ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 18 decembrie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"c) scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligaţiilor bugetare restante prevăzute la lit. a) şi b), care se înscriu în certificatele de obligaţii bugetare, actualizate şi nestinse la data transferului dreptului de proprietate;".2. După litera c) a alineatului (1) al articolului 1 se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) sumele reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, care fac obiectul înlesnirilor la plata, prevăzute la lit. a) şi b), sunt cele restante la data de 31 decembrie 2001 şi nestinse la data intrării în vigoare a prezentei legi."3. Litera b) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"b) scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, care se înscriu în certificatele de obligaţii bugetare, actualizate şi nestinse la data transferului dreptului de proprietate."4. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(3) De la prevederile alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) sunt exceptate obligaţiile bugetare restante, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia angajaţilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi contribuţia de 7% a angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vama, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursa, care vor fi eşalonate la plata pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni cuprinsă în perioada de eşalonare."5. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Înlesnirile la plata prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al creditorilor bugetari, după data transferului dreptului de proprietate."6. Alineatul (4) al articolului (1) va avea următorul cuprins:"(4) Societăţile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa şi ale Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de eşalonarea la plata pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni cuprinsă în perioada de eşalonare, a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2001, cu excepţia sumelor provenite din plata redeventei şi de scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel aferente acestor obligaţii."7. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Societăţile comerciale care beneficiază de prevederile prezentei legi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."8. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate conform prevederilor legale în vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pe baza actelor de control, de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, precum şi în notificările prevăzute la art. 4^2 emise de instituţia publică implicata în procesul de privatizare."9. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (2) Pentru sumele reprezentând obligaţii bugetare eşalonate la plata se datorează şi se calculează majorări conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se împreună cu rata respectiva. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare majorările datorate conform legii se achită lunar."10. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Înlesnirile acordate conform prevederilor prezentei legi se anulează şi în cazul nerespectării contractului de privatizare."11. După articolul 4 se introduc articolele 4^1 şi 4^2 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Obligaţiile pentru care se acordă scutiri la plata se amana la plata până la data ultimului termen de plată a obligaţiilor bugetare pentru care s-a aprobat eşalonarea la plata. Scutirea la plata se acordă în situaţia în care se constata respectarea de către societatea comercială a condiţiilor şi termenelor în care s-au acordat înlesnirile potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Obligaţiile bugetare amânate la plata se vor reflecta în contabilitatea societăţilor comerciale respective într-un cont de ordine şi evidenta potrivit normelor elaborate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3). (3) Veniturile realizate în urma regularizării contabile a înlesnirilor prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 nu se impozitează în condiţiile în care cheltuielile care au fost influentate cu obligaţiile bugetare scutite la plata nu au fost deductibile fiscal. (4) Sumele stabilite potrivit alin. (3) se utilizează ca surse proprii de finanţare.Art. 4^2. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi autorităţilor administraţiei publice locale, ajutoarele de stat acordate de aceste instituţii, printr-un singur formular de notificare."  +  Articolul 2Înlesnirile la plata prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 din Legea nr. 254/2002 îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenta obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal.  +  Articolul 3Majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, scutite la plata potrivit art. 1 alin. (4) din Legea nr. 254/2002, se calculează la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbup. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 209.-------