ORDIN nr. 871 din 7 noiembrie 2002privind declararea nominală obligatorie şi evidenta bolnavilor de cancer
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2002  Având în vedere prevederile:- Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică;- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, republicată;- Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţa medicală şi programe nr. DB. 12.250 din 7 noiembrie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă reorganizarea activităţii de declarare nominală, raportare şi evidenta a bolnavilor de cancer şi reactualizarea registrelor instituţionale (la nivelul unităţilor sanitare competente), teritoriale (la nivelul judeţelor sau al municipiului Bucureşti), precum şi a registrului naţional (la nivelul Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti) de evidenta a bolnavilor de cancer, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3. (2) Activitatea de declarare, raportare, evidenta, precum şi datele conţinute în registrele mai sus menţionate sunt confidenţiale, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 2 (1) În cabinetele medicale ale medicilor de familie se va tine registrul de evidenta specială a bolnavilor, care va conţine scrisorile medicale referitoare la bolnavii de cancer, cu indicaţiile privind controlul periodic de specialitate şi asistenţa la domiciliu. (2) Medicii de familie sunt obligaţi sa comunice lunar la cabinetul de oncologie judeţean sau al municipiului Bucureşti toate datele referitoare la situaţia bolnavilor de cancer. (3) Toate unităţile sanitare care depisteaza bolnavi de cancer au obligaţia sa comunice cazurile la cabinetul de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor desemna unul dintre cabinetele de oncologie existente, cu atribuţii de cabinet judeţean/al municipiului Bucureşti, cabinet oncologic care va funcţiona în reşedinţa de judeţ prioritar în cadrul spitalelor judeţene. Celelalte cabinete de profil din judeţul respectiv/din municipiul Bucureşti au obligaţia sa transmită toate informaţiile privind bolnavii de cancer cabinetului oncologic judeţean/al municipiului Bucureşti. (2) Direcţiile de sănătate publică vor nominaliza un medic de specialitatea oncologie medicală drept medic coordonator al registrului judeţean/al municipiului Bucureşti, desemnat dintre medicii de specialitatea oncologie medicală existenţi; activitatea acestuia este necesară aplicării Programului Naţional de Preventie şi Control al Patologiei Oncologice. (3) Cabinetul de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti va avea încadrat, pe lângă personalul medical, un registrator medical, un analist programator ajutor (cu studii medii) şi un analist programator (cu studii superioare) care au în atribuţii actualizarea permanenta a acestui registru.  +  Articolul 4 (1) Diagnosticul de cancer, indicaţia terapeutică şi aplicarea tratamentelor specifice pentru fiecare bolnav se stabilesc şi se efectuează numai de către comisiile de diagnostic şi indicaţie terapeutică (respectându-se criteriile de alcătuire a comisiilor prevăzute în anexa nr. 2) din cadrul unităţilor sanitare care au competenţa în acest scop, conform legislaţiei în vigoare. (2) Bolnavii de cancer diagnosticati de către comisiile de diagnostic şi indicaţie terapeutică vor fi luati în tratament imediat de către unităţile sanitare nominalizate, tratamentul cancerului constituind o prioritate. (3) Asistenţa religioasă şi psihologică va fi asigurata de unitatea sanitară în care este internat pacientul cu afectiune oncologica.  +  Articolul 5Controlul, asistenţa şi îndrumarea metodologică se vor efectua de către institutele oncologice din Bucureşti şi Cluj-Napoca în colaborare cu specialiştii de profil din centrele universitare traditionale, potrivit competentelor teritoriale stabilite.  +  Articolul 6Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcţia generală asistenţa medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, institutele oncologice din Bucureşti şi Cluj-Napoca, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Ministerele cu reţea sanitară proprie vor aplica prevederile prezentului ordin în ceea ce priveşte declararea şi raportarea bolnavilor de cancer, având obligaţia să raporteze cazurile cabinetului medical oncologic judeţean/al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2003, data la care se abroga Ordinul ministrului sănătăţii nr. 219/1980 privind declararea nominală a bolnavilor de cancer.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 7 noiembrie 2002.Nr. 871.  +  Anexa 1 REGISTRELE DE CANCER:DECLARAREA ŞI EVIDENTA BOLNAVILOR DE CANCERReactualizarea registrelor de cancerÎn România, prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 219/1980 s-a introdus declararea nominală obligatorie a bolnavilor de cancer, confirmati ca atare, constituindu-se registrul naţional de cancer.Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se reactualizează registrele de evidenta a bolnavilor de cancer, instituţionale şi teritoriale cu suport populational, precum şi registrul naţional de cancer.Unităţile care au competenţa pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului bolnavilor de cancer şi care au în evidenta peste 500 de cazuri noi pe an vor organiza registrul instituţional al bolnavilor de cancer (ce va funcţiona la biroul de internari) şi vor comunică datele cabinetului oncologic judeţean (prin fişa statistica a bolnavului de cancer ONC.1).Celelalte unităţi de diagnostic şi tratament al cancerului vor fi controlate pe baza registrelor la biroul de internari sau a registrelor de consultaţii din ambulatorii, din punct de vedere al raportarii cazurilor noi prin fişa statistica a bolnavului de cancer ONC.1.Împuterniciţii şi terţii au acces la informaţii pe bază de contracte, cu posibilitate de autofinanţare a registrelor în regim de cost înregistrare.A. Sarcinile unităţilor sanitareUnităţile sanitare cu competenţa pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului complex sunt obligate sa declare toţi bolnavii de cancer depistati.Celelalte unităţi sanitare au obligaţia de a îndrumă bolnavii suspecti de cancer prin bilet de trimitere (tip MSF) sau bilet de internare (tip MSF), după caz, pentru precizarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, către unităţile sanitare acreditate, respectând drepturile de adresabilitate ale pacientilor.DiagnosticulÎn cadrul fiecărei unităţi sanitare nominalizate se organizează şi funcţionează o comisie de diagnostic şi indicaţie terapeutică, care confirma diagnosticul de cancer şi hotărăşte conduita terapeutică, precum şi unitatea sanitară unde se va aplica, pentru fiecare bolnav.Componenta, atribuţiile şi modul de înregistrare a activităţii acestei comisii sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.DeclarareaRegistrul de evidenta a bolnavilor de cancer trebuie să fie populational. Pentru a asigura o acoperire maxima a populaţiei desemnate cancerele trebuie să fie raportate, împreună cu informaţiile despre cazurile obţinute, de toate spitalele sau alte unităţi care desfăşoară activităţi de screening, diagnostic sau servicii terapeutice, cabinete private şi alte servicii medicale de îngrijire, diagnostic şi tratament, cu excepţia cazurilor raportate la o internare anterioară la un spital sau alt serviciu medical de screening, diagnostic sau tratament de către acest serviciu.Participarea tuturor spitalelor din aria de acoperire a registrului de evidenta a bolnavilor de cancer, care ar putea diagnostica sau trata cazurile de cancer, este esenţială pentru a asigura un grad înalt de completare a raportarii.Declararea bolnavului de cancer se face de către medicul de specialitate (de profil) căruia i-a fost încredinţat bolnavul pentru îngrijire - după confirmarea diagnosticului şi precizarea indicatiei terapeutice - în termen de maximum o luna de la internare sau de la stabilirea diagnosticului, prin fişa statistica a bolnavului de cancer ONC.1 (tip MSF), denumita în continuare fişa statistica ONC.1, ce se expediază oficial cabinetului de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti, indiferent de domiciliul bolnavului. Este obligatorie consemnarea datelor examenului histopatologic în fişa statistica ONC.1 din buletinul de analize medicale - laboratorul anatomopatologic (tip MSF).