare, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit. (4) Pentru funcţionarii publici nou-angajaţi salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (5) Funcţionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit pe perioada respectiva.  +  Articolul 9 (1) Încadrarea pe o funcţie publică de execuţie sau de conducere, precum şi avansarea în grad, clasa sau categorie, după caz, se fac potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de baza fiind cele din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadraţi funcţionari publici şi care devin temporar vacante, potrivit legii, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe perioada determinata, alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de fişa postului. (3) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. (4) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurta durata, care, la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe funcţia şi categoria corespunzătoare studiilor absolvite, la clasa şi gradul care să asigure o creştere de până la 20% a salariului de baza avut. (5) Posturile vacante aferente funcţiilor publice pot fi transformate în posturi de nivel inferior cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, şi al Ministerului Finanţelor Publice. Fac excepţie de la aviz autorităţile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 3 Sporuri  +  Articolul 10 (1) Funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beNeficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 ani20%
    peste 20 de ani25%
  (2) Sporul corespunzător vechimii în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca, prevăzută la transa respectiva.
   +  Articolul 11Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal lunar de lucru.  +  Articolul 12 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcţionarii publici încadraţi în funcţii de execuţie se vor plati cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzător, la cererea funcţionarului public, în condiţiile în care orele nu au fost plătite. (3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 13Funcţionarii publici care poseda titlul ştiinţific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de baza, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care poseda titlul ştiinţific respectiv.  +  Articolul 14 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sporul de confidenţialitate prevăzut de reglementările în vigoare se acordă numai pentru personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe şi Departamentului de Comerţ Exterior. (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidenţialitate, în limitele prevăzute de lege şi condiţiile de acordare se stabilesc, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat, prin ordin al ordonatorului principal de credite.
   +  Capitolul 4 Premii  +  Articolul 15 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinaţie. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevăzute în bugetul aprobat, pentru funcţionarii publici din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 16 (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de baza, realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de baza lunare, realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la perioada întregului an. (3) Plata premiului anual se va face pentru toţi funcţionarii publici salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, începând cu luna ianuarie a anului următor. (4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcţionarilor publici care în cursul anului au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 17Autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau să aplice şi sa încaseze penalităţi pot constitui un fond de stimulare a funcţionarilor publici în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Stabilirea stimulentelor individuale se va face cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Capitolul 5 Alte drepturi  +  Articolul 18Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegare în alte localităţi decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acorda indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.  +  Articolul 19 (1) Funcţionarii publici numiţi temporar într-o funcţie publică de conducere pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice primesc pe lângă salariul de baza al funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi şi indemnizaţia corespunzătoare funcţiei publice de conducere pe care o preiau. (2) Funcţionarii publici pot fi numiţi temporar într-o funcţie publică de conducere, potrivit alin. (1), numai până la ocuparea acesteia prin concurs, potrivit legii. (3) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, persoanelor angajate cu contract individual de muncă potrivit art. 9 alin. (2).  +  Articolul 20 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta activitate funcţionarii publici în cauza îşi păstrează funcţia, clasa şi gradul avute anterior. (2) Când detasarea sau trecerea temporară în alta activitate se face pe o funcţie publică la care este stabilit un salariu de baza mai mare, funcţionarii publici detasati sau trecuţi temporar în alta activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în alta activitate funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) şi (2), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau instituţia publică respectiva. (4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta activitate se suporta de către autoritatea, instituţia publică sau unitatea unde funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 21 (1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autorităţi, instituţii publice sau unităţi, în alta localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza net din ultima luna; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în condiţiile legii. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi funcţionarii publici care solicită să fie transferati în alta unitate situata într-o localitate diferita decât cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut aceasta menţiune. (4) Plata drepturilor respective se suporta de către autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul.  +  Articolul 22 (1) La încadrarea într-o autoritate, instituţie publică sau unitate din alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcţionarii publici beneficiază de o indemnizaţie de instalare egala cu un salariu de baza corespunzător funcţiei de debutant în care urmează să fie încadraţi. (2) Indemnizaţia de instalare poate fi egala cu doua salarii de baza pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localităţilor respective se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, după consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publică. (3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Articolul 23Funcţionarii publici au dreptul la concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii.  +  Articolul 24 (1) În cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază ca studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de baza corespunzător funcţiei îndeplinite şi, după caz, sporul de vechime. (2) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau perfecţionare pe o durată mai mare de 1 luna, dar nu mai mult de 1 an, şi primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi să se angajeze în scris ca vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau instituţia publică respectiva. În cazul nerespectării angajamentului aceştia vor restitui autorităţii sau instituţiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau perfecţionare, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum şi celelalte drepturi acordate, pe aceeaşi perioadă, de autoritatea sau instituţia publică trimitatoare, cu excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai deţin funcţiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în situaţia prevăzută la alin. (1). (3) În afară concediului de odihnă funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soţului sau al unei rude ori afin până la gradul III inclusiv al funcţionarului public - 3 zile lucrătoare.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25 (1) În anul 2003 salariile de baza pentru funcţionarii publici încadraţi pe funcţii, categorii, clase şi grade sunt cele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Nivelurile salariilor de baza prevăzute în anexe sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie-decembrie 2003. În perioada ianuarie-septembrie 2003 funcţionarii publici vor beneficia de 38% din suma aferentă creşterii totale a salariilor de baza, calculată ca diferenţa între salariile de baza cuvenite începând cu luna octombrie 2003, stabilite potrivit alin. (1), şi salariile de baza avute în luna decembrie 2002. În situaţia în care pentru luna ianuarie 2003 suma astfel determinata conduce la un salariu de baza mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţara, se va acorda valoarea acestuia. (3) Salariile de baza calculate pentru prima etapa de majorare potrivit prevederilor alin. (2) vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea salariatului. (4) Funcţionarii publici care în luna decembrie 2002 au un salariu de baza mai mare decât cel stabilit potrivit alin. (1) îşi menţin în continuare salariile de baza avute. (5) Pentru funcţionarii publici care se încadrează în autorităţi sau instituţii publice în perioada 1 ianuarie 2003 - 30 septembrie 2003 salariile de baza se vor stabili astfel: procentul de creştere de 38% se aplică asupra diferenţei dintre salariul de baza pentru funcţia respectiva, prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, şi salariul de baza, la limita maxima, pentru aceeaşi funcţie, stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru luna decembrie 2002.  +  Articolul 26 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa de actul administrativ de stabilire a salariului. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) funcţionarul public se poate adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 27Salariile de baza prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute, impozabile, potrivit legii, şi includ majorarea de până la 8,29%, acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 28Anexele nr. I-IV fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 29 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. (2) Dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, referitoare la salarizarea personalului din aparatul propriu al unor ministere se aplică, în mod corespunzător, şi în anul 2003. (3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 17 rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 192.  +  Anexa 1       APARATUL ADMINISTRAŢIEI PREZIDENŢIALE, PARLAMENTULUI, GUVERNULUI,       CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE, PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMA          DE JUSTIŢIE, CURŢII CONSTITUŢIONALE, CONSILIULUI LEGISLATIV,       CONSILIULUI CONCURENTEI, AVOCATULUI POPORULUI, CURŢII DE CONTURI,          CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII                   ŞI CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI      A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere      ------------------------------------------------------
         
