LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002privind protecţia martorilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 28 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor a căror viaţa, integritate corporală sau libertate este ameninţată ca urmare a deţinerii de către aceştia a unor informaţii ori date cu privire la săvârşirea unor infracţiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare şi care au un rol determinant în descoperirea infractorilor şi în soluţionarea unor cauze.  +  Articolul 2În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) martorul este persoana care se afla în una dintre următoarele situaţii:1. are calitatea de martor, potrivit Codului de procedura penală, şi prin declaraţiile sale furnizează informaţii şi date cu caracter determinant în aflarea adevărului cu privire la infracţiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni;2. fără a avea o calitate procesuala în cauza, prin informaţii şi date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora; în această categorie este inclusă şi persoana care are calitatea de inculpat într-o alta cauza;3. se afla în cursul executării unei pedepse privative de libertate şi, prin informaţiile şi datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni; b) starea de pericol este situaţia în care se afla martorul, în sensul prevăzut la lit. a), membrii familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a căror viaţa, integritate corporală sau libertate este ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor judiciare sau a declaraţiilor sale; c) martorul protejat este martorul, membrii familiei sale şi persoanele apropiate acestuia incluse în Programul de protecţie a martorilor, conform prevederilor prezentei legi; d) membrii de familie ai martorului protejat sunt soţul sau sotia, părinţii şi copiii acestuia; e) persoana apropiată martorului protejat este persoana de care respectivul martor este legat prin puternice legături afective; f) Programul de protecţie a martorilor, denumit în continuare Program, reprezintă activităţile specifice desfăşurate de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor prevăzut la art. 3, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în scopul apărării vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor care au dobândit calitatea de martori protejati, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; g) măsurile urgente sunt activităţile specifice temporare care pot fi desfăşurate de unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după caz, de organul care administrează locul de deţinere, de îndată ce constata starea de pericol la care este expus martorul; h) infracţiunea grava este infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: infracţiunile contra păcii şi omenirii, infracţiunile contra siguranţei statului sau contra siguranţei naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, infracţiunile privind traficul de droguri şi traficul de persoane, spalarea banilor, falsificarea de monede sau de alte valori, infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, infracţiunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, infracţiunile de corupţie, infracţiunile contra patrimoniului care au produs consecinţe deosebit de grave, precum şi orice alta infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al carei minim special este de cel puţin 10 ani sau mai mare; i) Protocolul de protecţie reprezintă înţelegerea confidenţială între Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor şi martorul protejat privind protecţia şi asistenţa care trebuie acordate martorului protejat, obligaţiile acestora, precum şi situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează; j) schema de sprijin cuprinde ansamblul măsurilor de protecţie şi asistenţa luate cu privire la fiecare martor protejat; k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu cauzat prin infracţiune, care depăşeşte echivalentul în lei a 50.000 euro; l) grupul sau organizaţia criminală reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau mai multe persoane, care exista de o anumită perioada şi acţionează în înţelegere, în scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau de alta natură.  +  Capitolul 2 Programul de protecţie a martorilor  +  Articolul 3 (1) În cadrul Ministerului de Interne şi în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M., la nivel de direcţie. (2) O.N.P.M. are următoarele atribuţii: a) primeşte propunerile de includere în Program şi ordonanţa, respectiv încheierea, prevăzute la art. 8, după caz; b) ia toate măsurile necesare în vederea includerii Programului şi urmăreşte realizarea acestuia în cele mai bune condiţii; c) desemnează o persoană de legătură între martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă persoană nominalizată în Protocolul de protecţie, care să asigure aceasta legătură în situaţii critice; d) încheie Protocolul de protecţie cu fiecare martor protejat şi întocmeşte şi include schema de sprijin a acestuia; e) organizează o baza de date proprie, în care include, stocheaza şi prelucreaza propunerile de includere în Program; f) asigura confidenţialitatea deplina a informaţiilor şi datelor gestionate; g) gestionează, cu aprobarea ministrului de interne, fondurile băneşti necesare includerii Programului, primite de la bugetul de stat, precum şi din programele de finanţare externa. (3) Fondurile băneşti necesare pentru includerea Programului vor fi incluse într-un capitol distinct al bugetului Ministerului de Interne, cu denumirea "Fonduri pentru Programul de protecţie a martorilor".  +  Articolul 4 (1) Includerea unei persoane în Program se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) persoana are calitatea prevăzută la art. 2 lit. a), d) sau e); b) persoana se afla în stare de pericol, în sensul art. 2 lit. b); c) exista o propunere motivată din partea organelor abilitate. (2) Poate fi inclusă în Program o persoană care are, într-o alta cauza, calitatea de: a) organizator ori conducător de grup sau organizaţie criminală; b) instigator ori autor al infracţiunii de omor, omor calificat sau omor deosebit de grav.  +  Articolul 5Organul de cercetare penală, în faza urmăririi penale, şi procurorul, în faza judecaţii, pot solicita procurorului, respectiv instanţei, includerea în Program a unui martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei persoane apropiate, după caz, formuland propuneri motivate în acest sens.  +  Articolul 6 (1) Propunerea de includere în Program trebuie să cuprindă: a) informaţiile referitoare la cauza penală respectiva; b) datele personale ale martorului; c) datele şi informaţiile furnizate de martor, precum şi caracterul determinant al acestora în aflarea adevărului; d) circumstanţele în care martorul a intrat în posesia datelor şi a informaţiilor furnizate sau pe care le va furniza; e) orice elemente care pot evidenţia starea de pericol în care se afla martorul; f) estimarea posibilităţilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracţiune; g) persoanele care au cunoştinţa despre datele şi informaţiile deţinute de martor şi despre faptul ca acesta le-a furnizat organelor judiciare sau ca are intenţia de a le furniza; h) o evaluare a profilului psihologic al martorului şi al celorlalte persoane propuse a fi incluse în Program; i) riscul pe care martorul şi celelalte persoane pentru care se solicita includerea în Program îl prezintă pentru comunitatea în care urmează să fie relocati; j) date referitoare la situaţia financiară a martorului; k) orice alte date care prezintă relevanta pentru evaluarea situaţiei martorului şi pentru includerea acestuia în Program. (2) Propunerea de includere în Program trebuie să fie însoţită de acordul scris al persoanei pentru care se cere includerea în Program, precum şi de o evaluare realizată de O.N.P.M. cu privire la posibilitatea includerii în Program a persoanei în cauza.  +  Articolul 7Procurorul sau instanţa, după caz, se va pronunţa în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la primirea propunerii, prin ordonanţa, respectiv încheiere, asupra propunerii de includere în Program.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care este de acord cu propunerea, procurorul sau instanţa va comunică O.N.P.M. ordonanţa, respectiv încheierea de includere a persoanei respective în Program, iar O.N.P.M. va lua toate măsurile necesare în vederea elaborării şi implementarii schemei de sprijin. (2) Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecaţii au intervenit elemente noi faţă de cele cuprinse în propunerea iniţială, se poate formula o noua propunere de includere în Program.  +  Articolul 9 (1) În termen de 7 zile de la data emiterii ordonanţei sau a încheierii de includere în Program O.N.P.M. încheie în scris un protocol de protecţie cu fiecare martor, membru de familie sau persoana apropiată martorului pentru care s-a dispus includerea în Program. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) dobândesc calitatea de martor protejat în momentul semnării Protocolului de protecţie. (3) Protocolul de protecţie se semnează, în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) sunt minori, de reprezentanţii legali ai acestora. Dacă semnarea Protocolului de protecţie de către reprezentantul legal nu poate fi facuta sau dacă semnarea de către aceasta persoana contravine intereselor minorului ori dacă reprezentantul legal refuza să semneze, deşi procurorul sau, după caz, instanţa considera ca includerea în Program este în interesul minorului, Protocolul de protecţie va fi semnat personal de către minor, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanţei. (4) În termen de 3 zile de la data încheierii Protocolului de protecţie O.N.P.M. va comunică procurorului sau, după caz, instanţei faptul ca a început includerea Programului.  +  Articolul 10Protocolul de protecţie cuprinde: a) obligaţiile martorului protejat; b) obligaţiile O.N.P.M.; c) persoanele de legătură desemnate şi condiţiile în care acestea îşi desfăşoară activitatea; d) situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează.  +  Articolul 11Martorul protejat are, în principal, următoarele obligaţii: a) sa furnizeze informaţiile şi datele pe care le deţine, cu caracter determinant în aflarea adevărului în cauza; b) să se conformeze măsurilor stabilite în schema de sprijin; c) să se abţină de la orice activitate care l-ar putea pune în pericol sau care ar putea compromite punerea în aplicare a Programului; d) sa nu contacteze nici o persoană cunoscută sau persoane din medii infractionale, în cazul luării măsurilor de protecţie prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. e)-h) şi a măsurilor de asistenţa prevăzute la art. 12 alin. (3); e) sa informeze imediat O.N.P.M. cu privire la orice schimbare aparuta în viaţa personală şi în activităţile pe care le desfăşoară în perioada aplicării Programului, precum şi în cazul intrării involuntare în contact cu persoanele prevăzute la lit. d).  +  Articolul 12 (1) O.N.P.M. are obligaţia de a întocmi o schema de sprijin pentru fiecare martor protejat, care să cuprindă măsuri de protecţie şi asistenţa, precum şi obligaţia de a le implementa. (2) Măsurile de protecţie ce pot fi prevăzute, singure sau cumulat, în cadrul schemei de sprijin sunt: a) protecţia datelor de identitate a martorului protejat; b) protecţia declaraţiei acestuia; c) ascultarea martorului protejat de către organele judiciare, sub o alta identitate decât cea reală sau prin modalităţi speciale de distorsionare a imaginii şi vocii; d) protecţia martorului aflat în stare de reţinere, arestare preventivă sau în executarea unei pedepse privative de libertate, în colaborare cu organele care administrează locurile de deţinere; e) măsuri sporite de siguranţă la domiciliu, precum şi de protejare a deplasarii martorului la şi de la organele judiciare; f) schimbarea domiciliului; g) schimbarea identităţii; h) schimbarea înfăţişării. (3) Măsurile de asistenţa ce pot fi prevăzute, după caz, în cadrul schemei de sprijin sunt: a) reinsertia în alt mediu social; b) recalificarea profesională; c) schimbarea sau asigurarea locului de muncă; d) asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă.  +  Articolul 13 (1) Martorul protejat tine legătură cu O.N.P.M. printr-o persoană de legătură desemnată de către acesta, conform condiţiilor stipulate în Protocolul de protecţie. (2) Dacă martorul protejat constata ca exista posibilitatea deconspirarii domiciliului sau a identităţii sale din cauza neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor persoanei de legătură, are posibilitatea de a contacta o altă persoană nominalizată în Protocolul de protecţie pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c).  +  Articolul 14 (1) Protecţia şi asistenţa acordate martorului aflat în stare de pericol şi martorului protejat sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, de unităţile de poliţie, respectiv de O.N.P.M. (2) Protecţia şi asistenţa martorului aflat în stare de pericol şi ale martorului protejat, dacă aceştia executa o pedeapsă privativă de libertate, sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, de organele care administrează locurile de deţinere sau, după caz, de O.N.P.M.  +  Articolul 15 (1) Faţa de martorul aflat în stare de pericol, care necesita măsuri imediate de protecţie, se pot lua măsuri urgente de către unitatea de poliţie sau, după caz, de organul care administrează locul de deţinere, care trebuie comunicate în termen de 24 de ore procurorului. (2) Măsurile urgente se pot aplica pe o perioadă determinata, până la încetarea pericolului iminent ori până la includerea în Program.  +  Articolul 16 (1) Documentele referitoare la includerea martorului în Program vor fi păstrate, în condiţii de maxima siguranţa, de către O.N.P.M. (2) Documentele care conţin date despre identitatea reală a martorului vor putea fi introduse în dosarul penal numai după ce a dispărut pericolul care a determinat includerea martorului în Program.  +  Articolul 17 (1) Programul încetează în una dintre următoarele situaţii: a) la cererea martorului protejat, exprimată în forma scrisă şi transmisă către O.N.P.M.; b) dacă în cursul procesului penal martorul protejat depune mărturie mincinoasă; c) dacă martorul protejat comite cu intenţie o infracţiune; d) dacă sunt probe sau indicii temeinice ca, ulterior includerii în Program, martorul protejat a aderat la un grup sau organizaţie criminală; e) dacă martorul protejat nu respecta obligaţiile asumate prin semnarea Protocolului de protecţie sau dacă a comunicat date false cu privire la orice aspect al situaţiei sale; f) dacă viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului protejat nu mai este ameninţată; g) dacă martorul protejat decedează. (2) Încetarea Programului se dispune de procuror prin ordonanţa sau de către instanţa prin încheiere.  +  Articolul 18 (1) O.N.P.M. informează în scris procurorul sau instanţa, după caz, despre existenta vreuneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17. (2) Procurorul, respectiv instanţa, va analiza în cel mai scurt timp situaţia intervenita şi va comunică O.N.P.M. ordonanţa sau încheierea prin care se dispune cu privire la încetarea sau continuarea Programului. (3) În situaţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. g), încetarea Programului va opera din oficiu, la momentul primirii de către procuror sau de către instanţa a comunicării O.N.P.M., iar aplicarea Programului va continua pentru membrul de familie sau persoana apropiată martorului protejat decedat, incluse în Program.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 19Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1 şi 2, şi care a comis o infracţiune grava, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecaţii denunta sau facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.  +  Articolul 20 (1) Fapta de a divulga cu intenţie identitatea reală, domiciliul ori reşedinţa martorului protejat, precum şi alte informaţii care pot duce la identificarea acestuia, dacă sunt de natura sa pună în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea martorului protejat, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 ani la 10 ani dacă: a) fapta a fost săvârşită de către o persoană care a luat cunoştinţa de aceste date în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu; b) s-a cauzat martorului protejat o vătămare grava a integrităţii corporale sau sănătăţii. (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. (4) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) lit. a) este săvârşită din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani.  +  Articolul 21Fapta martorului protejat, prevăzut la art. 2 lit. a), de a induce în eroare organul de urmărire penală sau instanţa de judecată prin datele şi informaţiile prezentate se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.  +  Articolul 22Guvernul României va prezenta Parlamentului rapoarte anuale cu privire la modul de îndeplinire a Programului.  +  Articolul 23Fondurile necesare pentru includerea Programului şi a măsurilor urgente se vor asigura anual din sumele alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului de Interne, respectiv din programele de finanţare externa.  +  Articolul 24 (1) Instituţiile din sistemul siguranţei naţionale, în situaţiile în care acestea sunt implicate în acţiunile de protecţie a martorilor, vor conlucra cu Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public pentru aplicarea prezentei legi. (2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) sunt autorizate sa coopereze direct cu structurile similare din alte state, precum şi cu organismele internaţionale care au atribuţii în domeniul protecţiei martorului, în condiţiile respectării convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 25 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei vor întocmi regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 682.──────────────