În cazurile de cancer declarate o dată cu decesul, cabinetul de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti va verifica lunar certificatele de deces din teritoriul supravegheat şi va inregistra ca şi cazuri noi (completand fise statistice ONC.1) acele decese care nu figurau în evidenta cabinetului oncologic.Laboratoarele de anatomie patologica vor raporta cazurile de cancer descoperite cu ocazia autopsiei la cabinetul de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti, prin buletin examen morfologic (tip MSF).Toate cazurile de cancer trebuie să fie raportate anual registrului naţional de cancer.Comunicarea (înştiinţarea)Medicul care îngrijeşte bolnavul de cancer va comunică obligatoriu medicului de familie, prin scrisoare medicală (pentru bolnavul ambulatoriu) sau bilet de ieşire din spital (tip MSF) (pentru bolnavul internat), în mod oficial, datele despre bolnav ce vor fi incluse în registrul de evidenta specială a bolnavului (tip MSF) de la nivelul cabinetului medicului de familie.Controlul medical periodicSupravegherea activa a stării de sănătate şi tratamentul bolnavilor în continuare se asigura, pe bază de programare la consultatie medicală periodică, la cabinetul de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti care îi are în evidenta, fie la nivelul cabinetului de oncologie medicală, fie prin îndrumarea acestora către servicii sau secţii de specialitate din unităţile sanitare nominalizate; mobilizarea se face cu sprijinul medicului de familie.Examinarile medicale periodice efectuate în diverse unităţi sanitare de specialitate, reinternarile în spital pentru cancer şi tratamentele aplicate în ambulatoriu se vor comunică oficial, de fiecare data, pe baza scrisorilor medicale sau a biletelor de ieşire din spital, cabinetului de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti care are bolnavul în evidenta.EvidentaMedicul de familie, la primirea documentului medical de confirmare a cazului nou de boala, îl înscrie în fişa de consultaţii medicale adulti/copii (tip MSF), precum şi în registrul de evidenta specială a bolnavului (tip MSF).Bolnavul de cancer se tine în evidenta activa, se urmăreşte şi i se aplică tratamentele recomandate de unitatea sanitară care l-a depistat şi îngrijit sau care îi efectuează controlul medical periodic de specialitate, până la scoaterea sa din evidenta (prin transfer în alta localitate ori deces).Trimestrial medicul de familie înaintează cabinetului de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti o adresa-tabel privind bolnavii de cancer (tip MSF), cu modificările survenite în situaţia bolnavilor din evidenta - schimbări de domiciliu, decese - , precum şi cu bolnavii de cancer nou-înregistraţi, pe baza comunicărilor oficiale primite de la unităţile sanitare acreditate.Scoaterea din evidenta prin decesLa eliberarea certificatului medical constatator al decesului pentru bolnavul de cancer, medicul de familie va înscrie în rubrica corespunzătoare diagnosticul "cancer", ţinând seama de registrul de evidenta specială a bolnavilor şi/sau de ultimele documente medicale ale decedatului, prezentate de apartinatori.În situaţia în care decesul bolnavului de cancer în evidenta (sau cunoscut ca atare) a survenit dintr-o alta cauza decât boala canceroasa (boala acuta, accident, otravire etc.), medicul va menţiona în certificatul medical constatator al decesului cauza propriu-zisa care a produs decesul, specificand la pct. II "Alte stări morbide importante" boala canceroasa înscrisă în registrul de evidenta a bolnavilor, în foaia de observatie clinica sau în protocolul de necropsie, după caz.NOTĂ:În cazul în care la un decedat, în orice spital, printr-o alta cauza decât cancerul, examenul necropsic pune în evidenta şi leziuni canceroase nediagnosticate ca atare în timpul vieţii, medicul care a îngrijit bolnavul va întocmi o fişa statistica ONC.1.B. Sarcinile cabinetului de oncologie judeţean/al municipiului BucureştiSarcinile cabinetului de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti, rezultate din atribuţiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, în ceea ce priveşte registrul teritorial judeţean de cancer cu suport populational (declararea şi evidenta bolnavilor de cancer), sunt următoarele:1. Verifica corectitudinea completării fişelor statistice ONC.1 primite de la unităţile sanitare nominalizate şi le codifica, predandu-le lunar, până la data de 10 a lunii următoare, serviciului de statistica şi informatica din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.2. Înscrie în registrul de evidenta specială a bolnavului (tip MSF) toţi bolnavii de cancer declaraţi de unităţile sanitare nominalizate, în ordine cronologică, numărul curent din registru fiind atribuit fişelor de declarare şi de evidenta ale bolnavului.3. Completează fişa de evidenta a bolnavului de cancer ONC.2 (tip MSF), denumita în continuare fişa de evidenta ONC.2, pentru toţi bolnavii de cancer declaraţi de unităţile sanitare nominalizate, pe baza datelor necesare extrase din fişa statistica ONC.1.Înregistrează în fişa evoluţia stării de sănătate şi tratamentele aplicate bolnavului pentru urmărirea atât a activităţii proprii, cat şi a comunicărilor primite de la unităţile sanitare care efectuează controlul medical periodic sau reinterneaza şi tratează bolnavul.Fişa de evidenta ONC.2 se păstrează în fisierul propriu, pe localităţi şi cabinete medicale de familie rurale/urbane de domiciliu, pe ani şi în ordine cronologică.4. Completează şi codifica suporturile de informaţii prevăzute la pct. 1 şi 3, potrivit precizărilor metodologice.5. Consulta periodic (trimestrial) registrele instituţionale şi registrele de internari şi iesiri din spital ale unităţilor sanitare nominalizate, precum şi registrele de activitate ale cabinetelor de radiologie şi ale laboratoarelor de anatomie patologica pentru depistarea cazurilor de cancer nedeclarate de unităţile sanitare în drept.6. Confrunta evidenta proprie a bolnavilor de cancer cu cea a cabinetelor medicale de familie rurale/urbane de domiciliu al bolnavilor, în cadrul activităţii de îndrumare şi control în teren, precum şi cu prilejul şedinţelor de analiza a planului de prevenire şi combatere a cancerului.7. Transmite trimestrial cabinetelor medicilor de familie rurale/urbane în a căror rază îşi au domiciliul bolnavii o adresa-tabel privind bolnavii de cancer (tip (MSF) cu bolnavii de cancer nou-luati în evidenta, precum şi cu modificările survenite în situaţia bolnavilor cunoscuţi, pentru a se putea completa corespunzător şi tine la zi registrele de evidenta specială a bolnavilor.8. Verifica lunar în cadrul comisiei de