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereSalariul de bază*) - lei -
    1Şef departament26.491.000
     *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.   B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie   -----------------------------------------------------
               
    Nr. crt.Funcţia publică de execuţieCategoriaClasaGradulSalariul de bază  - lei -
    1ConsilierAI113.238.000
        AI212.050.000
        AI311.900.000
    2ExpertAa II-a111.820.000
        Aa II-a29.900.000
        Aa II-a39.100.000
        Aa III-a17.740.000
        Aa III-a26.150.000
        Aa III-a35.500.000
        A-debutant3.000.000
    3Consilier juridicAI113.238.000
        AI212.050.000
        AI311.900.000
        Aa II-a111.820.000
        Aa II-a29.900.000
        Aa II-a39.100.000
        Aa III-a17.740.000
        Aa III-a26.150.000
        Aa III-a35.500.000
        A-debutant3.000.000
    4AuditorAI113.238.000
        AI212.050.000
        AI311.900.000
        Aa II-a111.820.000
        Aa II-a29.900.000
        Aa II-a39.100.000
        Aa III-a17.740.000
        Aa III-a26.150.000
        Aa III-a35.500.000
    5Referent de specialitateBI17.405.000
        BI26.014.000
        BI35.403.000
        Ba II-a15.000.000
        Ba II-a24.880.000
        Ba II-a33.710.000
        Ba III-a13.100.000
        Ba III-a22.960.000
        Ba III-a32.800.000
        B-debutant2.700.000
    6ReferentCI15.403.000
        CI24.600.000
        CI33.750.000
        Ca II-a13.490.000
        Ca II-a23.053.000
        Ca II-a32.900.000
        Ca III-a12.800.000
        Ca III-a22.750.000
        Ca III-a32.650.000
        C-debutant2.600.000
                   C. Indemnizaţii de conducere                 ----------------------------
         