verificare a buletinelor statistice de deces, la nivelul direcţiei judeţene de statistica, buletinele deceselor survenite pe teritoriul judeţului, semnand şi parafand pe verso buletinele în care diagnosticul de cancer este cauza principala sau asociata de deces.9. Confrunta diagnosticul din buletinele în care cancerul apare printre cauzele de deces cu registrul de evidenta specială a bolnavilor, consemnand scoaterea din evidenta a bolnavilor decedati.10. Operează în fişa de evidenta ONC.2 scoaterea din evidenta a cazurilor de deces, pe care le declara pe fişa statistica ONC.1, procedând ca la pct. 1.11. Declara pe fişa statistica ONC.1, procedând ca la pct. 1, următoarele modificări survenite în situaţia bolnavilor de cancer din evidenta:- bolnavul prezintă o a doua localizare primitiva;- bolnavul şi-a schimbat domiciliul stabil în alt judeţ (ori bolnavul cu domiciliul flotant s-a întors în judeţul de domiciliu stabil).12. De asemenea, declara pe fişa statistica ONC.1, procedând ca la pct. 1, cazurile de deces prin cancer care nu se aflau în evidenta sa ori când diagnosticul s-a pus la deces.13. Transmite oficial, în termen de 30 de zile de la aflare, fişa statistica ONC.1 şi fişa de evidenta ONC.2 ale bolnavului de cancer care îşi schimba domiciliul stabil în alt judeţ/municipiul Bucureşti cabinetului de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti în cauza şi înregistrează în propria evidenta bolnavul de cancer care îşi stabileşte domiciliul pe teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti.14. Declara lunar cazurile din afară judeţului cabinetului de oncologie judeţean (registrul teritorial) din judeţul de domiciliu al bolnavului.C. Sarcinile serviciului de statistica şi informatica din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului BucureştiLa primirea fişelor statistice ONC.1 de la cabinetul de oncologie judeţean/de sector, verifica numerotarea şi corectitudinea codificarii acestora, după care actualizează registrul teritorial de cancer şi transmite la Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti fisierul de cancer actualizat până la data de 31 martie pentru anul precedent.D. Măsuri tranzitorii şi finaleLa intrarea în vigoare a prezentului ordin, serviciul de statistica şi informatica judeţean din cadrul direcţiei de sănătate publică judeteana transmite cabinetului oncologic judeţean lista bolnavilor de cancer în viaţa existenţi în registrul teritorial de cancer.Cabinetul de oncologie judeţean, la primirea listei cu bolnavii existenţi în registrul teritorial de cancer, investigheaza concordanta dintre registrul de evidenta specială a bolnavului de la nivelul cabinetului şi lista primită de la registrul teritorial, neconcordantele rezolvandu-se ca la lit. B pct. 1; fişele statistice ONC.1 întocmite în urma verificării sunt expediate la nivelul serviciului de statistica şi informatica din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, având termen de predare 60 de zile de la primirea listei.Serviciul de statistica şi informatica din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene are sarcina de a reactualiza registrul teritorial de cancer şi de a transmite fisierul teritorial de cancer la Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti.Cabinetul de oncologie judeţean/de sector procedează după cum urmează cu documentele medicale ale bolnavilor de cancer care au domiciliul stabil pe teritoriul altui judeţ/sector:- transmite oficial, imediat de la primire, fişa statistica ONC.1 (codificata) cabinetului de oncologie judeţean/de sector în raza căruia îşi are domiciliul bolnavul de cancer care a stationat pe teritoriul sau numai timpul necesar precizarii diagnosticului şi al efectuării tratamentului prescris într-o unitate sanitară nominalizată (bolnavul intorcandu-se în judeţul de domiciliu);- codifica şi preda fişele statistice ONC.1, potrivit lit. B, ale bolnavilor de cancer cu domiciliul flotant (cu şedere prelungită) pe teritoriul sau, inregistrandu-i în evidentele active şi urmărindu-i pe întreaga perioadă de şedere. La întoarcerea acestora în teritoriile de domiciliu stabil, procedează ca la lit. B pct. 13 şi lit. C.Medicii din unităţile sanitare nominalizate răspund de corecta declarare şi comunicare a bolnavilor de cancer pe care îi au în îngrijire.Unităţile sanitare nominalizate, subordonate altor ministere cu reţea sanitară proprie, se vor conformă întocmai prezentelor instrucţiuni tehnice şi metodologice privind declararea nominală obligatorie şi evidenta bolnavilor de cancer. Aceste prevederi se aplică şi unităţilor acreditate din sectorul privat.    Anexa la declararea şi evidenta bolnavilor de cancer    1. Judeţul .................... 1. |_|_|    2. Localitatea ................    3. Unitatea sanitară .......... 3. |_|_|_|_|_|_|    4. Secţia (cabinetul) ......... 4. |_|_|            FIŞA STATISTICA A BOLNAVULUI DE CANCER ONC 1 Nr. .... din ...                      CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    5. Sexul: M/F 6. Data naşterii: anul ... luna ... ziua ...    7. Natura comunicării: ....................................... 7. |_|    8. Numele ........... I.t*) ...... Prenumele ..................    8. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    9. Domiciliul stabil: Jud./sect. ...... Loc.(denumirea)... 9.|_|_|_|_|_|    Str. ........ Nr. ...... Bl. ..... Sc. ..... Et. .... Ap..... Tel. .....   10. Domiciliul actual(flotant): Jud./sect. .... Loc.(denm).. 10.|_|_|_|_|_|    Str. ........ Nr. ...... Bl. ..... Sc. ..... Et. .... Ap..... Tel. .....   11. Ocupaţia (anterior imbolnavirii) ..... Locul de muncă .... 11. |_|_|   12. Diagnosticul clinic .................................. 12. |_|_|_|_|   13. Diagnosticul histopatologic ........................ 13. |_|_|_|_|_|_|   14. Stadiul clinic:    1) STADIUL 0 2) Stadiul I(A sau B) 4) Stadiul III(A sau B) T N M                  3) Stadiul II(A sau B) 5) Stadiul IV(A sau B) 14.|_|_|_|               T = ............ N = ............ M = ............---------    *) Iniţială tatălui                                                               22.26; A5; t2    15. Metode de diagnosticare: ............................. 15. |_|_|_|    16. Data stabilirii diagnosticului: anul .. luna .. ziua .. 16.|_|_|_|_|_|    17. Data scoaterii din evidenta: anul .. luna .. 17.|_|_|_|_|    18. Cauzele decesului: 18.|_|_|_|                                                                  E |_|_|_|_|                     a) ...................................................                     b) ...................................................   I. Propriu-zise:                     c) ...................................................                     d) ...................................................   II. Alte stări morbide importante: .....................................           Data completării: Semnatura şi parafa medicului:         anul .. luna .. ziua .. --------------    19. Comisia de indicaţie Nr. .. din .. Unit. sanit. .... 19. |_|_|_|_|        terapeutică    20. Diagnosticul comisiei: ............................. 20.|_|_|_|_|    21. Chirurgie |_| Radioterapie|_| Chimioterapie|_| Hormonoterapie|_|         Imunoterapie|_| Simptomatice|_|                 Tip combinaţie(acronime)|_|_|_| Nr. secvente|_|                        .................         Semnatura şi           parafa .................          membrilor          comisiei ................. Anul completării .....|_|_|_|_|
       
    Anexă la declararea şi evidenţa bolnavilor de cancer
     
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . .ONC. 2
    Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . .  
     
    FIŞA DE EVIDENŢĂ A BOLNAVULUI DE CANCER
     
    CNPDATA LUĂRII ÎN EVIDENŢĂ
    [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]anul . . . . luna . . . . . ziua . . . .
     
    I. IDENTITATE
     
    Numele . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sexul M/F Data naşterii: anul . . . . . . luna . . . . . . . . ziua . . . . . Domiciliul: judeţul . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . Ocupaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . Dacă bolnavul a fost expus la noxe cancerigene: da/nu. Cabinet medic de familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    II. DIAGNOSTIC (localizare primară)
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tipul histologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Stadiul evolutiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Diagnostic confirmat prin (metode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data stabilirii diagnosticului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Cine a stabilit diagnosticul (unitatea sanitară, secţia, cabinetul): . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    schimbări de:
       
    domiciliu:loc de muncă:
       
       
       
       
     
    22.25; A4; t2
     
    III. ANAMNEZA
     
    1. Riscuri cancerigene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    a) familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    b) personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    c) expunere profesională la noxe cancerigene (denumirea noxelor, durata şi perioada de expunere, locul de muncă): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    d) alţi factori de risc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Data debutului observată de bolnav, simptome şi semne de debut: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Examene medicale ale bolnavului de la debut la data stabilirii diagnosticului de cancer:
    - Consultaţii
         
    LocalitateaUnitatea sanitarăCabinetul (specialitatea)Data consultaţiei (an, lună, zi)Diagnostic
             
             
             
     
    - Internări în unităţi sanitare
             
    LocalitateaUnitatea sanitarăCabinetul (specialitatea)Data consultaţiei (an, lună, zi)Diagnostic
             
             
             
     
    - Examene radiologice
             
    LocalitateaUnitatea sanitarăCabinetul (specialitatea)Data consultaţiei (an, lună, zi)Diagnostic
             
             
             
     
    - Alte examene sau analize medicale:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Măsuri luate de medicul oncolog (faţă de punctele 1 - 3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    IV. CONSULTAŢII LA CABINETUL DE ONCOLOGIE
             
    Data consultaţiei: anul, luna, ziuaSimptome şi semne cliniceRezultatele examenelor paracliniceDiagnostic evolutivTratament prescris (nr. zile concediu medical)
             
             
             
             
             
             
           
             
    Data consultaţiei: anul, luna, ziuaSimptome şi semne cliniceRezultatele examenelor paracliniceDiagnostic evolutivTratament prescris (nr. zile concediu medical)
             
             
             
             
             
             
             
         
    V. TRATAMENTE ONCOLOGICE
    (înainte şi după completarea cap. I, II şi III)
     
    1. Intervenţii chirurgicale cu scop oncologic (denumirea intervenţiei, data, unitatea sanitară în care s-a efectuat şi rezultatul examenului histologic al piesei operatorii): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Radioterapia antitumorală (perioada şi unitatea sanitară în care s-a efectuat, metoda, număr câmpuri, număr şedinţe, doza totală pentru fiecare perioadă): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Citostatice administrate (perioada şi unitatea sanitară în care s-au administrat, doza zilnică şi doza totală administrată): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    VI. SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ
     
    1. Mutat din teritoriu în: judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . bl. . . . . sc. . . . . . et. . . . . . . . . ap. . . . . . . . . Data: anul . . . . . luna . . . . . . . . ziua . . . . . .
    Medic de familie . . . . . . . . . . . . . . Tel. . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Vindecat: anul . . . . . . . . luna . . . . . . . . ziua . . . . . . . .
    3. Decedat: anul . . . . . . luna . . . . . . . . ziua . . . . . . Locul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Cauzele de deces:a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Durata supravieţuirii - în luni împlinite de la data stabilirii diagnosticului . . . . . . . . . .
     
    Semnătura şi parafa medicului,  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                         
    Anexă la declararea şi evidenţa bolnavilor de cancer
     
    Judeţul ....................
    Unitatea sanitară .............................
     