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    1Director general55%
    2Director50%
    3Director adjunct40%
    4Contabil şef40%
    5Şef sector40%
    6Şef serviciu30%
    7Şef birou25%
   +  Anexa 2      APARATUL PROPRIU AL MINISTERELOR, CELORLALTE ORGANE DE SPECIALITATE       ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE, AL CASEI NAŢIONALE DE PENSII          ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE, AL INSPECŢIEI MUNCII,      AL CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ŞI AL AGENŢIEI NAŢIONALE                        PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ     A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere    ------------------------------------------------------
         
    Nr. Crt.Funcţia publică de conducereSalariul de bază*) - lei -
    1Secretar general17.370.000
    2Secretar general adjunct15.384.000
    3Comisar general15.555.000
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.     B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie     -----------------------------------------------------
               
    Nr. crt.Funcţia publică de execuţieCategoriaClasaGradulSalariul de bază - lei -
    1ConsilierAI18.470.000
        AI27.405.000
        AI36.707.000
    2ExpertAa II-a16.013.000
        Aa II-a25.403.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.200.000
        Aa III-a33.900.000
        A-debutant3.000.000
               
    3Inspector de specialitateAa II-a16.013.000
        Aa II-a25.403.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.200.000
        Aa III-a33.900.000
        A-debutant3.000.000
               
    4Consilier juridicAI18.470.000
        AI27.405.000
        AI36.707.000
        Aa II-a16.013.000
        Aa II-a25.403.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.200.000
        Aa III-a33.900.000
        A-debutant3.000.000
               
    5AuditorA*)I112.149.000
        A*)I29.538.000
        A*)I37.796.000
        Aa II-a16.927.000
        Aa II-a25.500.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.100.000
        Aa III-a33.900.000
               
    6Referent de specialitateBI17.405.000
        BI26.014.000
        BI35.403.000
        Ba II-a15.000.000
        Ba II-a24.880.000
        Ba II-a33.710.000
        Ba III-a13.100.000
        Ba III-a22.960.000
        Ba III-a32.800.000
        B-debutant2.700.000
               
    7ReferentCI14.532.000
        CI23.916.000
        CI33.545.000
        Ca II-a13.266.000
        Ca II-a23.000.000
        Ca II-a32.900.000
        Ca III-a12.800.000
        Ca III-a22.750.000
        Ca III-a32.650.000
        C-debutant2.600.000
               
    8ComisarAI18.470.000
        AI27.405.000
        AI36.707.000
        Aa II-a16.013.000
        A-debutant3.000.000
        BI16.707.000
        BI26.013.000
        BI35.403.000
        Ba II-a15.000.000
        B-debutant2.700.000
        CI14.532.000
        CI24.010.000
        CI33.661.000
        Ca II-a13.314.000
        C-debutant2.600.000
      *) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi aiMinisterului Finanţelor Publice la care salariile de baza sunt mai mari cu 20%.Pentru controlorii delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie ladata intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile de baza,pentru anul 2003, se vor stabili astfel încât să se asigure menţinereadrepturilor salariale avute în luna decembrie 2002.                C. Indemnizaţii de conducere                ----------------------------
         
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    1Director general55%
    2Inspector de stat şef55%
    3Inspector general de stat55%
    4Director general adjunct50%
    5Inspector de stat şef adjunct50%
    6Inspector general de stat adjunct50%
    7Comisar general adjunct50%
    8Director50%
    9Inspector-şef50%
    10Director adjunct40%
    11Inspector-şef adjunct40%
    12Contabil şef40%
    13Şef sector40%
    14Comisar şef divizie30%
    15Şef serviciu30%
    16Şef birou25%
      NOTĂ:    1 Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă desalariile prevăzute la punctele 1, 3, 6 şi 7 la cap. B din prezenta anexa.    2 Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, cu modificărileşi completările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturispecifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţiilegale în vigoare.
   +  Anexa 3        APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, AL INSTITUŢIILOR SUBORDONATE        AUTORITĂŢILOR SAU INSTITUŢIILOR PUBLICE CENTRALE, AL SERVICIILOR        PUBLICE DESCENTRALIZATE ALE MINISTERELOR ŞI ALE ALTOR ORGANE ALE         ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE DE SPECIALITATE DIN UNITĂŢILE        ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSPECTORATELOR TERITORIALE DE MUNCĂ,          CASELOR DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI            BUCUREŞTI, AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII,      ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI,      AL CASEI ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A MINISTERULUI LUCRĂRILOR PUBLICE,          TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI, AL CASELOR JUDEŢENE DE PENSII      ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, AL AGENTIILOR JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA      FORŢEI DE MUNCĂ ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PRECUM ŞI DIN APARATUL           PROPRIU AL CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI AL CONSILIULUI GENERAL                           AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI      A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere      ------------------------------------------------------
               
    Nr. crt.Funcţia publică de conducere*)CategoriaClasaGradulSalariul de bază*) - lei -
    1Secretar general al prefecturii municipiului Bucureşti       17.090.000
    2Secretar general al prefecturii        
      categoria I       16.274.000
      categoria II       15.176.000
    3Secretar general al municipiului Bucureşti       17.090.000
    4Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al municipiului Bucureşti       9.970.000
      Secretar general al judeţului:        
      categoria I       16.274.000
      categoria II       15.176.000
     *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere   B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie   -----------------------------------------------------
               
    Nr. crt.Funcţia publică de execuţieCategoriaClasaGradulSalariul de bază - lei -
    1ConsilierAI18.200.000
        AI27.405.000
        AI36.707.000
    2ExpertAa II-a16.013.000
        Aa II-a25.403.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.200.000
        Aa III-a33.900.000
        A-debutant3.000.000
               
    3Inspector de specialitateAa II-a16.013.000
        Aa II-a25.403.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.200.000
        Aa III-a33.900.000
        A-debutant3.000.000
               
    4Consilier juridicAI18.200.000
        AI27.405.000
        AI36.707.000
        Aa II-a16.013.000
        Aa II-a25.403.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.200.000
        Aa III-a33.900.000
        A-debutant3.000.000
               
    5AuditorAI18.200.000
        AI27.405.000
        AI36.707.000
        Aa II-a16.013.000
        Aa II-a25.403.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.200.000
        Aa III-a33.900.000
               
    6Inspector de muncăAI18.200.000
        AI27.405.000
        AI36.707.000
        Aa II-a16.013.000
        Aa II-a25.403.000
        Aa II-a35.000.000
        Aa III-a14.500.000
        Aa III-a24.200.000
        Aa III-a33.900.000
        A-debutant3.000.000
               
    7Referent de specialitateBI17.405.000
        BI26.014.000
        BI35.403.000
        Ba II-a15.000.000
        Ba II-a24.880.000
        Ba II-a33.710.000
        Ba III-a13.100.000
        Ba III-a22.960.000
        Ba III-a32.800.000
        B-debutant2.700.000
               
    8InspectorCI14.532.000
        CI23.916.000
        CI33.545.000
        Ca II-a13.266.000
        Ca II-a23.000.000
        Ca II-a32.900.000
        Ca III-a12.800.000
        Ca III-a22.750.000
        Ca III-a32.650.000
        C-debutant2.600.000
               
    9ReferentCI14.532.000
        CI23.916.000
        CI33.545.000
        Ca II-a13.266.000
        Ca II-a23.000.000
        Ca II-a32.900.000
        Ca III-a12.800.000
        Ca III-a22.750.000
        Ca III-a32.650.000
        C-debutant2.600.000
               
    10ComisarAI18.200.000
        AI27.405.000
        AI36.707.000
        Aa II-a16.013.000
        A-debutant3.000.000
        BI16.707.000
        BI26.013.000
        BI35.403.000
        Ba II-a15.000.000
        B-debutant2.700.000
        CI14.532.000
        CI24.010.000
        CI33.661.000
        Ca II-a13.314.000
        C-debutant2.600.000
                   B. Indemnizaţii de conducere                 ----------------------------
         