    REGISTRU DE ACTIVITATE A COMISIEI PENTRU DIAGNOSTIC
    ŞI INDICAŢIE TERAPEUTICĂ PENTRU CANCER - ONC 3
     
    27.21; A4
     
    Anul ........
    Nr. crt.Data examinării medicaleBolnavul  - adresa -Sexul M/FMedicul care prezintă cazulDiagnosticul la prezentarea cazului
    lunaziuaAnul naşterii
    1234567
      CNP [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]   Nume ...............  
          Nume ..........................   Prenume ............  
          Prenume .......................   Funcţia ............  
          Judeţ/sect. ...................   Specialitatea ......  
          Loc. ..........................   Unitatea sanitară:  
          Str. ..........................   ....................Nr. f.o. ..........
          .................... Nr .......     Nr. fişă cons. med.
                ...................
      CNP [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]   Nume ...............  
          Nume ..........................   Prenume ............  
          Prenume .......................   Funcţia ............  
          Judeţ/sect. ...................   Specialitatea ......  
          Loc. ..........................   Unitatea sanitară:  
          Str. ..........................   ....................Nr. f.o. ..........
          .................... Nr .......     Nr. fişă cons. med.
                ...................
      CNP [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]   Nume ...............  
          Nume ..........................   Prenume ............  
          Prenume .......................   Funcţia ............  
          Judeţ/sect. ...................   Specialitatea ......  
          Loc. ..........................   Unitatea sanitară:  
          Str. ..........................   ....................Nr. f.o. ..........
          .................... Nr .......     Nr. fişă cons. med.
                ...................
      CNP [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]   Nume ...............  
          Nume ..........................   Prenume ............  
          Prenume .......................   Funcţia ............  
          Judeţ/sect. ...................   Specialitatea ......  
          Loc. ..........................   Unitatea sanitară:  
          Str. ..........................   ....................Nr. f.o. ..........
          .................... Nr .......     Nr. fişă cons. med. ...................
     
    Diagnostic  1 - clinic,  2 - histo-patologicIndicaţie terapeutică  1 - radioterapie,  2 - chimio-imunoterapie,  3 - cura chirurgicală  Doze, cantităţi, proceduriUnităţi sanitare desemnate pentru efectuarea tratamentuluiSemnătura şi parafa membrilor comisiei  1 = responsabil  2 - 5 = membriiNr. crt.
    89101112
    1.1.   1. .............  2. .............  3. .............  4. .............  5. .............  
    2.
    2.
    3.
    1.1.   1. .............  2. .............  3. .............  4. .............  5. .............  
    2.
    2.
    3.
    1.1.   1. .............  2. .............  3. .............  4. .............  5. .............  
    2.
    2.
    3.
    1.1.   1. .............  2. .............  3. .............  4. .............  5. .............  
    2.
    2.
    3.
       
    Anexă la declararea şi evidenţa bolnavilor de cancer
     
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . .
    Cabinet medical . . . . . . . . . . . .anul . . . . luna . . . . . . ziua . . .
    Cabinetul oncologic judeţean  
     
    Adresa tabel privind bolnavii de cancer
     
    Vă înaintăm tabelul cu modificările survenite în situaţia bolnavilor de cancer din evidenţă, precum şi cu bolnavii nou înregistraţi, în cursul trim. . . . . . 20 . . . .
               
    Nr. crt.Numele şi prenumele bolnavului Localitatea, str. nr., sector, CNPSex M/FAnul naşteriiDiagnosticul clinic şi histopatologicSpecificaţie - data schimbării de domiciliu (intrat-ieşit) - deces* - bolnav nou înregistrat
    010203040506
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
     
    *) Se va înscrie diagnosticul complet conform certificatului medical constatator al morţii.
     
    11.1; A5; t2
               
    Nr. crt.Numele şi prenumele bolnavului Localitatea, str. nr., sector, CNPSex M/FAnul naşteriiDiagnosticul clinic şi histopatologicSpecificaţie  - data schimbării de domiciliu (intrat-ieşit) - deces* - bolnav nou înregistrat
    010203040506
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
    CNP[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]        
     
    Semnătura şi parafa medicului,
    . . . . . . . . . . . . . . . .
                               
    Anexă la declararea şi evidenţa bolnavilor de cancer
     
    REGISTRU DE EXAMENE HISTOPATOLOGICE
     
    27.28; A4; t2
    Nr. de înre- gistrareZiuaNumele şi prenumeleSexVârstaProfesiaNr. fişei de consultaţii sau a F.O. şi cabinetul sau secţia care trimite piesaPiesa trimisă şi locul de recoltareFixare în:
    123456789
        CNP [][][][][][][][][][][][][]            
        CNP [][][][][][][][][][][][][]            
        CNP [][][][][][][][][][][][][]            
        CNP [][][][][][][][][][][][][]            
        CNP [][][][][][][][][][][][][]            
        CNP [][][][][][][][][][][][][]            
     
    Diagnostic clinic prezumptiv  Date cliniceData punerii în lucruMetoda de includereColoraţiiDiagnosticul histo-patologic (cod)Data trimiterii rezultatuluiNr. borcan, raft, lame opriteMenţiuni speciale
    1011121314151617
                   
                   
                   
                   
                   
                 
           
    Anexă la Declararea şi evidenţa bolnavilor de cancer- continuare -
       
    Judeţul . . . . . . . . . .anul . . . . luna . . . . . . ziua . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . .Codul numeric personal
    Unitatea sanitară . . . .[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
     
    BULETIN DE ANALIZE MEDICALE Nr. . . . . . . . .  LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ
    Numele . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . .  Sexul: M/F; Vârsta . . . . ani; Domiciliul: judeţul . . . . . . . . . . loc. . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . Trimis de (unitate/secţie, medic): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Produsul biologic/examenul solicitat: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    REZULTATUL ANATOMO-PATOLOGIC COD MORFOLOGIC . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Lucrat de: . . . . . . . . .Semnătura şi parafa medicului, . . . . . . . . . . . . . .
    15.17; A5; t2
             Anexa la declararea şi evidenta bolnavilor de cancer                       REGISTRU DE EVIDENTA SPECIALĂ                              A BOLNAVULUI                                                       27.23; A4; t2
                       
    Luat în evidenţă pentru (boala): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. crt.Anul, luna, ziua luării în evidenţăNumele şi prenumele Localitatea, str. nr. Locul de muncăDiagnosticulData programării/ prezentării la controlData şi motivul scoaterii din evidenţă
    anul luna ziuaanul luna ziuaanul luna ziuaanul luna ziuaanul luna ziua
    12345678910
    Nr. Fişa/carnet de sănătate . . . . . . . . . .            
    CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]          
                     
             
             
    Nr. Fişa/carnet de sănătate . . . . . . . . . .            
    CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]          
                     
             
             
    Nr. Fişa/carnet de sănătate . . . . . . . . . .            
    CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]          
                     
             
             
    Nr. Fişa/carnet de sănătate . . . . . . . . . .            
    CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]          
                     
             
           
           
    Anexă la declararea şi evidenţa bolnavilor de cancer  
      OBSERVAŢII:
    Judeţul . . . . . . . . . .anul . . . . luna . . . . ziua . . .  
    Localitatea . . . . . . .    
    Unitatea sanitară . . .    
       
    Codul numeric personal  
    CNP [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]  
       
    BILET DE TRIMITERE  
    către: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
       
    Numele . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . .  
    Sexul M/F, vârsta . . . . . ani, Domiciliul: judeţul: . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . .  
    Diagnostic prezumtiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Motivul trimiterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Semnătura şi parafa medicului,
    Investigaţii şi tratamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .L.S.
       
    Semnătura şi parafa medicului,  
    . . . . . . . . . . . . . . . .  
       
    14.1; A5; t2  
       
    Anexă la declararea şi evidenţa bolnavilor de cancerContinuare:
       
    Judeţul . . . . . . . . . . . .anul . . . . luna . . . . . . ziua . . .  
    Localitatea . . . . . . . . . .    
    Unitatea sanitară . . . . . .    
       
    CNP [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]  
       
    BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL  
       
    Numele . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Sexul M/F, în vÂrstă de . . . ani, cu domiciliul în: judeţul: . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . .  
    Cabinetul medical: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    A fost internat în secţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Cu diagnosticul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    ESTE/NU ESTE purtător de germeni. Felul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
       
    REZUMATUL FOII DE OBSERVAŢIE  
    (Epicriză, indicaţii)  
       
      Semnătura şi parafa medicului
      . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    14.3; A5; t2  
       
    Anexă la declararea şi evidenţa bolnavilor de cancer  
       
    Judeţul . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . . .  
    Localitatea . . . . . . . . . .anul . . . . luna . . . . . . ziua . . .  
    Unitatea sanitară . . . . . .    
       
    Către,  
    Direcţia sanitară a judeţului . . . . . . . . . . .  
       
    CERTIFICAT MEDICAL  
    PENTRU ELIBERAREA STUPEFIANTELOR  
       
    Pe baza consultaţiei date de noi, certificăm că: . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) în vârstă de . . . . ani, sexul M/F domiciliat în: judeţul . . . . . . . . loc. . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . cu B.I/C.I. seria . . . nr. . . . . . . . CNP [][][][][][][][][][][][][] este suferind de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi are nevoie de tratament prelungit cu produsul . . . . . . . . . . . . . în doză zilnică de . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) pentru perioada de 10 - 15 zile.  
       
    Vă rugăm a desemna farmacia de unde se va ridica produsul prescris.  
       
    Medic director,Medic de specialitate,  
    . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  
    L.S.    
       