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    1Director general*), arhitect şef*)55%
    2Inspector-şef, arhitect şef - primăria municipiului Bucureşti55%
    3Director general adjunct*), arhitect şef adjunct**)50%
    4Inspector-şef adjunct50%
    5Director50%
    6Director adjunct40%
    7Contabil şef40%
    8Comisar şef secţie40%
    9Comisar şef secţie adjunct30%
    10Comisar şef secţie divizie25%
    11Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş30%
    12Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună25%
      *) Se utilizează la nivelul de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti    **) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti    NOTĂ:    1 Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă desalariile prevăzute la punctele 1, 3, 4, 7 şi 9 la cap. A din prezenta anexa.    2 Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, cumodificările şi completările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi altedrepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi altedispoziţii legale în vigoare.    3 Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentrucondiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de baza.
   +  Anexa 4    APARATUL PROPRIU AL CONSILIILOR LOCALE ŞI AL INSTITUŢIILOR DIN       SUBORDINEA CONSILIILOR JUDEŢENE SAU CONSILIILOR LOCALE    A. Salarii de baza pentru funcţii publice de conducere    ------------------------------------------------------
             
    Nr. crt.Funcţia publică de conducereSalariul de bază*) - lei -
    1Secretar al unităţilor administrativ teritoriale:  
      - municipii:
          ▪ cu peste 320.000 locuitori**)13,531,000
          ▪ categoria I12,251,000
          ▪ categoria II11,155,000
          ▪ categoria III10,056,000
        - oraşe:  
          ▪ categoria I9,000,000
          ▪ categoria II8,600,000
          ▪ categoria III8,400,000
        - comune:  
          ▪ cu peste 15.000 locuitori8,362,000
          ▪ categoria I (între 7.001-15.000 locuitori)6,700,000
          ▪ categoria II (între 3.001-7.000 locuitori)6,300,000
          ▪ categoria III (până la 3.000 locuitori)6,100,000
     *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.    **) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti    NOTĂ:    1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se faceprin hotărâre a Guvernului.    2. În cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care, în modexcepţional, potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut deprezenta ordonanţă de urgenţă se diminuează cu 10%.    B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie    -----------------------------------------------------
               
    Nr. crt.Funcţia publică de execuţieCategoriaClasaGradulSalariul de bază - lei -
    1ConsilierAI16,432,000
        AI25,685,000
        AI34,940,000
    2ExpertAa II-a14,475,000
        Aa II-a24,100,000
        Aa II-a33,800,000
        Aa III-a13,600,000
        Aa III-a23,400,000
        Aa III-a33,100,000
        A-debutant3,000,000
               
    3Inspector de specialitateAa II-a14.475.000
        Aa II-a24.100.000
        Aa II-a33.800.000
        Aa III-a13.600.000
        Aa III-a23.400.000
        Aa III-a33.100.000
        A-debutant3.000.000
               
    4Consilier juridicAI17.176.000
        AI26.432.000
        AI35.685.000
        Aa II-a14.940.000
        Aa II-a24.289.000
        Aa II-a33.900.000
        Aa III-a13.700.000
        Aa III-a23.500.000
        Aa III-a33.200.000
        A-debutant3.000.000
               
    5AuditorAI17.176.000
        AI26.432.000
        AI35.685.000
        Aa II-a14.940.000
        Aa II-a24.289.000
        Aa II-a33.900.000
        Aa III-a13.700.000
        Aa III-a23.500.000
        Aa III-a33.200.000
               
    6Referent de specialitateBI14.569.000
        BI23.947.000
        BI33.559.000
        Ba II-a13.400.000
        Ba II-a23.250.000
        Ba II-a33.150.000
        Ba III-a13.000.000
        Ba III-a22.900.000
        Ba III-a32.800.000
        B-debutant2.700.000
               
    7InspectorCI14.197.000
        CI23.916.000
        CI33.545.000
        Ca II-a13.266.000
        Ca II-a23.150.000
        Ca II-a33.000.000
        Ca III-a12.900.000
        Ca III-a22.800.000
        Ca III-a32.700.000
        C-debutant2.600.000
               
    8ReferentCI14.197.000
        CI23.916.000
        CI33.545.000
        Ca II-a13.266.000
        Ca II-a23.150.000
        Ca II-a33.000.000
        Ca III-a12.900.000
        Ca III-a22.800.000
        Ca III-a32.700.000
        C-debutant2.600.000
                            C. Indemnizaţii de conducere                          ----------------------------
         
    Nr. Crt.Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    1Arhitect şef*)55%
    2Director50%
    3Director adjunct40%
    4Contabil şef40%
    5Şef serviciu, arhitect-şef**)30%
    6Şef birou25%
    7Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii***)15%
      *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi lamunicipii    **) Se utilizează la oraşe    ***) Se utilizează la comune                              D. Sporuri specifice    Personalul prevăzut în anexa IV beneficiază şi de sporurile prevăzute dedispoziţiile legale în vigoare.------------