    17.6; A5; t2
             Anexa la declararea şi evidenta bolnavilor de cancer                                         CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                    │Judeţul ........ Data înregistrării:CERTIFICAT MEDICAL CONSTATATOR │Comuna/oraşul(mun.)... an.. luna.. zi..AL DECESULUI NR. ..... │Unitatea sanitară .......................                                    │                                    │ CERTIFICAT MEDICAL CONSTATATOR                                    │ AL DECESULUI NR. .....                                    │Data înregistrării: an.. luna.. zi..│Numele ..... Prenumele .... Sexul: M/FDecedatul: Numele ................ │Data naşterii: anul... luna... ziua...Prenumele ............... Sexul: M/F│Data decesului: anul.. luna.. ziua.. oraData naşterii: an... luna... zi... │Starea civilă .. Naţional. .. Religia ...Starea civilă ..................... │Nivelul de instruire ....................Naţionalitatea .... Religia ....... │Activitatea economică ...................Nivelul de instruire .............. │Domiciliul legal: judeţul ...............Activitatea economică ............. │comuna/oraşul (municipiul) ..............Domiciliul legal: judeţul ......... │Satul (str.) ........... Nr. ............comuna/oraşul (municipiul) ........ │Domiciliul de reşedinţa: judeţul ........Satul (str.) ........... Nr. ...... │comuna/oraşul (municipiul) ..............                                    │Satul (str.) ........... Nr. ............                                    │Locul decesului .........................                                    │Cine a certificat decesul (specialitatea                                    │medicului) ..............................                                    │       CAUZELE DECESULUI │ CAUZELE DECESULUI                                    │I. Boala sau afectiunea morbida │I. Boala sau afectiunea morbida   care a provocat decesul │ care a provocat decesul                                    │a) Cauza directa (imediata) │a) Cauza directa (imediata) a).......                                    │ Boala sau starea morbida .........   ................................ │ care a provocat direct decesul .........                                    │b) Cauze antecedente b) ......b) Cauze antecedente │ Stări morbide intermediare .........   ................................ │ care au dus la starea înscrisă ........                                    │ mai sus (pct. "a") ........   Starea morbida iniţială │c-d) Starea morbida iniţială c) .....c) ................................ │ Boala sau bolile iniţiale care ........   ................................ │ au declansat starile înscrise d) .....d) ................................ │ la pct. "b" şi "a" şi care ........   ................................ │ constituie cauza/cauzele ........                                    │ determinante (c)                                    │II. Alte stări morbide importante │II. Alte stări morbide importante                                    │ Stări morbide care au contri- .......   ................................ │ buit la deces dar fără legătură .......   ................................ │ cu boala sau starea morbida .......   ................................ │ care l-a provocat                                    │                                    │                                    │    Semnatura şi parafa medicului, │ Semnatura şi parafa medicului,       ..................... │ .......................                                    │                                                        17.4; A4; t1
   +  Anexa 2 ORGANIZAREA, ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILEcomisiei de diagnostic şi indicaţieterapeutică din cadrul centrelor de tratament acreditateÎn activitatea de prevenire şi control al cancerului, în scopul asigurării controlului calităţii diagnosticului şi tratamentului complex individualizat prognostic al bolii canceroase, Direcţia generală asistenţa medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene, a municipiului Bucureşti şi ministerele cu reţele sanitare proprii vor acredita centrele de tratament din subordinea lor. Din comisii de acreditare şi control vor face parte şi specialişti din institutele oncologice coordonatoare ale întregului proces. Totodată, în fiecare dintre aceste centre acreditate se va stabili de către comisiile de acreditare şi control câte o comisie de diagnostic şi indicaţie terapeutică, pe baza următoarelor criterii organizatorice, tehnice şi de funcţionare:Acreditarea centrelor de tratamentAvând în vedere ca în ultimul timp în România se înregistrează anual circa 42.000 decese prin cancer şi aproximativ 57.000 (2000-2001) cazuri noi, numărul total de bolnavi fiind în jur de 260.000 - date estimative -, se impune stabilirea unui număr suficient de unităţi sanitare competente în a asigura diagnosticul de certitudine şi efectuarea tratamentului complex.În procesul de acreditare se tine seama de:- incidenţa bolii la populaţia din teritoriu;- competentele profesionale medicale, încadrarea cu personal sanitar superior de specialitate şi supraspecialitate, dotarea cu aparatura şi instalaţii a acestor unităţi sanitare (existenta obligatorie a laboratorului de anatomie patologica, capabil de diagnostic prognostic standard), resursele globale de diagnostic precoce, pozitiv şi stadial necesare depistarii şi urmăririi în timp a cazurilor şi resursele globale de tratament multimodal, dublate de o experienta consistenta privind numărul de cazuri tratate din fiecare localizare, al căror tratament va fi evaluat-acreditat.Vor fi acreditate pentru început centrele universitare traditionale, efectuandu-se în paralel evaluări ale spitalelor judeţene, în vederea completării resurselor umane şi materiale până la minimul necesar acreditării.Lista centrelor de tratament interjudetene incluse în procesul de acreditare prioritar în anul 2003:1. Bihor2. Braşov3. Sibiu4. Arad5. Constanta6. Maramures.Centrele vor avea acreditari individualizate pe localizari şi tipuri de terapii, în funcţie de epidemiologia teritorială a bolii şi de resursele particulare constatate la faţa locului.Procesul de acreditare-reacreditare-control este continuu; el consta în evaluarea permanenta de noi centre până la acreditarea de secţii din spitale judeţene şi chiar orăşeneşti, acolo unde incidenţa bolii şi dotările o justifica; centrele acreditate vor fi reacreditate la fiecare 5 ani.Fiecare centru acreditat va fi controlat cel puţin o dată la 2 ani la faţa locului şi va raporta anual indicatorii solicitati de către institute.Reţeaua sanitară din judeţele României va fi informată sistematic, prin intermediul direcţiilor de sănătate publică, asupra centrelor de tratament acreditate, pe tipuri de tumori şi tratamente, şi va îndrumă cazurile pentru confirmare de diagnostic şi tratament numai spre acestea, respectând dreptul bolnavilor de a alege centrul de tratament şi medicul curant. Se va restructura astfel reţeaua de diagnostic şi tratament în cancer.Criteriile de acreditareMetodologia de acreditare va fi elaborata de către institutele oncologice cu avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei pentru următoarele:- secţii de tratament chirurgical oncologic;- secţii supraspecializate de chirurgie şi ginecologie oncologica - secţii din institutele oncologice şi din centrele universitare conduse de medici primari cu supraspecializare atestata, care pot trata chirurgical, în urma acreditării, orice tip de tumora solida. Sunt acreditate prin acest ordin secţiile cu profil chirurgical din institutele oncologice şi Clinica de Chirurgie Oncologica Timişoara;- secţii chirurgicale universitare - vor fi acreditate cu prioritate secţiile cu supraspecialisti atestaţi pentru chirurgie şi ginecologie; vor fi supraspecializati chirurgi şi ginecologi din toate centrele nominalizate, cel puţin un specialist/centru/supraspecialitate în nomenclator. Aceste secţii vor primi acreditari pe localizari (chirurgie de organ);- secţii chirurgicale din spitale judeţene/orăşeneşti - vor fi acreditate cu atribuţii limitate în diagnosticul şi tratamentul tumorilor specificate individual, în funcţie de resursele umane şi materiale specifice.Organizarea (componenta) comisiilor de diagnostic şi indicaţie terapeuticăÎn fiecare dintre centrele de tratament acreditate se numeşte prin decizie câte o comisie de diagnostic şi indicaţie terapeutică, a carei componenta se stabileşte în raport cu profilul unităţii sanitare, astfel:- medic oncolog medical - responsabil de comisie;- medic radioterapie;- un medic de specialitate anatomie patologica;- medicul de specialitate care prezintă bolnavul (primar sau principal de specialitate), care activează într-un centru de tratament acreditat,aceştia constituind modulul fix al comisiei.În institute şi centre universitare supraspecializate comisiile au aceeaşi structura, dar pot fi organizate pe localizari, în care specialiştii desemnaţi au preocupări recunoscute (doctorate, activitate ştiinţifică recunoscută); responsabilii de comisii sunt specialiştii sau supraspecialistii cu ponderea cea mai mare în diagnostic şi tratament, în funcţie de localizare.Medicul cabinetului de oncologie judeţean/de sector face parte de drept din comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică a spitalului judeţean/de sector căruia îi este subordonat centrul de diagnostic.Medicul cabinetului de oncologie poate participa, la solicitare sau din proprie iniţiativă, la lucrările comisiilor din alte unităţi sanitare nominalizate, existente în teritoriul sau de activitate.Comisiile de acreditare şi control al centrelor de tratament organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi conducerile institutelor vor nominaliza prin decizie componenta modulului fix al comisiilor de diagnostic şi indicaţie terapeutică, stabilindu-se în acelaşi timp programul de lucru al comisiilor şi ritmicitatea în raport cu aprecierea masei de bolnavi existenţi în teritoriu, întrunirea comisiei fiind cel puţin saptamanala.Medicii directori ai unităţilor sanitare în care sunt nominalizate centre de tratament răspund de asigurarea funcţionarii organizatorice şi tehnice a comisiilor de diagnostic şi indicaţie terapeutică din cadrul unităţilor pe care le conduc.Modul de lucru al comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeuticăComisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică se întruneşte conform planului de lucru programat, precum şi ori de câte ori se considera necesar, în funcţie de numărul bolnavilor ce urmează a fi examinati medical.Modul de lucru al comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică îl constituie cercetarea documentelor medicale cu ultimele rezultate ale examinarilor clinice şi paraclinice (imagistic, biologic şi buletin anatomo-patologic complet) ale acestora şi, la nevoie, examinarea clinica a bolnavilor, pe baza cărora să se poată confirma diagnosticul de cancer şi să se stabilească tratamentul complex ce urmează a se aplică.Bolnavul este prezentat colectivului de către medicul care l-a examinat (ambulatoriu sau spitalizat), cu toată documentaţia medicală necesară confirmării diagnosticului şi stabilirii planului terapeutic.În anumite situaţii şi în funcţie de specialitatea medicală căreia îi aparţine bolnavul, la lucrările comisiei va putea participa şi un medic primar de alta specialitate decât cele ale membrilor colectivului (obstetrica-ginecologie, pediatrie, O.R.L., urologie, oftalmologie şi, ori de câte ori este necesar, medicul specialist în imagistica), pentru asigurarea motivatiei ştiinţifice de profil asupra diagnosticului şi măsurilor terapeutice prescrise.Consemnarea activităţii comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeuticăBolnavii examinati medical de comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică sunt înregistraţi, în ordinea cronologică a prezentării, în registrul de activitate a comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică ONC. 3, consemnându-se diagnosticul complet (localizare, stadializare conform Clasificatiei internaţionale tip histologic), precum şi indicaţia terapeutică în unitatea sanitară în care se va aplica, sub semnatura şi parafa membrilor comisiei.Diagnosticul şi indicaţiile de tratament radio-, chimio-, chirurgical se vor înscrie în foaia de observatie clinica sau în fişa de consultaţii a bolnavului, după caz, menţionându-se şi unitatea sanitară în care se va aplica tratamentul (total sau parţial).Orice modificare în conduita terapeutică se va putea face numai cu avizul comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică.În situaţia în care comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică decide ca anumite procedee terapeutice să fie aplicate în alt centru de tratament acreditat, la cererea sau cu consimţământul bolnavului, acesta, la rândul lui, va supune bolnavul spre examinare comisiei proprii de diagnostic şi indicaţie terapeutică, în vederea stabilirii actului terapeutic.Registrul de activitate a comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică se păstrează la medicul primar responsabil al comisiei.NOTĂ:1. Direcţiile de sănătate publică din centrele nominalizate vor organiza, sub îndrumarea institutelor oncologice, comisiile de acreditare şi control până la finele anului 2002.2. Celelalte direcţii de sănătate publică şi direcţiile medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie vor organiza comisii de evaluare-acreditare-control la cererea institutelor oncologice.  +  Anexa 3 ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILEcabinetului de oncologie judeţean/al municipiului BucureştiÎn activitatea de prevenire şi combatere a cancerului, cabinetul de oncologie judeţean/al municipiului Bucureşti are, în principal, următoarele atribuţii şi sarcini:1. organizează, coordonează şi urmăreşte acţiunile permanente de depistare precoce a cancerului;2. initializeaza, coordonează şi urmăreşte respectarea măsurilor de profilaxie primara şi secundară în teritoriu;3. întocmeşte şi păstrează evidenta stării de sănătate a bolnavilor de cancer din teritoriu, urmărind prezentarea acestora la unităţile sanitare nominalizate pentru efectuarea tratamentului de specialitate;4. asigura tratamentul medical specific (radio-, chimio- sau imuno-terapie) ambulatoriu, precum şi tratamentul de sustinere simptomatic al afectiunilor asociate;5. colaborează la întocmirea planurilor de recuperare şi urmăreşte reinsertia socioprofesionala a bolnavilor. Recomanda pensionarea temporară sau definitivă a bolnavilor nerecuperabili, cu menţiunea înscrierii în registrul teritorial de cancer;6. preia şi asigura asistenţa medicală a bolnavilor incurabili prin tratamente paliative, simptomatice, în ambulatoriu sau la domiciliul acestora;7. efectuează supravegherea periodică activa şi sistematica postterapeutica, până la scoaterea din evidenta cu ocazia decesului sau a emigrarii din teritoriul supravegheat, a tuturor bolnavilor aflaţi în evidenta şi existenţi în teritoriu, indiferent de unitatea sanitară unde aceştia au fost trataţi. Transferul bolnavilor prin migratia în alt teritoriu se face cu menţionarea registrului teritorial (cabinetul de oncologie judeţean) în care migrează. Datele bolnavului şi fişa statistica ONC. 1 vor fi trimise noului registru;8. asigura, controlează şi îndrumă acţiunea de declarare obligatorie a bolnavilor de cancer de către unităţile sanitare nominalizate din teritoriu;9. tine la zi şi urmăreşte dinamica morbiditatii şi mortalitatii prin cancer din teritoriu, conform sistemului informaţional sanitar în prevenirea şi combaterea cancerului;10. face schimb de informaţii privind bolnavii de cancer din teritoriu cu spitalele, cu unităţile sanitare din judeţ, cu medicii de familie care acorda asistenţa medicală bolnavului, cu cabinetele de oncologie din alte judeţe pentru bolnavii de cancer extrateritoriali, cu unităţile medicale din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie, precum şi cu cele din sectorul privat;11. participa de drept la lucrările comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică din unitatea sanitară nominalizată din a carei structura face parte cabinetul de oncologie în care funcţionează. În celelalte unităţi sanitare nominalizate, aflate în teritoriul sau de activitate, participa la lucrările comisiilor de diagnostic şi indicaţie terapeutică, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă;12. asigura investigarea completa a bolnavilor depistati în cadrul cabinetului sau trimişi de alte unităţi sanitare pentru precizare de diagnostic, supunându-i spre examinare medicală comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică din unitatea sanitară nominalizată;13. prezintă comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică, spre examinare medicală, cazurile din evidenta proprie la care au survenit modificări importante în starea lor de sănătate - recidiva, noi localizari, metastaze -, pentru a se stabili prin consult conduita terapeutică;14. colaborează cu inspecţia sanitară din cadrul direcţiei sanitare judeţene/a municipiului Bucureşti la identificarea cauzelor şi factorilor de mediu care reprezintă riscuri de imbolnavire prin cancer, participând la anchete epidemiologice în unităţi sau zone, care să conducă la impunerea unor măsuri de remediere;15. iniţiază şi participa la acţiuni de educaţie sanitară, adresate populaţiei sau unor grupe expuse la risc de imbolnavire, în scopul mobilizării acestora la acţiuni organizate pentru depistarea în masa a cancerului sau pentru prezentarea la medic în timp util. ------------